Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХахалін В. Ю., студент (Донізт)

Скачати 109.41 Kb.

Хахалін В. Ю., студент (Донізт)
Скачати 109.41 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір109.41 Kb.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕВЕЗЕНЬУДК 656.212.

Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.

5


Хахалін В.Ю., студент (ДонІЗТ)

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦІ

Конкуренція - це боротьба за верховенство на ринку, за перевагу продажу своїх товарів на найбільш вигідних умовах. Конкуренція, з одного боку, впливає на розвиток прогресу виробництва, підвищення якості продукції, появу нових товарів, але, з іншого боку, на це витрачаються великі кошти, у зв'язку з чим йде розорення дрібних виробників.

Конкуренція породжує особливу властивість товару - конкурентоспроможність.

За умови конкуренції між різними видами транспорту, залізничний транспорт України прагне зберегти своє положення на ринку транспортних перевезень.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Залізни́чний тра́нспорт в Украї́ні - залізничний транспорт загального користування, підпорядкований ПАТ «Укрзалізниця», та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.

Для цього необхідно вивчення стану потенційних конкурентів та споживачів транспортної продукції, й враховуючи кон`юнктуру ринку розроблення та здійснення ринкової стратегії поведінки залізниць, портів і вантажовласників.

Місія маркетингу на залізничному транспорті – максимізація прибутків на різних сегментах транспортного ринку за рахунок підвищення його конкурентноспроможності на основі найкращого задоволення транспортних потреб споживача, збільшення обсягу продаж транспортних послуг за цінами, що відповідають їх якості.Конкурентоспроможність оцінюється як окремо на залізничному транспорті, так і в порівнянні з іншими видами транспорту за співвідношенням "кількість-якість-ціна", тобто як виконаний обсяг перевезень (з урахуванням інтегральної оцінки якості) до витрат споживача:

, (1.1)

де - потенційний обсяг перевезень або сукупний технологічний потенціал, т ;

– показники якості профільних послуг, що надаються клієнтурі: доступність, регулярність, збереження, екологічність, безпека і т.д.;

- питома вага (ранг) кожного з показників якості.

Загальний комплексний показник якості транспортного обслуговування вантажовласників можна визначити по формулі:(1.2)

Ці коефіцієнти визначаються на основі обстеження роботи транспортної інфраструктури або експертним шляхом, як рейтинг пріоритетів клієнтів у відповідності з маркетинговими дослідженнями (1), вони дорівнюють:

=0,14;

Не існує чіткої розписаної методики маркетингової діяльності, є лише загальні принципи і цілі.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Така незакомплексованість дозволяє проявити широку ініціативу, нестандартність мислення фахівцям-маркетологам, залучаючи до своєї роботи інженерно-технічний персонал фірм, компаній і об’єднань.

Інженерно-технічний персонал - фахівці, що виконують рядові функції управління, здійснюють технічне, організаційне, економічне керівництво виробничими процесами, а також організують діяльність промислово-виробничого персоналу.

Однак це передбачає наявність великого досвіду економічної, комерційної грамотності фахівця, знання не тільки специфіки свого виробництва, але і високої культури, ділової етики, правових, соціальних, етичних і інших форм людського спілкування.


Під управлінням транспортним маркетингом мається на увазі аналіз, розробка стратегії, планування, реалізація і контроль за проведенням заходів, розрахованих на збільшення об’ємів перевезень і інших транспортних послуг, розширення транспортного ринку для отримання певного рівня прибутків.

Задачею управління транспортним маркетингом є вплив на рівень, час і характер попиту на транспортні послуги таким чином, щоб це забезпечило транспортному підприємству його нормальне функціонування і подальший розвиток. Управління маркетингом по суті є управління попитом.

З переходом до ринкового господарювання, в умовах формування ринку транспортних послуг перед залізничним транспортом України постала задача переорієнтації системи управління на максимальне задоволення запитів клієнтів.

Перехід на ринкові відносини неминуче вимагає підвищення конкурентоспроможності транспортної продукції.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.Джерела конкурентної переваги досить різноманітні і характеризуються:
- виробництвом продукції або послуг найвищої якості;

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.- наданням споживачу більш широкого спектру послуг;

- досягнення мінімальних (в порівнянні з конкурентами) витрат;

- виготовленням більш надійної та якісної продукції.Залізничний транспорт є галуззю господарства, в якій важливе значення має не тільки покращення економічних і фінансових результатів роботи галузі, а й вплив на результати роботи інших галузей господарства.

Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.

Взаємодія залізничного транспорту з іншими галузями народного господарства розвивається в напрямку підвищення якості перевізного процесу, розширення переліку послуг, що надаються і, як наслідок, залучення додаткового обсягу перевезень.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Таким чином, обсяг перевезень визначається як обсягом виробництва, так і якістю траспортно
го обслуговування, що особливо актуально в умовах конкуренції.

