Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальності

Скачати 0.75 Mb.

European credit transfer system ects – інформаційний пакет спеціальності
Скачати 0.75 Mb.
Сторінка 1/6
Дата конвертації 09.04.2017
Розмір 0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

logo
zentr_05

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальності:

«Лікувальна справа»

«Педіатрія»

«Стоматологія»

«Фармація»
Івано-Франківськ 2016

ВСТУП
Даний інформаційний пакет дає загальні відомості про ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (ІФНМУ) і про його факультети – медичний, стоматологічний, фармацевтичний та факультет підготовки іноземних громадян. Пакет призначений для надання допомоги студентам, охочим навчатися в університеті, адміністраторам і викладачам, що працюють над вдосконаленням змісту і організації навчального процесу.
Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Інформаційний пакет орієнтований на використання Європейської системи взаємозаліків результатів навчання (ECTS).

Що таке система кредитів?

Система кредитів це систематичний спосіб опису освітньої програми за допомогою присвоєння кредитів кожному її компоненту.

Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Визначення кредитів в системі вищої освіти може базуватися на різних параметрах, типу навантаження студента, результатів навчання і обсягу аудиторного навантаження.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.Що таке ECTS?

Європейська система переведення і накопичення кредитів (ECTS) - система, яка розроблена в інтересах студентів, і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Необхідно здійснювати уточнення цих цілей, а саме результатів навчання і набутих умінь.Як була розроблена ECTS?

ECTS було розроблено у 1989 році в рамках програми Erasmus, що в даний час є частиною програми Socrates. ECTS – єдина успішно протестована система кредитів, використовувана по всій Європі.

Спочатку ECTS призначалася тільки для переведення кредитів. Система сприяла заліку освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім часом ECTS перетворюється на систему накопичення, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях. Це одна з ключових цілей Болонської декларації 1999 року.

Навіщо потрібна ECTS?

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних і іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання. Ця система робить здобуття вищої освіти в Європі привабливішим для студентів з інших континентів.Які головні особливості ECTS?

• ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента очної форми навчання впродовж академічного року. В більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням в рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам. Навантаження означає приблизний час, який потрібно середньому студенту для досягнення необхідних результатів навчання.

• Кредит це також спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання. Останні є комплексом умінь, що означають, що повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент після завершення навчання, незалежно від його тривалості. ECTS кредити можуть бути отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного оцінювання досягнутих результатів навчання.

• Розподіл ECTS кредитів ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, яке вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам.

• Навантаження студентів в ECTS включає час, що проводиться за слуханням лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки і складання іспитів і т.д.

Кредити розподіляються по всіх освітніх компонентах програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання в даній програмі.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

• Успішність студента характеризують локальними/національними оцінками. Бажаними, особливо для випадку переведення кредитів, є додаткові ECTS оцінки. Оцінна шкала ECTS ранжує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, що одержали по курсу оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином:

А – кращі 10 %;

B – наступні за ними 25 %;

C – наступні за ними 30 %;

D – наступні за ними 25 %;

E – наступні за ними 10 %.

Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає: не “виконав якусь частину роботи, необхідної для здобуття оцінки вище незадовільної”, а F: “не виконав всю необхідну роботу”. Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.Які документи є основними для ECTS?

Поточний Інформаційний пакет / Каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові) розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії в одному буклеті або більшій кількості буклетів. Інформаційний пакет / Каталог дисциплін повинен містити документ, яка дозволяє іноземним студентам одержувати інформацію, що цікавить його.

Угода про навчання, що містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
У разі виникнення потреби в переведенні кредиту Угода про Навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу, і оновлюватися по мірі виникнення змін.

Розшифровка оцінок (Академічна довідка) відображає успішність студента, показуючи список дисциплін, які він вивчав, отримані кредити і локальні оцінки (можливо, і оцінки ECTS). У разі переведення кредиту розшифровка оцінок видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання.Як отримати акредитацію ECTS?

