Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕкспертно-статистична оцінка життєвого циклу дестинацій винного туризму

Скачати 167.14 Kb.

Експертно-статистична оцінка життєвого циклу дестинацій винного туризму
Скачати 167.14 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір167.14 Kb.

УДК 338.48-6:641/642

 

Д. І. Басюк,к. п. н., доцент, завідувач  кафедри туристичного та готельного бізнесу

Національного університету харчових технологій, м.

Націона́льний університе́т харчови́х техноло́гій (НУХТ) - вищий навчальний заклад інженерно-технологічного профілю,який бере початок зі Смілянських технічних класів, заснованих у 1884 році за ініціативи Київського відділення Російського технічного товариства на базі училища графів Бобринських.

Київ


Т. Ю. Примак,

к. ф. - м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу

Національного університету харчових технологій м. Київ

 

ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА  ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЕСТИНАЦІЙ ВИННОГО ТУРИЗМУ

 

D. Basyuk,

Ph.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department,

the National University of Food Technologies, KyivТ. Рrymak,

Ph.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality,

National University of Food Technologies, Kyiv

 

EXPERT-STATISTICAL EVALUATION OF THE LIFE CYCLE OF WINE TOURISM DESTINATIONS

 

У статті розглянуто поняття життєвого циклу туристичних дестинацій, запропоновано  індикатори життєвого циклу  дестинації винного туризму. Описана комплексна методика  експертно-статистичної оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму, що  ґрунтується на методології системного підходу.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

На матеріалах регіонів України, що є перспективними для формування винного туризму,  проведено  експертно-статистичний аналіз етапів життєвого циклу,  встановлено найбільш значущі фактори, які впливають на розвиток центрів винного туризму та здійснено інтегральну оцінку регіональних дестинацій.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

Розроблено рекомендації для


ефективного розвитку винного туризму в регіоні.

 

The concept of life cycle of tourist destinations is considered in the article, the indicators of life cycle  of wine tourism destinations are offered. Complex methodology  of expert-statistical estimation of life cycle  of wine tourism destinations based on system approach methodology  is described. On materials of Ukrainian regions, that are perspective for forming of wine tourism,  the expert-statistical analysis of the stages of life cycle is carried out,  the most meaningful factors that influence on development of wine tourism centers and the integral estimation of regional destinations are defined. Recommendations are worked out for effective development of wine tourism in  perspective regions.

 

Ключові слова: туристична дестинація, життєвий цикл, стратегія розвитку.

 

Key words: tourist destinations, life cycle,  development strategy.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг  є винний туризм – тематичний  вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному регіоні та  дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у виробника [1] .

Винний туризм - спеціалізований вид туризму, що має на меті дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у виробника.Розвиток винного туризму дозволяє  значною мірою підтримати місцевих виробників винограду і винно-коньячної продукції, збільшити тривалість туристичного сезону у регіоні, підвищити туристичний імідж місцевості, збільшити кількість туристичних прибуттів, збагатити та диференціювати місцевий  туристичний продукт за рахунок розробки винних екскурсій, дегустацій та презентацій, фестивалів, тощо.

Турист́ичний продýкт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Являє собою комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Досягнення ефективного розвитку винного туризму можливе лише за умови науково обґрунтованого використання туристично-рекреаційного, виробничого та інноваційного-інвестиційного  потенціалу регіону,   врахування факторів  обмеженості ресурсів, екологічної та соціальної доцільності,  злагодженості в роботі суб’єктів підприємницької діяльності, органів влади та громадських інституцій. Тому виникає необхідність побудови моделі економіко-математичного оцінювання  привабливості дестинацій винного туризму, основна мета якого поєднати оцінки за декількома  підсистемами і вивести єдину інтегральну оцінку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія  оцінки розвитку туристичних територій та привабливості туристичних дестинацій  розглядалась у наукових дослідженнях працях Бейдика О.О.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

