Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДунаєвецька загольноосвітня школа І ііі ступенів

Дунаєвецька загольноосвітня школа І ііі ступенів
Сторінка1/6
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДУНАЄВЕЦЬКА ЗАГОЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ


Петровська Ольга Михайлівна


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛgerb_1245510044.gif

Дунаївці

2012

Рекомендовано до друку

науково – методичною радою КУДРР «РМК»

Протокол №4 від 25 грудня 2012 р.Петровська О. М.
Збірник завдань ( тестів ) для перевірки знань, умінь і навичок з історії України та всесвітньої історії.
Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
– Дунаївці. 2012. – 80 с.

Збірник завдань (тестів) укладений відповідно до програми вивчення історії України та всесвітньої історії у 10 – 11 класах.

До 1889 року єгипетська піраміда Хеопса була найбільшою спорудою на Землі. У 1889 році була побудована Ейфелева вежа.

Складається з трьох розділів, кожен з яких включає в себе різноманітні завдання різного рівня складності.

Матеріали, вміщені у збірнику, можна використати під час пояснення нового матеріалу, поточного контролю знань учнів.

Петровська О.М.,2012 р.
ПЕРЕДМОВА

Пропонований збірник покликаний вдосконалити перевірку та оцінку знань і умінь учнів. При його підготовці автор спиралась на сучасні програми та тематичне планування навчального матеріалу зі шкільних курсів історії на 2012/2013 навчальний рік, а також на найновіші публікації з проблем історії. Готуючи ці тести та завдання, автор збірника виходила з таких принципів перевірки знань:

- знання учнів - це важливий об'єктивний показник ефективності і результативності всього навчально-виховного процесу;

- знання учнів включають, окрім власних знань, ще й


уміння їх застосовувати і елементи світогляду;

- комплексний характер перевірки, насамперед її навчальний характер;

Письмові завдання мають диференційований характер: І, II і III ступенів складності.

Завдання І ступеня складності - це альтернативні тестові завдання /правильності і помилковості/ про події і факти, історичних : діячів, хронологічні дати, які вимагають у найпростіших варіантах вибору і конкретної відповіді "так".

Завдання II ступеня складності - це переважно тести з вибірковими відповідями, з двостороннім вибором, з вимогами виписати події у певній хронологічній послідовності тощо. Виконання цих тестів потребує глибших знань історичних фактів, подій і явищ, їхнього аналізу.

Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Завдання III ступеня складності - це завдання творчого, переважно не тестового, характеру. Вони відбивають вимоги шкільних програм щодо формування в учнів таких знань і умінь:

- співвідносити історичні події, процеси з періодом,
епохою на основі знання періодизації історії;

- аналізувати й узагальнювати у певній системі,


порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на
основі різнобічного вивчення джерел і застосування
історичних знань,

- розглядати і характеризувати суспільні явища у розвитку і конкретних історичних умовах;

- складати план, розгорнутий план, тези.

Учні одночасно дістають чотири завдання ІІІ ступеня складності, десять завдань ІІ ступеня складності і десять завдань І ступеня складності.Історія України та всесвітня історія XX ст.x_d7df8d10.jpg

Завдання третього ступеня складності
1. Розкрийте загальні риси економічного розвитку великих країн Європи і США наприкінці XIX - на початку XX ст.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


2. З поданих нижче визначень монополістичних об'єднань назвіть об'єднання, що дістало назву "Трест".

А. Об'єднання, за якого всі підприємства виробляють однорідну продукцію. Учасники цього об'єднання укладають угоду про поділ ринків збуту, розміри виробництва, рівень цін на продукцію, тощо. Підприємства, що входять до цього об'єднання зберігають виробничу і комерційну самостійність.

Б. Об'єднання самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару, підтримання високого рівня цін; при цьому окремі підприємства і фірми втрачають комерційну самостійність. В.

В. Об'єднання, за якого всі підприємства втрачають свою комерційну та виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню.

3. Випишіть окремо характерні особливості

економічного розвитку Росії в епоху монополізму.

1/ Наявність великої кількості рантьє, тобто осіб, що живуть за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів, які передають у позику.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

2/ Високий ступінь концентрації виробництва і робочої сили.

З/ Велика кількість таких монополістичних об'єднань, як Трести.

4/ Збереження великої кількості феодальних пережитків, насамперед поміщицького землеволодіння.

