Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГідрологічні розрахунки на річці рудка

Скачати 30.93 Kb.

Гідрологічні розрахунки на річці рудка
Скачати 30.93 Kb.
Дата конвертації07.10.2019
Розмір30.93 Kb.
УДК 681.51 ГІДРОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ НА РІЧЦІ РУДКА І.Я. Мисковець, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології, І.І.

Кандидат географічних наук - науковий ступінь у галузі географічних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Соніч, студент групи ЕОС-42, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна І.Я. Мисковець, І.І. Соніч. Гідрологічні розрахунки на річці Рудка.

Гідрологі́чні розраху́нки - розрахунки різних гідрологічних характеристик (розподілу річного стоку, норм стоку, максимальних та мінімальних рівней тощо) різними методами в інженерній гідрології.

У статті висвітлюється питання гідрологічних особливостей та параметрів річки Рудка. Ключові слова: водні ресурси, гідрологія, модуль стоку, витрати води, річний стік, об’єм стоку . На сучасному етапі існування людства постала велика проблема яка стосується забезпечення водними ресурсами . Проблема водозабезпечення все більше стає актуальною так як водні ресурси є вичерпними як якісно так і кількісно тому передусім стоїть питання водозабезпечення населення України та вирішення проблеми регулювання і нормування водокористування для цього як правило безпосередньо використовують методики гідрології та гідрографії. И.Я.

Мо́дуль сто́ку - кількість води, що стікає за одиницю часу з одиниці площі водозбірного басейну. Є відношенням витрат води на площу водозбору, одиниці виміру - л/с на км² або м³ на км².

Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 квітня 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 522 767 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

Мисковець, И.И. Сонич. Гидрологические расчеты на реке Рудка. В статье освещается вопрос гидрологических особенностей и параметров реки Рудка. Ключевые слова: водные ресурсы, гидрология, модуль стока, расход воды, годовой сток, объем стока. I.Y. Miskovets, I.I. Sonic. Hydrological calculations on the Rudka River. The article highlights the issue of hydrological features and parameters of the Rudka River. Key words: water resources, hydrology, runoff module, water flow, annual runoff, runoff volume. Актуальність. В наш час дуже гостро стоїть питання забезпечення населення якісною питною водною, а також питання збереження водних ресурсів адже у зв’язку з надмірним антропогенним навантаженням на водні ресурси їх кількість та якість зменшується і в деяких куточках Землі ситуація яка пов’язана із водозабезпеченням набула катастрофічних чи кризових особливостей тому є потреба у впроваджені певних проектних рішень які дадуть змогу забезпечити водними ресурсами наступні покоління, а для цього безпосередньо необхідне використання гідрологічних та гідрографічних розрахунків. Мета та завдання. Метою даної роботи є порівняння та аналіз рівня антропогенного навантаження даних річок їх специфіки водокористування та використання земельних ресурсів на території басейну даної річки за методикою визначення ІКАН (Індукційного коефіцієнта антропогенного навантаження) , а також проектування шляхів поліпшення екологічного стану цих річок. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: - проаналізувати літературні джерела з проблематики використання земельних ресурсів на території басейну річки Південний Буг , Дунай , Дністер та Ворскла та порівняння їх стану ;

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.

Басе́йн рі́чки (або річкови́й басе́йн), сто́чище - частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря.

- дослідити особливостей та проаналізувати використання річкової мережі даних річок; - проаналізувати показники якості води та рівня радіоактивного забруднення даних річок; - на підставі проведеного аналізу всіх підсистем їхньої екологічної ситуації науково обґрунтувати шляхи поліпшення екологічного стану річки Південний Буг, Дністер, Ворскла та Дунай; - розробити комплекс конкретних природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану цих чотирьох річок. Результати дослідження В даній науковій статті висвітлено екологічний стан та рівень антропогенного навантаження таких річок ; Дунай, Дністер, Ворскла та Південний Буг, а також було проаналізовано особливості їхнього екологічного стану . Визначення рівня антропогенного навантаження на вказані річки було здійснено за методикою ІКАН (Індукційний коефіцієнт антропогенного навантаження). Дана методика розглядає річку як певну модель яка складається з таких підсистем ; радіоактивне забруднення басейну річки ; використання земельних ресурсів басейну річки ; використання річкового стоку ; показники якості води . В першу слід відмітити, що підсистема «Радіоактивне забруднення» випадає із нашого дослідження у зв’язку з незначним рівнем забруднення ізотопами радіоактивних елементів на територіях басейну всіх чотирьох річок та й взагалі на території України особливих перевищень ГДР радіонуклід фактично не виявлено окрім території басейну річки Прип’ять яка знаходиться в зоні Чорнобильської АЕС .

