Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронна комерція: суть, принципи, сфери застосування

Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування
Сторінка1/6
Дата конвертації28.03.2019
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тема: Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування 1.
Електро́нна коме́рція (від англ. Electronic commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Бізнес є електронним якщо: а) пропонування товарів здійснюється через Інтернет; б) на підприємстві здійснюється електронний документообіг; в) підприємство використовує електронну систему платежів; г) підприємство використовує Інтернет для реклами своїх товарів; д) реалізація товарів та їх оплата здійснюється через Інтернет; е) реклама товарів та їх оплата здійснюються через Інтернет. 2. Електронний бізнес це: а) різновид бізнес-активності, в якій взаємодія субєктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної компютерної мережі Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі; б) це будь-яка ділова активність, що використовує можливості інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку; в) електронна комерція, обмежена використанням тільки компютерної мережі Інтернет; г) розвиток господарчих процесів на базі Інтернет-технологій (Інтернет- практик) з комерційною формою реалізації – Web-сайтами. 3. На яких технологіях ґрунтується електронний бізнес а) Інтернет-технології, технології штучного інтелекту, мережні технології, система підтримки ухвалення рішень;
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Система підтримки прийняття рішень (СППР; англ. Decision Support System, DSS) - комп'ютеризована система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві.
б) мережні технології, корпоративні, Інтернет-технології, технології штучного інтелекту; в) мережні технології, Інтернет-технології, виробничі ІТ, система підтримки ухвалення рішень, технології штучного інтелекту; г) мережні технології, корпоративні, Інтернет-технології, виробничі ІТ, система підтримки ухвалення рішень, технології штучного інтелекту. 4. Електронний бізнес включає наступні сфери діяльності: а) електронну комерцію, Інтернет комерцію, електронні банки, електронну рекламу, електронне страхування, електронну освіту; б) електронну комерцію, Інтернет комерцію, електронну систему платежів, електронне страхування, дистанційну освіту;
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
в) електронну комерцію, Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, електронне страхування; г) Інтернет комерцію, електронні банки, електронну рекламу, електронне страхування, електронну освіту. 5. Електронна комерція це: а) різновид бізнес-активності, обмежений використанням тільки компютерної мережі Інтернет; б) різновид бізнес-активності, в якій взаємодія субєктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної компютерної мережі Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі; в) вид електронної комерційної діяльності – продаж, здача в оренду, надання ліцензій, постачання товарів, послуг або інформації і тому подібне з використанням інформаційних комунікаційних технологій;
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
г) надання клієнтам фінансовими інститутами можливості ефективних операцій своїми коштами і цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках через Інтернет. 6. Електронна комерція може включати: а) інтерактивний маркетинг, замовлення й оплату товарів через World Wide Web, екстранет, інтранет, залучення до процесу розробки продукту споживачів і бізнес-партнерів за допомогою електронної пошти та дискусійних груп;
Інтеракти́вний ма́ркетинг (або онлайн-маркетинг) - форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, що надають інформаційні послуги в оперативному режимі за допомогою систем, що забезпечують двосторонній електронний зв'язок між продавцем і покупцем.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
б) інтерактивний маркетинг, замовлення й оплату товарів через World Wide Web, екстранет, систему управління ресурсами підприємства, електронну оптову і роздрібну торгівлю, віртуальні компанії, сферу податкового адміністрування. 7.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Електронний ринок це: а) розвиток господарчих процесів на базі Інтернет-технологій з комерційною формою реалізації – Web-сайтами; б) певний механізм координації дії економічних суб’єктів, взаємодії підприємств, забезпечення вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів; в) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва. 8. Ліквідація неінформаційних посередників, прямий контакт клієнта і виробника; можливість формувати в масштабі реального часу будь-які доступні конфігурації виробів за бажанням споживача;
Прямий контакт (англ. Direct Contact) - американський бойовик 2009 року.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
рівні умови взаємодії для всіх учасників ринку; сприятливий для реклами простір, мережний інтерактивний маркетинг серед аудиторії Інтернету є: а) перевагами використання електронних ринків; б) недоліками використання електронних ринків; в) особливостями використання електронних ринків. 9. До принципів функціонування електронної економіки, виділених К.
Цифрова еконо́міка (англ. Digital economy) - економіка, що базується на цифрових комп'ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою.
