Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГ. С. Левченко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Скачати 134.59 Kb.

Г. С. Левченко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Скачати 134.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір134.59 Kb.
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Полтавський державний

педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Психолого-педагогічний факультет
Кафедра музики


Дячук Н.І.

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МУЗИКАНТІВ

Навчальна програма спецкурсу

для студентів ІІІ курсу

психолого-педагогіч­ного факультету зі спеціальності 6.010103 – «Музичне мистецтво»Полтава-2008


Основи компютерної грамотності музикантів: Навчальна програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогіч­ного факультету зі спеціальності 6.010103 – «Музичне мистецтво». /Укладач – Дячук Н.І. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2008. – 20с.
Рецензенти: заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, професор, завідувач кафедри музики і співів Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Г.С. Левченко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.

Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Короленка Н.В. Сулаєва


Навчальна програма спецкурсу «Основи комп’ютерної грамотності музикантів» розроблена відповідно до навчального плану для студентів ІІІ курсу психолого-педагогіч­ного факультету зі спеціальності 6.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
010103 – «Музичне мистецтво»

Затверджено на засіданні кафедри музики

Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка (протокол №1  від 02.09.2008)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Реформування освіти в Україні на найближчі роки передбачає її перебудову з метою впровадження в освітню практику особистісно орієнтованого підходу, що перетворював би навчання в плані створення сприятливих умов для соціального, інтелектуального, духовного, культурного і фізичного розвитку учня.
Фізи́чний ро́звиток - це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними показниками, показниками формування постави.
У цьому аспекті дуже важливою виявляється проблема активізації пізнавальної діяльності учня через комп’ютерні технології.

Сучасний комп'ютер – дивовижний світ відкриттів для школярів. За ним можна не лише відпочивати, граючи в різні ігри, але і навчатися. І скільки б разів ми не зверталися до нього, він кожного разу надає безліч інформації. Комп'ютери стали невід'ємною частиною реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. За останній час значно підвищилися темпи впровадження комп'ютера в навчальний процес.

Комп'ютеризація загальноосвітньої школи – інноваційний процес, заснований на принципово новій технології навчання, професіоналізмі педагогів і відповідній інтелектуальній взаємодії вчителя та учнів.

Уже сьогодні в школах, використовуючи музичні навчаючі програми на уроках музики, учні з допомогою музичних редакторів вчаться створювати музику, розширювати свої знання з історії і теорії музики (програми енциклопедичного напрямку). Такі програми відкривають безліч можливостей для музичного навчання та виховання, а їх застосування дозволяє зробити вивчення матеріалу захоплюючим, цікавим і наочним.

Проте на сьогодні професійна підготовка вчителя музики і співів передбачає вивчення інформатики, загальне ознайомлення з комп’ютером без урахування специфіки музичного виховання дитини, тому назріла нагальна потреба поглибити інформаційну та методичну підготовку майбутнього музики через введення елективного спеціального курсу з методики музичного виховання, який би інтегрував і поглиблював знання з інформатики і методики з фаху.

Музичне виховання - це педагогічний процес (виховання), спрямований на розвиток музичних здібностей та на формування у людини музичної культури в цілому.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


Мета курсу – опанувати із студентами музичних груп навичками роботи з комп’ютерними програмами, додатками, редакторами, сучасними комп’ютерними технологіями музичного виховання, розвитку та освіти школярів.

Завдання:

  • дати студентам систематизовані знання сучасних комп’ютерних технологій музичного виховання та розвитку учнів;

  • сформувати у майбутніх спеціалістів практичні вміння користуватися різними типами комп’ютерних програм, які можна застосовувати в урочній та позаурочній музично-виховній роботі в школі;

  • виховувати у майбутнього вчителя музики творче ставлення до майбутньої професії; готовність до подальшого самовиховання й самоосвіти через комп’ютерні технології з метою творчої самореалізації в музично-педагогічній діяльності.

Спецкурс вивчається у VI семестрі, розрахований на 36 практичних годин. Він обов’язково має проводитися в комп’ютерному кабінеті (класі), де кожне робоче місце укомплектовано з урахуванням системних вимог різних типів музичних програм.

У кінці вивчення спецкурсу передбачено складання недиференційованого заліку.ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. ВСТУП

Предмет та зміст курсу. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001–2003 роки ”.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Програма спрямована на досягнення таких цілей:

– формування інформаційної культури учнів;

– інтенсифікація технологічних процесів освіти на основі комп’ютерних технологій навчання;

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

– диференціація навчально-виховного процесу з метою забезпечення як найповнішого розвитку здібностей дітей, розкриття їх творчого потенціалу;

– забезпечення гуманізації освіти i виховання;

– удосконалення управління освітою;

– підвищення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Основними завданнями програми є:

– оснащення сільських шкіл сучасними засобами інформаційних технологій, створення сучасних комп’ютерних мультимедійних класів, локальної мережі, телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі Internet, забезпечення базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами;

– створення i розвиток комп’ютерної мережі сільських загальноосвітніх навчальних закладів;

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

– інформатизація процесу навчання та виховання;

– створення i розвиток національної інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає розроблення нормативно-правових документів, прикладного програмного забезпечення навчального призначення, створення державної системи сертифікації програмних засобів навчального призначення, системи дистанційної освіти;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


  • удосконалення системи управління загальноосвітніми навчальними закладами

Стан комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл на Полтавщині.

Музичні можливості комп’ютера. Комплектація робочого місця (звукова карта, шляхи покращення звучання midi, акустична система, мікрофон).

Напрямки застосування комп’ютерів у музичній освіті.

Акусти́чна систе́ма - пристрій або система пристроїв для відтворення звуку, що складається з однієї або кількох динамічних головок, розташованих у корпусі (акустичному оформленні). Акустична система перетворює електричні коливання у звукові.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Музи́чна осві́та - процес засвоєння знань, вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінь та навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання.
Типи програм. Огляд класифікацій музичних програм. Класифікація В.В. Штепи.

Гігієнічні вимоги щодо роботи за комп’ютером. Тривалість перебування дітей біля комп’ютера та його вплив на психіку дитини.


  1   2


Скачати 134.59 Kb.

  • Дячук Н.І. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МУЗИКАНТІВ
  • Полтава-2008 Основи комп  ютерної грамотності музикантів
  • ЗМІСТ КУРСУ Тема 1. ВСТУП