Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХарактеристикою електричного поля, що не залежить від властивостей середовища є

Характеристикою електричного поля, що не залежить від властивостей середовища є
Сторінка1/7
Дата конвертації03.06.2017
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 1. Характеристикою електричного поля, що не залежить від властивостей середовища є:

 • електрична індукція

 1. Характеристикою магнітного поля, що не залежить від властивостей середовища є:

 • напруженість магнітного поля

 1. Який вектор електромагнітного поля є аналогом напруги?
  Електричне поле (англ. Electric field) - одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях).


 • напруженість електричного поля

 1. Який вектор електромагнітного поля є аналогом струму?

 • напруженість магнітного поля

 1. Діелектрична проникність середовища є аналогом:

 • ємності

 1. Магнітна проникність середовища є аналогом:

 • індуктивності

 1. Силовою характеристикою поля є:

 • напруженість електричного поля

 1. Інтегральною характеристикою поля є:

 • потік вектора

 1. Диференціальною характеристикою поля є:

 • дивергенція

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується потоку вектора поля:

 • це скалярна величина, яка чисельно дорівнює кількості ліній вектора, що пронизує задану поверхню та дозволяє судити про наявність вільних зарядів в об’ємі простору, обмеженому заданою поверхнею

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується дивергенції вектора поля:

 • це скалярна величина, що має смисл об’ємної густини потоку та дає інформацію про розподіл зарядів всередині об’єму, обмеженому заданою поверхнею

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується циркуляції вектора поля:

 • це робота по переміщенню одиничного додатного заряду по замкнутому контуру

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується ротора вектора поля:

 • це векторна величина, що характеризує наявність замкнутих ліній поля в області заданої точки
 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується першого закону Максвела:

 • джерелом магнітного поля є струм провідності та змінне в часі електричне поле

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується другого закону Максвела:

 • електричне поле, створене змінним магнітним полем, має вихровий характер.
  Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
  Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
  Магні́тне по́ле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.
  Вихром (ротором) вектора напруженості електричного поля є швидкість зміни вектора магнітної індукції

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується третього закону Максвела:

 • рівняння узагальнює закон взаємодії електричних зарядів

 1. З перелічених тверджень виберіть те, що стосується четвертого закону Максвела:

 • рівняння установлює факт відсутності магнітних зарядів

 1. В прямокутному хвилеводі не можуть існувати хвилі типу:

 • Т-

 1. Електричними називають хвилі у яких:

 • Нz=0

 1. Магнітними називають хвилі у яких:

 • Еz=0

 1. Електромагнітне коливання – це періодична зміна напруги, струму, заряду в електричних колах або просторі, які супроводжуються відповідними змінами:

 • електричного та магнітного полів

 1. Гармонічне електромагнітне коливання – це частковий випадок електромагнітних коливань в яких періодична зміна фізичних величин відбувається за функцією:

 • синуса (або косинуса)

 1. Електромагнітна хвиля – це частковий випадок електромагнітного коливання параметри якого змінюються:

 1. Довжина електромагнітної хвилі – це найкоротша відстань, яку проходить електромагнітна хвиля за:

 • один період коливань

 1. Фронт електромагнітної хвилі – це сукупність точок коливань електромагнітного поля у просторі:

 • з однаковою фазою

 1. Коефіцієнт поширення електромагнітної хвилі характеризує зміну:

 • амплітуди та фази електромагнітної хвилі

 1. Який математичний зв’язок між довжиною електромагнітної хвилі (), частотою () та швидкістю поширення світла (с) у вільному просторі?
  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
 1. Критична довжина електромагнітної хвилі в лінії передачі – це електромагнітна хвиля певного типу, яка ще здатна поширюватись в лінії передачі без значних втрат і яка за довжиною хвилі є:

 • найбільшою

 1. До діапазону надвисоких частот відносяться хвилі з довжиною:

