Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХімія одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини

Хімія одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини
Сторінка1/5
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4   5

ВСТУП

Завдання школи – допомогти кожному учневі якомога раніше розпізнати свої здібності та спрямувати його діяльність на узгоджене використання інтелектуального потенціалу, забезпечивши високоякісне навчання та формування ключових компетентностей (уміння вчитися). А вміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних умовах навколишнього середовища.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення природничо-математичних предметів до навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення природничо-математичної підготовки учнів.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Хімічний компонент є обов’язковою складовою системи загальної природничо-математичної освіти.

Хімія – одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Наука хімія відіграє провідну роль у розв’язанні таких глобальних проблем, як зміна клімату, забезпечення надійних джерел чистої води, продовольства й енергії, підтримки здорового стану довкілля в інтересах людства. Без розвитку хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, зв'язку, будівництва, електроніки, сфери побуту тощо. Усвідомлюємо, що саме завдяки розвитку фундаментальних та прикладних напрямків хімічної науки виробляються лікарські препарати, паливо, метали і більшість промислових товарів.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Тому основна мета діяльності вчителів хімії – підняття престижу хімічної науки та популяризація хімічних знань на основі модернізації шкільної хімічної освіти. Реалізація цієї мети можлива лише за умови застосування інноваційних методів і технологій у процесі вивчення хімії, екологізації хімічних знань, забезпечення інтегрованого підходу до формування системи природничих знань та основ хімічної безпеки.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У 7 – 11 КЛАСАХ У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.13. № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»для учнів 6 – 11 класів чинними залишаються рекомендації що містяться у листи Міністерства від 01.06.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».

Викладання хімії у 2013-2014 навчальному році здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 20.05.13. № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» та чинних нормативних документів:


 • Закону України «Про загальну середню освіту»;
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 • Державної та Обласної цільових соціальних програм підвищення якості природничо-математичної освіти;
  Соціа́льна програ́ма - комплекс узгоджених заходів за цілями, строками, ресурсами та виконавцями у масштабах визначеної території та галузі соціальної сфери, що спрямовані на вирішення комплексу соціальних проблем.


 • Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (для 6-9 класів);

 • Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі (для 10-11 класів);

 • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Природознавство»);
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.


 • Програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

 • Збірника навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.
  Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
  : Вікторія, 2009;

 • Програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011

 • Хімія. 9-12 класи. Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.

 • Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.Дубовик, С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.

 • Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи / Упор.: Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 100 с.


Особливо звертаємо увагу на те, що в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, для практичних робіт, різних видів контрольних робіт тощо), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ”, якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п'яти років.

У серпні 2013 на сайті Міністерства освіти і науки буде надано перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році.Оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівень навчальних досягнень учнів оцінюватиметься відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 № 496.Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка виставляється в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати. Наводимо орієнтовну мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік:

35 годин – 4 тематичні;

70 годин – 6 тематичних;

140 годин – 8 тематичних.

Важливою складовою навчання хімії є формування в учнів практичних та дослідницьких умінь та навичок під час проведення практичних робіт та лабораторних дослідів. Оцінювання практичних робіт – обов’язкове, лабораторні досліди оцінюються вибірково. Не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційним учительським експериментом. За умови відсутності потрібних хімічних реактивів можна замінити їх засобами ужиткової хімії або фармацевтичними препаратами, змінивши технологію проведення досліду, деякі досліди можна замінити доступнішими в умовах конкретної школи, використовувати матеріали «Віртуальної лабораторії».

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних, практичні роботи – в зошиті для практичних робіт, які зберігаються в кабінеті протягом року. Пропущені практичні та контрольні роботи учнями не відпрацьовуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять.

Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

(Більш детальні рекомендації щодо вивчення хімії у 7-11 класах містяться у інструктивно-методичному листу МОІППО за 2011-2012 роки та інструктивно-методичних листах міністерства за 2007-2012 роки)
КАДРОВИЙ СКЛАД

Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від рівня фахової майстерності педагогів.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Хімію в області викладають 500 учителів. Із них: 233 (46,6 %) мають вищу категорію, 115 (23 %) – першу, 52 (10,4 %) – другу; 100 (20 %) – спеціалісти.

Діаграма 1. Кадровий склад учителів хімії станом на 01.09.2012

Щодо якісного складу 110 (22 %) учителів хімії мають звання «старший учитель», 49 (9,8 %) – «учитель-методист», відмінник освіти України – 3Діаграма 2. Якісний склад учителів хімії

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації, з метою розроблення відповідних заходів щодо розвитку хімічної освіти в області протягом 2012 року вивчався стан викладання, рівень знань, умінь і навичок із хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


Для підготовки матеріалів на колегію було використано:

 • Матеріали фронтального вивчення стану викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах м. Миколаєва, м. Очакова, Арбузинського, Березнегуватського, Братського, Врадіївського, Новобузького районів;

 • Матеріали тематичного вивчення стану викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Жовтневого району;

 • Матеріали атестації загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОШ № № 33, 39, 50, Миколаївської гімназії №41, Миколаївського морського ліцею ім. проф. Александрова, Миколаївського муніципального колегіуму, Миколаївського ліцею «Педагог», Миколаївського юридичного ліцею Миколаївської міської ради, Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату ради, Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст.
  Миколаївський муніципальний колегіум (скорочено ММК) - школа, розташована в місті Миколаєві, Україна. ММК очолюється Народним вчителем України Сергієм Михайловичем Січком за підтримки мера міста Миколаєва В.
  Миколаївської обласної ради);
  Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.


