Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГеологія та розвідка нафтових І газових родовищ №3(12) • 2005

Скачати 113.01 Kb.

Геологія та розвідка нафтових І газових родовищ №3(12) • 2005
Скачати 113.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір113.01 Kb.
  1   2

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

3(12) • 2005

УДК 553.98.061.4:551.735.1] (477.54)

Диз’юнктивно-екрановані пастки та покришки


як фактор формування та збереження покладів
вуглеводнів в межах Північної бортової зони
харківського блоку дніпровсько-донецької западини

О.О.Ванчак

НДПІ ВАТ “Укрнафта”, 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар, 2а
тел (03422) 43151,
e-mail: trach@cndl.ukrnafta.com

Рассмотрены особенности распространения залежей углеводородов а также экранирование их как тектоническими нарушениями, так и покрышками в пределах Северной бортовой зоны Харьковского блока Днепровско-Донецкой впадины.
In this article are reviewed the specifity of hydrocarbons deposit extending and specifity of tectonics and formation sealing in northern edge Kharkov block of the DDd.За даними буріння, яке проводиться в межах північної частини борту на значній відстані від розлому, що відсікає прибортову зону грабену від борту, перспективи структур, замкнених на зворотні скиди, катастрофічно знижуються. Лише в кернах залишаються запахи вуглеводнів, та в результаті інтерпретації промислово-геофізичних матеріалів в пористих пісковиках ознаки залишкової газонафтонасичено-сті.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Вуглево́дні - органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню.

З метою з'ясування проблеми – чому виявилися непродуктивними об'єкти значно віддалені в північному напрямку від початку бортової зони і який вплив на таку ситуацію спричинюють літологічні зміни в розрізах пробурених свердловин – виконаний цей аналіз. Для розгляду цього питання були використані структурні побудови, матеріали промислово-геофі-зичних досліджень та результати визначень фізики пласта розрізів свердловин, пробурених в межах Харківського блоку фундаменту Північного борту.

Літоло́гія (рос. литология, англ. lithology, sedimentology; нім. Lithologie f, Sedimentologie f) - наука (розділ петрографії) про осади і осадові гірські породи, їх склад, будову, походження і закономірності просторового розміщення.
Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Перш за все потрібно уяснити, які критерії визначають нафтогазоносність розрізу осадового чохла та порід кристалічного фундаменту, а також закономірність розміщення в розрізі покладів вуглеводнів.

Основними з цих критеріїв є:

- інтенсивність прояву блокової тектоніки та вираженість (амплітудність) структурної форми в розрізі продуктивного комплексу;

Криста́л (англ. crystal, нім. Kristall m) - тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями: впорядкованість будови полягає у певній повторюваності у просторі елементів кристала (атомів, молекул, йонів), що зумовлює виникнення т.зв.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- тип та амплітуда порушення, що обмежує структурну форму;

- співвідношення товщин покришок, проникної частини пласта-колектора та амплітуди екрануючого порушення;

- характер літологічної зміни пластів –колекторів;

- розташування зони відносно напрямків латеральної міграції вуглеводнів і наявність в розрізі власних генеруючих товщ.

Отже, щоб коефіцієнт успішності відкриття родовищ зростав, потрібно провести детальний аналіз як формування покладів нафти і газу, так і їх збереження.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Ампліту́да (лат. amplitudo - широта) - найбільше значення величини, яка періодично змінюється. Наприклад, амплітудою називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

В межах Харківського блоку фундаменту основні поклади вуглеводнів приурочені до найбільш активних в тектонічному відношенні структурних зон, обмежених неузгодженими скидами значних амплітуд, що зумовило формування надійних нафтогазоносних пасток в широкому стратиграфічному діапазоні (рис. 1).

