Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГолові Комітету з питань культури І духовності Голові Комітету з питань правової політики та правосуддя

Голові Комітету з питань культури І духовності Голові Комітету з питань правової політики та правосуддя
Дата конвертації31.05.2017
Розмір50.4 Kb.

Голові Комітету з питань культури і духовності

Голові Комітету з питань правової політики та правосуддя

Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Голові Комітету з питань економічної політики

Голові Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Голові Комітету з питань науки і освіти

Голові Комітету з питань інформатизації та зв'язку

Голові Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Голові Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності

Голові Комітету з питань податкової та митної політики

Голові Комітету з питань бюджету

Голові Комітету з питань запобігання і протидії корупції

Голові Комітету з питань європейської інтеграції

Вих.

Митна політика - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Банк Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
№ ______

від «____» жовтня 2015 р.
Щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
Шановний __________!

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

30.09.2015 в Верховній Раді України зареєстровано за № 3081-1 законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Відповідно до пояснювальної записки, задекларованими цілями законопроекту є стимулювання розвитку економічно самодостатньої, стійкої і конкурентоздатної на міжнародному рівні української галузі виробництва комерційного кіно і серіалів, створення більш сприятливих умов для виробництва кінопродукції та розвитку галузі кінематографії в цілому.

Однак при детальному аналізі законопроекту встановлено, що значна частина положень проекту спрямовані на захист авторського права та боротьбу з піратством, в тому числі в мережі Інтернет.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Захист авторського права - одна з важливих категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права. Під захистом авторських прав слід розуміти передбачені законом заходи із їх визнання, припинення їх порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності.

Законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні» потребує суттєвого доопрацювання норм правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, як таких, що суперечать чинному законодавству та не відповідає адаптації відповідних директив ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію з ЄС, та безпідставно впроваджує новації, які не передбачені зокрема статтями 12, 13 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради “Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку” (“Директива про електронну комерцію”) від 8 червня 2000 року.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Європейський Парламент Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.

Зазначаємо основні зауваження до запропонованих законодавчих новацій, більш детальний аналіз названих пунктів додається окремим додатком до цього листа: 1. Метод, який використано при підготовці даного законопроекту, аналогічний методу який було використано при прийнятті законопроектів 10 січня 2014 року, коли в законопроекти певної спрямованості включались законопроекти іншої спрямованості, що не були пов’язані загальним предметом правового регулювання.

В законопроекті «Про державну підтримку кінематографії в Україні» еклектично пов’язані два різних предмета правового регулювання: кінематографії та авторське право, що є грубою нормативно-проектувальною помилкою.

 1. Законопроект в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, має чисельні норми, які не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з власне захистом авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності, а також не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з використанням мережі Інтернет як технічного засобу за допомогою якого здійснюється або передавання інформації, або доступ до певної інформації.
  Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
  Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


 2. При створенні норм правового регулювання суспільних відносин потрібно враховувати те, що технічні засоби зв'язку, телекомунікації, мережа Інтернет (Інтернет) тощо не впливають ні на зміст та сутність як власне авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності, так ні на зміст та сутність порушення цих прав.
  Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
  Вони можуть впливати лише на особливості правового регулювання захисту цих прав та на особливості збору доказів щодо такого порушення.

 3. Редакція запропонованих статей потребує суттєвого коригування з огляду на значні методологічні та змістовні недоліки термінів, які запропоновані у законопроекті. Це стосується таких термінів як: адреса веб-сайту, багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет), веб-сайт, власник веб-сайту, гіперпосилання, електронна (цифрова) копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, локальна мережа, обліковий запис, постачальник послуг технічного зберігання (хостингу), сервер.

 4. Запропоновані нові терміни до Закону України «Про телекомунікації» мають значні методологічні та змістовні недоліки, а також не відповідають предмету правового регулювання зазначеного закону.
  Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Це стосується наступних термінів: адреса мережі Інтернет, український сегмент мережі Інтернет, Центр компетенції.

 5. Запропоновані зміни до Закону України «Про електронну комерцію» характеризуються наявними колізіями та суперечать положенням Угоди з Євросоюзом, зокрема статтям 244 - 247 підрозділу 2 «Відповідальність постачальників посередницьких послуг» Частини 3 «Захист прав інтелектуальної власності" глави 9» Інтелектуальна власність» розділу ІV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею».

 6. Запропоновані зміни до статті 40 Закону України «Про телекомунікації» не відповідають змісту діяльності операторів телекомунікацій, визначених цим законом, і тому не можуть бути прийняті.

 7. В цілому законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні» в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, містить юридичні конструкції та механізми захисту порушених авторських прав та прав інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним договорам, ратифікованим Верховною Радою України, та актам вищої юридичної сили національного законодавства.

На підставі вище викладеного, Інтернет Асоціація України наголошує на принциповості зазначених у цьому листі та додатках до нього зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», просить не погоджувати законопроект в запропонованій редакції.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Інтернет асоціація України (ІнАУ; за українським правописом - інтернет-асоціація) - торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні.


З метою досягнення задекларованих цілей розвитку кінематографічної галузі, а також досягнення більшого позитивного ефекту від запровадження нормативно-правового акту, просимо виокремити з законопроекту «Про державну підтримку кінематографії в Україні» всі положення щодо регулювання питань авторського права в самостійний нормативно-правовий акт.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Одночасно, вважаємо необхідним розроблення в 10-денний термін альтернативного законопроекту про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», з залученням експертів та спеціалістів відповідних ринків регулювання, постановлення задачі розроблення якіснонового, комплексного документу щодо регулювання сфери авторського права та (або) суміжних прав в Україні, який би забезпечував баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Інтернет Асоціація України готова долучити всіх зусиль та надати своїх представників для реалізації зазначених цілей.Додаток: Аналітична записка щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» на 7 арк.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.


З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України О.Федієнко • Голові Комітету з питань свободи слова
 • Голові Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності
 • Голові Комітету з питань бюджету Голові Комітету з питань запобігання і протидії корупції Голові Комітету з питань європейської інтеграції
 • Щодо проекту Закону України
 • Європейського парламенту
 • На підставі вище викладеного, Інтернет Асоціація України
 • З метою досягнення задекларованих цілей розвитку кінематографічної галузі, а також досягнення більшого позитивного ефекту від запровадження нормативно-правового акту
 • «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 • Додаток: Аналітична записка щодо проекту Закону
 • З повагою, Голова Правління Інтернет Асоціації України О.Федієнко