Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаГрафічні диктанти з геометрії. 8 Клас

Скачати 268.6 Kb.

Графічні диктанти з геометрії. 8 Клас
Скачати 268.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір268.6 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

ГРАФІЧНІ ДИКТАНТИ З ГЕОМЕТРІЇ. 8 КЛАС

Укладач О. А. Бауліна, вчитель математики Бесідського НВК

Адреса: 09444 с. Бесідка Ставищенського району Київської області
Методичні рекомендації
Серед основних завдань змісту освітньої галузі “Математика” передбачено формування, а в старшій школі розширення та поглиблення уявлень учнів про математику як елемент загальнолюдської культури, органічною складовою якої є і графічна культура.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Стави́щенський райо́н - район України у південно-західній частині Київщини Київській області у межах Придніпровської височини правобережного Лісостепу України. Адміністративний центр - смт Ставище. Населення становить 23 206 осіб (на 1 жовтня 2013).

Ки́ївська о́бласть - область на півночі України. Обласний центр - місто Київ - адміністративно до її складу не входить.Якщо людина знає про роль графічних засобів передачі інформації, правила виконання зображень на графічних документах, правила графічного зображення функціональних залежностей, а також уміє раціонально відображати графічні характеристики предмета, користуватися графічними редакторами під час створення документів за допомогою комп’ютерних засобів, то, як зазначено в Державному стандарті, ця людина володіє графічною культурою.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.У зв’язку з цим, завдання вчителя математики полягає в тому, щоб якомога повніше використовувати потенціал предмета для організації ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою виховання в них графічної культури.

Дидактичними дослідженнями встановлено, що саме графічна діяльність школярів сприяє досягненню більш високого рівня їх розумового розвитку, активізує процеси просторової уяви, пам’яті, логічного мислення, допомагає їх інтелектуальному росту.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.

Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.Якщо виходити з вимог, що ставить життя до графічної підготовки учнів, то можна констатувати, що вона повинна забезпечувати не тільки їх загальноосвітню, а й трудову, професійну підготовку. Учень повинен не тільки багато знати, але й багато вміти. Тому графічна підготовка, як складовий компонент всебічної підготовки випускників, повинна здійснюватися протягом усього часу їх навчання в школі.

Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

І важлива роль у цьому процесі відводиться геометрії.


Однією з таких форм навчання математики, яка сприяє розвитку та вихованню графічних навичок і вмінь, є графічні диктанти.

Характерними особливостями графічних диктантів є:

1) побудова графічних зображень і використання їх для виконання різних завдань;

2) використання креслярських, вимірювальних і обчислювальних інструментів;

3) опрацювання результатів вимірювань за допомогою відповідних формул і порівняння результатів вимірювань та обчислень.

Графічні диктанти мають як виховне так і освітнє значення. Вони дають учням можливість повніше й більш свідомо засвоїти математичні залежності між величинами, ознайомитись із вимірювальними й обчислювальними приладами та їх застосуванням на практиці, навчитись проводити вимірювання, обчислення та порівняння.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

А індивідуальна робота кожного учня сприяє формуванню в них умінь і навичок правильно, охайно й чітко виконувати рисунки, читати їх, проводити необхідні обчислення.


Графічні диктанти урізноманітнюють уроки геометрії, підвищують активність і самостійність учнів на уроці, дають можливість забезпечити підвищення якості їх знань, формують у кожного почуття відповідальності.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.За правильної організації такого виду робіт виховується культура навчальної праці, звичка до самостійного виконання завдань, постійного вдосконалення набутих умінь та навичок; розвивається естетичний смак школярів.

Організація роботи

1. Перед початком роботи створити доброзичливу робочу атмосферу, комфортні умови для сприйняття умови завдань.

2. Перевірити чи кожен учень має необхідні креслярські і вимірювальні інструменти та обчислювальні прилади.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.3. Провести інструктаж учнів, під час якого пояснити в чому полягає їх робота, як саме буде проводитись графічний диктант та як буде оцінюватися.