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Незгідний скид – це скид, в якому нахил площини скидача направлений в сторону піднімання пластів. Біля незгідного скиду з самого його початку виникнення верхня частина пласта-колектора контактує з непроникними породами сусіднього блоку (покришкою цього колектора), і формується диз'юнктивно-екрано-вана пастка, яка з ростом амплітуди скиду збільшується в об'ємі. Біля згідного скиду пастка виникає тільки після досягнення скидом амплітуди, що перевищує товщину пласта-колектора. Отже, при однаковій історії формування незгідний скид раніше формує пастку, ніж згідний [1].

Зміну товщини і надійності покришки простежимо на даній території.

Біля регіонального розлому виділяється протяжна Ракитнянсько-Островерхівська структурна зона, яка обмежена з півночі незгідним скидом амплітудою від 50 до 200 метрів.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
В межах цієї структурної лінії відкрито Ракитнянське та Островерхівське родовища.

В межах Островерхівської площі розкрито продуктивний розріз, який включає два нафтогазоносні поверхи: візейсько-докембрійський та верхньосерпухівський.

Найкращі колекторські властивості верхів фундаменту та візейських відкладів вздовж траси екрануючого скиду амплітудою 50-100 метрів.

Ві́дклади - речовина, матеріал, що відклався внаслідок осідання у воді органічних речовин, мінералів, космічного пилу тощо. Розрізняють червоноколірні відклади, океанічні та річкові відклади, автохтонні відклади.
Свердловиною 591-Островерхівська їх продуктивність визначена лише частково. Покришкою служить глинисто-алевролітова 250-метрова товща нижньосерпухівських та верхня частина верхньовізейських відкладів.

Основні поклади зосереджені в другому поверсі газоносності – в трьох пачках пісковиків верхньосерпухівського під'ярусу. Ці пачки складають 190-метрову товщу пісковиків, роз-

ділених щільними глинами та алевролітами. Непроникною для цих покладів є тридцятиметрова пачка аргілітів з прошарками щільних алевролітів. Амплітуда зворотного скиду спочатку зростає зі сходу на захід від 50 до 90 метрів, а потім зменшується до 50 метрів. Бокові екрани – скиди, протрасовані в субмеридіональному напрямку (А=25-50 м).

В межах Ракитнянської структури газоносними є візейські відклади, які відносяться до першого поверху нафтогазоносності. Поклади екрануються з півночі, заходу і сходу тектонічним порушенням амплітудою від 70 до 110 метрів та 370-метровою аргіліто-алевролітовою товщею.

Московські, башкирські та верхньосерпухівські відклади характеризуються добрими
колекторськими властивостями і за даними ГДС є водоносні.

З розгляду історії геологічного розвитку цих структур можна зробити висновок, що в передбашкирський час уже був сформований припіднятий блок фундаменту, над яким утворилась штампова структура, ріст якої продовжувався до кінця московського віку.

Башки́ри (самоназва - башҡорт) - тюркська нація, яка живе на Південному Уралі і за Уралом РФ, мають автономію - Республіка Башкортостан, також живуть у сусідніх областях і автономних районах РФ. Загальна чисельність у РФ – 1,67 млн ос.
Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.
Утворення припіднятого блоку фундаменту, ріст амплітуди незгідного скиду і формування над цим блоком штампової складки, ймовірно, призвели до виникнення в цій зоні оптимальних умов для появи в серпухівських та візейських товщах піщаних прошарків з добрими колекторськими властивостями.
О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.

На північ від Ракитнянсько-Островерхів-ської ділянки виділяється Наріжнянсько-Огуль-цівська структурно-тектонічна зона, в якій відкрито Наріжнянське та Огульцівське родовища.

Проаналізуємо продуктивний розріз Наріж-нянського родовища. Тут виділяється три поверхи нафтогазоносності.