, Данильчука  В.Ф., Музиченко-Козловської О.В.,  Бовсуновської  О.Я., Голубничої С.Н, Мельник О.В. та інших [2;3;4;5]. Науковцями розроблено методики аналізу і оцінки окремих складових чи процесів у туризмі: природно - рекреаційних ресурсів, туристичної інфраструктури тощо. Також для оцінки туристичної привабливості та конкурентоспроможності території запропоновано методики комплексного  аналізу показників, що дають можливість  визначити рівень туристичного потенціалу за  ключовими аспектами. Разом з тим,  у науковій літературі відсутня комплексна методика оцінки життєвого циклу туристичних дестинацій - конкретних територій, регіонів, населених пунктів, які сезонно або цілорічно відвідують туристи чи екскурсанти з різними цілями – відпочинок, оздоровлення, пізнання, розваги тощо[1;179] .

Туристи́чна інду́стрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

Туристські ресу́рси - сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста;

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Різні стадії життєвого циклу дестинації  мають свої якісні показники хаpактеpизуются змінами в часі в обсягах туристичних відвідувань, доходів від пpодажу туристичних послуг,  якісними показниками розвитку туристичної інфраструктури в цілому.

Оскільки складні соціально-економічні явища, яким є життєвий цикл туристичної дестинацій, залежать від багатьох чинників, то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає необхідність агрегування усіх ознак множини в одну інтегральну оцінку.Формулювання цілей статті. У зв’язку із цим актуальним є розробка методики експертно-статистичного оцінювання  життєвого циклу дестинації винного туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження.Дестинація винного туризму – територія,  на якій зосереджено рекреаційно-туристичні природні, природно-антропогенні та культурно-історичні ресурси,  підприємства виноградарсько-виноробного комплексу, яка має  достатній рівень розвитку туристичної, транспортної та комунальної інфраструктури та забезпечує формування конкурентоспроможного туристичного продукту винного туризму[1;с.197] .

З урахуванням макро- і мікрорайонування виноградно-виноробного комплексу, геопросторової організації туристичних ресурсів, чітко окреслюються основні райони винного туризму в Україні: Закарпатський (Закарпатська область),  Одеський причорноморський  (Одеська область),  Приазово-степовий (Херсонська та  Миколаївська області),  Кримський (Південний берег Криму, Південно-західний Крим), а також точкові дестинації – м. Київ, м.Львів, м.Артемівськ та ін[1;с.213] .

Для обґрунтованого вибору стратегії  розвитку дестинацій винного туризму науковий і практичний інтерес складає оцінка рівня її розвитку, тобто етап життєвого циклу. Концепції життєвого циклу дестинації (ЖЦД) розроблялись такими ученими як С. Плог, Р. Батлер, Т. Ткаченко  та ін.. Згідно з цими концепціями,  в своєму розвитку дестинації проходять чотири основні  послідовні стадії:  заpождення,  зростання і  розвиток, зpілість, стагнація і стаpіння. Відповідно, кожен з туристичних центрів може перебувати на одній із зазначених стадій життєвого циклу,  його оцінка і стратегія розробляється   відповідно саме до особливостей цієї стадії. Перехід від однієї стадії до іншої вимагає від органів керівництва  зміни стратегічних рішень.

Комплексна методика  експертно-статистичної оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму ґрунтується на методології системного підходу та використовує метод аналізу ієрархій, метод парних порівнянь та метод експертного оцінювання, які дозволяють встановити пріоритети і  встановити інтенсивність взаємодії компонент, що описують структуру показників.

Методика  складається з наступних етапів: формування мети і задач дослідження;розробка системи оцінювання дестинацій (за стадією життєвого циклу);) вибір методів проведення оцінки; складання автоматизованих програм;) підбір експертів для аналізу системи оцінки дестинацій ( за стадією життєвого циклу)  та для оцінки дестинацій; безпосереднє опитування експертів; уточнення і обробка результатів системи оцінки дестинацій; безпосереднє опитування експертів щодо оцінювання дестинацій;) обробка результатів і обґрунтування вибору стратегії відповідно до етапу ЖЦД.

