Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронний трейдинг – теорія чи практика для біржової торгівлі україни

Скачати 32.24 Kb.

Електронний трейдинг – теорія чи практика для біржової торгівлі україни
Скачати 32.24 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір32.24 Kb.
ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕЙДИНГ – ТЕОРІЯ ЧИ ПРАКТИКА ДЛЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Бичікова Лілія Анатоліївна Хмельницький національний університет м. Хмельницький, вул. Інститутська 81, кв.122 380677505204, 380382723791 liliya_mark@ukr.net Актуальність досліджень становлення і розвитку фінансового та товарного ринків в Україні зростає в період створення ринкової економіки та елементів її інфраструктури.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Цей етап співпав з кардинальними змінами у світовій економіці, які визначаються процесами глобалізації фінансових та товарних ринків, а особливо ринку товарних, фючерсних і фондових бірж.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Процеси ці призводять до різкого зростання транскордонних переміщень товарів, капіталів, послуг, технологій, інформації. Проведені нами дослідження у сфері електронного трейдингу дають підстави стверджувати, що сучасний український ринок послуг інтернет-трейдингу перебуває на стадії становлення та поступового розвитку. В Росії та Прибалтиці ця послуга виявилася надзвичайно популярною і затребуваною, немає підстав вважати, що в Україні буде інакше. На сьогоднішній день в Україні, придбавши у Брокера відповідну ліцензійну програму, бажаючі можуть здійснювати торгові операції, самостійно купувати та продавати цінні папери, які знаходяться у біржовому обігу, отримавши прямий доступ до біржових торгів.
Прями́й до́ступ до па́м'яті ( англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП). У результаті швидкість передачі збільшується, так як дані не пересилаються в ЦП і назад.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Компютеризація біржової торгівлі руйнує її закритість, дозволяє здійснити глобальну концентрацію біржового товару в одному місці земної кулі, де попит врівноважується світовою пропозицією, створюючи тим самим справедливу ринкову ціну, на яку орієнтуються виробники та споживачі товарних ринків, банки, портфельні та стратегічні інвестори. Світова практика свідчить, усі новостворені біржі практикують запровадження електронного трейдингу. Виключенням з правил є лише Бразильська товарна фючерсна біржа, на якій торги проводяться традиційним способом. Більшість фондових бірж, які не витримують конкуренції з електронними торговельними системами щодо торгівлі цінними паперами, намагаються приєднати до себе фючерсні та опціонні біржі і у такий спосіб вижити. Всі функціонуючі системи сучасного електронного біржового трейдингу будуються за однією схемою, яка включає три головних компоненти: центральна біржова система, яка забезпечує зведення всієї ринкової інформації та виконання наказів трейдерів; лінія звязку з електронною біржею; робоча станція члена біржі - трейдера, через яку він отримує інформацію, вводить накази щодо купівлі-продажу біржових контрактів. Головною вимогою для функціонування системи електронного трейдингу є забезпечення надійності та ефективності її функціонування. Велике значення має швидкість звязку при передачі інформації, яка за ефективністю має відповідати людському спілкуванню.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
На сьогодні відомо, що перша система торгівлі через Інтернет підключена до торгової система ВАТ «Українська біржа». Першою компанією, яка відпрацювала взаємодію Шлюзу біржі зі своєю брокерською системою і уклала першу угоду через термінал інтернет-трейдингу стала ТОВ «Гайнсфорт-онлайн». Незважаючи на суттєві переваги електронного трейдингу біржі України практично не використовують такої технології біржової торгівлі. Об’єм проведених операцій через Інтернет на фондових ринках Україні оцінити надзвичайно складно.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
Об’єктивний, незначний обсяг інформація є лише за угодами, укладеними через біржі-члени Національної асоціації бірж України. Практично не використовуючи систему електронного трейдингу біржі України програють ринок позабіржовим торговельним системам компютерного котирування, представником яких є ПФТС (Перша фондова торговельна система) - асоціація, саморегулююча організація професійних учасників фондового ринку України. ПФТС є електронною біржею цінних паперів України, яка охоплює усі найбільші регіони України та підтримує роботу у режимі реального часу.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Слід також зазначити, що існує ряд суттєвих факторів, які стримують розвиток електронного трейдингу в Україні. Інфраструктура Інтернету в країні слабо розвинена, особливо в регіонах. Невідповідні лінії зв’язку, досить високі ціни на Інтернет – все це об’єктивно стримує розвиток електронного трейдингу як сучасної технології біржової торгівлі. Загалом електронний трейдинг лише зароджується в Україні і знаходиться на самому початку цього непростого шляху, однак подолати цей шлях необхідно, оскільки це є важливим етапом розвитку сучасних біржових торгів. Ринок on-line торгівлі цінними паперами розвиватиметься прямо пропорційно розвитку самого Інтернету. Чим активніше йтиме популяризація сучасних технологій, чим якіснішим будуть лінії звязку, тим більша зацікавленість буде до інтернет-трейдингу, тим швидше фондовий ринок наповниться новими інвесторами.


Скачати 32.24 Kb.