Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаEuroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів

Скачати 413.73 Kb.

Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
Скачати 413.73 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.02.2020
Розмір413.73 Kb.
  1   2   3
EuroISPA Рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів (EuroISPA) HInf (2008) 9 Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів (EuroISPA) Генеральний директорат з прав людини і правових питань Рада Європи 2008 рік Генеральний директорат з прав людини і правових питань Рада Європи F-67075 Strasbourg Cedex © Рада Європи 2008 1-й тираж, липень 2008 року Віддруковано в Раді Європи Розроблені Радою Європи у тісній співпраці з Європейською асоціацією інтернет- провайдерів (EuroISPA), ці керівні принципи надають контрольні показники у сфері прав людини для інтернет-провайдерів (ІП).
Права́ люди́ни - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Ра́да Євро́пи (англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe) - міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі.
Підкреслюючи важливу роль, яку ІП відіграють у наданні користувачам Інтернету таких основних послуг, як доступ, електронна пошта чи контент-послуги, вони наголошують на важливості безпеки користувачів та їх права на приватність і свободу вираження поглядів, а також, у зв’язку з цим, на важливості усвідомлення провайдерами можливого впливу своєї діяльності на права людини.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Для отримання додаткової інформації про діяльність Ради Європи й асоціації EuroISPA перейдіть за посиланнями: www.coe.int • www.euroispa.org Зміст Розуміння ролі та позиції інтернет-провайдерів у дотриманні й заохоченні прав людини, сторінка ……………. 3 Сфера застосування цих керівних принципів . . . . . . . 4 Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів, сторінка 5 Керівні принципи для ІП, які надають послуги доступу. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Керівні принципи для ІП, які надають інші послуги інформаційного суспільства (хостинг, застосунки та контент). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Керівні принципи для ІП щодо права на повагу до приватного життя і захисту даних . . . . 6 Витяги з існуючих стандартів Ради Європи, що стосуються ролі та обов’язків ІП, сторінка 8 Рекомендація № R (99) 5 Комітету міністрів державам-членам щодо захисту недоторканності приватного життя в Інтернеті . . . . . . . . .
Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.
Недоторканність приватного життя, також приватність - це можливість особи або групи осіб відокремити себе, інформацію про себе, і, таким чином, виявляти свою особистість вибірково. Межі і зміст, який відноситься до приватного, відрізняється у різних культурах та для різних осіб, але об’єднані спільними темами.
8 Декларація Комітету міністрів про свободу спілкування в Інтернеті …. 9 Декларація Комітету міністрів про права людини та верховенство права в інформаційному суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Верхове́нство пра́ва - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.
10 Рекомендація № Rec (2007) 11 Комітету міністрів державам-членам щодо забезпечення свободи вираження поглядів та інформації у новому інформаційному та комунікаційному середовищі . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Рекомендація № Rec (2007) 16 Комітету міністрів державам-членам щодо заходів з підвищення цінності Інтернету як суспільної послуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Рекомендація № CMRec (2008) 6 щодо заходів із забезпечення дотримання свободи вираження поглядів та інформації відносно інтернет-фільтрів . . . . . . . .11 Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Грома́дська безп́ека - це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, для цілісності й збереження матеріальних цінностей
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини Розуміння ролі та позиції інтернет-провайдерів у дотриманні й заохоченні прав людини 1. Забезпечуючи базову інфраструктуру та основні послуги, які дозволяють користувачам отримувати доступ до Інтернету, користуватися ним і тим самим здійснювати свої права на отримання користі від інформаційного суспільства, інтернет-провайдери (ІП) надають послуги, які мають значну цінність для служіння суспільству. 2. ІП знаходяться в унікальному положенні та мають можливість забезпечувати здійснення і дотримання прав та основних свобод людини.
Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Крім того, надання інтернет-послуг все більше стає передумовою для всеохоплюючої партиципаторної демократії (демократії участі). ІП також відіграють важливу роль по відношенню до держав, які віддані справі захисту та забезпечення цих прав і свобод в рамках своїх зобов’язань за міжнародним правом. 3. ІП надають своїм клієнтам різноманітні послуги, чи то в якості провайдерів доступу, чи як провайдери інших послуг інформаційного суспільства (провайдери застосунків, контент-провайдери таабо хостинг-провайдери). У цьому керівництві визнано, що не всі ІП відіграють однакову роль та мають однакові обов’язки по відношенню до користувачів, але вони можуть залежати від видів послуг, які надає ІП, і сегменту клієнтів, яких він обслуговує. 4. Провайдери доступу допомагають увійти до мережі Інтернет, а тому й до різноманітності інформації, культури та мов;
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
часто вони є першою точкою контакту і довіри для користувачів. Їх роль є передумовою для надання користувачам можливості та права на отримання доступу до благ інформаційного суспільства, зокрема, на пошук і поширення інформації та ідей, формування знань та отримання доступу до освіти. 5. Провайдерів доступу, зокрема тих, які обслуговують домашніх користувачів та сім’ї, можна вважати такими, що частково виконують роль публічної служби, яка сприяє забезпеченню прав своїх клієнтів на отримання користі від інформаційного суспільства та, у зв’язку з цим, посиленню здійснення та реалізації їх прав і свобод. 6. Подібним чином, оскільки провайдери доступу, а особливо хостинг-провайдери, можуть виконувати рішення і вчиняти дії відносно доступності послуг (наприклад, видаляти, блокувати або фільтрувати контент), це може впливати на права і свободи. 7. ІП мають доступ до різних об’ємів інформації (контенту іабо даних щодо трафіку), що підкреслює їх важливу роль і позицію по відношенню до прав і свобод користувачів. На ІП не повинно покладатися загальне зобов’язання активно відслідковувати контент і дані щодо трафіку; проте в особливих випадках, визначених законодавством, та внаслідок конкретних розпоряджень від ІП може потребуватися допомога у відслідковуванні контенту чи даних або передачі інформації про користувачів третій стороні.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Такі випадки можуть впливати на свободу вираження поглядів чи право на приватне життя. 8. В цілому, ІП, особливо хостинг- і контент-провайдери, мають значний потенціал для забезпечення можливостей і благ інформаційного суспільства; це слід підкреслювати та доводити до відома користувачів, держав і, що найголовніше, самих ІП. 9. У зв’язку з цим, ІП рекомендується взяти до уваги, обговорити і докласти всіх зусиль для виконання наступних керівних принципів (див. на зворотному боці аркуша), а також розглянути можливість посилання на них на своїх веб-сайтах та в угодах з кінцевими користувачами. 10. У співпраці з асоціаціями ІП, державами-членами, і, за необхідності, з допомогою Ради Європи, ІП також рекомендується довести ці керівні принципи і підняті в них питання до відома ключового персоналу своїх організацій. 11. Асоціації ІП можуть відігравати важливу роль, беручи на себе колективну відповідальність за підвищення обізнаності та надання інформації стосовно питань, піднятих у цих керівних принципах. Їм рекомендується активно просувати ці керівні принципи серед своїх членів, наприклад, посилаючись на них, включаючи їх до власних кодексів поведінки та надаючи експертні консультації. 12. Стосовно інформації, яка повинна надаватися клієнтам, ІП можуть прийняти рішення про її передачу через асоціації ІП, зокрема коли йдеться про малі підприємства і якщо ця інформація не є специфічною для провайдера (наприклад, інформація про ризики в мережі Інтернет). Крім того, асоціації ІП можуть сприяти гармонізації інформації про користувачів і накопичувати знання стосовно питань, піднятих у керівних принципах. Крім того, вони можуть здійснювати співробітництво та обмін знаннями з існуючими структурами у сфері інтернет-безпеки, такими як Програма Європейського Союзу “Безпечніший Інтернет Плюс”. 13. Керівні принципи не порушують зобов’язання, застосовні до ІП, та їх діяльності, передбачені національним, європейським та міжнародним правом, і повинні розглядатися у поєднанні з ними. Сфера застосування цих керівних принципів 14. Наступні керівні принципи згруповані в декілька розділів відповідно до ролей, які відіграють ІП. Перший розділ застосовується до провайдерів доступу до Інтернету (провайдерів послуг з надання доступу до Інтернету “на вимогу” або спеціалізованих послуг з доступу до Інтернету). Другий розділ застосовується до таких провайдерів інших послуг інформаційного суспільства, як хостинг-провайдери, контент-провайдери і провайдери застосунків. Третій розділ застосовується, відповідно, до всіх інтернет-провайдерів. 