Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГоловне управління юстиції державна фінансова інспекція у дніпропетровській області в дніпропетровській області

Головне управління юстиції державна фінансова інспекція у дніпропетровській області в дніпропетровській області
Сторінка1/3
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БУКЛЕТ
Деякі аспекти видачі, оформлення та реєстрації наказів на державному підприємстві, в установі та організації

м. Дніпропетровськ

2014 рік

Невід'ємною частиною діяльності керівника підприємства, установи та організації є видання різних розпорядчих документів, зокрема і наказів. Наведена публікація допоможе уникнути помилок під час складання та оформлення наказів як з основної діяльності, так і з кадрових питань та питань адміністративно-господарської діяльності.Наказ як один із видів розпорядчих документів

З метою розв'язання основних або оперативних завдань, що стоять перед підприємством, установою, організацією, керівникустанови (підприємства, організації) (далі – Установи), який діє на засадах єдиноначальності, у межах своєї компетенції видає накази.

Дія наказу поширюється на невизначений період, якщо інше не зазначено в наказі. Накази, які не втратили своєї чинності, щорічно не дублюють. За потребою до них можна вносити зміни (наприклад, якщо змінено кількісний чи якісний склад комісії).ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший строк не вказано в його тексті.

Нормативно-правове регулювання документування управлінської інформації здійснюється за такими актами:

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;

  Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

  Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.

  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. • Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 із змінами та доповненнями;

  Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.

  Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

  Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів. • Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» (ДСТУ 4263-2003);

 • Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів;

  Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

  Уніфіко́вана систе́ма документа́ції (УСД) - система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

  Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. • а також:

 • Підручник «Діловодство, яким воно повинно бути», Погрєбна Л., Харків, 2012 року Розділ «Документування організаційно-розпорядчої діяльності: Накази».

 • Журнали: Справочник кадровика: № 07 июль 2012, № 01 январь 2014.

Вимоги до оформлення наказів

До обов'язкових реквізитів наказів належать:

зображення Державного герба України (порядок використання реквізиту визначаться відповідним законом);

Ге́рб (держа́вний) - офіційна емблема держави, що зображується на грошових знаках, печатках, офіційних документах, вивісках державних установ і навчальних закладів.

Держа́вний Герб Украї́ни - герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гі́мном і Конституцією. 19 лютого 1992 року затверджено Малий Державний герб України. Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.

• зображення емблеми;

• назва установи вищого рівня (для підвідомчих установ);

повна назва установи — автора документа;

• назва виду документа (НАКАЗ);

• дата видання наказу;

• реєстраційний індекс (номер) наказу;

• місце складання;

• заголовок;

• текст;

• підпис;

• візи.

Якщо керівник Установи фіксує накази у Журналі (Книзі) реєстрації наказів, то такі реквізити, як зображення Державного герба України, емблема, назва установи вищого рівня (для підвідомчих установ), назва установи, не зазначаються.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Потрібно дотримуватися вимог щодо оформлення реквізитів документів.

Дата видання наказу. Дату видання наказу оформлюють цифровим або словесно-цифровим способом; номер складається зі знака № і порядкового номера наказу, наприклад: 17.10.2008 № 37, або 15 листопада 2008 р. № 45.
Реєстраційний індекс (номер) наказу

Основною складовою реєстраційного індексу (номеру) наказу є його порядковий номер.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Накази нумеруються упродовж календарного року.Заголовок наказу

Заголовок наказу має викладати його основний зміст («Про підготовку навчального закладу до нового навчального року», «Про внесення змін до штатного розпису»).

Заголовок, як правило, починається з прийменника «про» і продовжується віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»). Ставити крапку в кінці заголовка не потрібно. Якщо заголовок перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволяється продовжити до межі правого берега.

Текст наказу

Текст наказу складається з двох взаємозалежних частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині наказу зазначають цілі і завдання приписуваних дій та причини видання наказу. У ній може бути наведено факти, зазначено події, подано оцінки. Як правило, констатуюча частина починається словами: «З метою...», «На підставі...», «Відповідно до...», «Згідно з...», «На виконання...» тощо.

Якщо підставою для видання наказу є нормативний документ органу вищого рівня, то в констатуючій частині наказу подають посилання на цей документ у такій послідовності:

вид документа;

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

• його автор;

• дата; номер;

• повна назва (заголовок).Приклад оформлення посилання на нормативно-правовий акт

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів».

Якщо зміст наказу не потребує роз'яснень, констатуючої частини може не бути. У такому разі текст наказу складатиметься лише з розпорядчої частини.