Акредитація (присудження лейбла) ECTS здійснюється у відношенні до закладів освіти, що правильно оформили заявку за всіма програмами першого та другого циклів. Ця акредитація підвищить рейтинг вищого навчального закладу як надійного партнера в рамках європейської і міжнародної кооперації.

Критеріями акредитації будуть: Інформаційний пакет (онлайн-копія або тверда копія у вигляді одного або більшої кількості буклетів) двома мовами (або тільки англійською для програм, що викладаються на цій мові), використання кредитів ECTS, зразки Угод про навчання, Розшифровка оцінок і докази наявності акредитації високого рівня.

• Останній термін подачі заявок – 1 листопада щорічно. Акредитація буде дійсною впродовж трьох академічних років. Список закладів освіти, що мають акредитацію ECTS, публікується на веб-сторінці Europa.Додаткова інформація щодо ECTS

• Список координаторів ECTS/DS the list of ECTS/DS Counsellors

http://europa.eu

Вказівки щодо оформлення якісного Інформаційного Пакету

guidance on how to make a good Information Package/Course Catalogue

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ectsguidance_en.doc
А. Назва й адреса
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет».

Адреса:


вулиця Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

e-mail: [email protected]ua

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти Микола Михайлович Рожко.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Івано-Франківський національний медичний університет - заснований у 1945 р. як Станіславський державний медичний інститут. З 1992 р. - академія, з 27 листопада 2008 року - національний університет. Належить до 200 найкращих вищих навчальних закладів України.

Перший проректор – доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії імені Г. О.

Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Доктор біологічних наук - вищий науковий ступінь у галузі біологічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Бабенка Ганна Михайлівна Ерстенюк.

Проректор з наукової роботи – доктор медичних наук, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства професор Ігор Петрович Вакалюк.

Вну́трішні хворо́би (терапі́я, вну́трішня медици́на) - це розділ медицини, що займається проблемами етіології, патогенезу та клінічних проявів захворювань внутрішніх органів, їхньої діагностики, нехірургічного лікування, профілактики та реабілітації.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1 Володимир Михайлович Федорченко.

Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.

Заступник ректора з виховної роботи – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Ігор Юрійович Ванджура.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології і нейрохірургії Сергій Федорович Кобець.

Начальник навчального відділу – Микола Олексійович Іванців.

Начальник відділу ECTS університету кандидат медичних наук, доцент кафедри отоларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї Василь Васильович Капечук.

Декан медичного факультету – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 імені акад. Є. М. Нейка Роман Іванович Яцишин.

Декан факультету підготовки іноземних громадян – кандидат медичних наук, доцент кафедри урології Дмитро Богданович Соломчак.

Декан стоматологічного факультету - кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти Олександр Вікторович Бугерчук.

Декан фармацевтичного факультету - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики Микола Іванович Мойсеєнко.

Впровадження інформаційних технологій в повсякденну практику охорони здоров'я веде за собою корінні зміни в організації праці багатьох медиків. Кожен етап розвитку системи охорони здоров'я та медицини пов'язаний з появою нових інтегрованих областей знань, які несуть в собі загальнонаукові основи: медична кібернетика, економіка, охорона здоров'я, менеджмент і маркетинг тощо.


Контактні телефони:

телефон/факс 3803422-2-42-95 - приймальня ректора університету

телефон 380342-75-06-58 – навчальний відділ університету

телефон/факс 3803422-3-01-87 – начальник відділу ECTS університету

телефон 3803422-2-25-72 – деканат медичного факультету

телефон/факс 3803422-2-48-44 –деканат факультету підготовки іноземних громадян

телефон 3803422-3-10-50 – деканат стоматологічного факультету

телефон 380342-78-83-91 - деканат фармацевтичного факультетутелефон 380342-75-03-25 – приймальна комісія


План-схема розміщень кафедр університету

Пояснення до схеми розміщення кафедр ІФНМУ


 • Центральний корпус – ректорат, деканат медичного факультету; деканат факультету підготовки іноземних громадян; деканат стоматологічного факультету; деканат факультету післядипломної освіти; підготовче відділення для іноземних громадян, приймальна комісія, лекційна аудиторія № 2; кафедра українознавства з курсом філософії (культурологія, основи економічних теорій, соціологія, етика, естетика, краєзнавство, філософія, історія України, історія української культури);
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  кафедра екстреної медичної допомого та медицини катастроф (лекційна аудиторія № 14); бухгалтерія, студентський профком, буфет.

