Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХмарні технології: особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах

Хмарні технології: особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах
Дата конвертації12.04.2017
Розмір82 Kb.

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ У ВІРТУАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ СПІЛЬНОТАХ
С.Г. Литвинова

м. Київ, Інститут інформаційних технологій

і засобів навчання НАПН України

s_litvinova@list.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

ru


Постановка проблеми. Завдяки мережним зв'язкам мимоволі формуються нові соціальні об'єднання ― віртуальні спільноти.

Віртуальні спільноти (англ. virtual communities, e-communities) - новий тип товариств, які виникають і функціонують в електронному просторі (перш за все, за допомогою мережі Інтернет) з метою сприяння вирішенню своїх професійних, політичних завдань, задоволення своїх інтересів у мистецтві, дозвілля тощо.

Вони не можуть бути спеціально спроектовані, організовані або створені в наказовому порядку. Участь у віртуальних предметних спільнотах дозволяє вчителям, які живуть у різних куточках країни і за кордоном, спілкуватися один з одним, вирішувати професійні питання та підвищувати свій професійний рівень. Такий підхід вимагає від суспільства розбудовувати різноманітних платформ, наприклад, за хмарними технологіями.

Формування мережного суспільства ― суспільства 21 століття, вимагає від вчителів постійного вдосконалення своєї педагогічної майстерності і використання інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) під час навчання учнів.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Отже, постає проблема дієвої підтримки вчителів у використанні і впровадженні новітніх технологій у навчально-виховний процес, з метою підвищення якості природничо-математичної освіти. Створення віртуальних предметних спільнот дає вчителю широкі можливості для спілкування, обміну даними, отримання дієвої допомоги і підтримки у впровадженні інновацій. Ми спостерігаємо за глобальними змінами у розвитку Інтернет-технологій, а саме за використанням у повсякденній практиці віртуальних предметних спільнот вчителями зарубіжних країн, що спонукає робити перші кроки но нових технологій вітчизняних педагогів [2, c. 202].

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених спостерігається інтерес до віртуальних предметних спільнот, що обумовлено їх зростаючою кількістю, постійними змінами і впровадженням новітніх технологій для підтримки їх діяльності.

Сьогодні наукові пошуки орієнтовані на педагогічні підходи до вивчення віртуальних спільнот, що відображено у працях Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Задорожної Н.Т., Кухаренко В.М., Малицької І.Д., Морзе Н.В. (Україна), Андрєєва О.О., Патаракіна Є.Д., Полат Є.С., Хуторського А.В. (Росія), Віркус С. (Великобританія), Боуден Д. (США) та ін. Питання використання віртуальних спільнот для професійного росту вчителя досліджено недостатньо.Метою статті є аналіз особливостей нової мережі «Партнерство в навчанні» та діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах.

Виклад основного матеріалу. У 2003 році компанією «Майкрософт Україна» у співпраці з Академією педагогічних наук України було започатковано мережу «Партнерство в навчанні», яка дала новий поштовх до використання наукових підходів у використанні ІКТ під час навчально-виховного процесу.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

У мережі вчителями-предметниками  створювалися професійні віртуальні спільноти, вони спільно працювати над розробкою уроків, навчальними і методичними матеріалами, обмінюватися досвідом та ідеями.

На виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної  природничо-математичної освіти на період до 2015 року, у мережі "Партнерство в навчанні"  було створено та координувалася діяльність віртуальних предметних спільнот з навчання: фізики, хімії, біології, фізики, математики, географій [1, c. 40].

За час існування віртуальних предметних спільнот (з січня по жовтень 2012 року) спільнотами було створено: методичного забезпечення ― 1353 од., розробків уроків ―366 од., презентацій ―2221 од., відео уроків ―2998 од., фото матеріалів – 554 од., оголошеннь ― 422 од., дискусій ― 219 од., подій ― 210 од., посилань ― 713 од. Всього до спільнот приєдналося – 2325 осіб.

Проте з 3 жовтня 2012 року платформа, яка була розроблена на Windows SharePoint припинила своє існування і усім вчителя-предметникам мережі "Партнерства в навчанні", потрібно було створити нові профілі на новітній платформі, розробленій на Windows Azure.

Windows Azure ― назва платформи «хмарних сервісів» від Microsoft, за допомогою якої можна розміщати в «хмарних» датацентрах Microsoft і «віртуально»-необмежено масштабувати веб-застосунки.