Розпорядчу частину наказу викладають у наказовій формі від першої особи однини. Розпорядча частина наказу починається словом НАКАЗУЮ, яке друкують великими літерами, з нового рядка, без відступу від межі лівого берега.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

Далі ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу подають текст розпорядчої частини наказу.Формулюють цю частину документа, дотримуючись певних вимог, зокрема:

зміст має бути конкретним, зрозумілим, таким, що не суперечить раніше виданим розпорядчим документам;

— не допускаються вислови, що можуть мати подвійне тлумачення.

Під час формулювання розпорядчої частини наказу також необхідно уникати неконкретних доручень, наприклад: «прискорити», «підвищити», «вплинути», «поліпшити»,

«активізувати», «звернути увагу» тощо. Такі доручення не можуть бути об'єктом контролю, оскільки їх виконання складно перевірити.

Розпорядчу частину наказу поділяють на пункти (1, 2, 3...) і підпункти (1.1, 1.2, 1.3...), які нумерують арабськими цифрами і оформлюють з абзацу.

І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».

У кожному пункті мають бути зазначені виконавці, назви або прізвища яких подають у давальному відмінку (це можуть бути назва установи, структурного підрозділу або посада й прізвище посадової особи), викладені конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Завдання формулюють за допомогою дієслів неозначеної форми — «підготувати», «організувати», «забезпечити», «розробити» тощо.Приклад оформлення розпорядчої частини наказу

НАКАЗУЮ:


1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іванченку Ю. Г. до 25.12.2013 організувати проведення новорічних заходів відповідно до затвердженого плану.

Строк виконання завдання можна друкувати окремим рядком і оформляти як дату завершення виконання.

У наказі необхідно визначати реальний строк виконання завдання (доручення), що відповідає обсягу передбачуваних робіт (варто враховувати час доведення інформації до конкретних виконавців). Може бути зазначено також спільний для всіх пунктів строк виконання. Однак, зазвичай, строк виконання встановлюють для кожного завдання окремо.Після основних пунктів наказу подають перелік документів, що втратили чинність або до яких вноситимуть зміни після видання цього наказу.

Приклад оформлення запису про документ, що втратив чинність

4.Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 10.06.2004 № 112
«Про затвердження Положення про преміювання працівників»/

В останньому пункті наказу зазначають посаду, ініціали і прізвище особи, яка відповідає за виконання наказу. Зазвичай, загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника закладу.Приклад оформлення останнього пункту наказу

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу контролю у сфері охорони здоровя Іванченка Ю. Г.

Керівник може особисто контролювати виконання наказу. У такому разі останній пункт наказу формулюють так:5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Накази з основної діяльності можуть мати додатки, посилання на які наводять у відповідних пунктах тексту наказу.Приклад оформлення посилання на додатки

Затвердити режим роботи загальноосвітнього навчального закладу, що додається.

Затвердити склад атестаційної комісії (Додаток 2).

Підпис.


Додатки до наказу мають бути пронумеровані. На кожному додатку у правому верхньому куті першого аркуша роблять відповідну відмітку з посиланням на наказ, його дату і реєстраційний індекс.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Спільні накази (наприклад, Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області і Головного управління юстиції у Дніпропетровській області) оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4 із зазначенням найменувань установ, які видають наказ. Назви установ розміщують на одному рівні. Назву виду документа (НАКАЗ) розміщують центровано. Дата спільного наказу — єдина і відповідає даті більш пізнього підписання. Реєстраційний індекс спільного наказу складається з реєстраційних номерів документів кожної установи, що проставляють через скісну риску в порядку зазначення авторів документа, наприклад: № 45/23

Накази керівника Установи підписує особисто. Якщо керівник відсутній, це покладається на особу, яка виконує його обов'язки.Приклад оформлення підпису документа особою, яка виконує обов'язки керівника.

Виконуючий обов'язки начальника Петренко В. В. Петренко

або В. о. начальника Петренко В. В. ПетренкоЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Додавання до назви посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В. о.» застосовують у разі заміщення керівника за наказом.

У разі видання спільного наказу, який мають підписати кілька осіб, їх підписи розміщують на одному рівні і засвідчують гербовими (основними) печатками відповідних закладів (установ).Приклад оформлення підписів спільного наказу

Директор Директор

Ліфінцева О. А. Ліфінцева Шестакова С. Г. Шестакова

23.03.2014 23.03.2014

Після підписання наказу жодних виправлень до нього вже не вносять.

Деякі накази, які видає керівникУстанови, можуть візуватися. Візують наказ виконавець і зацікавлені посадові чи службові особи.Візи

Віза офіційного документа — це реквізит, що засвідчує згоду або незгоду посадової особи щодо змісту документа

Віза складається з таких елементів:

— назва посади особи, яка візує документ;

— особистий підпис; ініціали і прізвище.

