Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФорми та методи

Скачати 169.48 Kb.

Форми та методи
Скачати 169.48 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2017
Розмір169.48 Kb.
  1   2   3   4

АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ

ФОРМИ ТА МЕТОДИ

НА УРОКАХ.

Проблема урізноманітнення форм роботи на уроці, мабуть, вічна, як сам урок. Усе залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності. Величезна кількість фахових педагогічних видань містить перлини досвіду, які допомагають швидко й якісно перевірити знання дітей, розширити їхній кругозір, ефектно розпочати нову тему, вміло використовувати гру.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Проте ми добре розуміємо, що в арсеналі методичних прийомів учителя залишається небагато форм роботи на уроці. Решта прийомів забувається, а займатися їх пошуками знову ніколи.

Соціальні перетворення в ук­раїнському суспільстві докорін­но змінили орієнтації в галузі освіти. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямо­вання навчально-виховного про­цесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можли­востей та здібностей учнів.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Роз­в'язання цих актуальних про­блем можливе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних методів, технологій, спря­мованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів осо­бистості.

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерак­тивних методів у навчальній та ви­ховній діяльності вчителя (семан­тичне значення інтерактив похо­дить від англійського слова «іпіегасі», «іпіег» взаємний, «асі» — діяти).

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Отже, інтерактив­ний — означає здатність взаємо­діяти в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або кимсь (людиною). Як наслідок, інтерак­тивне навчання—це, насамперед, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. Які ж основні характерис­тики «інтерактиву»? Інтерактивне навчання—це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає конкретні цілі. Одна з них—створення комфорт­них умов навчання, таких, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним і сам процес навчання.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Суть інтерак­тивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організова­ний так, що всі учасники залучені до процесу пізнання, формування висновків, створення певного ре­зультату, де кожен робить особи­стий внесок, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Особливістю є те, що відбуваєть­ся цей процес в атмосфері доб­розичливості, взаємної підтримки, а це дозволяє не тільки здобути нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на вищі форми кооперації й праці.
Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.

Слід відзначити, що інтерак­тивне навчання дозволяє роз­в'язати відразу кілька завдань.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Головне—розвиває комунікативні уміння й навички, сприяє встанов­ленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, бо учить пра­цювати в команді, дослухатися до думки кожного. І ще — викорис­тання інтерактиву знімає нервову напругу, дає змогу змінювати фор­ми діяльності, переключати увагу на вузлові питання.

Класифікація інтерактивних методів


Кооперативне навчання

Фронтальні методи

Навчання

у грі


Навчання у дискусії

Ротаційні трійки

Карусель


Акваріум

Робота в парах

Діалог

Синтез думокСпільний проект

Пошук інформаціїОбговорення проблем у загальному колі

Мікрофон


Мозковий штурм

Навчаючи-вчуся

Ажурна пилка

Аналіз ситуацій

(касе-метод)

Дерево розв’язань
Імітації

Спрощене судове рішення

Громадські слухання

Рольова граМетод ПРЕС

Обери позицію

Зміни позицію

Неперервна шкала думок

Дискусія

Дебати


Педагогічні прийоми на різних етапах уроку

Початок уроку має створити відповідний настрій на навчальну діяльність.

• Можна почати напівжартівливо, знайомлячи учнів із планом уроку: «Спочатку ми помилуємо­ся вашими глибокими знаннями під час опиту­вання, потім потренуємо мозок — порозв'язуємо задачі, нарешті витягнемо зі схованки дещо цінне (повторення)...»

• Добрий настрій на роботу дає відповідна музична пауза.

• Пам'ятайте, якщо діти регулярно подають домашнє завдання на перевірку, то ця процедура відпра­цьовується і закріплюється надовго.

• Запропонуйте учням на початку й у кінці уроку сигналізувати про свій емоційний стан за допо­могою спеціальних піктограм:

Якщо «посмішок» у кінці уроку стало більше — урок вийшов!

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.

Корисна традиція: використовуйте гру-відпочинок посеред уроку. Гра повинна допомагати пізнанню, повинна займати чітко відведений час.

Психологи рекомендують: використовувати, крім голосових, ще й невербальні команди (жести, міміку).

  1   2   3   4


Скачати 169.48 Kb.

  • Інтерактивне навчання
  • Класифікація інтерактивних методів
  • Педагогічні прийоми на різних етапах уроку
  • Корисна традиція