Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕнергетичних підприємствах Західної України, Білорусі та Литви

Скачати 57.78 Kb.

Енергетичних підприємствах Західної України, Білорусі та Литви
Скачати 57.78 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір57.78 Kb.

Підприємство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електричних, станцій та мереж ЛьвівОРГРЕС засноване у жовтні 1944 року для надання технічної допомоги у відродженні та розвитку зруйнованої війною енергетики України.

Протягом сорокових років минулого століття наші фахівці виконували роботи на енергетичних підприємствах Західної України, Білорусі та Литви. Поступово діяльність підприємства розповсюдилася на енергосистеми Донбасу, Києва, Харкова, Одеси, Брянська, Латвії, Естонії, Молдови.

У 50-60-х роках минулого століття наші фахівці виконували пусконалагоджувальні і експериментальні роботи на енергоблоках 150, 200 та З00 МВт. Розроблені та впроваджені ними технічні рішення з оптимізації теплових і електричних схем, режимів роботи та автоматизації обладнання цих блоків, дозволили покращити їх техніко-економічні показники та підвищити надійність роботи.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

З 1970 року підприємство розпочало роботи на устаткуванні та системах енергоблоків 800 МВт ТЕС і енергоблоків 440 та 1000 МВт АЕС. Було проведено пуско-налагоджувальні роботи на устаткуванні машинного залу, котлів, турбоустановок, систем автоматичного керування та захисту, хімводоочищення та водного режиму, систем циркуляційного водопостачання і вентиляції, контроль якості металу та зварювання.

Во́дний режи́м - зміна рівнів та об'ємів води в річках, озерах, водосховищах і болотах, пов'язана із сезонними змінами клімату, інколи з антропогенним впливом. Особливо помітна зміна водного режиму на річках (повінь, паводок, межень, льодостав, льодохід).
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Автомати́чна систе́ма керува́ння - це сукупність керованого об'єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв.

Наші фахівці впродовж розвитку підприємства брали участь у пуску та налагодженні понад сотні об'єктів енергетики в Аргентині, Бангладеш. Болгарії В'єтнамі, Греції Індії Іраку, Ірані, на Кубі, у Кувейті, Монголії, Німеччині, Пакистані, Польщі, Румунії, Туреччині, Угорщині, Югославії.

Сьогодні ми пропонуємо комплексні рішення, які базуються на багаторічному досвіді роботи.

Бажаючи максимально задовольнити потреби Замовників, в останні роки підприємство практично усі роботи виконує комплексно – "під ключ". А це означає, що крім традиційних налагоджувальних робіт, підприємство виконує проектні роботи, крупно агрегатне збирання апаратури, комплектацію, поставку та впровадження в експлуатацію. Наші замовники - потужні атомні та теплові електростанції, теплові та електричні мережі, районні котельні.

Теплова електростанція Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.

Інженерно-технічний потенціал підприємства - це колектив чисельністю 400 працівників, який здатен вирішити технічні проблеми

Напрямки діяльності

ВАТ «Львів ОРГРЕС» має у своєму складі підрозділи, які відповідають технологічним процесам на енергетичних об'єктах:

мпанії

ВАТ «ЛьвівОРГРЕС» має у своєму складі такі основні підрозділи: • котельний цех

 • турбінний цех

 • електричний цех

 • цех автоматизованих систем керування технологічними процесами

 • цех технічного водопостачання

 • цех охорони навколишнього середовища

 • виробнича служба автоматизованих систем організаційного управління

У цих підрозділах працює понад 300 фахівців з вищою освітою (серед них один доктор технічних наук і сім кандидатів технічних наук) та 35 фахівців з середньо-спеціальною освітою.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Електричний цех


Ровесник підприємства, складається з наступних спеціалізованих технологічних груп: • електричного устаткування;

 • системної автоматики;

 • електричних станцій;

 • релейного захисту і лінійної автоматики;

 • сектору розробок і проектування.

Електричний цех (ЕЦ) ВАТ “ЛьвівОРГРЕС” у своїй виробничій діяльності керується Статутом (СТ 200.00.01-98), законами України, державними стандартами України та настановами з якості АТ “ЛьвівОРГРЕС”:

- ДСТУ ISO 9000-2007 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів”;

- ДСТУ ISO 9001-2009 “Системи управління якістю. Вимоги”;

- ДСТУ ISO 9004-2001 “Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності”;

- ДСТУ ISO/TR 10013:2003 “Настанова з розробляння документації системи управління якістю”;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

- ДСТУ 2681-94 “Метрологія. Терміни та визначення”;

- ДСТУ 2708:2006 “Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”;


 1. ДСТУ 3215-95 “Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”;

 2. - Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці, затвердженими ДП “Держстандартметрологія” України (наказ № 262 від15.09.05).


ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЦЕХУ


4.1 Основною функцією ЕЦ є:

- проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, визна-ченій у заявленій галузі атестації згідно з свідоцтвом про атестацію;

Метрологічний нагляд - діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб'єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

- участь у розробленні технічних умов на поставку електротехнічного обладнання;

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

- експертиза проектів електричної частини ТЕС, АЕС, ГЕС, підприємств електричних мереж та інших енергооб’єктів;

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

- пуско- і експериментальноналагоджувальні роботи на електростанціях і підстанціях з головним та серійним обладнанням;

- вдосконалення методів, апаратури й експериментальних установок для проведення пусконалагоджувальних і експлуатаційних робіт, вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду налагоджування, перевірки й пуску електрообладнання і, в першу чергу, головного;

- розроблення технічних заходів для підвищення надійності й довговічності роботи обладнання й апаратури електростанцій та енергосистем, дослідження надійності в галузі через узагальнення досвіду експлуатації електрообладнання, пристроїв РЗА та АСУТП, аналіз

аварій і відмов електротехнічного устатковання і систем управління енергооб’єктів, а також системних аварій та аварій, пов'язаних з відмовами у функціонуванні РЗА;

- участь у роботі міжвідомчих комісій з приймання в експлуатацію нових видів облад-нання та нових пристроїв РЗА, систем керування;

- участь у розгляді проектів державних стандартів і технічних завдань на розроблення нового електрообладнання та пристроїв РЗА і систем управління.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

4.2 Розроблення пропозицій щодо вдосконалення електротехнічного обладнання, пристроїв РЗА, систем управління технічного рівня експлуатації електричної частини електростанцій та електричних мереж через:

- розроблення нових і перегляд чинних галузевих інструкцій методичних вказівок, циркулярів, правил технічної експлуатації та інших нормативних , інформаційних матеріалів;

- комплексне обстеження енергопідприємств;

- узагальнення і поширення передового досвіду експлуатації вітчизняної та зарубіжної енергетики;

- складання відгуків на галузеві, директивні й методичні матеріали для електричної час-тини електростанцій та електричних мереж;

- узагальнення виявлених недоліків проектування й виготовлення обладнання, пристроїв РЗА та систем керування, розроблення вимог і пропозицій щодо підвищення якості проектів.

4.3 Удосконалення технічного обслуговування електрообладнання, апаратури РЗА й ЗДТУ систем управління.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

4.4 Налагодження й освоєння на енергетичних та інших промислових об’єктах нових засобів інформації, автоматизації, участь у розробленні та організації експлуатації АСУ технологічних процесів електрообладнання крупних теплових, гідравлічних та атомних елек-тростанцій, підстанцій і підприємств електромереж.

4.5 Розроблення пропозицій щодо вдосконалення апаратури й технічних засобів РЗА та ЗДТУ, впровадження нових видів апаратури та передових засобів керування.

4.6 Проектно-конструкторські розробки з удосконалення технологічних процесів, пристосувань для високопродуктивної праці обслуговуючого персоналу, впровадження розробок на електростанціях і в енергосистемах.

4.7 Розрахунки втрат електроенергії в електричних мережах і розроблення заходів щодо їх зменшення.

Втрати електроенергії в електромережі - це витрати електричної потужності при проходженні електричного струму через ЛЕП та електрообладнання системи електропостачання споживачів.

4.8 Участь в технічному переоснащенні ТЕС, АЕС, ГЕС та електричних мереж, у розробці та узгодженні заходів з модернізації і реконструкції електротехнічного устатковання, систем регулювання та захисту.

4.9 Участь в розслідуванні аварій та пошкоджень електротехнічного обладнання, у роз-робленні заходів з запобігання пошкоджень устатковання.

4.10 Розроблення технології, схем і методів консервації електротехнічного устатковання під час довготривалого резерву.4.11 Перевірку знань з норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки персо-нал цеху проходить згідно з ПЛ 200.06.09 “Положення про порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці у керівників, членів постійно – діючої екзаменаційної комісії та спеціалістів АТ “ЛьвівОРГРЕС”.
Радіаці́йна безпе́ка - стан захищеності теперішнього і майбутнього поколінь людей від шкідливого для їх здоров'я впливу іонізуючого випромінювання.
Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.


Начальник цеху Луцик Ігор Дмитрович


Скачати 57.78 Kb.

 • 800 МВт ТЕС
 • Аргентині, Бангладеш. Болгарії Вєтнамі, Греції Індії Іраку, Ірані, на Кубі, у Кувейті, Монголії, Німеччині, Пакистані, Польщі, Румунії, Туреччині, Угорщині, Югославії