Аналізуючі роботу Донецької залізниці за останні роки, можна сказати:

- Донецькою залізнецею вивантажено 2 млн.

Доне́цька залізни́ця - регіональна філія у складі Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (до 25 червня 2014 року - Державної адміністрації залізничного транспорту України).

436 тис. 384 вагона, що склало 35,8 % загального вивантаження «Укрзалізниці» (середньодобовий показник склав 6 тис. 675 одиниць, що на 5,6 % більше, ніж у 2006 році) ;


- середня вага вантажного поїзду брутто склав 3 тис. 257 тон (цей показник на 4,3% перевищив план і на 0,8 % результат 2006 року) ;

- оборот вагону виконаний на 108,7 % до плану та на 109 % до 2006 року.

До кінця 2007 року спостерігається уповільнення зростання вантажоперевезень на Донецькій залізниці. Зменшили темпи зростання практично всі основні елементи вантажної бази. Найбільш характерний спад показали насипні добрива, чорні метали, рудні, нафтовантажі.

Стабільним залишилося відставання у перевезеннях кам'яного вугілля 3,3% проти порівнянного періоду попереднього року, до 62,9 млн. тон за 8 місяців.

Вже з початку 2008 року спостерігається різке зменшення всіх показників. У травні 2008 року жалюгідний стан рухомого складу та залізничної інфраструктури призвело до конфліктів між дорогою і промисловими підприємствами.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

За підсумками першої декади травня керівництво Донецької залізниці заявило про затримки навантаження і вивантаження вагонів підприємствами вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.На Донецькій залізниці склалася катастрофічна ситуація. Середній час перебування вагонів на під'їзних коліях підприємства за чотири місяці 2008 р. склало 27,75 години, що на 2,02 години (7,9%) більше аналогічного періоду 2007р.

Зменшились обсяги вантажних перевезень в листопаді більше ніж на 30% у порівнянні з відповідним періодом 2007 р. Через зниження обсягів вантажних перевезень Донецька магістраль зазнала збитків на суму близько 120 млн. грн.

Зменшення перевезень пов'язано зі спадом виробництва в гірничо-металургійному комплексі Донбасу. За 18 днів листопада 2008 року план навантаження виконаний на 82,5%. З вересня по листопад 2008 року існувала тенденція зниження обсягів перевезень. Середньодобове навантаження в листопаді склало 72,6% до вересня і 82,6% до жовтня. До листопада навантаження виконане на 67,8%. Навантажувалось в середньому на добу 2495 вагонів ( 153 559 тон). По родам вантажів середньодобове виконання навантаження, в порівнянні з листопадом 2007 року, становило: кам'яне вугілля - 87,2%, кокс - 49,4%, нафтопродукти - 26,5%, чорні метали - 37%, флюси - 41,7% .

На кінець 2008 року середньодобовий незатребуваний парк вантажних вагонів складав більше 4 тис.

Ваго́н (рос. вагон, англ. railway car, нім. Wagen, Waggon) - несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів рейковими коліями.

100 од.,
з них близько 3 тис. 900 - напіввагони. Крім того, у середньому на добу усуваються від експлуатації 70 локомотивів, які не задіяні в перевізному процесі, в тому числі понад 40 маневрових тепловозів. На Донецькій залізниці погіршувалась ситуація з вивантаженням вагонів на підприємствах.

Зриви вивантаження за дев'ять місяців 2008 року склали:

- по Міністерству промислової політики - 296 312 вагонів (на 28 236 вагон більше, ніж за аналогічний період 2006 р.) ;

- по вугільних підприємствах - 119 138 вагонів ( 42 875 вагонів);
- по ТЕС - 41 436 вагонів ( 3 543 вагона).

Дослідження зарубіжного досвіду показує, що більшість залізничних компаній, незалежно від форм власності і обсягів робіт, роблять ставку на цілеспрямовану маркетингову політику.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Це дозволяє їм постійно знаходитися в конкурентоздатному стані і оперативно реагувати на найменші зміни кон'юнктури транспортного ринку.

Маркетингова політика грунтується, в першу чергу, на постійному вивченні потреб клієнтури - як в якісному відношенні, так і в кількісному відношенні, що забезпечує своєчасне реагування на зміну попиту і слугує для розробки та впровадження нових послуг.

Зарубіжний транспортний маркетинг розвивається в двох напрямках. Перший – інноваційний маркетинг. Це комплекс заходів щодо створення нових і удосконаленню традиційних послуг шляхом використання досягнень науково-технічного прогресу.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Другий - маркетинг послуг. Це той же комплекс заходів щодо створення нових і удосконалення традиційних послуг, але вже за рахунок організації маркетингової комунікації відносно кожного клієнта, направленої на повне задоволення його потреб.


Зарубіжні залізничні компанії працюють в умовах жорсткої конкуренції з автомобільним транспортом, що займає на транспортному ринку лідируючу позицію майже в усіх країнах.

