Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХімічна промисловість україни

Скачати 123.37 Kb.

Хімічна промисловість україни
Скачати 123.37 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір123.37 Kb.
ТипУрок
  1   2

Дата проведення «__» лютого 2015р.

Урок №______

Учитель : Ісько Ірина Володимиріна

( вища категорія , «учитель-методист»)

Тимощук Ольга Борисівна

(кандидат хімічних наук)Курс 9 класу «Соціальна і економічна географія України»

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК - 2 академічні години (географія, хімія, економіка )НА ТЕМУ: «ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ»

Мета: розкрити значення та структуру хімічної промисловості як однієї з найважливіших галузей господарства України та світу, визначити головне завдання хімічної промисловості, знайомити з особливостями сировинної бази;
Академі́чна годи́на - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40…45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.
Економі́чна геогра́фія - розділ соціально-економічної географії, наука про територіальну організацію суспільного виробництва, вивчає закономірності, принципи та фактори формування територіальної структури господарства різних країн і регіонів.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
навчити учнів виявляти, пояснювати чинники причини розміщення підприємств галузі, аналізувати рівень розвитку хімічної промисловості України та світу, визначати проблеми та перспективи хімічної промисловості.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, підвищувати пізнавальний інтерес, спонукати до знань і самостійного пошуку, налаштовувати учнів на розв’язання проблем, вміння аналізувати інформаційні джерела, розвивати практичні навички і вміння користуватись географічними атласами і картами України, спиратися на статистичні дані.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


Виховна: сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни, виховувати екологічну культуру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручники, атласи, карта «Хімічна промисловість України», хімічні реактиви.

Технічні засоби навчання: проектор, мультимедійна дошка.

Методичне забезпечення та візуальний супровід: дидактичні матеріали: картки із завданнями, опорні схеми, опорні конспекти, виставка «Продукція хімічної промисловості», комп'ютерна презентація.

ХІД УРОКУ

І. Організація початку уроку:

 • перевірка присутності учнів;

 • готовність до заняття учнів, класної кімнати, обладнання;

 • перевірка виконання домашнього завдання (випереджаюче завдання)

II. Актуалізація опорних знань (Бесіда, прийом «Бліц - опитування»)

 • Що таке господарство?

 • На які дві сфери поділяється господарство нашої країни?

 • Чим займаються галузі виробничого комплексу(сфери)?

 • Які галузі входять до складу цього комплексу?

 • Що таке промисловість?

 • Які галузі промисловості ви знаєте?
  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).


ІІІ. Пояснення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Про цю галузь промисловості кажуть, що вона виробляє продукцію з нічого, використовуючи будь-які відходи. Стверджують, що вона «працює» на решту галузей господарства, забезпечуючи їх фарбою, барвниками, смолами, пластмасою, нитками, мінеральними добривами. Прихильники галузі підкреслюють те, що вона виробляє такі матеріали й речовини, яких немає в природі, і цим самим замінює дефіцитні природні ресурси, а також ця галузь забезпечує переробку природних ресурсів та підвищує ефективність с\г.

Штучні (мінеральні) добрива, - вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності сільсько-господарських культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Як ви думаєте, про яку галузь промисловості йде мова?

3.1. Оголошення теми і мети

3.2. Мотивація

3.3. Для чого ми вивчаємо цю галузь промисловості?

3.4. Задачі згідно плану (що мають знати і вміти учні після вивчення теми, зв'язок з іншими предметами та галузь застосування знань)


План уроку

1.Значення, місце і роль галузі у Україні та Світовому господарстві. 2.

Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Особливості хімічної промисловості .

3.Сировинна база.

3.1.Практична робота в малих групах. Картографічна лабораторія «Сировинна база хімічної промисловості»

4. Галузева структура.

5.Чинники розміщення .

6. Міжгалузеві зв’язки .

7. Проблеми.

8. Перспективи і значення галузі.

9. Висновки.IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Історія розвитку хімічної промисловості.

Учитель

Хімічна промисловість є однією з найважливіших галузей у світовому господарстві. На межі ХVІІІ-ХІХ ст. у хімічній промисловості виробляли луги, кислоти, соду, аміак, деякі види мінеральних добрив. У другій половині ХІХ ст. їх доповнили пластмаси, хімічні волокна, гумовотехнічні вироби з натурального каучуку.

Хімі́чні воло́кна - волокна, які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів (штучні волокна) або з синтетичних полімерів (синтетичні волокна).
Ка́учук (матеріал з якого виготовляют гуму) - еластичний матеріал, який отримують при коагуляції латексу каучуконосних рослин, головним чином бразильської гевеї, що росте в тропічних країнах. Основний компонент - поліізопрен - вуглеводневе полімерне хімічне з'єднання, що має загальну формулу (C5H8)n, де n становить від 1000 до 3000.
Справжній розквіт хімічної промисловості припадає на ХХ ст. На початку ХХ ст. основу світової хімічної промисловості становила продукція основної хімії (неорганічної), у середині століття її змінила хімія органічного синтезу (разом із виробництвом полімерних матеріалів), а наприкінці — тонка хімія (фармацевтична, парфюмерно - косметична, побутова, фотохімія, біохімія).
Органі́чний си́нтез - галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

Нині хімічна промисловість поряд із машинобудуванням виступає «локомотивом» світового науково-технічного прогресу. Саме в цій галузі здійснюється чимала частка наукових відкриттів.

Науково-технічний прогрес Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Науко́ве відкриття́ (рос. открытие, англ. discovery, нім. Entdeckung) - встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання .
Багато видів хімічної продукції значно переважає за якостями природні аналоги, успішно замінюючи їх.

Розвиток хімічних технологій визначив і основні види використовуваної сировини.

Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
Передусім це стосується хімії органічного синтезу. Якщо до середини ХХ ст. основною хімічною сировиною для цієї групи галузей була рослинна сировина й вугілля, то пізніше їх майже повністю витіснили нафта, природний газ. Відповідно стали інтенсивно розвиватися такі галузі, як нафто- та газохімія.

Безумовними лідерами за рівнем розвитку хімічної промисловості є розвинуті країни.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Вони не тільки більше за всіх виробляють хімічної продукції, а й мають сучасну структуру. Лідери США, Японія, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Угорщина, Швеція та Норвегія та деякі «нові індустріальні країни» (Південна Корея, Тайвань). Значні обсяги виробництва продукції основної хімії зберігає Росія.

У промисловості України частка хімічної промисловості ще незначна і становить 7% вартості ВВП. Хімізація народного господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях та сферах народного господарства, провадження хімічних технологій у промисловості та сільському господарстві.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Хімізація народного господарства сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці. Хімічна промисловість рухає НТП вперед, має високі темпи зростання виробництва, але є одним із забруднювачів навколишнього середовища. Використання різної сировини та різноманітність технологічних процесів визначають різні фактори і принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


  1   2


Скачати 123.37 Kb.

 • НА ТЕМУ: «ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ» Мета
 • Розвиваюча
 • Виховна
 • Обладнання
 • Методичне забезпечення та візуальний супровід
 • ХІД УРОКУ І. Організація початку уроку
 • II. Актуалізація опорних знань (
 • ІІІ. Пояснення нового матеріалу Вступне слово вчителя
 • План уроку
 • IV. Вивчення нового матеріалу Історія розвитку хімічної промисловості