Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФорматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друк

Скачати 69.41 Kb.

Форматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друк
Скачати 69.41 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір69.41 Kb.

Тема уроку. Форматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друк

Мета:

- навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзацу, міжрядковий інтервал, вміти нумерувати сторінки та підготовляти документ до друку;

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.- розвивальна: розвивати мислення, увагу;

- виховна: виховувати в учнів активність, грамотність, естетичний смак;

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Гра́мотність (значною мірою рівноправний термін письме́нність) - традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

формувати інформаційну компетентність

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: комп'ютери, підручники, проектор, презентація.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.


…Розум полягає

не тільки у знанні,

але й в умінні застосовувати

знання на практиці.Аристотель

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

 1. Привітання.

 2. Перевірка присутності. Підготовка учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

На попередніх уроках ви вже ознайомилися з інтерфейсом текстового процесора Word, навчилися створювати текстовий документ, вводити і редагувати текст, перевіряти правопис.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

Перед тим як перейти до нашої теми уроку дізнаємося наскільки добре ви засвоїли попередні теми.

Питання до учнів:


 • Що таке ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР? (Це програма, призначена для створення й опрацювання текстових документів)

 • Що таке редагування тексту?

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

  (Це внесення змін у текст, а саме: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів, вставляння інших об’єктів)

 • Визначте, які з рядків надруковані за правилами вводу:

 1. Жовто-блакитний

 2. Жовто – блакитний

 3. 15˚С

 4. 15 ˚ С

 5. Хліб – усьому голова

 6. Хліб-усьому голова

 7. «Інформатика»

 8. « Інформатика »

 9. ( урок)

 10. (урок)

 11. Він, вона, воно

 12. Він , вона , воно .

  Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.Учні записують на карточках числа і показують (1, 3, 5, 7, 10, 11 )

У текстових процесорах для виділення окремих складових тексту використовують мишу або комбінації клавіш. • Як виділити швидко слово? (Двічі клацнути мишею в межах слова)

 • Як виділити швидко речення? (Клацнути мишею в межах будь-якого слова при натисненій клавіші Ctrl)

 • Як швидко виділити абзац? (Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу)

 • Як швидко виділити весь документ? (Одночасно натиснути клавіші Ctrl і A)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Створюючи текстовий документ, користувачі також повинні дбати про його зовнішній вигляд, про зручність його читання. Це досягається в процесі форматування об’єктів текстового документа.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Отже, на сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, як здійснюється форматування текстових об’єктів – символів та абзаців, а також нумерування сторінок, попередній перегляд та друк документа.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

План


 1. Поняття форматування тексту.

 2. Форматування символів.

 3. Форматування абзаців.

 4. Нумерація сторінок.

 5. Попередній перегляд, друк

V. Надання необхідної теоретичної інформації.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.1.Уважно подивіться на візитку, зображену на слайді. Після форматування вона матиме наступний вигляд. Певні фрагменти виділені іншим кольором. Усе це зроблено для кращого сприйняття, для того, щоб одразу привернути увагу до найголовнішого.

У 5 класі під час вивчення теми «Графічний редактор» ви вже ознайомилися з поняттям форматування символів у текстових написах. Також ви здійснювали форматування текстових об'єктів на слайдах презентацій. Форматування об'єктів текстового документа в текстовому процесорі MS Word здійснюється аналогічно.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Розглянемо це детальніше.Форматування тексту – це внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, тощо.

2.Форматування символів — це зміна їх розміру, накреслення, кольору. Як і в програмі PowerPoint, інструменти для форматування символів розміщено на вкладці Основне в групі Шрифт.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.Параметри символа:

шрифт;


розмір символів (шрифту)

накреслення символів (шрифту);

колір символів (шрифту).

Властивість шрифт визначає, яким шрифтом буде відображатися текст. Кожен шрифт визначається набором символів, що входять до нього, та їх накресленням. Існує кілька тисяч різноманітних шрифтів. Багато з них, наприклад, Тіmes New Roman, містять цифри, букви різних алфавітів (латинського, грецького, російського, українського та інших), графічні зображення, iнші символи. Є шрифти, які не містять букв. Серед шрифтів розрізняють пропорційні, у яких всі сим воли мають однакову ширину, наприклад, Соurier, та непропорційні, в яких символи мають різну ширину, наприклад, Аrіаl.