4. Нагадати учням, що під час роботи з декількома креслярськими інструментами треба дотримуватись порядку на робочих місцях, щоб запобігти травмування та не затримувати однокласників під час виконання диктанту.

5. Читати текст треба чіткою, виразною, емоційно забарвленою і доступною мовою.

6.Читаючи текст кожного завдання слід робити паузи, бо деякі учні потребують більше часу для відтворення в пам’яті зорового образу геометричної фігури та її зображення.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.7. Наприкінці уроку відвести декілька хвилин для підбиття підсумків роботи.

8. Оцінюючи роботу, звернути увагу на правильність побудови рисунка, раціональність вибору величин, які підлягають вимірюванню, на оформлення, естетичний вигляд.

9. На наступному уроці бажано провести детальний аналіз виконаної роботи: порівняти й обговорити здобуті результати, проаналізувати помилки, допущені учнями при виконанні графічного диктанту, а саме при виконанні рисунків чи при виконанні обчислень.


Тема 1. § 1 Чотирикутник і його елементи
Обладнання: зошит, набір креслярських інструментів, набір кольорових олівців, ручка.

Чотирикутник - це частина площини, обмежена простою замкненою ламаною, яка містить чотири (4) ланки. Вона складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків), що послідовно їх сполучають.


Текст диктанту

1. Накресліть простим олівцем чотирикутник KLPM.

2. Позначте синім олівцем вершини сусідні з вершиною М.

3. Позначте рожевим олівцем вершину протилежну до вершини М.

4. Виділіть синім кольором сторони сусідні з стороною PM.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.5. Виділіть рожевим кольором сторону протилежну стороні PM.

6. Накресліть і виділіть зеленим кольором діагональ KP

чотирикутника KLPM.

7. Побудуйте простим олівцем опуклий чотирикутник ABCD.

8. Накресліть синім кольором зовнішній кут чотирикутника ABCD при

вершині В.

9. В чотирикутнику ABCD виділіть синім кольором кут, протилежний

куту В.

10. В чотирикутнику ABCD виділіть коричневим кольором кут

сусідній з кутом В.

11. Зафарбуйте жовтим кольором внутрішню область

чотирикутника ABCD.

12. Накресліть неопуклий чотирикутник FEKN.


Тема 2. § 2,3 Паралелограм і його властивості.

Паралелогра́м - чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні.

Ознаки паралелограма

Обладнання: зошит, набір креслярських інструментів, набір кольорових олівців, ручка.
Текст диктанту

1. Накресліть простим олівцем паралелограм PLMK.

2. Накресліть і виділіть синім кольором діагональ LK і позначте її середину –

точку О.

3. Накресліть і виділіть рожевим кольором діагональ PM. За допомогою лінійки перевірте чи є точка О її серединою.

4. Проведіть висоту LN і виділіть її зеленим кольором та висоту LE, яку виділіть коричневим кольором.

5. Виділіть жовтим кольором сторону, рівну стороні PL.

6. Виділіть зеленим кольором кут рівний куту К.

7. Виміряйте градусну міру кута Р і запишіть його значення.

8. Користуючись властивістю паралелограма, знайдіть градусні міри інших його кутів.

9. Перевірте отримані результати, вимірюючи кути транспортиром.

Транспортир - інструмент для побудови і виміру кутів на папері. Транспортир складається з лінійки і півкола розділеного на градуси від 0 до 180 °. У деяких моделях - від 0 до 360 °.10. Проведіть з вершини Р дві висоти паралелограма PLMK.

11. Зробіть необхідні вимірювання і обчисліть периметр паралелограма PLMK.

12. Накресліть довільний трикутник і проведіть через кожну його вершину пряму, паралельну протилежній стороні. Порахуйте скільки паралелограмів утворилося на рисунку.


Тема 3. § 4 Види паралелограма. Прямокутник
Обладнання: зошит, набір креслярських інструментів, набір кольорових олівців, ручка, гумка.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.


Текст диктанту

 1. Накресліть простим олівцем прямокутник XYZG.

