Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФормат (стандарт) електронного документа звітності платників податків

Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків
Дата конвертації28.05.2017
Розмір2.3 Mb.

Додаток 1

до наказу ДПА України

від 03.05.06 № 242

(у редакції наказу ДПА України від 11.02.2011 № 90)


Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі - Стандарт). Стандарт призначений для формування та передачі звітності в електронному вигляді платником податків до органів Державної податкової служби України.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Державна податкова служба України Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Звітність може подаватись в електронному вигляді за умови дотримання Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та вимог цього наказу. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження з органів Державної податкової служби України.
З фізичної точки зору кожний документ звітності є файлом, що містить інформацію лише щодо одного звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Документи можуть подаватись як окремими файлами, так і пакетом.
Пакет звітних документів – це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються платником податків в одному звітному періоді.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності і подаються на одному носії або надсилаються одним електронним листом.
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:


 • позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
  Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

 • позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
 • позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
 • позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
 • позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
 • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
 • позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів).
  А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
  Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
 • позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
 • позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
 • позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
 • Файл має розширення xml.


Наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Схему формування назви файла проілюстровано на рис.1.

Рис.1
З логічної точки зору кожний документ подається у вигляді XML-структури. Кожний поданий звітний документ повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного типу звіту додається файл, який містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance).

Файл з XML-схемою іменується за таким принципом: • позиції з 1 по 3 включно містять код документа і відповідають значенню елемента C_DOC;

 • позиції з 4 по 6 містять підтип документа і відповідають значенню елемента C_DOC_SUB;

 • позиції з 7 по 8 містять номер версії документа і відповідають значенню елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів;

 • файл має розширення xsd.


Наприклад: J0100109.xsd
Схему формування назви файла проілюстровано на рис 2.

Рис. 2
Всі XML-схеми поширюються Державною податковою службою України. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.


Структуру електронного документа податкової звітності наведено у додатку А .
Кожний документ починається з директиви XMLxml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".
Всі елементи документа іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем DECLAR, при оголошенні даного елемента вказується посилання на схему контролю даних (XML схему).

Наприклад: <DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0100109.xsd">
Між елементами не допускаються знаки пробілів, табуляцій тощо.

Заголовок документа міститься в елементі DECLARHEAD. У заголовку розміщується інформація, що повністю ідентифікує тип документа, належність даного документа платникові, звітний період тощо. Детальний опис всіх його дочірніх елементів для DECLARHEAD наведено у таблиці 1.


Таблиця 1

Назва елемента

Зміст

КоментарКод платника

Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)Код документа

Відповідає значенню елемента C_DOC з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Підтип документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер версії документа

Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів (SPR_DOC.XML)Номер нового звітного (уточнюючого) документа

Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницюНомер однотипного документа в періоді

Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE >0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються

REG>

Код області

Значенням цього елемента є код області, на території якої розташована податкова інспекція (відділення), до якої подається документ (оригінал або копія). Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_REG

RAJ>

Код адміністративного району

Значенням цього елемента є код адміністративного району, на території якого розташована податкова інспекція (або відділення), до якої подається документ (оригінал або копія). Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій (SPR_STI.XML) і відповідає значенню елемента C_RAJ
Звітний місяць

Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців це порядковий номер місяця, для І,ІІ,ІІІ,ІV кварталів це 3,6,9,12 місяць відповідно,для І та ІІ півріч – 6 та 12 відповідно, для 9 місяців – 9, для року – 12)


TYPE>

Тип звітного періоду

1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік
Звітний рік

Формат рррр

<C_STI_ORIG>

Код ДПІ, до якої подається оригінал документа

Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі

значенню елемента C_REG*100 значенню елемента C_RAJ.<C_DOC_STAN>

Стан документа

Приймає фіксовані значення:

 • 1-звітний документ

 • 2-новий звітний документ

 • 3-уточнюючий документ

<LINKED_DOCS>

Перелік пов’язаних документів.

Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий документ.

Елемент DOC має такі дочірні елемент, що співпадають з відповідними значеннями в елементі DECLARHEAD пов’язаного документа :


Містить відповідний перелік документів:

 • для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього;

 • для додатка – посилання на основний документ;

 • для квитанції – на документ, що квитується.

Елемент DOC має обов’язкові атрибути :

NUM - Номер пов’язаного документа в переліку

TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення :

1 – посилання на додаток,

2 – посилання на основний документ,

3 – посилання на документ, що квитувавсяКод документа

Пов’язаний документПідтип документаНомер версії документаНомер нового звітного (уточнюючого) документаНомер однотипного документа в періоді

<C_DOC_STAN>

Стан документа

<FILENAME>

Ім’я файлу, що містить пов’язаний документДата заповнення документа платником

Формат ддммррррСигнатура програмного забезпечення

Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ

Жодний з описаних вище елементів (крім елементів LINKED_DOCS та SOFTWARE), що входять до заголовка документа (елемент DECLARHEAD), не може мати пусте значення.


Тіло документа міститься в елементі DECLARBODY. Кожний його дочірній елемент будується за таким принципом: <Код показника> Значення показника . Кодування показників визначається шаблоном відображення, що додається до кожного документа. Всі шаблони вільно розповсюджуються ДПС України у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім'я файла з розширенням pdf.
Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.
Portable Document Format (PDF) - відкритий формат файлу , створений і підтримуваний компанією Adobe Systems, для представлення двовимірних документів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності вигляді.