Комплексна методика  експертно-статистичної оцінки життєвого циклу дестинації базується на індексному підході, що дозволяє зіставляти різні за розмірністю та напрямом дії параметри, а розрахунок інтегрального індексу полегшує оцінку кінцевого результату, дозволяє виробляти міждержавні та міжрегіональні порівняння, відстежувати динаміку. Складність індексного методу полягає у виборі показників і способів їх узгодження.

Комплексна інтегральна оцінка розраховується за формулою:

 

І = http://www.economy.nayka.com.ua/a/2_2015_73.files/image001.png, 

де k– ваговий коефіцієнт впливу і-го фактору на загальну оцінку, 0i<1,

xi – нормована до загальної шкали фактична величина і-го фактору,

n – кількість факторів, що вважаються впливовими, тобто тих, чия вага більша за 10%.

Отримання вагових коефіцієнтів, що суттєво впливають на інтегральну оцінку, було зроблено на основі використання методу попарних порівнянь Т.Сааті [3], що дозволяє позбутися недоліків занадто «волюнтаристського» експертного підходу до визначення вагових коефіцієнтів для факторів. Дуже часто експерти довільно обирають долю впливу кожного фактору або просто рейтингують їх. Метод попарних порівнянь Т.Сааті вимагає від експерта визначити найвпливовіший з факторів та порівняти його за значимістю з усіма іншими факторами, що робить отримані після обробки даних від експертів вагові коефіцієнти більш угодженими та обґрунтованими. Недоліком методу слід вважати великий обсяг математичної обробки експертних оцінок, що може бути подолано за допомогою використання інформаційних технологій.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Оптимальною для визначення інтегральної оцінки є ситуація, коли всі вагомі фактори можна отримати в абсолютних шкалах, тобто зі статистичних даних. На жаль, дуже часто частина факторів, що впливають на комплексну оцінку, не може бути виміряна в абсолютних шкалах, тоді виникає необхідність використовувати експертні оцінки для визначення частини факторів. Тому частину факторів нами було взято зі статистичної звітності [6], а частина визначалася за результатами експертного оцінювання за 10-бальною шкалою. Для отримання результуючої інтегральної оцінки статистичні дані нормувалися до середнього показника за всіма дестинаціями, а потім приводилися до загальної 10-бальної шкали.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

В результаті такої математичної обробки вдалося отримати однорідні вихідні дані за всіма вагомими факторами, що формують інтегральну оцінку життєвого циклу дестинації.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Для наукового обгрунтування вибору стратегії розвитку туристичної дестинації було  виділено фактори, які характеризують стадію життєвого циклу дестинації  та конкретизовано за наступними критеріями:

- кількість розміщених у колективних засобах розміщування;

- доходи від надання туристичних послуг, тис.грн.(юридичні і фізичні особи);

- обсяги роздрібного товарооборот у підприємств за видами економічної діяльності  (діяльність і забезпечення стравами і напоями,млн. грн.)

-  обсяги капітальних інвестицій в регіоні;

- кількість підприємств виноградарсько-виноробного комплексу;

- рівень гостинності місцевого населення.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.

Для уникнення ефекту масштабності усі фактори розраховувались пропорційно кількості населення ( на 1 особу).(табл.1).

 

Таблиця 1.

Вихідні дані для оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму


Регіони України

Кількість населення станом на 1.01.2014

Кількість розміщених у колективних засобах розміщування

Роздрібний товарооборот підприємств за видами економічної діяльності(діяльнсть і забезпечення стравами і напоями,

млн.грн.)Доходи від надання туристичних послуг, тис.грн.(юридичні і фізичні особи)

Капітальні інвестиції на одну особу за регіонами

Кількість підприємств

виноградарсько-виноробного

комплексу


Закарпатська

1254017

245663

111

10015,3

2111,9

47

Львівська

2520066

717829

454

228708,4

3893,7

1

Миколаївська

1167657

201736

147

33893,7

4280,2

13

Одеська

2385433

567668

533

126785,3

4978,3

205

Херсонська

1071135

190759

51

11188,3

1978,4

63

м. Київ

2827935

1164100

3276

4698394,7

24975,3

1

Джерело: 6

 

 За статистичними даними [6] та узагальненням результатів експертного опитування було встановлено питому вагу кожного з показників оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму (табл.2). 

