Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатики

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатики
Сторінка1/6
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації

Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Матеріали досвіду роботи на тему

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики»

вчителя інформатики

Поставець

Лілії Володимирівни
2013 р.

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».


АНОТАЦІЯ

Матеріали досвіду присвячені проблемі «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики та математики».

В даному матеріалі описано засоби формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, викладено розробки уроків, дидактичні матеріали, сценарії позакласних та позаурочних заходів щодо вирішення методичної проблеми.

Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

Матеріали даного досвіду можуть бути корисні вчителям інформатики та математики, студентам-заочникам.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.


ЗМІСТ
Анотація ……………………………………………………………………………. 2

Введення ……………………………………………………………………………. 4 1. Значення інформаційно-комунікаційної компетентності …………………… 6

 2. Методи і форми формування в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках ………………………………………………..……. 7

 3. Позакласна і позаурочна робота з учасниками НВП щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності…..……………………………11

Висновок ……………………………………………………………………………14

Список використаних джерел …………………………………………………….16

Додаток 1 Розробки уроків з інформатики ………………………………………17

Додаток 2 Дидактичний матеріал по темі «Бази даних. Системи управління базою даних.» ……………………..……………………………………………….

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
34

Додаток 3 Матеріали для практичних робіт по темі «Табличний процесор»…43

Додаток 4 Розробка уроку з математики ……………………………………...

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
…51

Додаток 5 Збірка завдань для контрольних робіт з математики 5 класу ……

Додаток 6 Позакласний захід ……………………………………………………

Додаток 7 Виховна година ………………………………………………………
ВВЕДЕННЯ

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався комп’ютер.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
На початку XXI ст. у соціальному житті відбулися значні зміни, що сприяли формуванню нового типу суспільства – інформаційного. Основними характеристиками цього суспільства є: • збільшення ролі інформації і знань у політичному, економічному, соціальному та культурному житті суспільства;

 • зростання обсягу інформаційно-комунікаційних продуктів;

 • створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей;
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
  їхній доступ до світових ресурсів; задоволення їхніх потреб у інформаційних продуктах та послугах.

Тому в сучасному інформаційному суспільстві дуже важливо, починаючи з шкільного віку, навчити учнів застосовувати ПК для оволодіння знаннями та їх практичної реалізації, вміти здобувати, критично осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає оволодіння інформаційними технологіями. Нові інформаційні технології – це невід’ємна частина нашого життя.
Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Виникає потреба створення такої освітньої системи, орієнтованої на виклики інформаційного суспільства, що сформує систему цінностей і пріоритетів інформаційного суспільства для використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні особистості.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Гара́нтія - порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

Суспільство «епохи інформації» вимагає від випускника володіння навичками XXI ст.:


 • Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми (гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань);

 • Комунікативні навички та навички співробітництва;

 • Інформаційна грамотність (вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати та осмислювати інформацію, вміння творчо та креативно використовувати її);

 • IКT – грамотність (використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації).
  Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
  Гра́мотність (значною мірою рівноправний термін письме́нність) - традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти.
  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
  Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.


Саме тому я відчула професійну потребу працювати над проблемою: «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики і математики».
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає застосування інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій, уміння працювати з різними джерелами інформації.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Перед собою ставлю перспективну мету: підготовити дитину не до окремого уроку «на завтра», а жити вже сьогодні, тобто виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв'язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою. Намагаюся слідувати своєму креду: «Не звужуй життя до уроку, а урок розширюй до життя».

Для реалізації поставленої проблеми визначила основні завдання: • вчити адаптуватися в сучасних інформаційних умовах;

 • вчити творчо сприймати інформацію різного виду (текстову, відео, звукову, фото);

 • формувати вміння пошуку, обробки, використання, зберігання та передачі потрібної інформації, оминати інформаційне «сміття»;

 • допомогти дитині знайти й проявити себе у колективі;

 • виховувати готовність використовувати комп’ютерні технології і навички на інших уроках та у повсякденному житті.
  Редагування відео - процес маніпуляції відеозображеннями. Раніше цим займались на дорогих машинах, що називаються відеоредакторами. Тепер редагування відео доступне для персональних комп'ютерів і робочих станцій.
  Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
  Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.


1. ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Домінуючою на уроках інформатики є інформаційно-комунікаційна компетентність, яка представлена як система компетентностей: • технологічна (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого робочого місця для будь-якої професії),

 • алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів),

 • модельна (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу інформаційного моделювання),

 • дослідницька (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень),

 • методологічна (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального технологічного середовища).
  Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
  Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

При наявності технологічної компетентності учень зможе використовувати програмні та апаратні засоби найбільш ефективно (орієнтуватися в різноманітних програмних середовищах, знати можливості апаратних засобів. Наприклад, працювати з програмами створення презентацій, використовувати апаратні засоби: сканер, веб-камеру, інтерактивну дошку, тощо).

При наявності алгоритмічної компетентності – опановувати сучасні системи розробки програмного забезпечення, створювати алгоритми.

Веб-ка́мера (також вебкамера) - цифрова відео чи фотокамера, яка має можливість в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшої передачі по мережі Інтернет (в програмах типу Skype, Instant Messenger, Viber тощо).
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

При наявності модельної компетентності – опановувати професійні пакети комп’ютерного моделювання та використовувати моделі електронних засобів навчального призначення (наприклад, використовувати моделі електронних засобів навчального призначення з фізики, хімії, біології та ін. на уроках).

При наявності дослідницької компетентності – застосовувати технічні засоби автоматизації досліджень (наприклад, виконувати лабораторні роботи з предметів природничого циклу, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів).

При наявності методологічної компетентності – використовувати ІКТ для вирішення своїх соціальних потреб (наприклад, брати участь у форумах, листуватися електронною поштою, готовити електронні матеріали, враховуючи правовий аспект подання та використання інформації).

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


2. МЕТОДИ І ФОРМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ

Зміст навчального курсу «Інформатика» спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій для розв’язування задач, формування навиків раціонального і мотивованого використання комп’ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній діяльності.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Але під час навчання виникає цілий ряд проблем, які пов’язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Як зацікавити? Що для цього зробити? Щоб спонукати учнів займатися інформатикою, створюю на уроці творчу ігрову атмосферу. Весь урочний час, дозволений санітарними нормами, витрачаю на роботу учнів з ПК, адже найбільша ефективність досягається на практичних заняттях. У зошитах учні записують лише найнеобхідніше. Розробки уроків у додатку 1. Складаю проблемні задачі, що максимально наближені до реального життя. Наприклад, протягом всіх уроків, відведених на вивчення теми «Бази даних. Системи управління базами даних», учні створюють наближену до реальної базу даних «Облік та експлуатація бензопил».
Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Ця БД призначена для автоматизації виробничої діяльності підприємства, що виготовляє та продає бензопили.
Бензопила - ручний пристрій, до складу якого входить багатолезовий ріжучий інструмент та бензиновий двигун, призначений для розрізання (розпилювання) матеріалів (в основному дерев'яних).
Кожна бензопила має свій унікальний номер, який зберігається в БД. Після продажу бензопили, в БД реєструється адреса власника і дата продажу. У випадку несправності власник звертається на підприємство.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Яке в свою чергу повинно виконати ремонт за свій рахунок, якщо дозволяє гарантійний строк, інакше за рахунок власника. Мною розроблено дидактичний матеріал (Додаток 2): створення таблиць БД, схеми, запитів, форм.

Вивчаючи тему «Табличний процесор» також створюю завдання (Додаток 3), пов’язані із професійною діяльністю, наприклад, розрахунки в водоканалі, бухгалтерії тощо. На уроках організовую невеликі змагання. Даю не тільки конкретні знання, а й знайомлю зі способами самостійного здобування інформації.