В межах візейського комплексу (горизонт В-21) в блоці свердловини 2-Наріжнянська виявлено поклад нафти, який швидко виснажився. Це пояснюється можливо тим, що екрануючий скид з амплітудою 40 м перетинає протрасований в напрямку підйому пластів субмеридіональний розлом з більшою амплітудою 60 м. В межах родовища колекторські властивості піщаних порід візейсько-докембрійського поверху невисокі і кількість їх в розрізі незначна.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Карбонатні породи щільні і мають некондиційні колекторські властивості. Перекривається нафтогазоносний комплекс потужною 380 метровою глинистою товщею верхньої частини верхньовізейських та нижньосерпухівських відкладів.

Піщані пласти-колектори серпухівського ярусу володіють добрими колекторськими властивостями. В блоці свердловини 1-Наріжнян-ська вони промисловогазоносні. Екраном для них є незгідний скид амплітудою 50 метрів. Перекриваються ущільненими глинисто-вапня-ковими породами верхньої частини верхньо-серпухівських та нижньобашкирських відкладів. Поклади в межах серпухівського комплексу незначні за запасами. Можливо це пов'язано з перевищенням загальної товщини піщаного розрізу над величиною їх амплітуд.

Нижньобашкирський поверх газоносності представлений пісковиками та порово-тріщин-ними вапняками.

Вапня́к (рос. известняк, англ. limestone, нім. Kalkstein) - осадова гірська порода, що складається головним чином з кальциту з домішками глинистого матеріалу, кремнезему, оксидів заліза та інших. Найпоширеніший різновид карбонату кальцію.
Поверх газоносності (рос. этаж газоносности, англ. gas column, gas-bearing layer, gas-bearing level, нім. erdgas-führendes Stockwerk n, gasführendes Stockwerk n) - відстань по вертикалі від найвищої точки газового покладу до ГВК, а в газонафтових покладах до ГНК.
Висота поверху сягає 80 метрів і контролюється розвитком в розрізі свит С21 та С22 щільних непроникних порід. Амплітуда екрануючого скиду 50 метрів.

Аналогічний характер просторового розміщення покладів спостерігається на Огульцівській площі.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Поклади зосереджені в двох поверхах нафтогазоносності: візейському та серпухівському.

В межах Юліївської напівантиклінальної структурної зони розкритий повний продуктивний розріз. Інтервал продуктивності перевищує 1000 метрів і простежується від протерозойських утворень до московського ярусу карбону.

Перший, найнижчий поверх нафтогазоносності, охоплює породи фундаменту (верхню його частину товщиною до 250 метрів) та візейські відклади (горизонти В-25-26, В-20-21, В-18-19, В-16). Загальна висота його сягає понад 350 метрів. Літологічний склад нафтогазоносних порід осадової частини характеризується значною різноманітністю. Продуктивні горизонти В-16,В-25-26 вапнякові з прошарками пісковиків малої товщини.

Протерозой або Протерозойський еон - геологічний еон, підрозділ загальної стратиграфічної шкали, який охоплює період від 2500–2700 млн років до 542 млн років тому. Це верхній підрозділ докембрію, почався після архея.
Вапно́ - оксид кальцію - СаО. Сингонія кубічої форми. Вид гексоктаедричний. Густина 3,3. Твердість 3-5. Безбарвний (у шліфах). Знайдений лише у вапнистих породах з лав Везувію.
Продуктивний горизонт (рос. продуктивный горизонт, англ. producing horizon, stratum, нім. produktiver Horizont m) - у нафто-, газовидобуванні - витриманий по площі пласт-колектор (продуктивний пласт) чи група пластів-колекторів усередині нафтогазоносного комплексу з єдиною гідродинамічною системою, що містить рухомі вуглеводні у вільній фазі та здатний віддавати їх у кількостях, які мають промислове значення. Контролюється регіональною або зональною покришкою. Потенціал продуктивного горизонту залежить від літологічного складу породи, ефективної потужності пласта, колекторних властивостей (об'єму порового простору), міри нафто- і (або) газонасичення, величини в'язкості флюїду і термобаричних умов, а також від способів і інтенсивності фізико-хімічних методів впливу на пласт при розробці родовища з метою підвищення його нафто- і (або) газовіддачі. Продуктивний горизонт є основним об'єктом підрахунку запасів нафти і газу.
Горизонти В-18-19, В-20-21 складені переважно пісковиками різної товщини. Пористість від 5 до 22%, ефективні товщини від 4 до 16 метрів.
Пористість (англ. porosity) - наявність порожнин (пор) у тілі (середовищі); вимірюють пористості коефіцієнтом. П. визначає величину запасів нафти (газу) в продуктивному пласті.
Завершується поверх потужною аргіліто-алевролітовою товщею непроникних нижньосерпухівських та верхньою частиною візейських порід, які утворюють надійну покришку. Потужність їх сягає від 350 м на крилах структурної зони до 275 м в склепінній частині.

