Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаФормування компетентностей з позиції діяльнісного підходу компетенція

Скачати 40.16 Kb.

Формування компетентностей з позиції діяльнісного підходу компетенція
Скачати 40.16 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір40.16 Kb.

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ПОЗИЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Компетенція - це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії і стосовно них. (за А. Хуторським).
Компетенція - це здатність розв’язувати проблеми, що забезпечуєть-

ся не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розу-

му, досвіту, творчих здібностей учнів.

Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
(за С. Бондар).
Компетентність - це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. (за А. Хуторським).
Компетентність - це здатність особистості діяти. (за С. Бондар).
Компетентність - це специфічна здатність, необхідна для ефективного виконання конкретної дії у певній галузі. (за Д. Ревенем).
Компетентність - це індивідуальна характеристика ступеня відповідальності вимогам професії.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
(за А. Марковою).

За І. В. Родигіною
Діяльність учителя

Діяльність учнів

Соціальна компетентність

Пропонує завдання різного рівня, варіативні

Домашні завдання, перелік тем творчих робіт та доповідей, список додаткової літе-ратури, варіанти завдань для релейної конт-рольної роботи, різні форми проходження оцінювання. Організує групову роботу, передбачає створення груп змінного складу за принципом:  • обери тему;

  • обери команду, яка оптимально здатна розв’язати завдання.

Створює проблемні ситуації. Рекомендує самооцінку та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента.

Робить вибір рівня на тематичному оцінюванні, рівня домашньої роботи, теми для доповіді із загального переліку. Приймає рішення, наприклад виконувати повторне оцінювання чи ні. Працює в групі. Дає самооцінку своїй відповіді, обирає рецензента на свою відповідь. Визначає мету своєї діяльності, мету уроку. Оцінює соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, оточуючим середовищем. Бере участь у самоврядуванні. Ставить особистісно значущі цілі.

Полі культурна компетентність

Пропагує досягнення культури. Виховує на прикладі видатних людей. Використовує у викладанні свого предмета художню літера-туру та твори мистецтва. Висвітлює значен-ня навчальної дисципліни для розвитку ци-вілізації. Мотивує роль даного предмета у житті учня. Сам є прикладом толерантного ставлення до інших людей.

Залучає до своєї відповіді або письмової роботи інформацію полікультурного характеру. Визначає толерантну поведінку щодо людей, які відрізняються за соціаль-ною, расовою, етнічною, релігійною та іншими ознаками.

Комунікативна компетентність

Використовує діалогічні методи. Організо-вує дискусії. Розробляє правила ведення дискусії (краще спільно з учнями). Спонукає висвітлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відпові-дей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них. Слідкує за культурою мовлення школярів і сам є взірцем цього. Пропонує письмові роботи у формі твору, есе, листа до товариша, звіту про експеди-цію, віршів з певної теми навчальної дис-ципліни. Створює проблемні ситуації. Проводить нестандартні уроки,що розвива-ють комунікативні вміння - урок-суд, подорож, прес конференцію тощо. Практикує захист учнями творчих робіт та проектів. Використовує інтерактивні методи навчання та прийоми педагогічної техніки комунікативної спрямованості - моз ковий штурм, ділові ігри тощо.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Ділова гра - метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила тощо. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.


Висловлює свою думку. Вміє аргументова-но її довести. Робить доповіді. Вміє написати тези, план, реферат. Проводить захист рефератів, проектів. Ставить запитання до учнів та вчителя. Відповідає на запитання учнів чи вчителя. Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки, уникає категоричності, додержується культури дискусії. Використовує адекватну лексику.

Інформаційна компетентність

Пропонує завдання, для виконання яких необхідне звертання до альтернативних джерел інформації - додаткової літератури, комп’ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено згортати інформацію, складаю-чи план, тези, конспект тощо. Стимулює критичне оцінювання інформації.

Добуває інформацію з різних джерел - нав-чальної, довідкової, енциклопедичної, нау-ково-популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової інформації, комп’ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує різні джерела інформації. Впорядковує свої знання. Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх. Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію.

Компетентність саморозвитку та самоосвіти

Стимулює самоосвітню діяльність учнів. Керує самостійною та самоосвітньою роботою учнів. Відстежує динаміку розвитку учнів. Допомагає створити та здійснити програму самоосвіти та самореалізації учнів.

Створює програму самоосвіти та активно реалізує її. Демонструє достатню сформованість загальнонавчальних умінь. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Уміє самостійно здобувати знання.

Компетентність продуктивної творчої діяльності

Стимулює творчість учнів. Використовує інтерактивні методи. Проводить нестандарт

ні уроки. Організовує дослідницьку роботу учнів.Уміє бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо.


Скачати 40.16 Kb.

  • Компетенція
  • Компетентність
  • Діяльність учителя Діяльність учнів Соціальна компетентність
  • Полі культурна компетентність
  • Комунікативна компетентність
  • Інформаційна компетентність
  • Компетентність саморозвитку та самоосвіти
  • Компетентність продуктивної творчої діяльності