В даний час залізничні компанії самостійно розробляють заходи, спрямовані на подолання конкурентних бар'єрів. Серед цих заходів можна виділити наступні:

- підвищення швидкості перевезень і збільшення частоти відправлення вантажів;
- перехід на ресурсозберігаючі технології та впровадження нових методів організації перевезень з метою зниження їх вартості;
- активна маркетингова діяльність.

Основними критеріями ефективності перерахованих і інших заходів є висока продуктивність праці, максимальний розмір прибутку і найвищий ступінь задоволеності клієнтів.

Найвищий ступінь або суперлятив (лат. gradus superlativus) - граматична категорія прикметника й прислівника, яка позначає більший ступінь прояву ознаки (якості) порівняно з тією ж ознакою, позначеною звичайним ступенем; один з трьох ступенів порівняння - поряд зі звичайним і вищим.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Організацію і зміст маркетингової діяльності на закордонних залізницях можна розглянути на прикладі французьської національної компанії залізниць, в якій маркетингову роботу здійснює головним чином Генеральна дирекція. У Генеральній дирекції один департамент займається маркетингом вантажних перевезень, інший – пасажирських.

Регіони отримують відповідну інформацію і застосовують її в своїй діяльності.

Суть маркенгової концепції ФНКЖД зводиться до наступного:

- кожна послуга повинна приносити прибуток;

- частка отриманого прибутку повинна бути вкладена в новий проект або нову послугу;

- задовольнятися повинні тільки реальні потреби клієнтів.

Використовуючи ці принципи, компанія розробляє стратегічний план, куди прагне включити максимальне число комерційних заходів, спрямованих на збільшення кількості клієнтів і прибутків. Далі поетапно проводиться підготовча маркетингова робота.

З метою зміцнення своїх позицій на транспортному ринку і розширення сфери діяльності ФНКЖД в останні роки розробила нову стратегію. Ця стратегія пропонує логістичні, інтермодальні, європейські і інформаційні напрямки діяльності.

Маркетинг це передусім мистецтво запропонувати ринку товар, що користується попитом, встановити взаємовигідну ціну, правильно організувати рекламну компанію, стимулювати збут і персональний продаж.

Маркетингова робота, за планом заходів по Донецькій залізниці на 2010 рік з реалізації постанов і розпоряджень КМУ прийнятих на розширеному засіданні Уряду 16 грудня 2009 року під час Всеукраїнського форуму залізничників, повинна включати:

- компенсувати виплати за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян;

- провести закупівлю товарів, робіт і послуг у підприємств, установ та організацій єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту, які беруть участь у забезпеченні процесу залізничних перевезень;

- внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність залізничного транспорту, в зв’язку з чим утворенням державного господарського об’єднання та вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.- провести повномасштабну інвентаризацію майна залізниці;

- зробити уточнюючий перелік структурних підрозділів, що входять до складу залізниці, та провести ретельний аналіз щодо доцільності введення іх до складу концерну;

- формувати та корегувати маршрути і графік руху приміських поїздів, тарифів згідно створеної бази даних;

Приміськи́й по́їзд (П) - за класифікацією Міністерства інфраструктури України, що є чинною з 2011 року, - поїзд, сформований з вагонів, для перевезення пасажирів та ручної поклажі (багажу) у приміському сполученні.- розглянути пропозиції суміжних служб щодо функціонування малодіяльних дільниць;

- провести реконструкції станції Донецьк та вокзального комплексу станції Донецьк - для удосконалення роботи технічних засобів станцій.

- підвищити безпеку перевезень вантажів та пасажирів.

Ці та інші заходи обов’язково підвищать рівень конкурентоздатності Донецької залізниці, а це, в свою чергу, буде поступово сприяти покращенню життя залізничників та їхніх родин.

Список літератури:

  1. Абрамов А. П., Галабурда В. Г.,Иванова Е. А., Маркетинг на транспорте под. ред. Галабурды. М.:Желдориздат.2001.-329 с.

2. Иваненко А. Ф. Анализ хозяйственной деятельности на ж/д транспорте: Уч. для вузов ж/д транспорта. М.:Маршрут, 2004.-568 с.

3. Иловайский Н. Д., Киселев А. Н., Сервис на транспорте (железнодорожном) Уч. для вузов. – М.:Маршрут, 2003.-585 с.

4. Газета Магістраль.

5. Железные дороги мира.

6. Перепелюк А. В., Ейтутіс Г. Д., Основы маркетинга на железнодорожном транспорте. Днепропетровск 1996.-182 с.

7. Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Єхануров Ю. І., Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. К.:2006.-456 с.8. Макогон Ю. В., Гохберг Ю. А., Чернега О. Б., Управление международной конкурентоспособностью предприятий (организаций): Уч. пособие.-Донецк, ДонНУ, 2003.-278 с.Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2010 №22Скачати 109.41 Kb.

  • Хахалін В.Ю., студент (ДонІЗТ) АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦІ
  • Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2010 №2 2