5/ Зростаюча залежність від іноземного капіталу.

6/ Найжорстокіші форми експлуатації робочої сили.

7/ Порівняно високий ступінь технічного розвитку країни.

8/ Технікоекономічна відсталість країни.

4. Виберіть твердження, яке на вашу думку, найточніше
відображає роль України в економіці Російської імперії.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.


А. Україна була "внутрішньою колонією", аграрно-сировинним придатком Росії.

Б. Україна була одним із розвинутих аграрних та індустріальних регіонів імперії.

В. Україна була найбільш розвинутою в економічному відношенні частиною імперії.

5. Використовуючи підказку, у колонці праворуч випишіть особливості політичного розвитку /устрою/ великих країн Європи і США на початку XX ст..
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.


КРАЇНИ

Особливості політичного розвитку

(устрою)

Англія
Франція
США
Німеччина
Австро-Угорщина
Росія
1/ Система двох партій; обмеження прав палати лордів; підвищення ролі кабінету міністрів; курс на соціальні реформи; проблеми окремих територій.

2/ Зміцнення республіканського ладу і демократичних свобод; посилення впливу партії радикалів.

З/ Панування самодержавства; відсутність конституції, виборних органів влади; посилення влади таємної поліції; організаційне оформлення нових /опозиційних/ політичних партій, національних рухів;

Парламент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (англ. Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) є вищим законодавчим органом у Сполученому Королівстві та Королівських заморських територіях.
Свобо́да - можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності.
Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
складання системи своєрідного парламентаризму третьочервневої монархії; наступ проти національно-визвольних рухів.

4/ Напівабсолютистська монархія; обмеженість демократичних свобод; засилля вояччини.

5/ Коституційна монархія; система державного дуалізму, її криза; великодержавна політика щодо національних меншин.

6/ Зміцнення федеративного республіканського ладу; підвищення влади центрального уряду; програма реформ під назвою "Нова демократія".6. У колонці праворуч випишіть, з історією яких країн пов'язане життя і діяльність цих осіб:

  1. Д. Ллойд Джордж
  1. Ж. Клемансо
  1. Ж. Жорес
  1. Т. Вудро Вільсон
  1. А. Бебель

А). Великобританія.
Б). Росія.

В). Німеччина.

Г). Австро-Угорщина.

Д). США.


Е). Франція.

7. З-поміж числа наведених політичних партій, які ви
никли в Україні на початку
XX ст., назвіть ту, яка в своїй
програмі ставила завдання створення незалежної Української держави /"Одна, єдина, нероздільна,
вільна,
самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі"/.

А. Революційна українська партія /УРП/

Б. Українська народна партія /УНП/
В. Українська демократично-радикальна партія /УДРП/
Г. Українська соціал-демократична робітнича партія /УСДРП/

8.
Революці́йна украї́нська па́ртія (РУП);- перша активна політична партія на Центральних і Східних Українських Землях, заснована 11 лютого 1900 в Харкові діячами студентських громад: Д. Антоновичем, М. Русовим, Л.
Українська демократично-радикальна партія (УДРП) - постала в Києві наприкінці 1905 з об'єднання Української демократичної партії з Українською радикальною партією й гуртувала переважно помірковану інтелігенцію.
Украї́нська соціа́л-демократи́чна робітни́ча па́ртія (УСДРП, популярно есдеки) - виникла в грудні 1905 з Революційної української партії (РУП); визнавала марксистську ідеологію; складалася з інтелігенції, почасти з робітників і селян.
На основі поданого переліку причин революції 1905-
1907 р.р. у Росії відберіть ті, які, на Вашу думку, були
основними.

1/ Погіршення матеріального становища широких верств населення в результаті економічної кризи 900-х р.р.

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.

2/ Поразка царизму в російсько-японській війні.

З/ Феодально-кріпосницькі пережитки в країні як гальмо швидкого індустріального розвитку країни.

4/ Невирішеність селянського питання /малоземельність, заборгованість селян і т.ін./.

5/ Відсутність у країні демократичних свобод. Жорстоке переслідування царизмом опозиційних йому суспільно-політичних рухів.

6/ Тяжке національне гноблення народів Росії.

9. Складіть у певній хронологічній послідовності революційні події в Росії у 1905 р.

1 / Всеросійський політичний страйк.