 • 1 ÷ 10 см

 1. Основною електромагнітною хвилею в лінії передачі називається хвиля певного типу, яка має критичну довжину хвилі:

 • найбільшу

 1. До пристроїв надвисоких частот відносять радіоелектронні засоби генерування, підсилення та оброблення електромагнітних сигналів, які працюють в діапазонах електромагнітних хвиль завдовжки:

 • менше, ніж 10 м

 1. Хвильовим називають опір, який потрібно підключити на кінці лінії передачі у якості навантаження, щоб у ній встановився режим:

 • біжучої хвилі

 1. Від чого залежить критична довжина хвилі при розповсюдженні електромагнітної хвилі у прямокутному хвилеводі?
  Радіоелектро́ніка - галузь науки і техніки, яка охоплює теорію, методи створення та використання пристроїв для передавання, приймання та перетворення інформації за допомогою електромагнітної енергії.


 • від властивостей середовища всередині хвилеводу, а також від типу хвилі і розмірів поперечного перерізу хвилеводу

 1. Чому дорівнює критична довжина хвилі типу „Т” в лініях передачі?
  Диференціа́льний пере́різ розсі́яння - це відношення числа частинок, розсіяних в тілесний кут d Ω до потоку частинок, які падають на мішень та до величини тілесного кута, густина ймовірності розсіяння в даний тілесний кут.
 1. Для поширення електромагнітної хвилі усередині прямокутного хвилеводу без значних втрат необхідне виконання умови 1. Антени радіотехнічних систем (РТС) призначені для:

 • перетворення енергії зв’язаних ЕМК в енергію вільних ЕМК і навпаки

 1. Що таке випромінююча система у структурній схемі передавальної антени?
  Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.
  Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.


 1. Що таке розподілювач у структурній схемі антени?

 • це конструкція з провідників та діелектриків для створення потрібного закону розподілення випромінюючих струмів, яка забезпечує формування потрібної характеристики спрямованості

 1. Що характеризують спрямовані властивості антени?
  Діеле́ктрики (англ. dielectric) - речовини, що погано проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108...1017Ом·см. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди).


 • здатність антени випромінювати електромагнітні хвилі в різних напрямках з різною інтенсивністю

 1. Що називають діаграмою спрямованості антени?

 • графічне зображення залежності функції спрямованості антени від кутових координат

 1. Вхідний опір антени – це:

 • відношення комплексної амплітуди напруги до струму на вхідних клемах живлення

 1. Коефіцієнт направленої дії – це:

 • число, що показує в скільки разів потрібно було б збільшити потужність випромінювання при заміні направленої антени на абсолютно ненаправлену гіпотетичну ізотропну антену при умові збереження постійного модуля вектора Пойтінга в точці спостереження

 1. Максимальне значення коефіцієнта направленої дії – це:

 • число, що показує, у скільки разів максимальне значення вектора Пойтінга на даній відстані R більше його середнього значення, обчисленого по кулі радіуса R яка охоплює антену

 1. Коефіцієнт підсилення антени -

 • показує, у скільки разів повинна бути збільшена потужність, яка підводиться до антени при заміні реальної направленої антени з втратами, на абсолютно ненаправлену гіпотетичну антену без втрат при умові зберігання модуля вектора Пойтінга в точці спостереження

 1. Коефіцієнт корисної дії антени -

 • це відношення випромінюваної потужності до повної потужності, що підводиться до антени

 1. Електричний диполь Герца -

 • це прямолінійний елемент струму, довжина якого l<< (довжини електромагнітної хвилі)

 1. Векторний електричний електродинамічний потенціал: 1. Поляризація електромагнітної хвилі – це:

 • орієнтація вектора напруженості поля, переважно електричного, у просторі

 1. Електричним вібратором називають:

 • відрізок прямолінійного тонкого циліндричного провідника довжиною l і радіусом r при умові l»r, що живиться змінним струмом від генератора ЕМК високої частоти
 1. Антенна решітка – це:

 • належним чином розташовані в просторі сукупності випромінювачів ЕМК

 1. Вібраторними називають антени:

 • базовим елементом яких є електричний вібратор

 1. Напівхвильовий симетричний вібратор – це антена:

 • яка складається з двох однакових за розмірами вібраторів розташованих на одній вісі і має загальну довжину приблизно рівною

 1. Що таке директорна антена?