Приклад оформлення візи

Заступник директора

дитячого-юнацького центру Васильченко О.І. Васильченко

09.05.2014

Візи проставляють на лицьовому боці останнього аркуша документа. Якщо ж місця для віз там не вистачає — на зворотному боці цього аркуша. Назви посад, ініціали і прізвища осіб, які мають візувати проект наказу, можуть бути надруковані заздалегідь або посадові особи зазначають ці дані власноруч безпосередньо під час візування на першому примірнику документа. Якщо особа, яка повинна візувати наказ, має певні зауваження та пропозиції до його змісту, то вона на окремому аркуші складає мотивований висновок, про що на документі роблять відповідну відмітку.Приклад оформлення відмітки про наявність зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції додаються.

Завідувач районної бібліотеки № 1 Матвієнко В. Г. Матвієнко

12.07.2014

Проекти наказів, виконання яких потребує фінансового забезпечення, обов'язково погоджуються з фінансовими органами або службами.

Якщо до документа були внесені значні виправлення, то він підлягає повторному візуванню.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відбитки печаток на наказах, надрукованих на бланках, не проставляють

Особливу увагу приділяють доведенню розпорядчого документа до виконавців.

З підписаними наказами працівників ознайомлюють під особис­тий підпис (якщо йдеться про персональну відповідальність окремих осіб, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку тощо).

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.Приклад оформлення пункту наказу про ознайомлення окремих працівників навчального закладу з цим наказом

3. Ознайомити з цим наказом під особистий підпис працівників Василенка П. Г., Коваленка М. О., Іванченка Г. С.

У цьому випадку в наказі передбачають відмітку «З наказом ознайомлені» і з нового рядка зазначають посаду (в разі необхідності), підпис особи, розшифрування підпису, дату. Цю відмітку бажано проставляти на зворотному боці останнього аркуша наказу.

Якщо є необхідність ознайомити з наказом усіх працівників закладу або їх більшість, то в наказі формулюють пункт такого змісту:Приклад оформлення пункту наказу про ознайомлення усіх працівників навчального закладу з цим наказом:

5. Ознайомити з цим наказом працівників спеціалізованої школи № 209 з поглибленим вивченням англійської мови під особистий підпис згідно зі списком, що додається.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

При цьому складають окремий аркуш ознайомлення, що зберігається разом з наказом як додаток (див. Додаток 1), а також Додатки 25,26.


Додаток 1

Примірна форма аркуша ознайомлення з наказом:
Аркуш ознайомлення з наказом

«Про перехід на новий режим роботи підприємства» від 20.07.2014 №117З.п.


Назва

посади


Прізвище, ініціали

Підпис

Дата

1

Заступник директора з навчальної частини

Коломієць Г.М.

Коломієць

30.09.2014

-

-

-

-

-

5

Головний бухгалтер

Бойко М.П.

Бойко

30.09.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», .за змістом накази поділяють на групи:

а) з основної діяльності (затвердження положень, інструкцій, правил, структури та внесення змін до них тощо);

б) з адміністративно-господарських питань;

в) про відрядження;

г) накази з питань, що належать до компетенції режимно-секретних органів;

д) кадрові:

Накази з основної діяльності

Накази з основної діяльності відбивають управлінські рішення з найважливіших питань роботи Установи (див. Додаток 2), зокрема з таких: Накази з основної діяльності видають з питань:

1. Утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування, зміни діяльності підприємств або їх структурних підрозділів, постійно діючих і тимчасових колегіальних органів та комісій, наприклад:

- наказ про створення промислового об'єднання;

- наказ про ліквідацію підприємства та створення ліквідаційної комісії;

- наказ про зміну у складі постійно діючої комісії;

- наказ про перерозподіл обов’язків між керівництвом підприємства;

2. Затвердження або внесення змін до статутів, положень, структури і штатної чисельності, штатного розпису, інструкцій, правил, планів тощо, наприклад:

- наказ про затвердження Інструкції з діловодства на підприємстві;

Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.

- наказ про внесення змін до Статуту товариства;

- наказ про внесення змін у штатний розпис апарату управління підприємства;

3. Надання посадовим і службовим особам підприємства певних прав і повноважень, наприклад:

- наказ про надання доступу заступнику директора права підпису службових документів від імені підприємства;

- наказ про покладання на головного спеціаліста відповідальності за роботу з мобілізаційними документами;

4. Скасування попередніх наказів з основної діяльності підприємства у зв’язку із завершенням терміну їхньої дії, звільнення або переведення на іншу посаду відповідальних працівників тощо, наприклад:

- наказ про скасування наказу начальника ДФІ в Дніпропетровській області


від 1 вересня 2011 року № 345.

