Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕкологічна проблема Кривого Рогу

Скачати 57.75 Kb.

Екологічна проблема Кривого Рогу
Скачати 57.75 Kb.
Дата конвертації27.10.2019
Розмір57.75 Kb.
Екологічні проблеми м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Тема : Екологічна проблема Кривого Рогу Виконав: ст.гр. ЕРГО-17 29 Антонов Володимир Анатолійович Кривий Ріг , 2019р. Вступ Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, інші торкаються значних регіонів світу. Розділ І. Екологічна ситуація у м. Кривий Ріг Всього по місту налічується близько 4 тисяч джерел забруднення атмосферного повітря.
Екологі́чна пробле́ма - це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.
За оперативними даними підприємств гірничо-металургійного комплексу міста викиди забруднюючих речовин у повітря у 2014 році становили 322,8 тис. тонн. Видобуток і переробка залізної руди повґязана з великою кількістю відкачки води.
Залізняк (рос. железняк, англ. iron ore, нім. Eisenerz n) - загальна назва оксидів заліза.
Водогосподарська обстановка гірничорудних підприємств Кривбасу характеризується надлишком зворотних вод. Шахтні і карґєрні води відкачуються з метою забезпечення безпечних умов відпрацювання рудних покладів. При високій концентрації промислових обєктів, зокрема гірничо-металургійного комплексу, у місті за оперативними даними підприємств за 2014 рік утворено 274,3 млн. тонн відходів, з них розміщено в навколишньому природному середовищі 187,3 млн. тонн. Основну частину промислових відходів складають відходи видобутку і збагачення залізної руди.
Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Під негативним впливом знаходяться також підземні води.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.
Це пов’язано з необхідністю відкачувати з надр на поверхню щорічно до 20 мільйонів шахтної та карєрної води, насиченої забруднюючими речовинами. Частина цієї води використовується на підприємствах, частина надходить у ставок-накопичувач балки Свистунова. Навесні русло річки промивається водою з Карачунівського водосховища. В місті щорічно утворюється більше 200 млн. тонн промислових та 400 тис. тонн побутових відходів.
Рі́чище (русло́) - найбільш знижена частина річкової долини, якою відбувається стік води впродовж усього року.
Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Розділ ІІ. Найважливіші екологічні проблеми Дніпропетровщини Сучасний стан довкілля та динаміка розвитку екологічної ситуації на території області є критичними. Для регіону характерний високий рівень розвитку промисловості та сільськогосподарського освоєння території. Дніпропетровська область є одним з найбільш індустріально-розвинених регіонів України. Концентрація промислових потужностей області перевищує середній рівень по Україні у 2 рази. На території області розташовано більше 500 промислових підприємств. Потужна енергетична база стала підґрунтям для розвитку гірничо-металургійного комплексу. На території регіону відкрито та розробляється більше трьохсот родовищ корисних копалин, видобувається більше 50 загальнодержавних обсягів окремих видів мінеральної сировини.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
Найважливішими екологічними проблемами області є: 1. Забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту. Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря перевищують 1 млн. тонн на рік, що становить 17 від загальнодержавних обсягів. Основними джерелами забруднення повітряного басейну є промислові підприємства гірничо-металургійного, паливно-енергетичного, хімічного комплексів і транспорт.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Забруднення повітря в більшості міст регіону за багатьма показниками перевищує встановлені нормативи. 3. Проблеми щодо умов скидання шахтних і карєрних вод у водні обєкти. Внаслідок підземного видобутку залізної руди за останні роки щорічно шахтами Кривбасу відкачується 10−12 млн. м3 шахтних вод, які скидаються без очищення. Середня мінералізація шахтних вод становить 35−40 гл. 5. Забруднення підземних водоносних горизонтів. 6.
Водоносний горизонт - водопроникний шар гірської породи, що вміщує воду та залягає над водонепроникним пластом; однорідні або близькі за фаціально-літологічним складом та гідрогеологічними властивостями пласти водопроникних гірських порід, пустоти (пори, тріщини) яких заповнені гравітаційними водами.
Проблеми щодо поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки. Частка відходів І-ІІІ класів небезпеки із загальної кількості утворених в Дніпропетровській області відходів становить 0,3. Переважна їх більшість використовуються повторно або передаються спеціалізованим підприємствам для подальшої утилізації. 7. Проблеми утилізації відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості.
Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
В області накопичено близько 9 млрд. т промислових відходів. Їх переробка становить лише 22 від обсягів загального річного утворення. Чотири найбільші шламонакопичувачі створили зону екологічної небезпеки для м. Кривий Ріг, а один з них — для більшості сільської території Широківського району. Вплив на довкілля проявляється у гігантських відвалах карєрів та шламонакопичувачах Кривбасу, міст Дніпродзержинська та Дніпропетровська. Техногенне навантаження складають гігантські хвостосховища і шламонакопичувачі м. Жовті Води та Західного Донбасу, а також теплових електростанцій;
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Широ́ківський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на південному заході Дніпропетровської області України. Є південним приміським районом Кривого Рогу. У його центрі лежить місто Інгулець - частина Кривого Рогу.
Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.
карєри міст Марганець, Орджонікідзе, Вільногірськ. Розділ ІІІ. Вирішення екологічних проблем В країні проводиться значна робота з охорони вод від забруднення. Розробляються схеми комплексного використання і охорони вод, згідно з цими схемами здійснюється вибір ділянок під будівництво обєктів, кожен проект будівництва і реконструкції промислових та інших обєктів проходить екологічну експертизу.
Екологі́чна експерти́за - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
З метою охорони вод від забруднення потрібно прискорити введення нового порядку лімітування скидів, плати за скиди забруднюючих речовин. Схема боротьби з екологічними проблемами води: 1. Перш за все — це обмеження промислових сбросів у ріки, озера, інші водні обєкти. 2. Очищення русел та заплав рік і озер від сміття. 3. Удосконалювання технологій виробництва й технологій утилізації відходів. 4. Здійснювати жорсткий контроль за скиданням удобрення й ядохімікатів. 5. Контролювати попадання фекальних мас в русла рік. 6. Проведення суспільних заходів по донесенню до населення усієї важливості цієї проблеми. Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини --невідємна умова сталого економічного та соціального розвитку. З цією метою в Україні здійснюється державна екологічна політика, вдосконалюється законодавча та природоохоронна діяльність.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процерунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
В той же час господарські міністерства та відомства, промислові, сільськогосподарські підприємства домагаються задоволення своїх вузько відомчіх інтересів, нехтуючи законами природи. Це призвело до значних порушень у довкіллі та негативно відбилося на забезпеченні сприятливих умов проживання населення. Забруднення повітря. Основними забруднювачами повітря мого міста є викиди ГРЕС. В атмосферному повітрі визначається вміст 39 забруднюючих речовин, включаючи важкі метали. Основний обсяг визначень (близько 60) припадає на речовини, які мають найбільше розповсюдження: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокисазоту. Високий рівень забруднення обумовлений здебільшого підвищеним вмістом у повітрі специфічних шкідливих речовин, а також вмістом двоокисуазоту і пилу. В складі шкідливих надходжень в атмосферу знаходяться майже всі хімічні забруднювачі повітря: сірковуглець, сірководень, сірчістій газ, фтор, хлор, фторісті сполуки, оксиди азоту тощо. Характерно, що ці сполуки під час хімічних реакцій можуть створювати високі концентраці ї високотоксичних сполук. Висновки Перш за все ми самі повинні забезпечити собі умови до нормального існування. Ми можемо не забруднювати Дніпро, повітря (перш за все, кинути палити, бо ця шкідлива звичка завдає шкоди не тільки тому, хто палить, а й оточуючим людям, які дихають забрудненим повітрям), будемо викидати сміття у спеціально відведені місця, прибирати вулиці, не будемо занабто шуміти — це в наших силах, це той мінімум, який може виконати кожна людина. Список використаної літератури забруднення дніпропетровщина екологічний проблема 1. http:kryvyirih.dp.ua 2. «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2011 рік» 3.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
«Екологічний паспорт Дніпропетровської області» (2012 р.) 4. Криворожский горнорудный институт. К 50-летию института Коллектив авторов. -- Издательство Львовского университета, 1972. -- 184 с. 5. Екологія міста Дніпропетровська. -- Д.: Грані, 2010. -- 239 с. 6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.: — К.: Видавництво Раєвського, 1997. 7. Капінос П. І., Панасенко Н. А. Охорона природи:-К.: Вища школа, 1983.


Скачати 57.75 Kb.