Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХарактеристика діяльності вчителя хімії та біології

Характеристика діяльності вчителя хімії та біології
Дата конвертації13.04.2017
Розмір47.2 Kb.

Характеристика діяльності

вчителя хімії та біології комунального закладу «Кароліно-Бугазька загальноосвітня

санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів»

(ПІБ)


(ПІБ вчителя) має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю хімія викладач та працює за отриманим фахом у комунальному закладі «Кароліно-Бугазька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів» з 1988 р.

(ПІБ вчителя) має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджену рішенням обласної атестаційної комісії при управлінні освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації від 28 квітня 2010 р.

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

У 2014 році (ПІБ вчителя) підвищила кваліфікацію в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів на денних курсах, посвідчення № 000397, зі спеціальності вчитель хімії, а також отримала сертифікат про завершення курсу з використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних технологій.

Одеська область Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.

За час роботи у школі (ПІБ вчителя) зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Досконало володіє інноваційними методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, ефективно використовує нестандартні форми проведення уроків біології та хімії, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в школі.

Активно впроваджує форми та методи організації навчально – виховного процесу на уроках біології, хімії, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів. Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням на уроках біологічних експериментів, дослідів, використання демонстрацій при поясненні теми. Для цього використовує сучасні навчально – інформаційні технології, комп’ютерні програмні засоби навчання, можливості Інтернету, з якого черпає багато корисного і цікавого навчального матеріалу, який ефективно використовує на заняттях.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Вміє швидко прийняти правильне рішення у складних педагогічних ситуаціях, спланувати та здійснити оптимальний варіант проведення уроку.

На уроках хімії в 7-9 класах (ПІБ вчителя), крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну увагу приділяє висвітленню методів наукового пізнання хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Матеріал, який використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне спрямування. Належну увагу звертає на показ впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснює згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління.

(ПІБ вчителя) на уроках біології багато уваги приділяє формуванню в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні сучасної природничої картини світу.

Нарко́тик (від грец. narkoticos - той, що призводить до заціпеніння, одурманюючий) - субстанції природних чи штучних речовин, здатні викликати і фізичну залежність, внаслідок заміщення однієї з речовин-учасників природного метаболізму, і - психічну.
Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..
Карти́на сві́ту - складно структурована цілісність, що включає три головні компоненти - світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Виробляє вміння використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров’я інших людей, власного здоров’я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі.Метою фахової діяльності (ПІБ вчителя) є формування системи знань з біології, хімії необхідної для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій.  Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням на уроках біології та хімії експериментів, дослідів, використання демонстрацій при поясненні навчальної теми. Для цього використовує сучасні навчально-інформаційні технології. Практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснює в умовах колективної діяльності. Ефективно використовує методи активного навчання на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знаннями, їх закріплення та вдосконалення, формування вмінь та навичок. 

(ПІБ вчителя) творчо використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу;

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджує передовий педагогічний досвід; формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; вміє локанічно, образно і виразно подати матеріал. Вільно орієнтується у всіх аспектах методики викладання хімії та біології.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Вирішуючи проблему диференційованого навчання, використовує різноманітні, оригінальні методи і засоби залежно від цілей і змісту уроку: індивідуальні завдання, різні форми взаємоконтролю, графічні та табличні способи систематизації та узагальнення матеріалу, рольові ігри, індивідуально-групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, залучаючи при цьому учнів в активну пізнавальну діяльність з вивчення хімії та біології. Учителька уроки проводить на високому науково-методичному рівні, вдало використовує алгоритми розв’язання певного типу задач із поелементним аналізом, прикладами, набором тренувальних вправ, широко застосовує дослідницькі методи, експериментальні завдання, добре організовує лабораторні та практичні роботи.  Систематично приділяє увагу виробленню навичок самостійної роботи учнів, як під час уроку, так і при підготовці домашніх завдань.  Переважна більшість учнів, яких навчає (ПІБ вчителя) має достатній рівень навчальних досягнень.

(ПІБ вчителя) постійно вдосконалює педагогічну майстерність, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень: активно займається самоосвітою, намагається завжди бути інформованою про інновації у методиці, передплачує методичну літературу, володіє засобами Інтернету та комп’ютерними технологіями на уроках та позакласній діяльності, систематично проходить курсову перепідготовку. Приймає участь в методичній роботі школи-інтернату: в міжатестаційний період виступала з повідомленням на методичному об’єднаннs вчителів природничо-математичного циклу про роботу над методичною проблемою «Сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої проблеми людства – проблеми виживання». Передає свій педагогічний досвід колегам через проведення відкритих уроків, майстер – класів. Працює над поповненням навчально– методичними матеріалами кабінету хімії.

(ПІБ вчителя) сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, духовних цінностей України.

Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.
Учителька належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету, сприяє проведенню різноманітних екскурсій, традиційними є тижні хімії , участь в яких із задоволенням приймають вихованці школи-інтернату. Підтримує зв’язки з батьками, проводить серед них пропаганду екологічних знань.

Користується авторитетом серед працівників школи, учнів та батьків.

(ПІБ вчителя) відповідає займаній посаді та може бути атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

«15» березня 2015 р.


Директор школи - інтернату


З характеристикою ознайомилась  • Одеському обласному