Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФормування життєвих компетентностей особистості через використання інформаційно-комунікаційних технологій

Скачати 123.35 Kb.

Формування життєвих компетентностей особистості через використання інформаційно-комунікаційних технологій
Скачати 123.35 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 16.06.2017
Розмір 123.35 Kb.
Тип Державний стандарт
  1   2

Формування життєвих компетентностей особистості через використання інформаційно-комунікаційних технологій
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.
Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Він ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.
Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, базові компетентності в галузі природознавства, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - комунікативна, природничо-наукова, інформаційно-комунікаційна.

Компетентність «уміння вчитися» є однією із основних компетентностей. Змістовий компонент цієї компетентності представлений навчальною програмою з хімії. Для формування цієї компетентності слід дотримуватися такої системи роботи: пошуку та впровадження форм самоосвіти учнів, озброєння учнів набором навчальних операцій, стимулювання і заохочення пізнавальної діяльності.

Для розвитку компетентності «вміння вчитися» краще використовувати метод проектів (наприклад, при роботі над темою «Узагальнення знань з курсу хімії» (9 кл.), «Роль хімії у житті суспільства» (11 кл.) та ін.).

Серед інтерактивних методів більш ефективним буде застосування:


  • робота в парах (вимагає обміну думками й дозволяє швидко виконувати завдання), яка ефективна при малій наповнюваності класів;

  • робота в малих групах (найсуттєвішим є розподіл ролей: «спікер», «секретар», «доповідач». Ці методи доцільно використовувати при вивченні питань, що стосуються хімічного виробництва, застосування речовин.

Обов’язковим компонентом розвитку самоосвітньої компетентності є створення ситуацій успіху, ситуацій здивування, проблемних ситуацій. Для цього можна використати дидактичні ігри, які активізують думку і стимулюють ініціативу.

Соціальна компетентність характеризується мірою сформованості вмінь, навичок повноцінно працювати в колективі, займати активну життєву позицію. В 11 класі під час вивчення теми «Шкідливий вплив спиртів на організм людини» можна запропонувати учням запитання із застосуванням методу «Активна життєва позиція»: «Чи правильно, що алкоголізм – це соціальне зло?» . Використання інтерактивного методу «Чотири кути» дає можливість вирішити одну проблему чотирма різними способами.

Із соціальною компетентністю тісно пов'язана комунікативна – це вміння активно спілкуватися, дотримуючись при цьому правил ведення дискусії (повага до чужої думки, висловлення тільки своєї точки зору).

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Для їх формування використовуються вправи «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Експрес-опитування».Здоров'язбережувальна компетентність характеризує вміння людини піклуватися про життя і здоров'я. Мотиваційний компонент цієї компетентності полягає в конкретних знаннях про явища, ситуації, речовини, предмети, які повсяк час оточують людину і передбачають небезпеку. На уроках хімії приділяти велику увагу безпеці життя і здоров'я учнів. Формувати в учнів потребу піклуватися про своє життя і здоров´я через інструктажі з правил БЖД, фізкультхвилинки та різні руханки, творчі завдання (сенкани, складання хімічних казок), залучаючи школярів до пректної діяльності («Отруйна дія спиртів на організм людини»).

Сучасне життя вимагає вмінь самостійно здобувати і використовувати різні види інформації. Тому на уроках хімії також необхідно розвивати інформаційну компетентність, яка тісно пов'язана з саморозвитком особистості. Вміння самостійно добувати інформацію можна сформувати, пропонуючи учням підготувати реферати, повідомлення, роботу над проектами.

Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на формування предметних компетентностей, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:


  • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

  • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

  • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

  • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — це сукупність методів і програмно-технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. Застосування ІКТ може значно підвищити ефективність навчання за рахунок як аудіовізуального сприйняття, так і внаслідок ефективно організованої самостійної та групової пошукової роботи. Хімія є одним з тих навчальних предметів, що дають багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією.

Педагогічна доцільність використання комп'ютера в навчальному процесі визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливо тільки за допомогою комп'ютера, тобто завдяки його можливостям.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Під час проведення уроків хімії з використанням ІКТ учні мають змогу вивчити перебіг хімічних реакцій, які немає змоги провести в умовах шкільної лабораторії. Причинами можуть бути шкідливі та небезпечні умови проведення експерименту, неможливість створити необхідні умови його проведення, та, навіть, банальна відсутність необхідних реактивів. Крім того, групи дітей, отримавши випереджальне проектне завдання, готують інформацію про певне хімічне виробництво, обладнання, яке при цьому використовується, умови здійснення технологічного процесу;
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
відомості про знаходження у природі, використання певної речовини чи групи речовин, вплив хімічних виробництв та їх продуктів на екологічний стан рідного краю, певної місцевості, біосфери в цілому. Під час такої проектної діяльності формуються як комунікативна, такі загальнонавчальні та предметні компетентності. Учні планують пошукову діяльність, вчаться отримувати інформацію з друкованих та електронних джерел, аналізувати, порівнювати, виділяти суттєві ознаки процесів та явищ, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, готувати різні форми представлення отриманих результатів та презентувати їх. Це сприяє не тільки засвоєнню дітьми нових знань, а і формуванню вміння застосовувати їх, розвиває мислення, вміння знаходити шляхи вирішення різноманітних завдань, які постають перед людиною у інформаційному суспільстві. Завдяки ІКТ можна:  • використовувати передові
  1   2


Скачати 123.35 Kb.

2021