Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕлектронного листування порядок денний

Скачати 159.77 Kb.

Електронного листування порядок денний
Скачати 159.77 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір159.77 Kb.
  1   2   3

Формат

електронного

листування
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Науково-методичної ради

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

«11» червня 2015 року


1.

Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань:

1) навчального посібника «Проблеми теорії держави і права», підготовленого професором кафедри теорії та історії держави і права, обсягом 20,0 др.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
арк.;

2) «Студентського порадника» (дванадцяте видання, доповнене і перероблене), упорядкованого навчально-методичним відділом КНЕУ (начальник навчально-методичного відділу Гуть Т.В.), обсягом 8,0 друк.арк.;

3) навчального посібника «Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях», підготовленого авторським колективом кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК (професор Коцупатрий М.М., доцент Ковач С.І., ст.викладач Безверхий К.В.), обсягом 15,0 др.арк.;4) тренінг-курс «Створення власного бізнесу», підготовленого авторським колективом кафедри управління персоналом та економіки праці (професор Колот А.М.
Звіт - письмове повідомлення про виконання певної роботи.
Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
Управління персоналом Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.
Еконо́міка пра́ці - дисципліна, яка вивчає трудові відносини, умови формування і використання трудового потенціалу. Це фундаментальна наука і базова дисципліна організації господарства.
, професор Швиданенко Г.О., професор Петюх В.М., доцент Бойченко К.С., доцент Василик А.В., доцент Кицак Т.Г.), обсягом 12,5 др.арк.;


2.

Про затвердження робочих навчальних програм, розроблених:

кафедрою цивільного та трудового права

 1. з науки «Авторське право і право промислової власності» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство» всіх магістерських програм;
  Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
  Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
  Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
  Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.


 2. з науки «Охорона та захист трудових прав працівників» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство» всіх магістерських програм;

 3. з дисципліни «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство» магістерської програми «Правове регулювання економіки»;
  Комерціалізація (від англ. commerce - комерція, торгівля) - це діяльність особи або організації спрямована на отримання прибутку. Це поняття є невід'ємною частиною створення нового продукту або модифікацією вже існуючого з метою виходу на ринок, і в свою чергу - отримання прибутку.
  Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
  Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.


кафедрою банківської справи

 1. з дисципліни «Гроші та кредит» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство», галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності «Комп’ютерні науки»;
  Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.


кафедрою аудиту

 1. з науки «Аудит» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 2. з дисципліни «Аудит» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка»;

 3. з дисципліни «Аудит» (3,5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси»;

 4. з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 5. з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 6. з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 7. з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство»;

 8. з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 9. з дисципліни «Основи фінансово-господарського контролю» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 10. з дисципліни «Внутрішній аудит» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»;

 11. з науки «Організація і методика аудиту» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;

 12. з науки «Організація і методика аудиту в банках» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками»;

 13. з науки «Організація і методика аудиту в секторі загального державного управління» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і контроль в секторі загального державного управління»;

 14. з дисципліни «Державний фінансовий контроль» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;

 15. з дисципліни «Державний фінансовий контроль» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і контроль в секторі загального державного управління»;

 16. з дисципліни «Аудит оподаткування підприємств» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;
  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.


 17. з науки «Внутрішній аудит у банках» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками»;

 18. з дисципліни «Внутрішній аудит у секторі загального державного управління» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і контроль в секторі загального державного управління»;

 19. з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»;
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


 20. з науки «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті банку» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками»;

 21. з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», магістерської програми «Облік і контроль в секторі загального державного управління»;

кафедрою міжнародного менеджменту

 1. з науки «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент державних установ»;
  Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
  Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.


 2. з дисципліни «Міжнародні організації» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка»;

 3. з проведення виробничої практики (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка»;

кафедри іноземних мов факультету управління

персоналом та маркетингу

 1. з науки (дисципліни) Іноземна мова (6 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Системні науки та кібернетика, спеціальності Системний аналіз, спеціалізації Системний аналіз;
  Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
  Кіберне́тика (англ. cybernetics, нім. Kybernetik) - наука про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних та ін.
  Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.