 • Морфологічний корпус – лекційна аудиторія № 5; кафедра анатомії людини;
  Анатомія людини (з грецької. ανά, aná - верх і τομή, tomé - різати) - розділ анатомії, що вивчає органи та системи органів людського тіла. Анатомія людини вивчає зовнішні форми і пропорції тіла людини і його частин, окремі органи, їхню мікроскопічну та макроскопічну будову.
  кафедра медичної біології; кафедра гістології та цитології, кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії, кафедра судової медицини та медичного законодавства), буфет.
  Хірургі́я (грец. χειρουργική, від грец. χειρ - рука і грец. ουργική - робити) - галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.


 • Стоматологічний корпус – лекційна аудиторія № 13; кафедри терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стоматології, стоматології ФПО, кафе “Академія”.

 • Фізіологічний корпус – лекційна аудиторія № 3; кафедра нормальної фізіології людини; кафедра патологічної фізіології;
  Фізіо́логія твари́н і люди́ни - галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності організму, його органів, тканин, клітин та сублітинних утворень, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й поняття фізики, хімії, математики й кібернетики.
  Патологічна фізіологія (грец. παθος - страждання) - розділ медицини, який вивчає закономірності виникнення, перебігу та результату хвороби у людини; фізіологію хворого організму. Основним методом патофізіологічного дослідження є експеримент.
  студентське кафе.

 • Корпус теоретичних наук – кафедра медичної інформатики, медичної та медичної і біологічної фізики (медична фізика, європейський стандарт комп’ютерної грамотності); кафедра фармакології.

 • Кафедра мовознавства (ділова українська мова, латинська мова, іноземні мови); кафедра мікробіології.

 • Міська психіатрична лікарня - кафедра психіатрії і наркології, лекційна аудиторія № 11, (основи психології, основи педагогіки, психологія спілкування, психіатрія та наркологія, медична психологія).
  Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).
  Психіатри́чний за́клад - це психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення, тощо всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги.
  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
  Меди́чна психоло́гія - галузь науки, яка вивчає загальні й окремі психологічні закономірності змін і відновлювання психічної діяльності за різних патологічних станів, при аномаліях розвитку та дезадаптаціях і їх психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, реабілітацію та психопрофілактику.


 • Центральна міська клінічна лікарня - кафедра соціальної медицини та ООЗ, лекційна аудиторія № 7, (історія медицини, соціальна медицина і ООЗ, біостатистика).
  Соціа́льна медици́на - це наука, яка вивчає стан здоров'я населення та чинники, що його формують, а також обґрунтовує медико-соціальні заходи держави, суспільства та системи охорони здоров'я у напрямку збереження, зміцнення і відновлення здоров'я.


 • Міська клінічна дитяча лікарня - кафедра пропедевтики педіатрії, лекційна аудиторія № 12.

 • Кафедра медичної і біологічної хімії (медична, біонеорганічна, біоорганічна та фізколоїна хімія), буфет.
  Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.


 • Університетська клініка; (центр клінічної медицини, дфагностично-консультативний центр, студентська поліклініка, буфет.


Г. Загальний опис закладу
Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» (в 1945 році - Станіславський державний медичний інститут, з 1963 року – Івано-Франківський державний медичний інститут, з 1994 року - Івано-Франківська державна медична академія, з 2005 року – Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський державний медичний університет», якому Указом Президента України від 27.11.
Медична академія - обласна газета, яку видає Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
2008 року № 1096/2008 надано статус національного, був заснований 7 жовтня 1945 року на базі 2-го Харківського медичного інституту після його передислокації в м. Івано-Франківськ (колишній Станіславів) для задоволення виключно гострої потреби в лікарських кадрах у Станіславській та сусідніх областях.