 • Результати ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії;

 • Дані про проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії.

 • Звіти відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів).

Фронтальне вивчення стану викладання хімії здійснювалось у 7-ми регіонах області: м. Миколаєві, м. Очакові, Арбузинському, Березнегуватському, Братському, Врадіївському, Новобузькому районах.

Новобу́зький райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Миколаївської області України. Площа - 1 243 км² (5 % від площі області). Районний центр - місто Новий Буг.
Вивчено організацію методичної роботи РМК (ММК) та двадцяти чотирьох навчальних закладів, відвідано та проаналізовано 28 уроків 25 учителів, що становить 5 % від загальної кількості вчителів хімії області.

Аналіз роботи засвідчив, що вчителі хімії досягають високих результатів у навчанні школярів, застосовуючи в практичній діяльності сучасні педагогічні технології, новітні форми та методи навчання, а саме:

- групові форми організації навчальної діяльності (Лілік Т. М., Любомирівська ЗОШ І–ІІІ ст. Березнегуватської районної ради; Безручко О. А., ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 Баштанської районної ради);

- особистісно зорієнтовані технології (Лопатіна С.П., Новопетрівська ЗОШ І–ІІІ ст. Снігурівської районної ради; Кравченко С. Т., Трихатська ЗОШ

І-ІІІ ст. Миколаївської районної ради);

- технології розвивального навчання (Бойко С. М., Очаківської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 Очаківської міської ради; Лемешко Л. О., Воєводська ЗОШ І-ІІІ ст. Арбузинської районної ради);

-метод проектів (Артеменко Г.П., Очаківська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 Очаківської міської ради; Вербицька З. В., Кривобалківська ЗОШ І–ІІІ ст. Миколаївської районної ради; Шевченко Т. В., Мурахівська ЗОШ І–ІІІ ст. Березнегуватської районної ради);

- інформаційно-комунікаційні технології (Рибіна С. Ф., Миколаївська гімназія № 2; Карпова А. А., Миколаївська ЗОШ І–ІІІ ст. № 51; Кулішенко П. В., МСШ «Академія дитячої творчості»; Безручко О. А., Баштанська ЗОШ

№ 2 Баштанської районної ради; Митрофанова Л. В., Лепетитська ЗОШ І-ІІІ ст. Березнегуватської районної ради);

- кооперативне навчання (Чубенко О. М. Баштанська ЗОШ І–ІІІ ст.

№ 1 Баштанської районної ради).


КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів є курси підвищення кваліфікації. За останні три роки їх пройшли 237 учителів хімії, що становить 85 % від запланованої кількості. Відповідально ставляться до проходження курсової підготовки управління освіти Миколаївської (125 %), Вознесенської(120 %) міських рад, відділи освіти Баштанської (114 %), Жовтневої (108 %), Новоодеської (100 %), Снігурівської (130 %) райдержадміністрацій. Недооцінюють значення курсів підвищення кваліфікації управління освіти, відділи освіти Арбузинської (54%), Братської (36 %), Березанської (67 %), Веселинівської (50 %), Врадіївської (62 %), Єланецької (45 %), Новобузької (42 %), Очаківської (29%) районних радТаблиця 1. Виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії (за три роки)
Район

За планом

Фактично

% проходження курсів

1.

м. Миколаїв

39

49

125

2.

м. Первомайськ

8

8

100

3.

м. Вознесенськ

5

6

120

4.

м. Южноукраїнськ

8

8

100

5.

м. Очаків

6

4

67

6.

Арбузинський

11

6

54

7.

Баштанський

14

16

114

8.

Братський

11

4

36

9.

Березанський

9

6

67

10.

Березнегуватський

10

7

70

11.

Веселинівський

8

4

50

12.

Вознесенський

10

8

80

13.

Врадіївський

8

5

62

14.

Доманівський

9

6

67

15.

Єланецький

11

5

45

16.

Жовтневий

12

13

108

17.

Казанківський

6

4

67

18.

Кривоозерський

9

8

89

19.

Миколаївський

15

12

80

20.

Новобузький

12

5

42

21.

Новоодеський

9

9

100

22.

Очаківський

7

2

29

23.

Первомайський

11

8

72

24.

Снігурівський

13

17

130

25.

Школи–інтернати

4

3

75

26.

ПТНЗ

14

8

57

27.

МВУФК тощо

2

6

300
РАЗОМ ПО ОБЛАСТІ

279

237

85
  1   2   3   4   5 • ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У 7 – 11 КЛАСАХ У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
 • Особливо звертаємо увагу на те
 • “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ”
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційним учительським експериментом.
 • Обов’язковому
 • КАДРОВИЙ СКЛАД
 • Миколаївського муніципального колегіуму
 • Виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії (за три роки)
 • РАЗОМ ПО ОБЛАСТІ 279 237 85