Келлі, відносяться: а) принцип повноти, принцип єдиного системного звязку, принцип зростаючого ефекту, принцип експоненти, принцип „безоплатності”, принцип глобалізації, принцип хаосу, принцип клонування, принцип децентралізації, принцип трансформації організаційного процесу; б) принцип глобалізації, принцип переоцінки цінностей, принцип лояльності, принцип хаосу, принцип зворотного ціноутворення, принцип вертикальної інтеграції, принцип повноти, принцип єдиного системного звязку; в) принцип єдиного системного звязку, принцип повноти, принцип експоненти, принцип зростаючого ефекту, принцип зворотного ціноутворення, принцип „безоплатності”, принцип лояльності, принцип переоцінки цінностей, принцип глобалізації, принцип хаосу, принцип децентралізації, принцип клонування. 10. Електронна економічна діяльність включає наступні види: а) електронну оптову і роздрібну торгівлю, електронний маркетинг, перед- та післяпродажну підтримку споживачів, електронні оптові й роздрібні фінансові послуги, зокрема кредитування і страхування;
Електро́нний ма́ркетинг, е-ма́ркетинг, також Інтернет-маркетинг - ведення маркетингу на основі електронних технологій. Практично це стосується інтернет-технологій продажу: електронної комерції наприклад та традиційної комерції, яка використовує засоби Інтернет, як допоміжну технологію.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
б) комерційні дослідження маркетингового типу, електронну рекламу, комерційні операції, загальне розроблення продукції, електронне адміністрування бізнесу, електронну торгівлю товарамипослугами, електронне арбітражне адміністрування; в) віртуальні компанії, розподілене спільне виробництво електронних товарів, електронний бухгалтерський облік, укладення угод в електронній формі;
Розро́блення проду́кції (ви́робу) - стадія життєвого циклу продукції, яка полягає у зміні стану продукції - від формулювання вимог технічного завдання щодо виконання ДКР (НДР) на створення (модернізацію) продукції до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, у нових (модифікованих) матеріалах.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
г) види діяльності, зазначені у пунктах а) та б); д) види діяльності, зазначені у пунктах а), б) та в). Тема: Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування 1. Бізнес є електронним якщо: а) пропонування товарів здійснюється через Інтернет; б) на підприємстві здійснюється електронний документообіг; в) підприємство використовує електронну систему платежів; г) підприємство використовує Інтернет для реклами своїх товарів; д) реалізація товарів та їх оплата здійснюється через Інтернет; е) реклама товарів та їх оплата здійснюються через Інтернет. 2. Електронний бізнес це: а) різновид бізнес-активності, в якій взаємодія субєктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної компютерної мережі Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі; б) це будь-яка ділова активність, що використовує можливості інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку; в) електронна комерція, обмежена використанням тільки компютерної мережі Інтернет; г) розвиток господарчих процесів на базі Інтернет-технологій (Інтернет- практик) з комерційною формою реалізації – Web-сайтами. 3. На яких технологіях ґрунтується електронний бізнес а) Інтернет-технології, технології штучного інтелекту, мережні технології, система підтримки ухвалення рішень; б) мережні технології, корпоративні, Інтернет-технології, технології штучного інтелекту; в) мережні технології, Інтернет-технології, виробничі ІТ, система підтримки ухвалення рішень, технології штучного інтелекту; г) мережні технології, корпоративні, Інтернет-технології, виробничі ІТ, система підтримки ухвалення рішень, технології штучного інтелекту. 4. Електронний бізнес включає наступні сфери діяльності: а) електронну комерцію, Інтернет комерцію, електронні банки, електронну рекламу, електронне страхування, електронну освіту; б) електронну комерцію, Інтернет комерцію, електронну систему платежів, електронне страхування, дистанційну освіту; в) електронну комерцію, Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, електронне страхування; г) Інтернет комерцію, електронні банки, електронну рекламу, електронне страхування, електронну освіту. 5. Електронна комерція це: а) різновид бізнес-активності, обмежений використанням тільки компютерної мережі Інтернет; б) різновид бізнес-активності, в якій взаємодія субєктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної компютерної мережі Internet або будь-якої іншої інформаційної мережі; в) вид електронної комерційної діяльності – продаж, здача в оренду, надання ліцензій, постачання товарів, послуг або інформації і тому подібне з використанням інформаційних комунікаційних технологій; г) надання клієнтам фінансовими інститутами можливості ефективних операцій своїми коштами і цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках через Інтернет. 6. Електронна комерція може включати: а) інтерактивний маркетинг, замовлення й оплату товарів через World Wide Web, екстранет, інтранет, залучення до процесу розробки продукту споживачів і бізнес-партнерів за допомогою електронної пошти та дискусійних груп; б) інтерактивний маркетинг, замовлення й оплату товарів через World Wide Web, екстранет, систему управління ресурсами підприємства, електронну оптову і роздрібну торгівлю, віртуальні компанії, сферу податкового адміністрування. 7. Електронний ринок це: а) розвиток господарчих процесів на базі Інтернет-технологій з комерційною формою реалізації – Web-сайтами; б) певний механізм координації дії економічних суб’єктів, взаємодії підприємств, забезпечення вільного характеру взаємодії економічних суб’єктів; в) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва. 8. Ліквідація неінформаційних посередників, прямий контакт клієнта і виробника; можливість формувати в масштабі реального часу будь-які доступні конфігурації виробів за бажанням споживача; рівні умови взаємодії для всіх учасників ринку; сприятливий для реклами простір, мережний інтерактивний маркетинг серед аудиторії Інтернету є: а) перевагами використання електронних ринків; б) недоліками використання електронних ринків; в) особливостями використання електронних ринків. 