15. Керівні принципи не застосовуються до простих транзитних провайдерів. Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Керівні принципи для ІП, які надають послуги доступу • 16. Переконайтеся, що ваші клієнти мають доступ до інформації про потенційні загрози своїм правам, безпеці та приватності в Інтернеті, в тому числі до інформації про те, що ви робите, щоб допомогти своїм клієнтам протистояти цим загрозам. Надайте інформацію про доступні інструменти і програмне забезпечення, які ваші клієнти можуть використовувати, щоб надалі захищати себе.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Якщо ви надаєте цю інформацію самостійно, переконайтеся, що вона надається в якомога точніший, доступніший і сучасніший спосіб. Якщо ви не надаєте цю інформацію самостійно, дайте своїм клієнтам посилання на адекватні інформаційні ресурси, зокрема, на ресурси асоціацій ІП або мереж у сфері інтернет-безпеки.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Зокрема, можна було б надати доступ до інформації про такі загрози: 16.1. Незаконний таабо шкідливий контент, загрози для дітей • Надайте інформацію або посилання на інформацію про ризики натрапити на незаконний контент в Інтернеті чи сприяти його поширенню, а також про ризик того, що дітей буде піддано шкідливому контенту або поведінці під час їх знаходження в мережі. Останнє може включати контент або поведінку, що здатні негативно впливати на фізичне, емоційне і психологічне здоров’я дітей, наприклад, онлайн-порнографія, зображення та прославляння насильства, самоушкодження, приниження, дискримінаційні або расистські висловлювання або апологія (виправдання) такої поведінки, зваблення (грумінг), залякування, переслідування та інші форми домагання. Хоча від вас не чекатимуть консультацій щодо того, який контент чи поведінка є незаконними іабо шкідливими, надана вами інформація цілком могла б включати в себе: – пояснення того, що ви робите для протидії такому контенту і поведінці, зокрема, інформацію про вашу співпрацю з гарячими лініями для боротьби з незаконним контентом (наприклад, з мережею “Inhope”); – вказівки щодо того, як користувачі можуть захиститися від ризиків натрапити на незаконний таабо шкідливий контент і – поведінку (наприклад, давши їм посилання на відповідну інформацію на веб-сайтах, присвяченим безпеці в мережі Інтернет); – інформацію про доступні програмні інструменти, призначені для захисту користувачів від незаконного таабо шкідливого контенту, в тому числі інформацію про те, як ці інструменти працюють і як користувачі можуть пристосувати їх для задоволення своїх індивідуальних потреб. • Надайте інформацію або посилання на інформацію про те, що ваші клієнти можуть зробити, щоб захистити своїх дітей в Інтернеті. Зробіть посилання на веб-сайти з безпечним для дітей контентом і наявні інтернет-ресурси з питань безпеки, такі як довідник Ради Європи “Інтернет-грамотність” (www.coe.intinternet-literacy), розроблена Радою Європи онлайн-гра “Wild Web Woods” (“Дикі веб ліси”) (www.wildwebwoods.org) або веб-сайти безпечних вузлів Інтернету (www.saferinternet.org). 16.2. Загрози безпеці • У разі потреби, поясніть, що ви робите для захисту своїх клієнтів від загроз безпеці. Такі загрози можуть стосуватися цілісності даних (віруси, хробаки, трояни тощо), конфіденційності (наприклад, при здійсненні транзакцій в мережі), безпеки мережі або інших ризиків (наприклад, фішинг).
Безпе́ка мере́жі (Network security) - заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів.
• Підвищіть поінформованість ваших клієнтів або дайте їм посилання на додаткову інформацію про те, як протистояти загрозам безпеці в Інтернеті. 16.3. Загрози для приватності • Надайте інформацію або посилання на інформацію про потенційні загрози конфіденційності клієнтів під час користування Інтернетом. Такі загрози можуть стосуватися прихованого збирання, запису та обробки даних (шпигунське програмне забезпечення, профілювання).
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
У разі потреби, дайте посилання на сайти ваших національних органів, які містять інформацію про відповідні закони, що стосуються приватності та захисту персональних даних. • Надайте вашим клієнтам додаткову інформацію та вказівки щодо технічних засобів, якими вони можуть користуватися, щоб захистити себе від загроз для приватності (антишпигунські програми тощо). • 17. Якщо ваші клієнти потребують підтримки у боротьбі з вищезазначеними загрозами, переконайтеся, що вони можуть робити подальші запити у належній формі (наприклад, телефоном, електронною поштою, листами або через особисті контакти) або дайте їм посилання на відповідні інформаційні ресурси. • 18.
Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.
Контактери - особи, які стверджують, що мали досвідчений контакт з іншопланетянами. Питання щодо того чи має займатись контактерами уфологія - є спірним, адже досить добре ними займаються психологи і психіатри.