Таблиця 2.

Вагомість показників життєвого циклу дестинацій винного туризмуПоказник

 

Коефіцієнт вагомості

1

Кількість розміщених у колективних засобах розміщування

17,50%

21,26%

2

Доходи від надання туристичних послуг, тис.грн.(юридичні і фізичні особи)

9,60%

0,00%

3

Роздрібний товарооборот підприємств за видами економічної діяльності(діяльнсть і забезпечення стравами і напоями,млн.грн.)

16,90%

20,53%

4

Кількість підприємств виноградарсько-виноробного комплексу

22,00%

26,73%

5

Обсяги капітальних  інвестицій в розвиток індустрії гостинності, млн. грн.

8,10%

0,00%

6

Рівень гостинності місцевого населення

25,90%

31,47%

 

При цьому враховувалось, що показники, що отримали менше 10% за вектором не є значимими, тобто не мають визначального впливу на потенціал розвитку дестинацій винного туризму.

 

http://www.economy.nayka.com.ua/a/2_2015_73.files/image002.png

Рис. 1. Вагові коефіцієнти показників життєвого циклу дестинацій винного туризму в Україні

 

Розрахувавши інтегральну оцінку показники життєвого циклу дестинацій винного туризму на основі статистичних даних та експертної оцінки ми встановили, що  Закарпатська та Одеська області знаходяться на етапі становлення, а Львівська, Миколаївська, Херсонська області та м.

Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.

Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.

Київ перебувають на етапі зародження винного туризму. 

Таблиця 3.

Результати інтегральної оцінки стадії життєвого циклу дестинаціїРегіони України

Інтегральна оцінка

1

Закарпатська

5,10612792

2

Львівська

4,480333259

3

Миколаївська

3,483854081

4

Одеська

6,289875723

5

Херсонська

4,748978381

6

м. Київ

4,635244995

 

З даних таблиці 3 видно, що найвищі показники по життєвому циклу дестинацій має Одеська  (6, 29) та Закарпатська  область (5,11). Найнижчий показник  визначено для Миколаївської  області  - 3,48.

 

http://www.economy.nayka.com.ua/a/2_2015_73.files/image003.png

Рис. 2. Інтегральна оцінка  показників життєвого циклу дестинацій винного туризму в Україні

 

Конструювання  стратегії розвитку туристичної дестинацій передбачало врахування показників,  визначених для стадії життєвого циклу дестинацій та показників туристичної привабливості.Тому комплексна стратегія розвитку туристичної дестинації  регіону / міста /села  повинна спрямовувати діяльність всіх суб’єктів громади на

- створення сучасного ринку різноманітних туристичних послуг на основі здорової конкуренції; 

- оптимізацію використання існуючих, відновлення втрачених та створення нових об’єктів туристичної інфраструктури,

- збільшення кількості зайнятих в  сфері гостинності,

- налагодження партнерських зв’язків між туристичними компаніями і підприємствами виробничої і комунальної інфраструктури,  закладами дозвілля і розваг, музейними установами, громадськими організаціями,

- підтримку малого підприємництва в туристичній сфері;

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

- розвиток міжнародної  транскордонної регіональної співпраці;

- економічне стимулювання розвитку матеріальної бази туризму через залучення бюджетних та позабюджетних джерел, зокрема іноземних інвестицій для реконструкції і будівництва нових  туристичних об’єктів;

- удосконалення системи інформаційного забезпечення туристичної індустрії, створення регіональної геоінформаційної системи;

Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

- проведення активної рекламної діяльності, налагоджування ефективних маркетингових комунікацій, формування територіального туристичного бренду;

Ма́ркетингова комуніка́ція (англ. marketing communication) або просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції до його цільових ринків.

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів; контроль за якістю туристичних послуг.

Висновки. Таким чином, стратегія розвитку винного туризму в Україні повинна враховувати комплекс природних, економічних, соціальних, політико - правових,  соціально- культурних факторів і сприяти формуванню конкурентоспроможного національного туристичного продукту та підтримці вітчизняного товаровиробника.

