Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕкологічний туризм Кіровоградської області: проблеми І перспективи розвитку

Скачати 33.78 Kb.

Екологічний туризм Кіровоградської області: проблеми І перспективи розвитку
Скачати 33.78 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір33.78 Kb.

Екологічний туризм Кіровоградської області: проблеми і перспективи розвитку

Савченко Ю.
Кіровоградська область Кіровогра́дська о́бласть(Кропивницька область) - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.
Сонько С.П.

Традиційні райони світового туристичного ринку вже практично досягли межі рекреаційної ємності. Саме тому Україна має унікальну можливість зайняти свою нішу на світовому туристичному ринку за рахунок нових відвідуваних територій та альтернативних видів туризму. Потреби сучасного туриста в нових видах активного відпочинку вимагають розширення ринку туристичних послуг. З’являються якісно нові види і форми туризму. Йдеться, зокрема, про так званий «екологічний» туризм, який сьогодні в Україні розглядається як форма відпочинку міського населення у просторому природному середовищі.
Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Сам по собі термін «екологічний туризм» ввів в обіг мексиканський економіст-еколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн в 1983р. Він розумів екотуризм, як «поєднання подорожі з екологічно чуйним ставленням до природи, що дозволяє об'єднати радість знайомства і вивчення зразків флори і фауни з можливістю сприяти їх захисту». Таким чином, цей напрям туристської діяльності, відповідальне перед природою, що сприяє її захисту, підвищує екологічну культуру мандрівника, виконує просвітницьку функцію, дбайливо відноситься до традиційних культур та місцевим спільнотам [1].

Розвиток екологічного туризму в Україні сприятиме припливу капіталу до села та поліпшенню матеріального статку селян; створенню нових робочих місць в туристичному бізнесі та туристичній інфраструктурі саме в тих регіонах, де найбільший відсоток безробітних, що сповільнить процес міграції молоді до міст у пошуках роботи та кращої долі;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Екотуризм або екологічний туризм - тип туризму, що полягає у подорожах до природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій. Екотуристи намагаються не здійснювати значного впливу на територію.
Туризм Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
пожвавленню товарно-грошових відносин в регіонах, а отже — їхньому економічному піднесенню.
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Екотуризм найбільш привертає тих туристів, яких турбують проблеми екології. Він часто включає волонтерську роботу, інші активні заходи зі збереження навколишнього середовища та навчальні програми, що допомагають зменшувати негативні аспекти впливу людини на природу [2].

Активні заходи - дії прихованого або обманного характеру, що здійснювалися з метою здійснення завдань радянської зовнішньої політики. Їх метою був вплив на закордонну громадську думку, а також на дії окремих осіб, державних і громадських організацій.

На Кіровоградщині все більше уваги приділяється збільшенню мережі природно-заповідних територій та об’єктів. Нині їх налічується 178 одиниць загальною площею 11,5 тис. га, з яких 26 природно-заповідні території загальнодержавного значення – 54 заказники, 44 пам’яток природи, 49 заповідних урочищ, 5 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.
Заповідне урочище - один з природних об'єктів та територій природно-заповідного фонду України.
Аналізуючи кількість природно-заповідних територій Кіровоградської області в розрізі районів, слід зазначити, що найбільша кількість природно-заповідних територій розташована в Долинському районі (20), Онуфріївському (19) та Новомиргородському (16) районах. Найменша кількість об’єктів природно-заповідного фонду становить в Ульяновському (2), Вільшанському (3), Новоархангельському (3), Новоукраїнському (4) районах.
Приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
Отже, попереду в області створення парків – національного і регіональних, побудова екологічної мережі і, звичайно, копітка подальша робота з населенням, у тому числі, на базі парків, у напряму збереження нашої природи [4].

Перлина степового краю – Олександрійський район – є одним із найбільших у Кіровоградській області. Територія району займає 185,4 тис. га, що становить 7,7% від площі області.

Екологі́чна мере́жа (Екомережа) - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі - природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.
Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.

На Олександрійщині приділяється велика увага збереженню та збільшенню мережі природно – заповідних територій та об’єктів.

Заповíдник або заповідник суворого режиму - територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Згідно з МСОП класифікується як природоохоронна територія категорії Ia.
До природно – заповідного фонду належать:

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лікарівська балка»;

Комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Кам`яна стінка»;

Ландшафтний заказник місцевого значення «Велика і Мала скелі» загальною площею 103 га. Разом з позитивним іміджем району на ринку туристичних послуг, зростає і туристичний потенціал. Унікальне поєднання історико – архітектурних пам’яток, мальовничих ландшафтів - це і є гармонійний образ Олександрійщини.

Об’єкти природно-заповідного фонду Олександрійського району за потенційного використання в екологічному туризмі знаходяться на початковій стадії такі з них як: Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лікарівська балка»; Комплексна памятка природи місцевого значення «Камяна стінка»; Ландшафтний заказник місцевого значення «Велика і Мала скелі», виведені в натуру класифіковані та оцінені з позицій їхнього подальшого використання [4].

Ботанічний заказник - природно-заповідна територія України, що створюється задля забезпечення охорони рідкісних та ендемічних видів, фрагменти різних фітоценозів. Заказники даного типу зазвичай створюються на лісових, степових, заплавних, болотних та інших ділянках; у гірських районах.
Заказники́ або зака́зники - природоохоронні об'єкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів.

Але на території Олександрійського району є такі об’єкти природно-заповідного фонду яким ще належить вивести в натуру та можливостями складання бізнес плану.


Використані джерела: 1.Ледовських Є.Ю. Сучасна концепція екотуризму/ Є.Ю.Ледовських, Н.В. Моральова, О.В. Дроздова. ̶ К.: Екотур. №3. 2002. 265с.; 2.Ляпіна І. Ю. Організація і технологія туризму/ І. Ю. Ляпіна.̶ К.: «Лібра», 2001. ̶ 196с.; 3.Андрієнко Т.Л. Заказники – центри збереження природного різноманіття./ Т.Л. Андрієнко, Прядко О.І., Клєстов М.Л., Арап Р.Я, Онищенко В.А. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2012. – 134с.; 4.Левицький В.В. Заповідні місця Кіровоградщини. Підручник./В.В. Левицький Дніпропетровськ.: Промінь, 2009. – 77с.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


Скачати 33.78 Kb.

  • Ботанічний заказник
  • Використані джерела: 1.