 2. Накресліть і виділіть рожевим кольором діагональ XZ і синім кольором – діагональYG.

 3. Виміряйте довжини діагоналей і порівняйте їх значення.

 4. Виміряйте градусні міри кутів прямокутника і порівняйте їх значення, а також знайдіть їх суму.

 5. Накресліть дві перпендикулярні прямі, які перетинаються в точці Е.

  Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.

  На одній із прямих відкладіть по різні боки від точки Е рівні відрізки EM і EN, а на другій прямій – рівні відрізки EK і EP. Сполучіть точки K, M, P і N.


 6. Виміряйте сторони чотирикутника KMPN, порівняйте їх та визначте його вид.

 7. Виміряйте градусні міри кутів MKP і NKP та порівняйте їх значення.

 8. Виділіть синім та рожевим кольором усі пари рівних кутів між діагоналями і сторонами чотирикутника KMPN.

 9. Накресліть прямокутний трикутник з рівними катетами AB і BC та гіпотенузою AC.

  Гіпотенуза (від грец. ὑποτείνουσα - розтягнута) - сторона прямокутного трикутника, яка лежить навпроти прямого кута.

  Прямокутний трикутник - трикутник, один із кутів якого прямий. Прямокутний трикутник займає особливе місце в планіметрії, оскільки для нього існують прості співвідношення між сторонами і кутами.

  Проведіть через вершини А і С прямі, паралельні катетам AB і BC відповідно. Точку перетину цих прямих позначте точкою D.


 10. Виміряйте довжини сторін чотирикутника ABCD і визначте його вид.

 11. Знайдіть периметр чотирикутника ABCD.

 12. Накресліть і виділіть рожевим кольором діагональ BD, а синім кольором - діагональ AC. Виміряйте і порівняйте довжини діагоналей.

Тема 4. § 5 Трапеція
Обладнання: зошит, набір креслярських інструментів, набір кольорових олівців, ручка, гумка.
Текст диктанту

 1. Накресліть простим олівцем чотирикутник KMPE, у якого МР ║КЕ, а дві інші сторони непаралельні. Визначте вид чотирикутника.

 2. Виділіть синім кольором бічні сторони даного чотирикутника. А рожевим – основи.

 3. Виділіть жовтим кольором кути прилеглі до бічної сторони МК та виміряйте їх градусну міру. Знайдіть суму цих кутів та порівняйте її з 180°.

 4. Накресліть висоту MH чотирикутника KMPE та виділіть її зеленим кольором.

 5. Визначте вид трапеції HMPE та виміряйте її тупий кут.

 6. Накресліть рівнобедрений трикутник EFP з основою EP.

  Рівнобедрений трикутник - трикутник, в якому дві сторони рівні між собою. Рівні сторони називаються бічними, а остання - основою. За означенням, правильний трикутник також є рівнобедреним, але обернене твердження не є правильним.

  Позначте на стороні EF точку M і проведіть через неї пряму паралельну EP. Позначте точку N – точку перетину цієї прямої зі стороною FP.


 7. Визначте вид побудованої трапеції та виділіть рожевим кольором її бічні сторони.

 8. Виділіть жовтим кольором кути при верхній основі трапеції, виміряйте та порівняйте їх градусні міри.

 9. Проведіть висоти трапеції ММ1 і NN1 та виділіть їх синім кольором. Визначте вид чотирикутника М1М NN1.

 10. Проведіть діагоналі трапеції EMNP та виділіть їх зеленим кольором. Позначте точкою О – точку перетину діагоналей.

 11. Виміряйте довжини діагоналей та порівняйте їх.

 12. Визначте вид трикутників EOP та MON.

  1   2   3


Скачати 268.6 Kb.

 • Київської області Методичні рекомендації Серед основних завдань змісту освітньої
 • Тема 1. § 1 Чотирикутник
 • Тема 2. § 2,3 Паралелограм
 • Обладнання
 • Тема 3. § 4 Види паралелограма. Прямокутник
 • Тема 4. § 5 Трапеція Обладнання