Отже, в даному випадку роль надійного екрану при формуванні покладів вуглеводнів відіграли глиниста товща (Н покришки=300м) верхньовізейсько-нижньосерпухівського віку в поєднанні зі значними амплітудами неузгодженого скиду від 100 м на перикліналі до 250 м в склепінних частинах.

Перикліналь (рос. периклиналь, англ. pericline, нім. Periklinale f) - залягання шаруватих товщ гірських порід, при якому вони утворюють на горизонтальному зрізі земної поверхні характерні дугоподібні вигини або овали.

Другий поверх приурочений до верхньо-серпухівських відкладів і охоплює горизонти верхньої товщі (горизонти С-4, С-5) і частково середньої (горизонт С-6) з загальною висотою до 150 метрів. Продуктивні горизонти складені пісковиками з загальною товщиною проникних порід понад 40 метрів. Пласти пісковиків неоднорідні, розчленовуються на прошарки товщиною від 2 до 5 м. Перекривається другий поверх нафтогазоносності ущільненими глинисто-вапняковими породами верхньої частини верхньосерпухівських та нижньобашкирських відкладів. Особливостями даного поверху є: відсутність покладів в середній найбільш опіщаненій частині верхньосерпухівських відкладів з високими фільтраційними властивостями та значно менший інтервал продуктивності та розмір площі покладів вуглеводнів порівняно з першим поверхом.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Причиною цього є зменшення інтенсивності прояву в розрізі тектонічних порушень та перевищення загальної товщини піщаного розрізу над величиною їх амплітуд, що призвело до послаблення екранування структурних форм неузгодженим скидом щодо створення пасток в середній найбільш проникній товщі верхньо-серпухівського нафтогазоносного комплексу.

Третій поверх нафтогазоносності охоплює найбільший за товщиною стратиграфічний


інтервал: від московських (горизонт М-5) до низів башкирських (горизонти Б-9, Б-11) відкладів, але має другорядне промислове значення.
Екранува́ння (рос. экранирование, англ. screening, нім. Abschirmen n, Abschirmung f, Schirmwirkung f) - багатозначний термін, який в залежності від контексту може означати: Захист апаратів, приладів, машин від зовнішніх впливів (найчастіше електричного, магнітного та електромагнітного полів за допомогою клітки Фарадея).
Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.
Стратигра́фія (лат. stratum - пласт, шар; грец. γραφο - пишу) розділ історичної геології, який охоплює питання історичної послідовності, первинних взаємовідносин і географічного розповсюдження осадів, вулканогенних і метаморфічних утворень, що складають земну кору і відображають природні етапи розвитку Землі та її біосфери.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Продуктивні горизонти представлені пісковиками або кавернозно-тріщинуватими вапняками товщиною до 1-2 метрів, тектонічно та літологічно обмежені, з пористістю 5-20%. Чіткої покришки, як в першому або другому повер-хах нафтогазоносності, в ньому не існує. Сама товща за характером
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
  1   2


Скачати 113.01 Kb.

  • Продуктивні горизонти