Університет функціонує на засадах державної власності і підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України. За більш, як 65 років свого існування Івано-Франківський національний медичний університет випустив понад 23 тисячі лікарів.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 04 червня 2009 р., протокол № 78, Івано-Франківський національний медичний університет визнаний акредитованим за ІV рівнем акредитації.

На даний час в університеті діє 4 факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), навчально-науковий інститут післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян та медичний коледж. Здійснюється підготовка магістрів медицини за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», магістрів фармації за спеціальністю «Фармація», спеціалістів за фахами: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», спеціалістів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Фармація», а також молодших спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа (фельдшер)», «Сестринська справа» та «Стоматологія ортопедична».

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Післядипломна підготовка лікарів проводиться з 30 спеціальностей, передатестаційна підготовка – з 23 лікарських спеціальностей.

Навчання фахівців в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» здійснює професорсько-викладацький склад в кількості 597 осіб, з яких: докторів наук - 80, професорів – 71, кандидатів наук - 366, доцентів – 187, асистентів – 346. Серед викладачів університету – 22 дійсних членами громадських академій, Академії Наук Вищої школи – 3 викладачі, Української Екологічної Академії Наук – 1 професор, Нью-Йоркської Академії Наук – 2 співробітники.

Нью-Йо́ркська акаде́мія нау́к (англ. New York Academy of Sciences) - одне з трьох найстаріших наукових товариств США, засноване 1817 року. Є некомерційною організацією, станом на 2010 рік налічує більш ніж 24 тисячі членів з 140 країн світу.
Акаде́мія нау́к ви́щої шко́ли Украї́ни (АН ВШУ) - громадська наукова академічна організація, яка об'єднує провідних фахівців насамперед університетської ланки науки.
Постійним членом Європейської асоціації клінічної фармакології є один викладач. Педагогічний процес і наукова робота університету проводиться 9-ма заслуженими діячами науки і техніки України, 1 - Заслуженим працівником освіти України,1 – Заслуженим працівником культури України, 1 - Залуженим працівником фармації України, 1 Заслуженим працівником, 2-ма Лауреатами Державної премії України в галузі «Медична наука», 13-ма заслуженими лікарями України.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.

У 1945 році в Станіславському медичному інституті нараховувалося 16 кафедр, сьогодні університет має 58 кафедр та 6 курсів. Кафедри університету забезпечені необхідним устаткуванням та обладнанням, що дає можливість на високому методичному і науковому рівні проводити підготовку 5380 студентів (в т.ч. 808 іноземних громадян) та 1281 інтерна.

З 2002 року в університеті вперше в Україні запроваджена нова форма державної атестації випускників - практично-орієнтований державний іспит.

Держа́вні і́спити (кит.: 科舉; спрощ.: 科举; піньїнь: kējǔ; кор. 과거, МФА: [kwɑːgʌ]; яп. かきょ, МФА: [kakʲo]) - система централізованих екзаменів на отримання чиновницької посади в домодерному Китаї та країнах китаєцентричного світу - Кореї, В'єтнамі та Рюкю.
Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.
За впровадження інноваційних технологій щорічно заклад удостоюється звання лауреата різноманітних національних та міжнародних освітянських виставок.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Для здійснення якісного навчально-виховного процесу в університеті створена відповідна інфраструктура з належною матеріально-технічною базою, яка відповідає чинним вимогам. Матеріально-технічна база університету має в своєму розпорядженні 30 будівель загальною площею 81188 м2, які використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, а також для різноманітних допоміжних цілей.

Функціонує мережа об'єктів харчування студентів: їдальні, кафе, буфети; а для підтримки хорошого фізичного стану студентів та працівників навчального закладу стає незамінним помічником - спортивний комплекс.