Змінити шрифт можна, вибравши його зі списку відповідного поля цієї вкладки або поля Шрифт зі списком, що відкривається, розташованого на панелі інструментів.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Росі́йська Федера́ція або Росі́я (рос. Российская Федерация, рос. Россия МФА: [rɐˈsʲːijə]) - держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця - Москва. З площею 17 098 246 км² Росія є найбільшою за територією країною у світі, що охоплює більше однієї восьмої площі суходолу Землі та дев'ятою за чисельністю населення із населенням 143 мільйони осіб (2015 ).

Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

Для того щоб відформатувати символи вже введеного тексту, їх потрібно попередньо виділити. Однак якщо форматування здійснюється для символів одного слова, то текст можна не виділяти — достатньо зробити це слово поточним.

Якщо текст ще не вводили, то перед початком введення можна встановити потрібні значення властивостей, і тоді текст вводитиметься в потрібному форматі.

Властивість розмір визначає розмір символів встановленого шрифту, що вимірюється в спеціальних одиницях — пунктах (1 пт = 1/72 дюйма = 0,35 мм). Розмір можна встановити, вибравши його зі списку відповідного поля, або ввести з клавіатури.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Розмір символів може бути як цілим, так і дробовим числом. Змінити розмір символів можна також за допомогою поля Вибрати розмір шрифту 12 т зі списком, що відкривається. Воно розташоване на панелі інструментів.

Властивість накреслення може набувати одне з чотирьох значень: звичайний, напівжирний, курсив, напівжирний курсив, яке можна вибрати зі списку Накреслення. Встановити ці значення можна також за допомогою кнопок Напівжирний Ж і Курсив К панелі інструментів.

Властивість колір може набувати різних значень — червоний, зелений тощо. Потрібний колір можна вибрати на палітрі кольорів, яка відкривається за допомогою кнопки поля Колір тексту вкладки Шрифт або кнопки Колір шрифту панелі інструментів.


3.Абзац – це об’єкт текстового документ, який має властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші.

Властивостями абзацу є: вирівнювання, відступ зліва, відступ справа, відступ першого рядка, інтервал перед, інтервал після, міжрядковий інтервал та інші. Значення властивостей виділених абзаців або поточного абзацу можна встановити або змінити, вибравши команду Абзац меню Формат або контекстного меню. При цьому відкривається вікно Абзац з двома вкладками.

Розглянемо властивості, значення яких можна встановити на вкладці Відступи та інтервали.

Властивість вирівнювання визначає спосіб розташування символів у рядках абзацу і може набувати одне з таких значень: за лівим краєм (перші символи всіх рядків абзацу, за винятком, можливо, першого, знаходяться один під одним), за правим краєм (останні символи всіх рядків абзацу знаходяться один під одним), по центру (символи кожного рядка розташовуються симетрично відносно середини рядка), за шириною (вирівнювання за лівим і за правим краєм одночасно).

Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.

Ці значення вибираються зі списку Вирівнювання, що відкривається. Вони також можуть бути встановлені за допомогою відповідних кнопок панелі інструменті в: За лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною.

Властивості відступ зліва і відступ справа визначають відстань лівої і правої межі абзацу від відповідно лівої і правої границі робочої частини сторінки. Робочу частину сторінки визначають її поля. Про встановлення розмірів полів на сторінці ви дізнаєтесь далі. Найчастішс для абзаців основного тексту документа встановлюють нульові відступи і зліва, і справа. А для віршів, списків, означень, правил відступи збільшують.Звертаю вашу увагу, якщо необхідно відділити абзац або кілька абзаців від інших, то потрібно змінити значення цих властивостей, а не пропускати порожні рядки.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Властивість міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками абзацу. Вона може набувати таких значень:

♦ одинарний — відстань між даним рядком і попереднім дорівнює найбільшому розміру символів даного рядка;

♦ полуторний — у 1,5 рази більший одинарного;

♦ подвійний — у 2 рази більший одинарного;

♦ мінімум — не менше від вказаного значення;

♦ точно — дорівнює вказаному значенню;

♦ множник — дорівнює одинарному, помноженому на вказане значення.

