Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕволюція уявлень про роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства І природи

Скачати 75.05 Kb.

Еволюція уявлень про роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства І природи
Скачати 75.05 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір75.05 Kb.
ТипКонцепція

Проф 10 клас Еволюція уявлень про техносферу Урок____

УРОК ____

Тема: ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО РОЛЬ ТЕХНОСФЕРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Цілі уроку: дати уявлення про формування наукових поглядів про техногенез; розвивати навички роботи з науковими текстами, уміння виокремлювати головне; виховувати інтерес до дослідної роботи. Обладнання й матеріали: ілюстрації або комп’ютерна презентація

з теми «Діяльність людини — потужна геологічна сила».

Концепція уроку

Яке з понять найкраще характеризує взаємини між людиною

іі навколишнім середовищем на сучасному етапі?

ХІД УРОКУ


  1. Організаційний етап

  2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної

діяльності учнів

Такі поняття, як «психосфера» і «психозой», «антропоген» і «антропоцен», «ноосфера», можна охарактеризувати словами ІІіцше: «Людське, надто людське». Вони покликані звеличити п юдську діяльність на планеті як прояв розуму, що підносить сферу життя на новий щабель досконалості.

Однак ідея неухильного прогресу в природі й суспільстві в цьому випадку не виправдовується. Якщо критерієм прогресу визнати комфортні умови для певної частини людства, то поняття «ноосфери або «антропоцен» є прийнятними. Але чи не занадто простий такий критерій? У чому саме полягає конфлікт цих понять, ми і спробуємо розібратися на цьому уроці.


  1. Вивчення нового матеріалу

В історії цивілізації техногенез — це виникнення техніки, і створення людиною все більш досконалих способів, знарядь і пристрої в для впливу на навколишній матеріальний світ з метою отримання благ. Техногенез, з екологічної точки зору, — це результат техніки й технології — останній за часом етап земної еволюції, що умовлений діяльністю людини та вносить у біосферу речовини, сили й процеси, які змінюють і порушують її рівноважне функціонування й замкненість біотичного кругообігу.

Головними складовими техногенезу є технічний прогрес і економічне зростання.

Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Економічне зростання Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
У XX ст. техногенез набув глобального характеру та якісно нової форми техносферогенезу, сприяючи швидкому розширенню й поширенню техносфери — того простору Землі, що перебуває під впливом виробничої діяльності людини та її продуктів.

Наукові уявлення В. І. Вернадського

Поява людини на планеті та її активна діяльність, що перетворює земну природу (і саму людину), — явище унікальне в геологічній історії. Це відзначало за останні півтора століття багато вчених, насамперед географів, геологів, геохіміків.

У 1935 р. Володимир Вернадський пише: «Новий прояв існування живої речовини посилився в нашу епоху — сила цивілізованого людства, що по-ворому й надзвичайно інтенсивно змінює всю планету й проникає вгору в стратосферу, униз у стратисферу. Вона починає нову геологічну психозойну епоху».

Вернадський скористався поняттям, яке раніше запропонував американський геолог Карл Шухерт. На його думку, характерна ознака цього етапу — розвиток розуму, психіки Ното заріепв та його предків.

Пропозиція вчених не була прийнята. Кожну геологічну епоху вирізняє комплекс головних копалин, що трапляються в осадових гірських породах практично повсюдно.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
Епоха геологічна (рос. эпоха геологическая, англ. geological epoch, нім. geologische Epoche f) - підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення відкладів одного відділу.
Для психозою нічого подібного не спостерігається.

Більш точну назву запропонував на початку XX ст. російський геолог Олексій Петрович Павлов: антропоген — це час становлення людини.

Олексій Петрович Олексі́й Петро́вич (рос. Алексей Петрович; 18 (28) лютого 1690(16900228) - 28 червня (7 липня) 1718) - царевич, спадкоємець російського престолу. Старший син Петра I і його першої дружини Євдокії Лопухіної.
Її було прийнято в науці. У міжнародній загальній стратиграфічній шкалі відзначено четвертинну (антропогенову) систему. Хоча за кордоном частіше вживають термін «плейстоцен» (новітній), а також четвертинний, льодовиковий період.

З позицій археології, ідея «ери людини» більш або менш обґрунтована. Близько 20 тисячоліть тому люди кроманьйонського вигляду поширилися повсюдно на земній кулі (за винятком Антарктиди). Знаходження їх кісткових решток або предметів побуту, знарядь праці можна було б уважати, як прийнято в палеонтології, головною копалиною.

Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».

Володимир Вернадський пов’язував настання психозойної (пси- хозойської) епохи зі становленням ноосфери, або, за Мерреєм (англійським океанологом XIX ст.), психосфери — оболонки планети, де потужною геологічною силою, що перетворює природу, стала діяльність людини. А помітним глобальним фактором людина стала не раніше ніж 10 тисячоліть тому.

Р. К. Баландін — автор теорії технозою

Британські вчені з Університету Лестера (Ьеісезіег Ипіуегзііу) запропонували виокремити новий геологічний період — антропо- цен. Однак цей термін спростовується в роботах Баландіна.

«Геологи з Університету Лестера початком антропоцену вважають промислову революцію, що різко посилила вплив людини на навколишнє середовище.