Медичний університет має 4 гуртожитки, площа яких становить 23 801 м2. На основі гуртожитку № 4 в 2005 році проведено реконструкцію під навчально-науковий лікувальний комплекс «Університетську клініку» площею 2 618 м2.

В університеті нараховується 507 комп’ютерів (26 комп’ютерних класів).

Матеріально-технічне забезпечення університету відповідає сучасним вимогам і забезпечує життєдіяльність всіх підрозділів.Особливого розвитку університет зазнав упродовж останніх років: здано в експлуатацію ряд новобудов, а також об’єктів після комплексної реконструкції загальною вартістю 7,25 млн грн. У 1999 році був відкритий фармацевтичний факультет, у 2004 році його заочне відділення. Відкрито новий корпус фармацевтичного факультету на 400 місць загальною площею 4572,0 м2. Для потреб цього факультету в м. Яремче придбано корпуси колишнього санаторію, на базі якої створено і функціонує повчально-відпочинкова база «Арніка» та приватизовано земельну ділянку 1,25 га.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Відкрито міні-друкарню, інформаційно-обчислювальний центр.
Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.
Потужність власної поліграфічної бази становить 2 020 000 арк/рік. Завершується будівництво операційного корпусу з добудовою функціонального відділення біля обласної клінічної лікарні, в якому розмістяться клінічні кафедри хірургічного профілю університету і діагностичний центр для наявних клінік.

В 2005 році відкрито науково-діагностично-лікувальний підрозділ університету «Університетську клініку» на 60 ліжок.

Навчально-методична діяльність університету направлена на покращення якості підготовки студентів, завершення впровадження у навчальний процес основних принципів Болонського процесу, перехід на викладання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на стоматологічному і фармацевтичному факультетах.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.

Продовжується налагодження тісних зв’язків з провідними зарубіжними навчальними закладами спорідненого профілю. За рахунок міжнародних грантів здійснюються відрядження співробітників у закордонні університети в плані підготовки до впровадження Болонського процесу. Активно здійснюється розширення підготовки спеціалістів для зарубіжних країн.

У зв’язку зі значним посиленням ролі самостійної роботи студентів значна увага приділяється забезпеченню умов для позааудиторної роботи студентів у бібліотеках, комп’ютерних класах, на кафедрах та удосконалення педагогічних методик навчання.

Навчальним відділом, деканатами та кафедрами підготовлено інформаційні пакети за основними спеціальностями, як один з елементів Болонського процесу і представлені на сайті університету (www.ifdmu.edu.ua).

Продовжується впровадження активних методів навчання та сучасних інформаційних технологій навчання.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
На постійно діючому семінарі проводяться ділові ігри з працівниками кафедр медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів щодо засвоєння основ кредитно-модульної технології організації навчального процесу.
Ділова гра - метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила тощо. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.

Інформаційно-методичне забезпечення організоване на належному рівні. Кількість читальних залів – 6, у них посадкових місць – 300. Документальний фонд бібліотеки станом на 01.01.2011 р.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
нараховує 393473 примірники. В університеті видаються два фахові журнали, в яких науковці університету публікують результати науково-дослідних робіт, включені ДАК України до переліку фахових видань: «Галицький лікарський вісник» та «Архів клінічної медицини».

За основним науковим напрямом університету «Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики, профілактики і лікування найважливіших захворювань в рамках рандомізованих досліджень Доказової медицини» виконується 77 комплексних науково-дослідних робіт, серед яких 4 НДР таких, що фінансуються з державного бюджету МОЗ України, 20 – комплексних кафедральних тем, 23 – господарсько-договірних НДР, 30 – в рамках міжнародних багатоцентрових рандомізованих досліджень, тощо.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
В науковій роботі приймає участь 80 докторів та 306 кандидати наук із 597 всіх науково-педагогічних співробітників університету.

