Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФедерація роботодавців україни об'єднання організацій роботодавців

Скачати 93.82 Kb.

Федерація роботодавців україни об'єднання організацій роботодавців
Скачати 93.82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір93.82 Kb.
  1   2

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ГРАНІТ»
61052, м. Харків, вул. Коцарська,2/4; Тел: (057) 777-01-91; 777-01-90

Факс: (057)777-01-91; E-mail: granit-fru@ukr.net www.rd.kh.ua
87 від 28.03.2012 року


Голові Ради

Федерації роботодавців України


ФІРТАШУ Д.В.

Шановний Дмитро Васильович!
Машинобудівні підприємства Харківської області, що входять до складу нашого Об'єднання, є основними споживачами-власниками технологічних електричних мереж, що використовуються для передачі електричної енергії субспоживачам, та субспоживачами, які отримують електричну енергію на 1-му класі напруги.
За наполегливими проханнями керівників підприємств, змушені звернутися до Ради Федерації роботодавців України Вас з проханням втрутитися у розгляд наступних питань:
1.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Федерація роботодавців України Федерація роботодавців України (ФРУ) - всеукраїнська організація роботодавців, що представляє їх інтереси в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.

Щодо невідповідності чинному законодавству України «Методики Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж», затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008г. № 691 (далі - Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2008 р.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

за № 732/15423, згідно якої встановлюється порядок та визначається сума відшкодування на утримання технологічних електричних мереж спільного використання власнику мереж.

Згідно п.6.29 "Правил користування електричною енергією", затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 р. №28 (у редакції постанови НКРЕ від 25.12.2008 р. № 1449 зі змінами та доповненнями) у разі, якщо електропередавальні організації використовують технологічні електричні мережі інших власників електричних мереж, оплата за спільне використання мереж визначається відповідно до Методики.
Вважаємо, що Методика суперечить чинному законодавству та не враховує належним чином всі витрати, які несе власник мереж з утримання технологічних електричних мереж спільного використання, що призводить до отримання надприбутку енергокомпанією за рахунок збитків власника мереж, не отримуючи у повному обсягу компенсацію своїх витрат на їх утримання. Це відбувається з наступних причин:
1) У основі розрахунку умовних одиниць, що запропонований Методикою, лежить Наказ Міненерго СРСР від 26.01.1987р. № 51, котрий не враховує усе електричне обладнання, що з'явилось за останні 24 роки. Як слідство, Методикою не передбачена компенсація витрат на обслуговування такого обладнання, хоч воно й є необхідним для утримання електричних мереж у відповідності з діючими нормами та правилами.
2) В операційні витрати кошторису на утримання мереж включений земельний податок, але на сьогоднішній день необхідно враховувати вартість оренди земельної ділянки, яка значно (у середньому в 8 разів) перевищує розмір земельного податку.

Пла́та за зе́млю (також земе́льний пода́ток, поземе́льний пода́ток) - це податок (обов'язковий платіж), що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю входить до складу податку на майно.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).


3) На підставі Методики фактичні обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються власнику електричних мереж відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.
При цьому розмір відшкодування не може перевищувати граничну величину витрат, визначених відповідно до нормативів витрат за об'ємом умовних одиниць електроустановок, які визначаються за результатами діяльності електропередавальної організації, тобто обсяг витрат з утримання технологічних електричних мереж спільного використання має не перевищувати обсяг коштів, який витрачала б електропередавальна організація, за умови, що відповідні мережі належали б електропередавальній організації.
Таким чином, Методикою визначається вартість обґрунтованих витрат, як витрат, прирівняних до витрат електропередавальної організації, пов'язаних з обслуговуванням її електричних мереж, незважаючи на те, що для електропередавальних організацій ця діяльність є основною, тому у кількісному виразі вони мають значно більше енергетичного обладнання, а відповідно, менші питомі витрати на його обслуговування, на відміну від власника мереж.
Витрати на утримання технологічних електричних мереж власника мереж, розраховані за Методикою, у кілька разів менше витрат, які фактично несуть ці підприємства, здійснюючи передачу електричної енергії споживачам Постачальника електричної енергіїї
4) Враховуючи різницю в тарифах на передачу електричної енергії на 1-му та 2-му класах напруги, Енергопостачальник отримує суму у десятки разів більшу ніж компенсує власнику мереж, при цьому не здійснюючи ніякої роботи та не несучі ніякої відповідальності за передачу електричної енергії мережами власника мереж.
5) У зв’язку з тим, що фактичні обґрунтовані витрати основного споживача на утримання електричних мереж у кілька разів більше суми, яку відшкодовує електропередавальна організація відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж, ми несемо значні збитки по цьому виді господарської діяльності, хоча рівень рентабельності з передачі електричної енергії мережами основного споживача затверджений постановою НКРЕ від 29.12.2006 № 1914 на нульовому рівні.
Для недопущення зниження надійності постачання електричної енергії субспоживачам та утримання власного електрообладнання в працеспроможному стані наші підприємства змушені здійснювати діяльність з передачі електроенергії власними мережами за рахунок грошових коштів, отриманих від інших видів діяльності, але це не може продовжуватися нескінченно.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.


6) Крім того, вважаємо, що вимоги Методики не відповідають чинному законодавству України в частині господарських відносин та майнового права.
Відповідно до статті 3 Господарського Кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарські правовідносини - це врегульовані нормами права суспільні відносини, котрі виникають у сфері господарювання щодо організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності, характеризуються особливим суб'єктним складом, поєднанням організаційних і майнових елементів, значним ступенем регулювання як з боку держави, так і суб'єктів цих відносин.

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Господарська діяльність здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.
Відповідно до положень статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Власник має право вчинять щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать

закону.

Усім власникам забезпечується рівні умови здійснення своїх прав.

Власність зобов'язує.

Держава не втручається у здійснення власником права власності.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


Таким чином, будь-який власник мереж має право використовувати своє майно, а саме технологічні електричні мережі, для передачі електричної енергії субспоживачам. Однак, Методика, за якою визначається вартість обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж, не передбачає отримання власником мереж прибутку від цієї діяльності. Отже, означена діяльність визначена Методикою як некомерційна господарська діяльність.
Стаття 320 Цивільного кодексу передбачає, що:

Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.Законом можуть бути встановлені умови використання власником

свого майна для здійснення підприємницької діяльності.
Так, регулювання здійснення некомерційної господарської діяльності законодавством України взагалі не передбачене. Державному регулюванню може підлягати виключно порядок використання майна з метою здійснення підприємницької діяльності, причому умови використання майна у цих випадках повинні бути визначені виключно законодавчими, а не підзаконними актами (Постановами або Методикою).
7) Враховуючи, що оплата за спільне використання електричних мереж лише частково компенсує фактичні витрати на утримання мереж, підприємства будуть вимушені скоротити штат оперативного персоналу з обслуговування підстанції та ряд регламентних ремонтних робіт, а також витрати на матеріали та обладнання, що призведе до порушення безпечної та технічної експлуатації електроустановок, а також зниження надійності електропостачання внаслідок неналежного утримання технологічних електричних мереж.
Згідно ж умов договору про спільне використання технологічних електричних мереж власник мереж несе відповідальність у разі погіршення показників якості електричної енергії та не дотримання категорії надійності електропостачання.
  1   2


Скачати 93.82 Kb.

  • Харківської області
  • Міністерстві юстиції України