На сьогоднішній день Інтернет є найпотужнішим ресурсом навчання. Жодна серйозна робота не обходиться без використання інтернет-матеріалів. Учні користуються навчальними онлайн-програмами, словниками, відео та аудіоматеріалами.

Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.
Учні відправляють деякі домашні завдання на мою електронну пошту.

Формування ІКТ-компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, інтерактивних, індивідуальних, групових.

Всі вони важливі, бо діюча особистість повинна зуміти виконати й просту механічну роботу, й складну творчу. На мою думку, творчі види роботи – найважливіші, бо дитину чекає постійне освоєння світу, а це - не виконання вправи за зразком, це безперервний розвиток, постійне розв’язання нестандартних завдань, готовність до прийняття креативних рішень. На уроках створюю проблемні ситуації. Ще Сократ говорив: «Поставити дитину у безвихідь – значить поставити її у більш сильну позицію, оскільки тоді вона захоче дізнатися про щось нове й не зможе бути задоволеною, перебуваючи в стані незнання, вона неодмінно захоче вийти з такого стану, тобто – дізнатися».

Для активізації розумової діяльності учнів, для формування інформаційно-комунікаційних компетентностей поєдную традиційні форми з інноваційними.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Корисне все, що примусить дитину «зрозуміти → запам’ятати → засвоїти → вміти застосувати → стати компетентною». Традиційно вид інформаційної діяльності учня був обмежений відомим набором: сприйняття (при прослуховуванні, перегляді) у процесі пояснення нового навчального матеріалу певного конкретного обсягу; запам'ятовування, заучування самим учнем, як правило, лише частини представленого навчального матеріалу; відтворення (вербально або в письмовій формі) засвоєного матеріалу. Поява інтерактивних засобів навчання забезпечує такі нові форми навчальної діяльності, як реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про досліджувані об'єкти, явища, процеси;
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
передача досить великих обсягів інформації, представлених в різних формах, управління відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, процесів.

Навчання — це важка розумова праця.

Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.
І щоб ця праця була успішною, вона має бути цікавою, бажаною для учнів. Причому, цікавим має бути не тільки предмет, а й спосіб пізнання. Одним із найефективніших способів пізнання є дослідницький підхід до предмета вивчення, коли учням не дають готових висновків, а надають змогу висунути свої гіпотези, або самостійно знайти правильну відповідь. Знання, набуті у процесі такої праці, зберігаються у пам'яті значно міцніше, оскільки вони не пасивно засвоюються, а здобуваються активними зусиллями.

Успішно реалізую методи інтерактивного навчання. Коло ідей та дерево рішень є ефективними у вирішенні гострих суперечливих питань та базовим для створення списку загальних ідей, висуваю дискусійне питання та пропонує його обговорити в кожній групі.

Дерево ухвалення рішень (також можуть називатися деревами класифікацій або регресійними деревами) - використовується в галузі статистики та аналізу даних для прогнозних моделей. Структура дерева містить такі елементи: «листя» і «гілки».
Після того як вичерпано час на обговорення, кожна група доповідає всьому класу лише один аспект того, що вони обговорили. Мозковий штурм, як правило, використовую на етапах актуалізації знань та мотивації навчальної діяльності.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Прийом навчаючи учусь впроваджую вкінці уроку по закінченню практичної роботи, коли учень, який першим правильно виконав завдання, пояснює і вказує на помилки невстигаючим. Підводячи підсумки уроку використовую методи незакінчені речення, кошик, мікрофон. Роботу в парах практикую майже на кожному уроці на етапі робота з комп’ютером.

Впроваджую ігрові моменти: «Знайди помилку», «Кросворд», «Морський бій», «Поле чудес» тощо.

Інтерактивні методи навчання, які застосовуються на моїх уроках, дають змогу викликати та підтримувати в учнів пізнавальний інтерес до такої багатогранної, цікавої та складної науки, як інформатика.