У своїй науково-дослідницькій практиці вчені університету широко використовують можливості наукового співробітництва з вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та клініками як в Україні, так і за її межами. Співробітники університету були учасниками 53 наукових проектів за грантами, приймали участь у 67 міжнародних форумах, виставках, стажуваннях тощо. Науковцями університету отримано 120 закордонних та 40 українських грантів на науково-дослідницьку діяльність.

Університет продовжує співпрацю з 21 освітньою, науковою і медичною установою та 28 закордонними медичними закладами, серед них: Центральним науково-дослідним інститутом стоматології Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації;

Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Московським державним медико-стоматологічним університетом МОЗ Російської Федерації; Санкт-Петербурською медичною педіатричною академією МОЗ Російської Федерації; Білоруським державним медичним університетом МОЗ Білорусі; Білоруським державним Інститутом післядипломної освіти; Інститутом медичної радіології МОЗ Російської федерації за проектом «Діагностика та лікування захворювань голови і шиї»; підприємством «MEDGAL» (Польща); науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи на проведення мультицентрових рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень тощо.
Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Університет постійно приділяє особливу увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. Продовжується виконання 27 докторських та 180 кандидатських дисертацій.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: спеціалізована вчена рада з правом захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: терапія, кардіологія, гастроентерологія, стоматологія та спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальності «Гістологія, цитологія, ембріологія».

Вче́на ра́да - колегіальний орган у вищих навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.

За роки діяльності університету створено 10 наукових шкіл. 9 працівників університету мають почесні звання зарубіжних закладів: Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі (Великобританія), Нью-Йоркської Академії Наук, Академії міжнародної асоціації флебологів та судинних хірургів Німеччини, Європейського Респіраторного товариства (Швейцарія), Європейських асоціацій стоматологів, цитологів, радіологів, кардіологів.

Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
Міжнародний біографічний центр (англ. International Biographical Centre) - видавництво, яке належить фірмі Melrose Press Ltd. та спеціалізується на виданні біографічних книг та, як стверджується, «енциклопедичних довідників про відомих у світі персон».

Університет займає також передові позиції в державі за результатами наукової творчості студентів. За трьохрічний період студенти прийняли участь у 25 Міжнародних та 56 Всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, на яких нагороджено грамотами за кращі доповіді 244 студенти.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
На профільних олімпіадах з окремих предметів та Всеукраїнських конкурсах 38 студентів стали переможцями та призерами. Дипломами різних ступенів нагороджено 283 студенти.

При університеті працює 3 відділення Малої Академії наук України, в яких щорічно навчається 45-60 учнів старших класів загальноосвітніх шкіл міста.

ІФНМУ є базою студентських національних олімпіад з анатомії, терапії та гістології, цитології і ембріології.

Виховна робота в університеті виконується в тісній співпраці з громадськими і політичними організаціями, а саме: ТУМ, Просвіта, конгрес української інтелігенції, Управа Українського Лікарського Товариства, профспілкові комітети працівників і студентів, асоціацією студентів медиків.

Украї́нське лі́карське товари́ство («Руське лікарське товариство»)(РЛТ/УЛТ) - професійне товариство лікарів-українців на Західній Україні.

При центрі культури і дозвілля студентів працюють гуртки художньої самодіяльності (народний самодіяльний ансамбль танцю „Дружба”, народний ансамбль ритмічного танцю «Арт», вокальний ансамбль «Акорд», жіночий вокальний ансамбль «Сузір’я», вокально – інструментальні ансамблі, інструментальне тріо «Іспанська рапсодія», гуртки художнього читання, команди КВК, окремі солісти тощо.

Худóжня самоді́яльність - масова мистецько-культурна діяльність, що її проводили в УРСР, створені замість «Просвіт» і «Хат-читалень», стимульовані й фінансово утримувані державою установи (понад 600 млн карб. щорічно)

За показниками загальна кількість колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, СТЕМів, команд КВК та загальна кількість заходів проведених ними університет займає провідне місце у рейтингу серед ВНЗ України.

  1   2   3   4   5   6


Скачати 0.75 Mb.

2021