Накази з основної діяльності можуть бути як ініціативними, так і виданими на виконання нормативно-правових актів, наказів та розпоряджень органів вищого рівня


(див. Додатки 2-3).

Накази з кадрових питань

Накази з кадрових питань оформлюють відповідно до типових міжвідомчих форм первинної облікової документації з обліку кадрів, які затверджено наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

№ 489 (далі — типові форм). Це, зокрема, такі накази:

— про прийняття на роботу (типова форма № П-1);

— про надання відпустки (типова форма № П-3];

— про припинення трудового договору (контракту) (типова форма № П-4).

Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Типові форми формалізовані не лише за формою, а й за змістом. Це дає змогу скоротити кількість документів, які складаються, а також запобігти дублюванню даних, вирішувати питання їх механізованого чи автоматизованого опрацювання й організувати централізоване друкування трафаретних форм бланків.

За потреби можна доповнювати накази, складені за типовими формами, іншими показниками, вносити зміни до форматів типових форм, а також складати накази за формою, відмінною від типової, за умови збереження у наказі усіх показників, передбачених типовою формою.

Підставами для видання наказів з кадрових питань можуть бути:

— доповідні записки керівників структурних підрозділів;

заяви працівників;

— трудові договори;

— виробнича необхідність тощо.

Зміст наказів з кадрових питань

Зміст індивідуального наказу з кадрових питань стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника «про» і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: «Про призначення...», «Про прийняття...», «Про переведення...», «Про звільнення...», «Про зміну облікових даних...», «Про відрядження...», «Про надання відпустки...» тощо.

Особливістю оформлення наказів з кадрових питань є відсутність констатуючої частини (преамбули) та розпорядчого слова «НАКАЗУЮ».

Відповідно до типових форм розпорядчу частину наказу з кадрових питань починають із зазначення прізвища, імені та по батькові працівника на якого поширюється дія наказу.

Розпорядчу частину наказу з кадрових питань також можна почати дієсловом, яке точно позначає дію: прийняти, призначити, перевести, звільнити, відрядити, надати, оголосити тощо.

Пункти тексту наказу мають бути чітко сформульовані відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП) та гарантувати трудові права працівників.

Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

Наприкінці кожного пункту зведеного наказу вказується відповідно до підстава. Так, при прийнятті на роботу підставою є заява працівника або трудовий договір у письмовій формі, в інших випадках — відповідні документи (заяви, доповідні записки, рішення кваліфікаційних і атестаційних комісій тощо). Кожен пункт наказу може мати одну чи кілька підстав.

Візування наказів з кадрових питань

Проект наказу з кадрових питань візує, як правило, керівник структурного підрозділу Установи (наприклад, начальник відділу контролю у сфері послуг).

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

У наказах про переведення або призначення на посади, звільнення з посад, які пов'язані з матеріальною відповідальністю, обов'язковою є віза керівників структурних підрозділів (наприклад: заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та господарського обслуговування, головного бухгалтера).Набуття чинності наказів з кадрових питань

Наказ з кадрових питань набуває чинності з моменту його підписання керівником закладу. Однак окремі пункти наказу можуть мати й інші строки набуття чинності. Так, призначення працівника на посаду може бути проведено з 1 березня, тоді як наказ був підписаний 27 лютого цього ж року.

Накази з кадрових питань мають відмітку «З наказом ознайомлений (ознайомлена, ознайомлені)». З наказом ознайомлюють усіх зазначених у ньому осіб, які розписуються на першому примірнику наказу чи спеціальному бланку із зазначенням дати ознайомлення.

Накази з кадрових питань регламентують питання прийняття, переведення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, присвоєння кваліфікаційних категорій, накладення стягнень, надання заохочення працівникам тощо.Накази про прийняття на посаду (роботу).

Після підписання трудового договору або заяви працівника про прийняття на роботу оформлюється відповідний наказ (див. Додатки4-8).

У наказі про прийняття на роботу мають бути зазначені:

- посада, на яку приймається або призначається працівник (спеціальність, кваліфікація, категорія, розряд тощо), дата прийняття на роботу;

- вид роботи (основна або за сумісництвом);

- умови прийняття на роботу (з випробним строком, зі стажуванням, за строковим трудовим договором тощо);

- умови роботи (у режимі неповного робочого часу, з важкими або шкідливими умовами праці тощо);

Непо́вний робо́чий час - вид робочого часу, який менший від нормованого (менший за 40 годин на тиждень) і встановлюється за особистою угодою між працівником і роботодавцем.

- тарифна ставка чи оклад (за потреби).


  1   2   3