Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкафізична географія, геофізика І геохімія ландшафтів

Скачати 41.11 Kb.

фізична географія, геофізика І геохімія ландшафтів
Скачати 41.11 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір41.11 Kb.
ТипПротокол

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою географічного факультету

Протокол №11

"__18__" _____травня__________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО АСПІРАНТУРИ

за спеціальністю

11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

ЛЬВІВ - 2011


І.
Геохі́мія ландша́фтів (рос. геохимия ландшафтов; англ. landscape geochemistry; нім. Landschaftsgeochemie f) - науковий напрям на межі фізичної географії і геохімії, який вивчає міграцію (перерозподіл) хімічних елементів у географічному ландшафті.
Фізи́чна геогра́фія - наука про природу та антропогенні зміни ландшафтної оболонки Землі, що є середовищем життєдіяльності людства та земної біоти загалом.
Фізична географія як система наук
.

Основні етапи розвитку ландшафтознавства. Джерела та передісторія вчення про ландшафт (Vст. до н.е. – ХVIII ст.). Ландшафтознавство в 20-30 рр. ХХ ст. Ландшафтознавство в 40-60 рр. ХХ ст. Сучасний етап розвитку ландшафтознавства. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні. Значення праць А. Гумбольдта, 3. Пассарге, В.В. Докучаєва, Д.М. Анучина, А.О. Григорьєва, Л.С. Берга, Г.І. Танфільєва, П.А. Тутковського, С.Л. Рудницького, П.П. Полинова, С.В. Калесника, К.К. Маркова, М.А. Солнцева, А.Г. Ісаченка, К.І. Геренчука, Ф.М. Мількова, В.Б. Сочави, О.М. Маринича, П.Г. Шищенка, Г.П. Міллера для розвитку фізичної географії. Структура фізичної географії та її зв'язок з іншими науками. Об'єкт, предмет і завдання комплексної фізичної географії.ІІ. Географічна оболонка, її структура, динаміка, розвиток та закономірності диференціації.

Загальна характеристика географічної оболонки. Речовина географічної оболонки. Складові частини і структурні рівні організації географічної оболонки. Вертикальна структура географічної оболонки. Горизонтальна структура географічної оболонки. Джерела енергії в географічній оболонці. Трансформація і перенесення енергії та речовини в географічній оболонці. Періодичні рухи в географічній оболонці. Саморегулювання в географічній оболонці. Єдність і цілісність географічної оболонки. Розвиток географічної оболонки. Широтна зональність. Азональність. Секторність. Висотна поясність і орографічні фактори ландшафтної диференціації.

Широ́тна зона́льність - закономірна зміна фізико-географічних процесів, компонентів і природних комплексів геосистем від екватора до полюсів.
Висо́тна по́ясність або висотна зональність - закономірна зміна природних комплексів у горах, зумовлена насамперед зміною кліматичних умов з висотою.
Висотна ландшафтна диференціація рівнин. Ярусність і бар'єрність на рівнинах і в горах. Співвідношення зональних і азональних закономірностей і їх значення як теоретичної основи фізико-географічного районування.
Районува́ння фі́зико-географі́чне (рос. райони́рование фи́зико-географи́ческое, англ. physical and geographical regionalization, нім. physikalisch-geographische Rayonierung f) - система територіального поділу земної поверхні на супідрядні природні регіони, які відрізняються комплексом природних властивостей, зумовлених їхнім положенням, історією розвитку та характером фізико-географічних процесів.
Суть і зміст фізико-географічного районування. Теоретичні основи фізико-географічного районування. Системи фізико-географічного районування А.Г. Ісаченка та К.І. Геренчука.ІІІ. Основи вчення про ландшафт.

Місце ландшафтознавства в системі географічних наук та його зв'язок з іншими науками. Об’єкт ландшафтознавства та його структура. Основні поняття ландшафтознавства. Загальне, типологічне і регіональне розуміння ландшафту та їх співвідношення. Ландшафт як основна одиниця фізико-географічного поділу і основний об’єкт ландшафтознавства. Елементи, компоненти і фактори природних територіальних комплексів.

