Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХлориди «СпЛ» Колориметричний

Скачати 93.36 Kb.

Хлориди «СпЛ» Колориметричний
Скачати 93.36 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір93.36 Kb.

ХЛОРИДИ «СпЛ»

Колориметричний


СР

9094/2009

09.09.2011
Погоджено


Голова комісії з проведення реорганізації

Держлікінспекції МОЗ УкраїниА.Д. Захараш

09 вересня 2011 р.


Інструкція


з використання набору реагентів

для визначення кількості хлоридів

в сироватці , плазмі крові та сечі


Р1

2 х 60 мл

Стандарт

1 х 1.0 мл
ХЛОРИДИ «СпЛ»

IN VITRO

Зберiгати при 2-8ºC

Набір розрахований на 120 визначень з урахуванням холостих і калібрувальних проб.
Плазма крові - рідка частина крові, що містить розчинені у воді іони, неорганічні й органічні речовини, зокрема білки, вуглеводи, солі, біологічно активні речовини (гормони, цитокіни, вітаміни тощо), а також продукти клітинної дисиміляції, які підлягають виведенню із організму.


Принцип методу

Хлорид-іони формують розчинний неіонізований комплекс з іонами ртуті і переносять роданід- іони з неіонізованого роданіду ртуті. Роданід-іони, що виділяються, реагують з іонами заліза, формуючи забарвлений комплекс.2Cl- Hg(SCN)2 HgCl2 SCN-


SCN- Fe FeSCN 9
Інтенсивність кольору пропорційна концентрації іонів хлору в зразку.
Клінічне значення

Хлориди відіграють важливу роль при регулюванні осмотичного тиску позаклітинної рідини, кислотно-лужного балансу.

Осмоти́чний ти́ск (або дифу́зний ти́ск) - термодинамічний параметр, що характеризує прагнення розчину понизити свою концентрацію при зіткненні з чистим розчинником внаслідок зустрічної дифузії молекул розчинника та розчиненої речовини.

Підвищення концентрації іонів хлориду може бути виявлено при дегідратації, надмірному вживанні хлориду, важких ушкодженнях ниркових канальців у пацієнтів з муковісцидозом. Зменшення концентрації іонів хлориду може бути виявлено при метаболічному ацидозі, від тривалої блювоти і хронічному пієлонефриті.

Клінічний діагноз не повинен базуватися на одному показникові, необхідно враховувати клінічні та інші лабораторні дані.Склад набору

1. Реагент 1. Гідраргіума роданід - 4 ммоль/л; залізо азотнокисле - 40 ммоль/л; гідраргіум азотнокислий - 2 ммоль/л; азотна кислота - 45 ммоль/л.

Нефро́н (з грец. nephros - нирка) - структурнофункціональна одиниця нирки. У кожній нирці нараховується близько двох мільйонів нефронів. Нефрон - це епітеліальна структура, яка являє собою систему звивистих і прямих канальців, що сліпо починаються капсулою від судинного клубочка кожного ниркового тільця, та впадає у збірну трубочку.
Азотна кислота, нітратна кислота (HNO3) - сильна одноосновна кислота. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окисник. Має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту, при довгому зберіганні.

2.Стандарт. Водний розчин хлориду - 125 ммоль/л.

3. Інструкція з використання.

4. Паспорт.

Аналітичні характеристики

1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 10 ммоль/л до 130 ммоль/л. Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть 1:1 (в два рази) дистильованою водою та помножте результат на два.

2. Чутливість не менш 5 ммоль/л.

3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%.

Водний розчин - розчин, який складається з води, розчиненої речовини та продуктів їхньої взаємодії - гідратованих (сполучених з молекулами води) йонів.
Коефіцієнт варіації (рос. коэффициент вариации, англ. variation coefficient, нім. Variationskoeffizient m) - відносна величина, що служить для характеристики коливання (мінливості) ознаки. Являє собою відношення середнього квадратичного відхилення τ до середнього арифметичного Х, виражається у відсотках: ν = τ/Х.Матеріал для дослідження

Сироватка або гепаринізована плазма, спинномозкова рідина та інші рідини організму.