 

Література.

1. Актуальні проблеми управління виноградно – виноробним комплексом: монографія / І.М.Бабич, Д.І.Басюк, М.В.Білько та ін.. :За заг. ред. Шияна П.Л., Басюк Д.І. Видавець ПП Д.Г.Зволейко, 2014. – 252с.

2. Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Бейдик Олександр Олексійович ;

Бейдик Олександр Олексійович (*17 січня 1953 року в місті Київ) - український фізико- та економіко-географ, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 36 с.

3. Данильчук, В.Ф. Методология оценки рекреационных территорий: Монография./ В.Ф. Данильчук,  Г.М. Алейникова, А.Я. Босуновская, С.Н. Голубничая. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 197 с.

4. Мельник, О.В. Природно-рекреаційний потенціал у процесі моделювання оцінки рівня туристичної привабливості території / О.В.Мельник // Соціально-економічні дослідження в перехідний ' період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. - Збірник наук, праць. - Вип. 2 (XLVI): HAH України, Інститут регіональних досліджень. Ред.-кол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. -Львів, 2004. - С 259-265.

5. Музиченко - Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території :монографія / О.В. Музиченко - Козловська - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 176 с.

6. Статистичний щорічник України за 2013 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; Державний комітет статистики України. – К.

Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.

Інститут регіональних досліджень - інститут в структурі НАН України, що є головною науковою установою України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Він утворений в 1994 році на базі Львівського відділення Інституту економіки НАН України, яке було засноване в 1964 році.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

: Август Трейд, 2014. – 534 с.

 

References.

1. Babych, I.M. Basiuk, D.I. Bilko, M.V. and other (2014), Aktualni problemy upravlinnia vynohradno – vynorobnym kompleksom, p.252.

2. Beidyk, O. O. (2004), “Metodolohiia ta metodyka analizu rekreatsiino-turystskykh resursiv Ukrainy”, Ph.D. Thesis, 11.00.02 «Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia», KNU im. T. Shevchenka, Kyiv, Ukraine, p.36.

3. Danylchuk, V.F. Aleinykova, H.M. Bosunovskaia, A.Ya. and Holubnychaia, S.N. (2003), Metodologija ocenki rekreacionnyh territorij, DYTB, Donetsk, Ukraine,p.197.

4. Melnyk, O.V. (2004), “Pryrodno-rekreatsiinyi potentsial u protsesi modeliuvannia otsinky rivnia turystychnoi pryvablyvosti terytorii”, Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi  periodPryrodno-resursnyi potentsial v systemi prostorovoho rozvytku, vol. 2 (XLVI): NAN Ukrainy, Instytut rehionalnykh doslidzhen, Lviv, Ukraine, pp 259-265.

5. Muzychenko – Kozlovska, O.V. (2012), Ekonomichne otsiniuvannia turystychnoi pryvablyvosti terytorii, Novyi Svit-2000, Lviv:, Ukraine, p.176.

6. Osaulenka, O. H. (2014), Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2013 rik, Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, Avhust Treid, Kyiv, Ukraine, p.534.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.02.2015 р. 
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 167.14 Kb.

 • ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЕСТИНАЦІЙ ВИННОГО ТУРИЗМУ
 • EXPERT-STATISTICAL EVALUATION OF THE LIFE CYCLE OF WINE TOURISM DESTINATIONS
 • Ключові слова
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій
 • Формулювання цілей статті.
 • Виклад основного матеріалу дослідження.
 • Таблиця 1. Вихідні дані для оцінки життєвого циклу дестинацій винного туризму
 • Таблиця 2. Вагомість показників життєвого циклу дестинацій винного туризму
 • Рис. 1. Вагові коефіцієнти показників життєвого циклу дестинацій винного туризму в Україні
 • Одеська області
 • Таблиця 3. Результати інтегральної оцінки стадії життєвого циклу дестинації
 • Рис. 2. Інтегральна оцінка показників життєвого циклу дестинацій винного туризму в Україні
 • Бейдик Олександр Олексійович
 • Природно-ресурсний потенціал
 • Державний комітет статистики України