2/ "Кривава неділя".

З/ Повстання на панцернику "Потьомкін".

4/ Маніфест Миколи II.

5/ Збройне повстання в Москві.

6/ Повстання саперів у Києві.

10. Охарактеризуйте, у чому виявилось розгортання національно-визвольного руху в Україні під час революції 1905-1907 років.
11. Підготуйте за запропонованим планом коротку
відповідь на питання про столипінську аграрну реформу в
Україні.

1/ Основна мета реформи П.Столипінл.

2/ Форми і методи реформи в Україні.

З/ Оцінка результатів реформи.12. Прочитайте текст, підготуйте відповідь на запитання.
"4 квітня величезна схвильована юрба робітників плавом попливла до Надєждинських золоторозробок, де
містилася контора копальні та мешкав прокурор. До прокурора й прямували. Мовчки, рішуче ступали чоловіки,
жінки й діти. Дехто вирядився святково. Йшли вимагати
додержання закону, нормальних умов праці та звільнення
заарештованих.
Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
Але їх зустріли солдати. Знялася
стрілянина. На пустирищі зачорніла купа трупів. Сотні дві
людей лежали по-різному; хто горілиць, інші боком або
ницьма ...".

1/ У якій країні і коли відбувалися ці події?

2/ Про які події йдеться в тексті?

13. Використовуючи подані основні питання, складіть
розгорнутий план відповіді на тему: "Західноукраїнські
землі на початку
XX ст."

1/ Економічний розвиток Галичини, Буковини і Закарпаття, його особливості.

2/ Суспільно-політичне життя.

З/ Культурний розвиток.14. У колонці праворуч проставте галузі науки, в яких
працювали ці вчені


1) Т. Морган і А. Вейсмен
2) І. Павлов і З. Фрейд
3) Р. Кох
4) Н. Бор
5)Е. Резерфорд
  1. К. Ціолковський
  1. І. МечніковА) Психологія.

Б) Генетика.

В) Біологія і патологія.

Г) Фізика.

Д) Мікробіологія.

Е) Аеро- і ракетодинаміка.

15. Із названих нижче імен діячів культури України ви
пишіть окремо тих, хто працював у галузі історичної науки,
літератури, музичного та образотворчого мистецтва, заповнивши таблицю такого зразка:


Вчені – історики
Письменники
Композитори
Діячі образотворчого мистецтва1 / В.

Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Винниченко.

2/ В. Стефаник.

З/ О. Олесь.

4/ К. Стеценко»

5/І. Франко.

6/ 0. Єфименко.

7/ І Труш.

8/ М. Лисенко.

9/ М. Грушевський.

10/ М. Леонтович.

12/ Б. Грінченко.

13/ Д. Баталій.

14/ С.Васильківський.16. Доповніть текст датами, географічними назвами та
назвами країн.


"Тяжкого лиха зазнало людство від першої світової війни. Вона вибухнула в …… році після того, як в ….. у столиці окупованої Австрією Боснії сербський студент-націоналіст вбив австро-угорського престолонаслідиика Франца-Фердінанда. Це було лише приводом до війни. На боці Австро-Угорщини стали /назва країн/ ……. а на боці Сербії /назва країн/ …… та ін. Таким чином локальний сербсько-австрійський конфлікт перемінився у дійсно світову війну, яка продовжувалася …… роки, аж до ……..р., і закінчилася поразкою країн …… союзу".
17. Із поданого списку країн випишіть окремо ті. які під
час першої світової війни воювали на боці Антанти і на
боці Німеччини та Австро-Угорщини.
Пе́рша світова́ війна́ - світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все у Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, і у якому брало участь 38 держав із населення 1,5 млрд.

1 / Італія.

2/ Болгарія.

З/ Японія.

4/ Сербія.

5/ Туреччина.

6/ США.

18. У колонці праворуч знайдіть правильну відповідь до
поданих дат.


1) 1914, серпень

1) Революція в Росії. Повалення царизму

2) 1917, лютий

2) Революція в Німеччині.

Повалення влади Вільгельма3) 1918, березень

3) Бретанський мирний договір Радянської Росії з країнами Четверного союзу.

4) 1918, 9 листопада

4) Початок Першої світової війни.

5) 1918, 11 листопада

5) Комп’єнське перемир’я.

Кінець Першої світової війни.


  1   2   3   4   5   6