Спинномозкова́ рідина́ (також спинномозковий ліквор, цереброспінальна рідина (лат. liquor cerebrospinalis) - рідина, яка циркулює у порожнинах шлуночків головного мозку (вентрикулярна рідина), субарахноїдальному (під павутинною оболоною) просторі головного і спинного мозку.
Не використовуйте оксалати або ЕДТА в якості антикоагулянтів. Досліджувані сироватки або плазми повинні бути ретельно відокремлені від форменних елементів крові не пізніше, ніж через 1 годину після взяття крові. Не використовуйте мутні, хильозні та гемолітичні зразки.

Сеча. Добова сеча, зібрана в контейнери, які не містять хлориду. Розбавити зразки 1:1 дистильованою водою. Перемішати. Стабільність зразків 1 тиждень при кімнатній температурі 15-25ºC, в холодильнику при 2-8ºC або заморожені при -20ºC.
Перелік необхідного устаткування

- Спектрофотометричне або колориметричне обладнання з довжиною хвилі 480 нм.

Кімнатна температура (англ. room temperature, позначається часто R. T. або r. t.) - умова виконання досліду чи хімічної реакції, що означає температуру 25°C або бл. 298 K, іноді позначення температури оточення.
Довжина - відстань від точки до точки, вимір кривої: для відрізка прямої довжина - відстань між його кінцями, для ламаної - сума довжин її ланок, для інших кривих - верхня границя довжини ламаної лінії, вписаної в цю криву.


- Відповідні кювети з товщиною оптичного шару 1 см.
- Загальне лабораторне обладнання.

Прим: Адаптації до напівавтоматичних і автоматичних приладів надаються за запитом

Підготовка реагентів

Перед використанням набір витримати при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.

Всі реагенти готові до використання.

Проведення аналізу

1. Умови вимірювання: довжина хвилі 480 нм (440-500 нм)

кювета з товщиною оптичного шару 1 см
температура 15-25º/37ºC
2.

Лаборато́рне обла́днання (устаткува́ння) (рос. лабораторное оборудование, англ. laboratory equipment, нім. Laborausstattung (-ausrüstung) f) - обладнання лабораторій, яке дозволяє аналізувати, робити вимірювання, моделювати технологічні процеси в реальних умовах, а також готувати проби різних матеріалів і робити їх дослідження.
Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом
Налаштувати прилад на нуль відносно дистильованої води.
3. Наповнення кювети: компоненти реакційної суміші відібрати та вносити у кількостях, вказаних в таблиці.

Холостий зразок

Стандарт

Дослідний зразок

Р1, мл

1.0

1.0

1.0

Стандарт, мкл

--

10

--

Дослідний зразок, мкл

--

--

10
Прим. Об'єми реагенту та зразку можуть бути пропорційно змінені відповідно до робочого об'єму кювети використовуваного аналізатора.

4. Перемішати та інкубувати протягом 5 хв. при кімнатній температурі 15-25ºC / 37ºС.

5. Виміряти оптичну щільність (Е) зразка і стандарту проти холостого зразка.

Забарвлення стабільне протягом 30 хв. при кімнатній температурі.Розрахунок результатів

Сироватка, плазма:де: Сдос - концентрація хлоридів в дослідному зразку, ммоль/л.

Едос - оптична щільність дослідного зразка, одиниць оптичної щільності.

До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) - зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.

Ест - оптична щільність стандарту, одиниць оптичної щільності.

Сст - вміст хлоридів в стандарті, 125 ммоль/л.

Сеча добова: ,

де: Сдос - концентрація хлоридів в дослідному зразку добової сечі,

Едос - оптична щільність дослідного зразка (од. опт. щільності),

Ест - оптична щільність стандарту (од. опт. щільності),

Сдос - вміст хлоридів в стандарті, 125 ммоль/л,

V - об’єм добової сечі, л.