 2. з науки (дисципліни) Іноземна мова (5 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Інформатика та обчислювальна техніка, спеціальності Комп’ютерні науки, спеціалізації Комп’ютерні науки;
  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


 3. з науки (дисципліни) Фахова іноземна мова (20 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Економіка і підприємництво, спеціальності Прикладна статистика, спеціалізації Прикладна статистика;

 4. з науки (дисципліни) Фахова іноземна мова (20 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Менеджмент та адміністрування, спеціальності Менеджмент, спеціалізації Менеджмент;

 5. з науки (дисципліни) Фахова іноземна мова (20 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Соціально-політичні науки , спеціальності Соціологія, спеціалізації Соціологія у сфері економіки;
  Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
  Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
  Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.


 6. з науки (дисципліни) Друга ділова іноземна мова (10 кредитів) для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань Сфера обслуговування, спеціальності Туризм, спеціалізації Туризм;

 7. з науки (дисципліни) Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 кредити) для студентів освітнього ступеня спеціаліст, галузі знань Інформатика та обчислювальна техніка, спеціальності Інформаційні управляючі системи та технології, магістерської програми Інформаційні управляючі системи та технології;
  Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


 8. з науки (дисципліни) Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 кредити) для студентів освітнього ступеня магістр, галузі знань Інформатика та обчислювальна техніка, спеціальності Інформаційні управляючі системи та технології, магістерської програми Інформаційні управляючі системи та технології;

кафедрою інформаційного менеджменту

 1. з дисципліни «Системи експертного оцінювання» для студентів освітнього ступеню бакалавр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економічна кібернетика»;
  Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.


 2. з дисципліни «Моделювання та аналіз бізнес-процесів» для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економічна кібернетика»;

 3. з дисципліни «Управління документообігом» для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економічна кібернетика»;

кафедрою обліку підприємницької діяльності

 1. комплексу навчально-методичних матеріалів до магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», галузь знань «Економіка і підприємництво», спеціальність «Облік і аудит»;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


кафедрою міжнародної економіки

 1. з науки «Управління діловою досконалістю» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка», магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»;
  Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.


 2. з науки «Глобальне підприємництво» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка», магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»;

 3. з науки «Глобальна економіка» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» усіх спеціальностей та магістерських програм;

кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету

 1. з дисципліни «Іноземна мова з поглибленим вивченням» (14 кредитів) для студентів освітнього ступеню бакалавр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Фінанси»);

 2. з дисципліни «Іноземна мова (англійська, французька)» (10 кредитів) для студентів освітнього ступеню бакалавр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальностей «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Фінанси», «Кредит»), «Облік і аудит» (в т.ч. спеціалізації «Облік і аудит в АПК»), «Економіка підприємства» (спеціалізації «Економіки агропромислових формувань»), «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент агробізнесу»);

кафедрою економіки агропромислових формувань

 1. з дисципліни «Аграрна політика» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.


 2. з дисципліни «Аграрний розвиток» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 3. з науки «Економічне управління підприємства» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 4. з науки «Інноваційний розвиток підприємства» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 5. з дисципліни «Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 6. з науки «Конкурентоспроможність підприємства» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 7. з дисципліни «Маркетинговий менеджмент в АПК» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 8. з дисципліни «Менеджмент витрат АПК» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 9. з дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 10. з науки «Методологія наукових досліджень» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 11. з дисципліни «Непараметричний аналіз» (4 кредити) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 12. з науки «Управління проектами» (5 кредитів) для студентів освітнього ступеню магістр галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства» магістерської програми «Економіка підприємств АПК»;

 13. з науки «Управління
  1   2   3


Скачати 159.77 Kb.

 • Інформатика та обчислювальна техніка