Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКоротка загальна та економічна характеристика ПП "Інгресс-Лайн"

Скачати 257.22 Kb.

Коротка загальна та економічна характеристика ПП "Інгресс-Лайн"
Скачати 257.22 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації10.03.2017
Розмір257.22 Kb.
1   2   3   4   5   6


3. Коротка загальна та економічна характеристика ПП "Інгресс-Лайн"

Приватне підприємство "Інгресс Лайн" є суб'єктом господарської діяльності, що створене та діє на основі приватної власності громадянина України та його праці і є унітарним підприємством. Місцезнаходження підприємства: Україна, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 33.

Підприємство було створено 1 березня 2001 року у результаті поділу компанії INGRESS на дві частини однією з яких стала компанія INGRESS LINE. [18]

ПП "Інгресс Лайн" при здійсненні своєї господарської діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексом України, Законами України "Про власність", іншими чинними нормативно-правовими актами.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Підприємство діє на підставі свого Статуту, що є його установчим документом.

ПП "Інгресс Лайн" створено з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності та отримання на цій основі прибутку в інтересах власника.

Предметом діяльності підприємства є: 1. реалізація продукції виробничо-технічного призначення, промислових і продовольчих товарів;

  Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

  Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг. 2. виробництво та реалізація продукції науково-технічного призначення;

 3. реалізація комп'ютерної, периферійної, офісної техніки та техніки зв'язку і супутніх товарів;

 4. розробка, монтаж, наладка, ремонт та обслуговування локальних обчислювальних мереж та мереж зв'язку;

 5. проектування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення;

 6. впровадження науково-технічних розробок;

 7. проведення курсів, семінарів та інше;

ПП "Інгресс Лайн", виходячи з нових умов діяльності виробництва (перехід до дрібносерійного і серійного виробництва комп’ютерів), обрало лінійно-функціональну структуру управління, тобто ієрархічну організацію процесу управління за функціями.

Семінар - форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача.

Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.

Така структура має певні переваги: простота керівництва, відсутність дублювання функцій та ін.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Але має і деякі вади: в основному це зв’язано з тим, що багато управлінської інформації перекручується або втрачається при переході від одного рівня управління до іншого, від одного функціонального підрозділу до іншого. При невеликій кількості персоналу це не буде становити великої проблеми, але при збільшенні підприємства може позначитися на ефективності управління.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Організаційна структура підприємства представлена на рис. 3.1.


Технічний директор

Технічні служби

Секретар

Керівник


виробництва

Виробничий цех

Склад

Відділ сервісного обслуговуванняДиректор

Комерційний директор

Головний бухгалтер

Керівник транспортного відділу

Відділ оптових продаж

Відділ роздрібних продаж


Бухгалтерія
Рис. 3.1.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Організаційна структура компанії ПП "Інгресс Лайн"
Підприємство має досить широкий спектр постачальників. З кожним укладено договір, згідно якому ПП "Інгресс Лайн" проводить розрахунок за поставки продукції за рахунок відкритої кредитної лінії і має відстрочку платежу (зазвичай від 3 днів до 2 тижнів). Деякий товар підприємство отримує за договором консигнації, зазвичай це поширюється на ексклюзивні та дорогі товари (ноутбуки, плазмові панелі, мультимедійні проектори).

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Підприємство прагне працювати тільки з прямими імпортерами, офіційними дистриб’юторами провідних торгових марок.

Імпортéр (фр. importeur, англ. importer від лат. importo - ввожу) - суб'єкт господарсько-правових відносин, який ввозить товари з-за кордону, декларуючи їх надходження на митну територію країни.

Таблиця 3.1 - Головні постачальники ПП "Інгресс Лайн" [18]Назва постачальника

Адреса

Вид продукції

ERC

(ПП. "Монблан")м. Київ,

вул. Гайдара, 22- ноутбуки і КПК

- ДБЖ


- цифрове фото-відео

- периферія (принтери, сканери, БФП)

- копіювальна техніка

- активне мережне устаткування "D-Link"

- оригінальні витратні матеріали

- процесори і системні плати "Intel" (як настільний так і серверний сегмент)

- оптичні приводи

- монітори

- мультимедійні проектори

- програмне забезпечення "Microsoft"

- телефонія "Panasonic"


DataLux

(ТОВ "Конус")м. Київ, просп. Краснозоряний, 51

- ноутбуки і КПК

- ДБЖ


- цифрове фото-відео

- периферія (принтери, сканери, БФП)