Географія Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Приро́дний територіа́льний ко́мплекс (ПТК) - це територія, якій притаманна певна єдність природи, зумовлена спільним походженням та історією розвитку, своєрідність географічного положення і діючі в її межах сучасні процеси.
Роль факторів у ландшафтотворенні. Закон нерівнозначності взаємодіючих факторів. Поняття про компоненти природних територіальних комплексів. Повні і неповні природні територіальні комплекси. Компоненти ландшафту та їх особливості. Поняття про континуальність і дискретність природи земної поверхні.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Ландшафтні границі. Границі ландшафтів. Поняття про структуру природного територіального комплексу. Морфологіча структура ландшафту. Особливості морфологічної структури гірських ландшафтів. Поняття функціонування у ландшафтознавстві. Поняття динаміки у ландшафтознавстві. Розвиток ландшафту. Особливості генезису і розвитку гірських ландшафтів. Систематика ландшафтів. Сучасні підходи до аналізу антропогенного впливу на ландшафти.
Антропогене́з (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - процес походження і розвиток усіх видів роду Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані.
Техногенні впливи на структуру і функціонування природних територіальних комплексів. Стійкість природних територіальних комплексів до техногенннх впливів. Культурний ландшафт.
Культурний ландшафт - географічний ландшафт, змінений цілеспрямованою раціональною діяльністю людини. Виникає на місці первісного природного або зміненого ландшафту географічного, в якому під впливом господарської діяльності сталися докорінні зміни морфологічної структури, зовнішнього вигляду, характеру зв'язків між компонентами, геохімічних та геофізичних процесів, стоку, ґрунтового зволоження, з'явилися нові високопродуктивні фітоценози тощо. Все разом узяте зумовило формування нової системи взаємозв'язків, відмінної від попередньої (вихідної).ІV. Основи методики польових фізико-географічних досліджень.

Основні форми польових фізико-георафічних досліджень. Методи досліджень у сучасній фізичній географії. Особливості методики польового велико- і середньомасштабного ландшафтного картографування. Методи вивчення динаміки ландшафтів. Дистанційні методи дослідження ландшафтів. Системи обробки дистанційних зображень Землі. Географічні інформаційні системи у фізичній географії і ландшафтознавстві.V. Напрямки прикладних досліджень комплексної фізичної географії.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.

Прикладне ландшафтознавство, його завдання, структура і методи. Сільськогосподарський, лісогосподарський, меліоративний напрямок. Урболандшафтознавчий і рекреаційний напрямки. Моніторинговий та екологічний напрямки.VI. Природні територіальні комплекси території України.

Фізико-географічне районування України. Ландшафтна структура території України. Природні територіальні комплекси Українських Карпат, Розточчя, Опілля, Малого Полісся, Волинської височини, Волинського полісся.

Волинське Полісся - природна область Полісся, що простягається із заходу на схід між річками Західний Буг і Случ. Займає більшу частину Волинської та північно-західну частину Рівненської областей.
Воли́нська височина́ - слабкохвиляста височина на заході України. Волинську височину разом із Подільською часто називають Волино-Подільскою.
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Карпати Карпа́ти - гірська система на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Простягається від околиць Братислави до Залізних Воріт на 1 500 км, утворюючи опуклу дугу, що замикає Середньодунайську рівнину.
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К.: Вища школа, 1969. – 132с.

2. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1984. – 255с.

3. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991. – 366с.

4. Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения // География и современность. – Л., 1982. – С. 17-50.

5. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – М., 1976.

6. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., 1980.

7. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник.-К.

Географія України Географія України - частина регіональної географії, яка вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах України. Основними її розділами є фізична і соціально-економічна географія України.
:Т-во "Знання", 2003.-479с.

8. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження.-Львів, 1999.-286с.

9. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.

В долині ріки Прут в околицях села Ворохта було знайдено скам'яніле яйце орла бородача. Яйцю близько 15 мільйонів років.
Навч. посібн. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2002.-172с.

10. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов: Высшая школа, 1974. – 206с.

11. Солнцев Н. А. Учение о ландшафте (избранные труды).- М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2001.- 384 с.

12. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., 1982.

Схвалено на засідані кафедри фізичної географіїПротокол №13 від 16 травня 2011 р.


Скачати 41.11 Kb.

  • 11.00.01 – фізична географія
  • ІІ. Географічна оболонка, її структура, динаміка, розвиток та закономірності диференціації
  • Широтна зональність
  • ІІІ. Основи вчення про ландшафт
  • VI. Природні територіальні комплекси території України .
  • Українських Карпат