Будьте обережними, блокуючи або погіршуючи якість своїх послуг задля використання деяких застосунків або програмного забезпечення на основі певного технічного протоколу. Якщо ви використовуєте обмежувачі пропускної здатності, фільтри або блокуєте певний трафік, переконайтеся, що ваших клієнтів було чітко і заздалегідь поінформовано про такі обмеження послуг. • 19. Відключення доступу до облікових запитів окремих клієнтів становить обмеження прав вашого клієнта на доступ до благ інформаційного суспільства та на здійснення ним своїх прав на свободу вираження поглядів та інформаціїї. Відключення доступу має здійснюватися тільки на прохання правоохоронних органів чи з інших законних і строго необхідних підстав, таких як порушення договірних зобов’язань або навмисне зловживання, а також з урахуванням правових гарантій, що можуть застосовуватися відповідно до національного законодавства.
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Де це доцільно, клієнт має бути належним чином попереджений і заздалегідь поінформований, йому мають бути наведені достатні підстави для відключення доступу надані інструкції про заходи, яких потрібно вжити для відновлення доступу. Керівні принципи для ІП, які надають інші послуги інформаційного суспільства (хостинг, застосунки та контент) • 20. Переконайтеся, що будь-яке фільтрування чи блокування послуг здійснюється законно, пропорційно і прозоро для ваших клієнтів відповідно до Рекомендації Ради Європи № CMRec(2008) 6 щодо заходів з розвитку поваги до свободи вираження поглядів та інформації у зв’язку з інтернет-фільтрами. Повідомте своїм клієнтам про будь-яке програмне забезпечення для фільтрації або блокування, встановлене на ваших серверах, що може призвести до видалення або недоступності контенту, а також про характер фільтрації, що здійснюється (про форму фільтрації, загальні критерії, що використовуються для фільтрації, причини застосування фільтрів). • 21. Фільтрування, блокування або видалення нелегального контенту повинно здійснюватися вами тільки після підтвердження незаконності контенту, наприклад, після звернення до компетентних правоохоронних органів. Здійснення таких дій без попередньої перевірки та підтвердження може вважатися втручанням у легальний контент і права та свободи тих, хто створює, поширює й отримує доступ до такого контенту, зокрема, у право на свободу вираження поглядів та інформації. • 22. Повідомте своїм клієнтам про ваш загальний підхід до розгляду скарг на нібито незаконний контент, який ви можете зберігати. Дайте громадськості чіткі вказівки щодо того, як подавати скарги, а вашим клієнтам – як на них реагувати. • 23. Якщо ви надаєте своїм клієнтам з специфічні програмні послуги, такі як використання чату, електронної пошти, блогів тощо, ви повинні подбати про те, щоб використання застосунків було якомога безпечнішим і щоб ваші клієнти розуміли, яким чином працюють ці застосунки. Надаючи такі послуги, як чат-кімнати або дискусійні форуми, переконайтеся, що було встановлено чіткі правила реєстрації користувачів і використання ніків та що до того, як користувачі почали користуватися вашими послугами, їх було чітко поінформовано про ці правила. • 24. Хоча ви не повинні надавати консультації щодо того, який контент чи поведінка є незаконними таабо шкідливими, ви могли б надати вчителям і батькам корисну інформацію про загрози для дітей при використанні програмних послуг, що ви надаєте (чат-кімнати, дошки оголошень тощо), зокрема, щодо ризику натрапити на шкідливий контент чи поведінку (грумінг, залякування тощо) під час користування вашими послугами. • 25 Надаючи вашим клієнтам застосунки для користування електронною поштою, переконайтеся, що будь-які засоби, якими ви їх забезпечуєте, наприклад, програмні засоби для виявлення чи фільтрації спаму, є дієвими (такими, що виявляють або фільтрують спам, не перешкоджаючи законному електронному листуванню), а ваших клієнтів належним чином поінформовано про їх функціональність та методику, а також про можливість змінити їх конфігурацію. • 26 Якщо ви надаєте вашим клієнтам такі контент-послуги, як
Каталог: sites -> default -> files -> file -> 1509
file -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
file -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
file -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
file -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
file -> Діюча редакція Статуту Інау пропозиції змін
1509 -> Euroispa рада Європи Керівні принципи у сфері прав людини для інтернет-провайдерів Розроблені Радою Європи у співпраці з Європейською асоціацією інтернет-провайдерів
  1   2   3


Скачати 413.73 Kb.