Геологічний період (рос. период геологический, англ. geological period; нім. geologische Periode f) - частина геологічної ери. Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення геологічних відкладів однієї геологічної системи.
Промислова революція Промисло́ва револю́ція або промисло́вий переворо́т - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Але якщо початковий рубіж — промислова, або науково-технічна, революція, активізація техногенезу (геологічної діяльності цивілізації), чи коректно називати це антропоценом, тобто явищем “нової людини”? Чи не правильніше говорити про настання “техноцену”, або “промислової ери”? » — заперечує у своїх наукових вишукуваннях Р. К. Баландін. У 1973 р. він запропонував найбільш адекватний термін — «технозойська ера», і при цьому обґрунтував необхідність виокремити нову геологічну епоху.

«Початком технозойської ери можна вважати час появи перших цивілізацій і значного поширення техногенних (штучних, культурних) ландшафтів; час, коли люди, об’єднані в перші держави, озброєні чималими знаннями й технікою, достатніми для зведення гігантських пірамід, стали найактивнішою геологічною силою в біосфері, почали перебудовувати для своїх потреб колосальні території. У нашому звичному літочисленні початок технозою — залізний вік — для найбільш давніх цивілізацій належить приблизно до II тисячоліття до н. е. Отже, технозой триває близько чотирьох тисячоліть» (Баландін Р. К. Судьба Земли.— Минск, 1973).

Обґрунтування технозойської ери з урахуванням геохімічної концепції Олександра Євгеновича Ферсмана про техногенез і Володимира Вернадського про глобальну діяльність людини наведено в книгах Р. К. Баландіна «Геологическая деятельность человече- ства. Техногенез» (Мінськ, 1978), «Область деятельности челове- ка. Техносфера» (Мінськ, 1982) і — у співавторстві з Л. Г. Бондаревим — «Природа и цивилизации» (М., 1988).

У науці прийнято термін академіка Ферсмана «техногенез», що позначає геологічну діяльність людини. Як біологічний вид, без використання техніки, людина не здатна здійснювати глобальні перетворення навіть порівняно з термітами, земляними червами або вулканічним виверженням. Це відзначав ще Чарлз Лайєль у середині XIX ст.

Є й інший аспект: саме техніка, виготовлення й використання знарядь праці є головним критерієм визначення у викопному стані видів гомінід. Технічні спорудження, машини й автомати визначають зміну вигляду Землі, виконують колосальну геологічну роботу.

У паризькому виданні 1934 р. Микола Бердяєв висловив думку, обґрунтовану не лише філософськи, але й науково: «Головна космічна сила, що наразі діє й перероджує лице землі й людини, дегуманізує і знеособлює її, є...

Сер Чарльз Лаєлл, або Лайелл (англ. Sir Charles Lyell; 14 листопада 1797- 22 лютого 1875) - шотландський вчений-геолог, вулканолог, палеонтолог та гляціолог, основоположник сучасної геології; баронет, член Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу.
Мико́ла Олекса́ндрович Бердя́єв (рос. Николай Александрович Бердяев; *6 (18) березня 1874(18740318), маєток Обухів, під Києвом Російська імперія - †24 березня 1948, Кламар (під Парижем), Франція) - російський релігійний філософ українського походження.
техніка... Наша епоха перебуває насамперед під прапором техніки й може бути названа технічною епохою».

Баландін ураховує ідеї попередників. Першим у цьому ряду перебуває Володимир Вернадський з концепцією психозойської ери.

Однак запропоноване Вернадським поняття не відповідає реальності. Чітких хронологічних меж цієї ери він не позначив.

З позицій гуманізму, Вернадський наприкінці 1944 р. стверджував, іцо людство входить у ноосферу, нову геологічну епоху. Колись він називав ноосферу «станом наших днів», а ще раніше відносив її початок у минулі століття, тобто чітких уявлень про часові межі ноосфери немає.

Р. К. Баландін уважає, що необхідно правильно визначити суть нової епохи, закономірності розвитку, перспективи. Глобальні проблеми динаміки культури, розвитку науки й техніки, взаємини технічної цивілізації з навколишнім природним середовищем розглядаються в політичному, вузькоекологічному, соціально- економічному, гуманітарному аспектах. Ідеться про процес космічного масштабу.

Цей процес не такий простий, як передбачається в концепції ноосфери й загального прогресу. Він суперечливий і трагічний. Наразі є можливість досліджувати його на основі кількісних показників, методом науки. Це намагалися зробити, зокрема, представники Римського клубу в другій половині XX ст.

Ри́мський клуб - міжнародна неурядова організація, що об'єднує в своїх рядах вчених, громадських діячів і ділових людей більш, ніж з 30 країн світу, стурбованих перспективами розвитку людства. Зусилля членів Римського клубу націлені на вирішення актуальних проблем сучасності шляхом розробки нового напрямку в їх вивченні, що отримав назву глобальне моделювання.

Глобальна технічна цивілізація перебуває в загостреному протистоянні з біосферою й розривається внутрішніми суперечностями. Ідеться про кризу, яку неможливо подолати без чіткого розуміння механізмів розвитку техногенезу, становлення техносфери й особливостей технозойської ери. .  1. Узагальнення, систематизація і контроль

знань і вмінь учнів

Завдання


Проаналізуйте процес формування поняття «техногенез», запо- ніть таблицю.


Учений

Наукові уявлення

Вернадський
Шухерт
Павлов
Меррей
Ферсман
Баландін

  1. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.
Скачати 75.05 Kb.

  • Організаційний етап Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
  • Вивчення нового матеріалу
  • Узагальнення, систематизація і контроль