- копіювальна техніка

- активне мережне устаткування

- оригінальні витратні матеріали

- оптичні приводи

- монітори

- клавіатури і мишки

- мультимедійні проектори

- мультимедійні колонки

- диктофони

- флеш-карти пам'яті

- процесори "AMD"


ELKO

(ТОВ "Амріта-Ком")м. Київ, вул. Васильківська, 1

- цифрове фото-відео

- оптичні приводи

- мультимедійні колонки

- процесори і системні плати "Intel" (як настільний так і серверний сегмент)

- жорсткі диски

- модулі пам'яті

- відеокарти

- оптичні диски

- ігрові керма

- компоненти для збирання ноутбуківВерсія

(ТОВ "Версія")м.Київ, просп. Тичини, 4

- активне мережне устаткування

- процесори "AMD"

- системні плати і відеокарти "Gigabyte"

- оптичні приводи

- мультимедійні колонки

- жорсткі дискиASBIS

(ТОВ "ASBIS-Україна")м.Київ, вул.Газова, 30

- процесори і системні плати "Intel" (як настільний так і серверний сегмент)

- компоненти для збирання ноутбуків

- жорсткі диски

- модулі пам'ятіТехнопарк

(ТОВ "Технопарк")м.Київ, вул. Соломенська, 1

- системні плати, корпуси і відеокарти "ASUS"

- корпуси "Foxconn"IT-Link

(ТОВ "АВ-Електронік")м.Київ, вул. Васильківська, 37

- корпуси "Chieftec"

- системні плати і відеокарти "Gigabyte"

- процесори "AMD"

- жорсткі диски

- модулі пам'яті

- активне і пасивне мережеве устаткуванняПоліск

(ПП "Поліск")м.Київ, вул. Мілютенка, 18, кв. 112

- оригінальні і сумісні витратні матеріали

Ingress

(ТОВ "Інгресс")м. Київ, вул. Еспланадна, 4, оф.203

- мультимедійні проектори

- активне мережне устаткування

- монітори "NEC"

Серед наведених у табл. 3.1 постачальник найбільший обсяг продукції постачає ПП. "Монблан". Широкий асортимент постачаємих товарів у ПП "Монблан", ТОВ "Конус", ТОВ "Амріта-Ком". Усі постачальники ПП "Інгресс Лайн" є київськими оптовоторгівельними фірмами.

Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.

У 2005 році ПП "Інгресс Лайн" знаходить нового додаткового постачальника - ТОВ "ASBIS-Україна". Побудуємо діаграму, на якій відобразимо долю кожного постачальника за минулий рік (рис. 3.2).Рис. 3.2. Структура поставок 2007 року
Розрахуємо основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за 2006 - 2008 рік. (табл. 3.2)
Таблиця 3.2 Динаміка техніко-економічних показників ПП "Інгресс Лайн" у 2006 - 2008 рр., тис. грн.Показники

2006

2007

2008

Темп росту (2008/2006), %

1

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

2492,1

3162,9

3491,2

110,38

2

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

2246,6

2797,5

3054,3

109,18

3

Валовий прибуток, тис. грн.

245,8

365,4

436,9

119,57

4

Інші операційні доходи, тис. грн.

0,3

0,2

0,2

100

5

Операційні витрати, тис. грн.

153,4

240,1

280,4

116,77

6

Чистий прибуток, тис. грн.

65,3

91,0

125,7

138,13

7

Рентабельність продукції, %

10,94

13,6

14,30

105,15

8

Чиста рентабельність, %

2,9

3,3

4,1

124,2

8

Середньорічна вартість обігових засобів, тис. грн.

125,55

198,05

309,8

156,43

9

Коефіцієнт оборотності обігових засобів, раз

19,85

15,97

11,27

70,57

10

Період обороту, днів

18

23

31

113,05

Як бачимо з табл. 3.2 підприємство ПП "Інгресс Лайн" працює прибутково динаміка показників при порівнянні 2006 року з 2007 є позитивною. Майже по всіх техніко-економічних показниках простежується стрімке зростання, так на 10,38% збільшується обсяг реалізованої продукції (збільшення податку на додану вартість на 10,38% свідчить про своєчасність сплати його підприємством та відшкодування з боку держави). Собівартість товарної продукції збільшується на 9,18%, відповідно цьому збільшується і чистий прибуток від реалізації (на 19,57%). Простежується значне підвищення чистого прибутку підприємства на 38,13% та зростання рівня рентабельності з 13,6% до 14,3.Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium
files -> Копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер. Робота з мультимедійними програвачами
1   2   3   4   5   6


Скачати 257.22 Kb.