Радіоакти́вність (від лат. radio - «випромінюю» radius - «промінь» і activus - «дієвий») - явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Що стосується підсистеми «Використання земельних ресурсів басейну річки» то позитивним моментом є те, що стан цієї підсистеми у всіх річок є задовільним однак негативним моментом є те , що це не є оптимальним для повноцінного екологічного забезпечення річки. Це в свою чергу означає , що є потреба у проведенні певних природоохоронних заходів які будуть спрямовані на зменшення рівня антропогенного навантаження безпосередньо на земельні ресурси. До даної підсистеми входять такі показники як ; лісистість, розораність, ступінь природного стану території, частка сільськогосподарських угідь, урбанізація території басейну річки та еродованість ґрунту. Показник лісистості на територіях басейну даних річок є різним найбільша лісистість характерна території басейну річки Ворскла (13,7) , а найменша на території басейну річки Дунай (приблизно 7-8 ).

Угі́ддя - частина землі, що відрізняється від сусідніх способами господарювання. З точки зору права, угіддя є обмеженням, формуються землевпорядною документацією і реєструються у Державному земельному кадастрі.

Во́рскла - річка, що протікає Бєлгородською областю Російської Федерації, Сумською та Полтавською областями України. Ліва притока Дніпра. Площа водозбору річки Ворскли на території України становить 12590 км².

Показник розораності на територіях басейну даних річок коливається від 68 до 78 найбільшим він є на території басейну річки Південний Буг (78) , а найменшим на території басейну річки Дністер (68) . Показник ступеня природного стану території для басейну всіх річок є фактично однаковим і коливається в межах 48-56 , що є оптимумом для всіх річок . Показник частки сільськогосподарських угідь на територіях басейну даних річок коливається в межах 70-80 , що пов’язано з інтенсивною господарською діяльністю і має безпосередній взаємозв’язок із ступенем розораності земель на території басейну цих річок, найбільші розміри частки сільськогосподарських угідь характерні для території басейну річки Південний Буг ( близько 80), а найменші для території басейну річки Дністер (70) .

Сільськогоспо́дарські угі́ддя - це земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Показник урбанізації території на територіях басейну даних річок особливо не коливався і був в межах 4,5-5,2 найбільший на території басейну річки Ворскла (5,2), а найменший характерний для території басейну річки Дунай (4,5) однак навіть такий ступінь даного показника є не задовільним з екологічної точки зору.

Аспект (лат.

У долині Ворскли розташовані пам'ятки природи: Ковпаківський лісопарк, Парасоцьке урочище, Лучківський заказник й інші, а також Гетьманський національний природний парк.

aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Показник еродованості ґрунту на територіях басейну даних річок є оптимальним і проблем стосовно нього не виявлено . Найбільш проблемними із цієї підсистеми є показників урбанізації території які пов’язані з інтенсивною забудовою території та показник частки сільськогосподарських угідь який є індикатором наднормового використання земельних ресурсів на території басейну даних річок Підсистема «Використання річкового стоку» характеризується добрим станом у річки Дністер , Дунай та Ворскла , а щодо річки Південний Буг то стан даної підсистеми у цієї річки є поганим це в свою чергу пов’язано із надмірним водозабором (688,3 млн.м3 за рік) та доволі інтенсивним скидом у річкову мережу обсяги яких складають близько 523 млн.м3 основними джерела скиду стічних вод є промислові об’єкти які розташовані на території басейну річки Південний Буг основними серед них є КП «Хмельницькводоканал» та КП «Вінницяводоканал». Впровадження природоохоронних заходів стосовно цієї підсистеми потребує лише річка Південний Буг в якої стан цієї підсистеми не є задовільним з екологічної точки зору. Підсистема «Показники якості води» у всіх річок характеризується добрим станом . Води річки Дністер , Південний Буг та Ворскла за класифікацією показників якості води є досить чисті і належать до третьої категорії і другого класу , а води річки Дунай характеризуються як «чисті» і належать до другої категорії та другого класу за класифікацією показників якості води. Дана підсистема складається із трьох таких блоків ; Індекс забруднення компонентами сольового складу; Трофо-сапробіологічний індекс ; Індекс специфічних речовин токсичної дії ; Інтегральний екологічний індекс . Індекс забруднення компонентами сольового складу для даних річок коливається у межах 1,5-3,1 , що є дуже позитивним моментом адже це означає , що води для всіх чотирьох річок є чистими. Найбільший показник цього індексу характерний для річки Ворскли і становить 3,1 це пов’язано із значною мінералізацією води та перевищенням норм деяких складових цього блоку.

Мінералізація води загальна (рос. минерализация воды общая; англ. general mineralization of water; нім. universale Wassermineralisierung f) - загальний вміст у воді мінеральних речовин (розчинених іонів, солей і колоїдів), який виражається звичайно у вигляді однієї із таких величин: експериментально визначений сухий залишок; сума йонів; сума мінеральних речовин; розрахований сухий залишок.

Трофо-сапробіологічний індекс є більш проблемним ніж попередній індекс так як у річки Південний Буг було виявлено незадовільний стан показників якості води за класифікацією показників якості води вони характеризуються як «слабко забрудненні» це пов’язано із високими концентраціями амонію сольового та нітратів. Більш оптимальною характеристика даного індексу є для вод Ворскли та Дністра показники якості води для цього блоку характеризуються як «досить чисті» незначні перевищення за даним блоком присутні у БСК5 та вмісту розчиненого кисню. Найбільш проблемним є індекс специфічних речовин токсичної дії тут ситуація є значно критичнішою так як ситуація є насамперед пов’язана із потраплянням у воду токсичних речовин які можуть призвести до загибелі флори і фауни водних об’єктів , а також негативно позначитись на здоров’ї людей які споживатимуть воду .

Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами.

У річки Південний Буг та Дністер води за цим індексом характеризуються як «слабко забруднені» це зумовлено дуже незначними скидами стічних вод із концентраціями нафтопродуктів , СПАР , цинку та інших важких металів . Основним джерелом надходження цих шкідливих речовин у річку Дністер є такі промислові гіганти: Дрогобицький та Надвірнянський нафтопереробні заводи, Стебницький калійний комбінат, Калуський «Хлорвініл», Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат.

Важкі метали - нечітко визначена група елементів з металічними властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і актиноїди. Історично було запропоновано багато визначень цього терміну, деякі засновані на густині, інші на атомному номері або атомній масі, ще інші на хімічних властивостях або токсичності.

Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.

Жида́чівський целюло́зно-паперо́вий комбіна́т (ЖЦПК) - підприємство, розташоване в місті Жидачів Львівської області. Відкрите акціонерне товариство. Виробляє 90% українського газетного паперу. Інтереси підприємства представляє ТОВ «Основа Папір», створене 2006 року, що також представляє іншого великого виробника целюлози - Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат.

Стебницький калійний комбінат - державне підприємство гірничо-хім. промисловості, що випускало мінеральні добрива; розташоване у смт Стебнику. Значні запаси калійних солей відкрито у Стебнику в кін. 1870-их pp.

Тут працюють великі цукроварні та мясокомбінати, а безпосередньо на берегах Дністра лежать такі промислові центри, як Тирасполь (182 тис. населення), Бендери (159 тис.), а також міста Новий Розділ з ВО «Сірка».

Новий Розділ (до 1992 року - Новий Роздол) - місто обласного значення у Львівській області. Розташоване неподалік від річки Дністер.