Найчастіше в тексті використовують одинарний, полуторний і подвійний інтервали.

Значення цієї властивості можна встановити також за допомогою кнопки Міжрядковий інтервал зі списком, що відкривається.


Для тих, хто хоче знати більше

Ще одним зручним засобом форматування у Word є використання елемента керування кнопка якого розміщена в групі Буфер обміну вкладки Основне та на міні-панелі.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Цей інструмент доцільно використовувати, якщо потрібно відформатувати деякий фрагмент тексту так само, як і якийсь інший. Для цього слід виконати такий алгоритм:

1. Виділити фрагмент тексту, формат якого потрібно скопіювати.

2. Вибрати кнопку

3. Виділити текст, який необхідно відформатувати відповідно до зразка.

Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі клацнути кнопку і виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту.

Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисненням клавіші Esc.
4.Нумерація сторінок. Якщо текст складається з кількох сторінок, то їх для зручності нумерують. Для цього в Microsoft Word використовують інструмент Номер сторінки, який міститься на вкладці Вставлення у групі Колонтитули.

Колонтитули – це області, розташовані на полях кожної сторінки документа. Найчастіше колонтитули використовують для вставки номерів сторінок у текст.

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

При цьому в користувача немає потреби вводити окремо номер кожної сторінки – нумерація відбувається автоматично. Щоб вставити номер сторінки до колонтитулу, потрібно вибрати зі списку його місце розташування і шаблон оформлення.


5.Попередній перегляд, друк. Після завершення створення документа його потрібно переглянути, критично оцінити, можливо внести зміни, зберегти і при потребі роздрукувати.

Документ друкується за допомогою вказівки Друк з меню Файл.

На екрані може відображатися область попереднього перегляду документа. Тут можна побачити документ у тому вигляді, у якому він буде надрукований. Діалогове вікно Друк дає змогу налаштувати параметри друкування.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Здійснити друкування документа можна лише за умов під’єднання принтера до комп’ютера і налагодження параметрів його роботи.

Отже, ще раз підсумовуємо вивчене.Фізкультхвилинка.
VІ. Практична робота.

1.Відкрийте на Робочому столі документ Word Практична_Форматування

2. Відформатуйте текст за вказаними значеннями:

Заголовок: шрифт – Arial Black, розмір – 24 пт, колір – червоний, накреслення – напівжирний, вирівнювання – по центру, міжрядковий інтервал – одинарний.

Перший абзац: шрифт – Тіmes New Roman, розмір – 18 пт, колір – синій, накреслення – звичайний, вирівнювання – по лівому краю, міжрядковий інтервал – двійний.

Другий абзац: шрифт – Courier New, розмір – 16 пт, колір – зелений, накреслення – курсив, вирівнювання – по ширині, відступ зліва – 0,5 см , відступ справа – 1,2 см міжрядковий інтервал – полуторний (1,5 рядка).

Третій абзац: шрифт – Garamond, розмір – 18 пт, колір – фіолетовий, накреслення – напівжирний курсив, вирівнювання – центру, міжрядковий інтервал – множник 1,5.

Фіоле́товий - колір з максимальною частотою, яку здатне сприймати людське око. (діапазон довжин хвиль 380–440 нанометрів).

Четвертий абзац: шрифт – Impact, розмір – 25 пт, колір – чорний, накреслення – звичайний, вирівнювання – по правому краю.

3. Здійсніть попередній перегляд документа.

4.Покажіть роботу вчителеві.

5.Збережіть документ у файлі з тим самим іменем.

6.Завершіть роботу з програмою Word.


Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Всеблагий Отче, Великий предивний Чудотворче! Ти Своїми молитвами до Господа Бога лікував від усякої недуги і болю.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Моли́тва - звернення віруючого до Бога, богів, інших надприродних або асоційованим з Богом істот, а також канонізований текст цього звернення.