Для стимулювання інтересу до навчання важливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям.

Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.

Для оцінювання та контролю теоретичних знань використовую самооцінювання, взаємооцінювання, взаємоопитування, створюю тести для програми Test-W2.

На уроках математики формую в учнів інформаційно-комунікаційну компетентність (Додаток 4), використовую наступне програмне забезпечення: програмно-методичний комплекс навчального призначення “Математика, 5-6клас”, математичний тренажер для 5-6класів.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Впорядкувала збірку завдань для контрольних робіт з математики 5 класу (Додаток 5).


3. ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ НВП ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Проводжу позакласні заходи («Юні інформатики» - Додаток 5), єдині медіа уроки («Подорож по країнах Європи», присвячений євротижню – Додаток 6, «Видатні постаті села» та ін.).

Приділяю велику увагу роботі з обдарованими та здібними учнями. Учні із задоволенням беруть участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», в районних олімпіадах з інформаційних технологій, конкурсах. В 2011-2012 н.р.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Загорська Елла (11 клас) зайняла І місце, Слюсар Дарія (10 клас) - ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.
Сергієв Посад (рос. Сергиев Посад) - місто (з 1782 року) в Московській області Росії, адміністративний центр Сергієво-Посадського району Московської області, місто обласного значення, найбільший населений пункт муніципального утворення «Міське поселення Сергієв Посад».
Загорська Елла була учасницею ІІІ етапу. Консультую учнів щодо роботи з освітніми Інтернет-ресурсами (реєстрації на сайті Електронна школа для обдарованої молоді Дніпропетровщини з метою прослуховування он-лайн лекцій та вільного користування додатковими матеріалами, реєстрації на ЗНО, користування електронними щоденниками, розміщення власних наробок на веб-сторінках та ін.).

«Інформатика» як навчальний предмет інтегрується з основами наук шкільної програми.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Тому, інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, розвитку креативності... Володіючи інформаційно-комунікаційними компетентностями, вони виконують творчі реферативні роботи та проекти, доповнюючи їх діаграмами, графіками, обчисленнями. Це проекти з біології (“Вплив різних способів висіву моркви на її врожайність”), екології («Побутові відходи та їх вплив на людину»), української літератури («Сірко–гроза бусурманів, ватажок козаків, легенда віків»)та ін.
Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Наші учні для представлення власних робіт створюють слайдові та потокові презентації.

Щоб упроваджувати в навчальний процес нові знання з інформаційних технологій, постійно займаюсь самоосвітою, вдосконалююсь, розвиваюсь, спостерігаю за змінами в інформаційному середовищі. Бо як сказав Елвін Тоффлер, американський футурист: «У XXI столітті неписьменним вважається вже не той, хто не уміє читати і писати, а той, хто не уміє вчитися, доучуватися і переучуватися».

Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.
Елвін Тоффлер (англ. Alvin Toffler; 4 жовтня 1928, Нью-Йорк, США – 27 червня 2016, Лос-Анджелес, США) - американський письменник, соціолог та футуролог, один з авторів концепції «Інформаційної цивілізації».
Так, поряд з учнем росте й мій рівень компетентності й інтелектуальної культури.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Технічні вимоги на постачання товарів за темою
2013 -> Архітектура Windows nt/2000/XP
2013 -> Інформаційна система. Комп’ютер, як інформаційна система. Типи сучасних комп’ютерів. Архітектура еом. Апаратна складова комп’ютера. Основні функції та характеристики апаратних складових: мікропроцесор, пам'ять, пристрої введен
2013 -> Карпенко м. Ю
2013 -> Титульний аркуш
2013 -> Міністерство доходів І зборів – стабільний І прогнозований партнер для бізнесу І громадян
2013 -> Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання
2013 -> Урок №4 Тема. Складові комп’ютера: системний блок, пристрої введення (клавіатура, миша), пристрої виведення
  1   2   3   4   5   6