Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХарківська національна академія міського господарства

Скачати 401.86 Kb.

Харківська національна академія міського господарства
Скачати 401.86 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.04.2017
Розмір401.86 Kb.
  1   2   3   4

харківська національна академія

міського господарстваПротасенко Ольга федорівна


УДК 331.101.1
Вдосконалення професійної підготовки операціоністіВ

банківського відділення на основі контролю формування

стресостійкості


05.01.04 – ергономікаавтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Мигаль Галина Валеріївна,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», доцент кафедри безпеки життєдіяльності, м. Харків.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Ашеров Аківа Товієвич,

Українська інженерно-педагогічна академія, завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних технологій, м.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Харків.


кандидат технічних наук

Буров Олександр Юрійович,

науково-дослідницький інститут прикладних проблем військової медицини Міністерства збройних сил України, провідний науковий співробітник, м. Київ.


Провідна установа: Українська державна академія залізничного транспорту, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, м.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.

Військова медицина - галузь медицини, яка являє собою систему наукових знань і практичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я військовослужбовців з метою максимально підняти професійну здатність армії, а також запобігання бойовим ушкодженням та захворюванням і їх лікування.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Харків.
Захист відбудеться «27» жовтня 2005 р. о 12 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий «21» вересня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Линник І.Е.Каталог: 1220
  1   2   3   4


Скачати 401.86 Kb.