При дослідженні сечі результат помножити на 2 (коефіцієнт розведення)Референтні величини

Ґрунтуючись на результатах досліджень, проведених лабораторіями, рекомендуємо користуватися нормами, приведеними нижче. Разом з тим, відповідно до правил GLP (Гарної лабораторної практики), кожна лабораторія повинна сама визначити для себе параметри норми, характерні для обстежуваної популяції.Сироватка або плазма, ммоль/л

95 - 115

Сеча, ммоль/доб

110 - 250

Спинномозкова рідина,ммоль/л

95 - 110

Контроль якості

Контроль якості рекомендується здійснювати, використовуючи наступний контрольний матеріал: контрольні сироватки «КОНТРОЛЬ НОРМА Вiog», «КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГІЯ Вiog» (Spinreact,S.A.Іспанія), контрольні сироватки «Lyonorm HUM N, P» (Чехія), «Cormay Serum HN, HP» (Польща), «ФИЛО-НОРМ, ФИЛО-ПАТ» (Украіна).

Якщо значення контролю виходять за межі встановленого діапазону, перевірте апаратуру, реактиви та можливі технічні проблеми.
Кожна лабораторія повинна встановити свої власні схеми контролю якості та коригуючі дії, якщо контроль не відповідає допустимим нормам.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.


Зберігання та стабільність

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикет-ці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8ºC, в захищеному від світла місці та запобі-гати забруднення під час його використання.


Не використовувати реактиви після закінчення терміну придатності (1 рік).

Ознаки погіршення реагентів

- Присутність часток і помутніння, зміна кольору.


- Е холостого зразка при 480 нм ≥0.15.

Примітки

1. Хлорид Стандарт. Працюйте обережно з цим реагентом, оскільки за своєю природою він легко може забруднитися.

2. Калібрування з водним стандартом може призвести до виникнення систематичної помилки в автоматизованих процедурах. У таких випадках, рекомендується використовувати Калібратор сироватку.

3. Рекомендується використання одноразових витратних матеріалів, щоб уникнути забруднення магнієм. Скляний посуд, що використовується повинен бути ретельно вимитий H2SO4 - K2Cr2O7 та дуже ретельно промитий дистильованою водою, висушений перед використанням. Неякісна промивка може призвести до анулювання процедури.


4. Уникайте контакту з металевими предметами.

5. Використовуйте чисті одноразові накінечники для піпетки.
СР

9094/2009

09.09.2011
ТОВ «СпайнЛаб»

61050, м. Харкiв,

вул. Франківська, 14

тел. (057) 768-07-14Паспорт


Набір реагентів для визначення кількості хлоридів

в сироватці , плазмі крові та сечі

ХЛОРИДИ «СпЛ»
IN VITRO

Серія 31-409-1

Дата виготовлення 08.10.2014

Термін придатності 08.10.2015 Зберiгати при 2-8ºC
/п

Показник

Вимоги ТУ У

24.4-36035842-001:2009

Результати

контролю

1. Зовнішній вигляд реагентів

1.1

Р1. Гідраргіума роданід - 4 ммоль/л; залізо азотнокисле - 40 ммоль/л; гідраргіум азотнокислий - 2 ммоль/л; азотна кислота - 45 ммоль/л.

рідкий прозорий

світло-жовтий розчинвідповідає

1.2

Стандарт. Водний розчин хлориду - 125 ммоль/л.

рідкий прозорий розчин

відповідає

2. рН реагентів

2.1

Р 1

6.7± 0.2

відповідає

3. Показники правильності визначення

3.1

Чутливість не менш, ммоль/л

5

відповідає

3.2

Лінійність в діапазоні концентрацій, ммоль/л

10-130 ± 3 %

відповідає

3.3

Коефіцієнт варіації

± 3 %

відповідає

4. Комплектація

4.1

Р1

2 фл. х 60 мл

відповідає

4.2

Стандарт

1 фл. х 1.0 мл

відповідає


Набір розрахований на 120 визначень з урахуванням холостих і калібрувальних проб.

Термін зберігання – 1 рік з дня виготовлення.Висновок ВТК: відповідає ТУ У 24.4-36035842-001:2009.

E-mail: spainlab@spainlab.com.uа

Безкоштовна гаряча лiнiя: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонiв)Скачати 93.36 Kb.

  • Інструкція
  • IN VITRO
  • Паспорт