Блаженний - місцевий святий. У цих місцевостях на його честь можна будувати храми. Блаженний - це підтвердження, що перебуває у царстві небесному. Через його посередництво можна просити ласк у Бога.

Блаженний Микола́й Чарне́цький , ЧНІ (14 грудня 1884, Семаківці, нині Городенківського району на Івано-Франківщині - 2 квітня 1959, Львів), церковний діяч Української греко-католицької церкви, редемпторист, єпископ, професор Духовної семінарії у Станиславові, настоятель монастирів у Костополі й Ковелі на Волині, Апостольський візитатор для слов'ян візантійського обряду поза руськими єпархіями, в Польщі, хіротонізований (на єпископа) з осідком у Варшаві, згодом у Ковелі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.

Бог або Біг (зі старосл. Богъ - «Благий», «Багатий», себто господар багатьох благ і той, хто ними наділяє) - багатогранне поняття, яким віряни монотеїстичних релігій описують надприродну, верховну, духовну субстанцію або єство.

Ти продовжуєш оздоровлювати нужденних, які до Тебе звертаються. Ти своєю опікою відвертаєш людську біду.

Щиро благаю Тебе, скорого утішителя тих, що є в небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі своєю допомогою, захисти мене і всю рідню мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної смерті.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа – Бога. Допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилась) на віки-вічні у небесному Царстві разом з Тобою, прославляючи і величаючи Боже Милосердя.

Боже Милосердя - християнський культ служіння, започаткований святою Марією Фаустиною Ковальською, відомою як апостол милосердя. Суть культу Божого милосердя полягає у християнській довірі до Господа Бога і діяльній любові до ближніх.

Амінь.
Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького

Всеблагий Отче, Великий предивний Чудотворче! Ти Своїми молитвами до Господа Бога лікував від усякої недуги і болю. Ти продовжуєш оздоровлювати нужденних, які до Тебе звертаються. Ти своєю опікою відвертаєш людську біду.

Щиро благаю Тебе, скорого утішителя тих, що є в небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі своєю допомогою, захисти мене і всю рідню мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної смерті.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа – Бога. Допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилась) на віки-вічні у небесному Царстві разом з Тобою, прославляючи і величаючи Боже Милосердя.

Амінь.
VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання та завдання

1.Форматування тексту – це внесення змін у його зовнішній вигляд (погоджуюсь, не погоджуюсь).

2. До форматування тексту відноситься: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

(погоджуюсь, не погоджуюсь).

3. Усі абзаци документа завжди мають однакове вирівнювання. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

4. Вирівнювання абзацу визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

5. Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками тексту. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

6. Документ друкують для отримання його паперової копії. (погоджуюсь, не погоджуюсь).

7. Для друкування документа потрібен принтер. (погоджуюсь, не погоджуюсь).


Отже, найважливіше:

Символ як об’єкт текстового документа має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення та інші.

Абзац як об’єкт текстового документа має такі властивості: відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал та інші.

Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного фрагмента тексту або поточного слова чи абзацу. Інструменти для встановлення значень властивостей символів та абзаців розміщені в групі Шрифт або Абзац вкладки Основне, на міні-панелі форматування та в діалогових вікнах Шрифт і Абзац.

Також, для встановлення значень відступів абзацу зручно користуватися маркерами горизонтальної лінійки.

VІІІ. Підсумки уроку.
Рефлексія

Під час уроку я дізнався..., зрозумів..., навчився...


IX. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф підручника 22, конспект уроку.


X. Оцінювання роботи учнів.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 69.41 Kb.

 • Форматування символів та абзаців. Нумерація сторінок. Попередній перегляд, друк
 • ІІ. Актуалізація
 • ІІІ. Мотивація
 • ІV. Вивчення нового матеріалу .
 • V. Надання необхідної теоретичної
 • Форматування тексту – це внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, тощо. 2
 • Форматування символів
 • Параметри символа
 • 3.Абзац
 • Для тих, хто хоче знати більше
 • 5.Попередній перегляд, друк.
 • Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького
 • VІІ. Закріплення вивченого матеріалу. Запитання та завдання