9. До принципів функціонування електронної економіки, виділених К. Келлі відносяться: а) принцип повноти, принцип єдиного системного звязку, принцип зростаючого ефекту, принцип експоненти, принцип „безоплатності”, принцип глобалізації, принцип хаосу, принцип клонування, принцип децентралізації, принцип трансформації організаційного процесу; б) принцип глобалізації, принцип переоцінки цінностей, принцип лояльності, принцип хаосу, принцип зворотного ціноутворення, принцип вертикальної інтеграції, принцип повноти, принцип єдиного системного звязку; в) принцип єдиного системного звязку, принцип повноти, принцип експоненти, принцип зростаючого ефекту, принцип зворотного ціноутворення, принцип „безоплатності”, принцип лояльності, принцип переоцінки цінностей, принцип глобалізації, принцип хаосу, принцип децентралізації, принцип клонування. 10. Електронна економічна діяльність включає наступні види: а) електронну оптову і роздрібну торгівлю, електронний маркетинг, перед- та післяпродажну підтримку споживачів, електронні оптові й роздрібні фінансові послуги, зокрема кредитування і страхування; б) комерційні дослідження маркетингового типу, електронну рекламу, комерційні операції, загальне розроблення продукції, електронне адміністрування бізнесу, електронну торгівлю товарамипослугами, електронне арбітражне адміністрування; в) віртуальні компанії, розподілене спільне виробництво електронних товарів, електронний бухгалтерський облік, укладення угод в електронній формі; г) види діяльності, зазначені у пунктах а) та б); д) види діяльності, зазначені у пунктах а), б) та в). Тема: Основні категорії Internet та технології електронної комерції 1. Всі компютери або машини, обєднані каналами звязку в Internet, називають: а) мережними; б) хостами; в) Web-ceрверами; г) Web-браузерами. 2. Сервери за своїми функціональним призначенням поділяються на: а) поштові, Web-ceрвери, комунікаційні сервери, шлюзи; б) файлові, сервери друку, брандмауери, проксі-сервери; в) файлові, сервери друку, поштові, Web-браузери; г) факс-сервери, новинні сервери, сервери управління трафіком. 3. HTTP протокол (Hypertext Transfer Protocol) це: а) протокол, згідно якого WWW-документи передаються з сервера до браузера на компютер користувача; б) Internet-cepвic для передачі файлів (в т.ч. програмних) мережею Internet; в) набір правил, що дозволяє здійснювати зєднання і обмін даними між двома і більше включеними в мережі пристроями; г) протокол передачі гіпертексту. 4. Сайт це: а) сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Internet, які обєднані як за змістом, так і навігаційно. б) адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet;
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
в) вузол мережі Інтернет, компютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який обєкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі; г) Інтернет-ресурс, основна мета якого полягає в тому, щоб піднести певний товар, послугу, подію або бренд і схилити покупця саме до його вибору; д) вірні варіанти а), б), в); е) всі варіанти вірні. 5. Під Web-сторінкою розуміють: а) HTML-файл, який може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web- елементи; б) сукупність програмних, інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов’язаних між собою; в) інформаційний ресурс доступний в мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML; г) сукупність поєднаних безпосередньо та через мережу Інтернет апаратних засобів, що включають компютери та електронні носії інформації із заздалегідь записаною на них інформацією таабо виконані з можливістю запису та зчитування інформації у вигляді компютерних програм, баз даних і т. п. 6.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатний містити, зберігати і передавати інформацію.
Активними елементами Web-сторінки є: а) заголовки, списки, таблиці та фрейми; б) заголовок, контент, гіперпосилання, контакти; в) заголовки, списки, текстові поля, меню; г) посилання, текстові поля, кнопки, радіо-кнопки, меню тощо. 7. Основними інструментами пошуку інформації в мережі Internet є: а) бази даних, Web-сайти, IP-адреса; б) пошукові машини, каталоги, пошукові сайти. 8. Блог це: а) веб-сайт, основний вміст якого – записи, що регулярно додаються, які містять текст, зображення або мультимедіа. Для нього характерні недовгі записи тимчасової значущості, впорядковані у зворотному хронологічному порядку;
Пошуко́ва маши́на - програмно-апаратний комплекс, який складається з сервера, на якому встановлений і виконується пошуко́вий руші́й (англ. search engine). Пошукова машина забезпечує функціональність пошукової системи, здійснює автоматизацію пошуку в комп'ютерній мережі і паралельно виконує оперативне оновлення інформації у своїй базі даних без участі людей.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).
б) сайт, з якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу; в) система, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо; г) загальнодоступний дискусійний форум, як наприклад клуб по інтересах. Повідомлення формуються у формі каталогів. Фізично інформація, що міститься в окремих групах новин, зберігається на серверах провайдерів, університетів, корпорацій. 9.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.
URL-адреса це: а) ряд чисел, який вказує комп’ютеру, де шукати потрібну інформацію; б) веб-адреса, яку необхідно ввести у веб-переглядачі, щоб перейти на веб-сайт; в) об’єднання доменного імені комп’ютера, на якому зберігається ресурс, і шляху доступу до кореневого каталога
  1   2   3   4   5   6