У річок Дунай та Ворскла проблем за цим індексом не виявлено води характеризуються як «чисті» такий стан індексу для цих річок зумовлений їх географічним розташуванням та величезними річними стоками води адже вони займають дуже незначні площі на території України де кількість промислових об’єктів на території їх басейнів не є суттєвою .

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.

Висновки В загальному слід відмітити , що річка Дунай , Дністер , Ворскла та Південний Буг характеризуються задовільним екологічним станом . Індукційний коефіцієнт антропогенного навантаження Південного Бугу склав 0 , а трьох інших 0,8 . Незважаючи на задовільний стан даних річок кожна із них потребує впровадження тих чи інших природоохоронних заходів які стосуються певних підсистем особливо це стосується підсистеми «Використання земельних ресурсів» яка є найбільш проблемною для басейну цих річок. Для поліпшення екологічного стану річок рекомендовано впровадити наступні природоохоронні заходи ; Модернізація системи моніторингу використання річкової мережі ; Пропаганда екології та підвищення якості екологічної освіти на всіх освітніх рівнях ; Проведення заходів та акцій по лісорозведенню ; Рекультивація розораних сільськогосподарських угідь та лімітування на їх використання ; Встановлення на законодавчому рівні більш жорстких нормативів за недотримання нормативів гранично допустимих скидів ; Збільшення фінансування у сферу екології та лісової охорони ; Встановлення більш досконалих новітніх очисних споруд на промислових об’єктах ;

Екологічна освіта (англ. environmental education) - це організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини управляти поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.

Проектування та встановлення більш суворих нормативів ГДС для об’єктів які здійснюють скид у водойми ; Перехід промислових об’єктів на більш екологічні технології в плані водокористування ; Розробка та реалізація проектів по забезпеченню екологічного стану для кожної із річки . ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу: Монографія [Електронний ресурс] За ред. В. К. Хільчевського. — К.: Ніка-центр, 2009. — 184 с. ISBN 978-966-521-516-5 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — с. 8, 15 (табл. 4), 19-21, 25-26, 129—137. (рос.) Хільчевський В. К., Самойленко В. М.. Дунай Енциклопедія сучасної України : у 30 т.

Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) - багатотомне енциклопедичне вида́ння (алфавітна енциклопедія) про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях.

ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2019.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. — К.

Слов'янська міфологія - реконструйована по данним з різних джерел система сприйняття навколишнього всесвіту, сукупність вірувань і культів, що мали місце на території розселення слов'янських народів у дохристиянску епоху.

: Орфей, 2002. — 448 с. Державний водний кадастр розділ «водокористування» щорічник водокористування.

Водний кадастр - систематизоване зведення відомостей про водні ресурси країни. Включає відомості про річки, озера, болота, моря, льодовики та підземні води, реєстрацію водокористувань, а також відомості обліку використання вод.

2017 рік басейн Дунаю Географічна енциклопедія України : у 3 т. редкол.: О. М. Маринич (відповід. ред.) та ін. — К. : «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989—1993. Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу за ред. В .К. Хільчевського, В. А. Сташука. — К. : Ніка-Центр, 2014. — 230 с. Державний водний кадастр розділ «водокористування» щорічник водокористування. 2017 рік басейн Дніпра . Хільчевський В. К.. Дністер Енциклопедія сучасної України : у 30 т. ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2016. Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України: Монографія За ред. В. К. Хільчевського та В. А. Сташука. — К.: Ніка-Центр, 2013. — 256 с. Юденич О. М. По річках України. — К.

Річки України - сукупність природних водотоків (річок) на території України, яких нараховується понад 63 тис. У різні періоди (з 1950-х рр.) число річок на території України, яке наводилося в різних джерелах значно вар'ювалося.

: Радянська школа, 1958. — С. 234–240. Державний водний кадастр розділ «водокористування» щорічник водокористування. 2017 рік басейн Дністра .


Скачати 30.93 Kb.

  • Стебницький калійний комбінат
  • Енциклопедія сучасної України