 • це поздовжня антенна решітка з кількох симетричних півхвильових вібраторів

 1. Що таке сканування діаграми спрямованості антени?
  Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.
  Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
  Діаграма спрямованості (англ. chart orientation чи Antenna diagrams, рос. диаграмма направленности) - графічна характеристика антени, що являє собою умовну криву лінію, проведену по кінцівках векторів потужностей електро-магнітного поля умовно-однакової величини, що наводяться у даній антені при прийманні сигналу чи генеруються даною антеною при роботі її на передачу.


 • це керування положенням головної пелюстки діаграми спрямованості антени у просторі

 1. Що таке фазовані антенні решітки (ФАР)?
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


 • це антенні решітки, які побудовані на елементах з незалежним керуванням фазою випромінюваних електромагнітних хвиль

 1. Яка суть електричного способу сканування діаграмою спрямованості антени?

 • це сканування завдяки змінні амплітудно-фазового розподілу збудження в розкриві антени електричним способом

 1. Будь-яке векторне поле можна представити у вигляді 1. Скалярні поля – це поля, що описуються

 • скалярними функціями

 1. Складання векторів 1. Скалярний добуток векторів 1. Векторний добуток векторів 1. Для трьох векторів визначено властивість циклічність

 1. Змішаний добуток векторів 1. Для скалярного добутку векторів 1. Для векторного добутку векторів 1. Подвійний векторний добуток векторів 1. Під множенням вектора на скаляр розуміють

 • що є рівносильним трьом скалярним рівностям

 1. Два вектори та називають колінеарними,

 • якщо вони знаходяться на паралельних прямих

 1. Три вектори називають компланарними,

 • якщо вони паралельні деякій площині або лежать в одній площині

 1. Сума двох векторів визначається

 • за правилом паралелограма або за правилом трикутника

 1. В загальному випадку під однорідним лінійним перетворенням векторів та розуміють

 • або

 1. Для колінеарних векторів та однорідне лінійне перетворення має вигляд

 1. Скалярним полем

 • називається плоска або просторова область, в кожній точці М якої пов’язане визначене значення деякої скалярної фізичної величини

 1. Лінією рівня плоского скалярного поля

 • називається сукупність точок площини, в яких функція цього поля має однакові значення

 1. Поверхнею рівня просторового скалярного поля

 • називається сукупність точок простору, в яких функція цього поля має однакові значення

 1. Похідною функції по направленню

 • називається границя відношення різності до величини направленого відрізку , коли точка прямує до точки , залишаючись на прямій :

 1. Похідна функції по направленню обчислюється за формулою 1. Похідна функції по направленню визначає

 1. Градієнтом функції (поля) називається вектор 1. Градієнт функції (поля) є

 • вектор швидкості зміни функції , який направлений у сторону максимального зростання функції . При цьому напрямок вектора у кожній точці співпадає з напрямком нормалі до поверхні (лінії) рівня, яка проходить через цю точку.

 1. Поверхні рівня, на яких потенціал

 • називаються еквіпотенціальними поверхнями.

 1. Силові лінії • це силові лінії, дотичні до яких у кожній точці вказують напрямок вектора.
  Силова́ лі́нія векторного поля - це уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком поля в цій точці.
  Густина силових ліній відповідає інтенсивності поля. При цьому кількість векторних ліній, які пронизують ортогональну площину 1м2 дорівнює абсолютному значенню вектора.

 1. Диференційне рівняння силової лінії

 • .
  1   2   3   4   5   6   7 • Три вектори називають компланарними