Звітні форми умовно розподіляються на 2 групи: • таблиці, що мають заздалегідь відому кількість рядків;
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 • таблиці, в яких кількість рядків змінна, хоча і має певне граничне значення.

У першому випадку кодування даних однозначне згідно з шаблоном документа, у іншому ж всі цифри, що містяться в одній колонці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута ROWNUM. <Код показника ROWNUM=”Номер рядка”> Значення показника .


Наприклад, у таблиці 2 наведено фрагмент шаблону, відповідно до якого ідентифікаційний номер має код RXXXXG02, а його належність до 10 рядка звіту визначиться як ROWNUM=”10”:
2222222222.
Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Відповідно сума нарахованого доходу з 12 рядка запишеться:
1000.32
Таблиця 2

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу

(грн.,коп.)1

2


RXXXXG02

RXXXXG03A

Х

Х

R01G03A

Основні вимоги до заповнення значень показників є такими: 1. Значення показників грошового типу заповнюються у гривнях або у гривнях з копійками залежно від вимог схеми даних та порядку заповнення відповідної форми. Роздільником десяткових розрядів обов'язково є крапка. Якщо значення показника дорівнює нулю, то воно записується як

<Код показника>0

(або <Код показника>0.00 залежно від схеми даних)

Наприклад: <R011G3>0.00</R011G3>


 1. Значення показників символьного типу не можуть містити символи:

> – більше;

< – менше

” – подвійні лапки;

’ – апостроф;

& – амперсанд;

Замість них використовуються відповідні макропідстановки, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3


>

>

<

<"'

&

&
 1. Значення показників типу “дата” зберігаються у форматі ддммрррр, де дд – день, мм – місяць, а рррр – рік . Наприклад: 15 грудня 2010 року запишеться у вигляді 15122010.
 1. Елементи, що мають пусте значення, записуються у вигляді <Код показника xsi:nil=”true”/> або <Код показника xsi:nil=”true”>Код показника>, причому атрибут xsi:nil=”true” є обов'язковим.

Наприклад: 11G3 xsi:nil=”true
”/> або </R011G3>.
Якщо елемент відсутній у тілі документа (елемента DECLARBODY), то його значення теж вважається пустим.


 1. При передачі електронного документа між різними рівнями податкової служби XML-документ може містити додаткові службові елементи та атрибути, що не описуються даним форматом (стандартом).

Приклад сформованого електронного документа наведено в додатку Б.

Директор департаменту

інформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування

Додаток А

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків

Структура електронного документа податкової звітності:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="ім”я файлу, що містить XML-схему">

КОД ПЛАТНИКА-->

КОД ДОКУМЕНТА-->

ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->

НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->

№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ)-->

№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->

КОД ОБЛАСТІ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->

КОД АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ДПІ ОТРИМУВАЧА-->

ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ (ОСТАННІЙ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ)-->

ТИП ПЕРІОДУ-->

ЗВІТНИЙ РІК-->

СТАН ДОКУМЕНТА-->

КОД ДПІ, ДО ЯКОЇ ВІДСИЛАЄТЬСЯ ОРИГІНАЛ ДОКУМЕНТА-->

ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ-->

НОМЕР ПОВ’ЯЗАНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРЕЛІКУ-->” TYPE=”ТИП ЗВ’ЯЗКУ-->”>

КОД ДОКУМЕНТА-->

ПІДТИП ДОКУМЕНТА-->

НОМЕР ВЕРСІЇ ДОКУМЕНТА-->

№ НОВОГО ЗВІТНОГО (УТОЧНЮЮЧОГО) ДОКУМЕНТА (0 - ЗВІТНИЙ) -->

№ ОДНОТИПНОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРІОДІ-->

СТАН ДОКУМЕНТА-->

-- ІМ’Я ФАЙЛУ-->ДАТА ЗАПОВНЕНЯ ДОКУМЕНТА ПЛАТНИКОМ-->

СИГНАТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-->


<КОД ПОКАЗНИКА> --Значення показника-->Директор департаменту

інформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування

Додаток Б

до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків


Приклад сформованого електронного документа:

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation="j0100109.xsd">

223816

J01

001

9

0

1

23

1

12

5

2010

1

2301

< LINKED_DOCS >

< DOC NUM=”1” TYPE=”1”>

J01

151

9

0

1

1

23010000223816J0115109100000000151220102301.xml< DOC NUM=”2” TYPE=”1”>

J01

151

9

0

1

1

23010000223816J0115309100000000151220102301.xml01022011

XSI:NIL=”true”>

24.15.0

18014

146317

710645400.00

676231600.00

393800.0

578400.0

33441600.00

110613400.00

110613400.00

821258800.00

803398500.00

16239600.00

41513900.00

717296300.00

18835300.00

6962900.00

2550500.00

803398500.00

15184100.00

2676200.00

2676200.00

2676200.00

802900.00

802900.00

802900.00

625400.00Директор департаментуінформаційно-аналітичного М.С. Лаба

забезпечення процесів оподаткування