Існує велика кількість варіантів визначення, що таке «хмарні обчислення» або «хмарна платформа». Це пов'язано з тим, що різні постачальники хмарних сервісів намагаються підкреслити унікальність своєї пропозиції ринку і вибирають різні назви, часто не зовсім вірно відображаують реальну суть пропонованих сервісів. Зазвичай, говорячи про хмарну платформу, використовують такі терміни, як «інфраструктура як сервіс», «платформа як сервіс», «застосунки як сервіс» або навіть «інформаційні технології як сервіс».

Windows Azure забезпечує автоматичне управління сервісами, гарантує високу доступність екземплярів Windows Server і їх автоматичне оновлення.

Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

Фізично, платформа Windows Azure розміщується на комп'ютерах в центрах обробки даних, що створені і розвиваються.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Працездатність платформи Windows Azure забезпечують 8 глобальних дата центрів Microsoft.

Основні особливості даної моделі:


 • оплата тільки спожитих ресурсів;

 • загальна, багатопотокова структура обчислень;

 • абстракція від інфраструктури.

Windows Azure в повній мірі реалізує дві хмарні моделі:

 • платформи як сервіс (Platform as a Service, PaaS), коли платформа надається клієнтові як сервіс і надає можливість розробки і виконання застосунків і зберігання даних на серверах, розташованих в розподілених дата центрах;

 • інфраструктури як сервісу (Infrastructure as Service, IaaS).

Оплата хмарної платформи розраховується виходячи з обсягу використаних обчислювальних ресурсів, таких як:

 • мережний трафік,

 • час роботи додатка,

 • обсяг даних,

 • кількість операцій з даними (транзакцій).

Для найкращого задоволення потреб освітян та керівніків навчальних закладів компанія Майкрософт створили нову професійну платформу www.

Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

pil-network.com (рис. 1).


Рис. 1. Домашня сторінка нової мережі «Партнерство в навчанні»

Нова Мережа створена як місце для освітян, де вони можут спілкуватися з іншими однодумцями, підвищувати власний професійний рівень та досвід навчання своїх учнів у класі та поза ним. Це не просто вебзастосунки для співпраці ― це скринька з ресурсами, планами уроків, особисто розроблені навчальні матеріалами освітянами з усього світу.

Розглянемо особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах на новій мережі «Партнерство в навчанні».

Реєстрація на будь-якому онлайн ресурсі ― це процедура, яка вимагає багато часу та терпіння, тому для її полегшення нові користувачі можуть вибрати декілька способів авторізації:

― використати Windows Live ID, тобто ваш логін і пароль для доступу у мережу "Партнерство в навчанні";

― авторізуватитя за допомог Facebook, Yahoo або Gmail облікових записів.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Користувач мережі несете повну відповідальність за збереження конфіденційності щодо паролю, профілю та за всі дії, що виконуються під його обліковим записом. 

У мережі пошук документів здійснюється за такими напрямами: навчальне відео та навчальні матеріали. Можна здійснити і розширений пошук за такими критеріями: країна, мова, вік учнів, тема (навчальна дисципліна), навички 21 століття, навчальні підходи, технології, обладнання, рівень.

Навички 21 століття включають: співпрацю, спілкування, громадянську грамотність, ІКТ для навчання, створення бази знань і критичного мислення, вирішення проблел та інновації, сомооцінювання.

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

До навчальних підходів віднесено: безпосереднє викладання, незалежні дослідження, індивідуальне навчання, проектна методика.

Пошук матеріалів можна здійснити, вказуючи назву обладнання: мультимедійну дошку, персональний комп’ютер, планшет, телефон, Xbox, Kinect.

Вчителі, які працюють у мережі отримують відповідний рівень: бронзовий, срібний і золотий.

Для перегляду документів можна скористатися сортуванням: за популярністю і за номерами, які отримали навчальні матеріали у момент розміщення в мережі.

За допомогою використання автоматичного перекладача Microsoft Translator, нова мережа доступна на 36 мовах. Це означає, що користувачі мережі можуть не тільки спілкуватися один з одним своєю рідною мовою, а й перекладати зміст навчальних матеріалів на будь-яку мову, що дозволило запропонувати освітянам України справжню світову глобальну мережу.

Користувачі професійніх спільнот, таких як освітня мережа Microsoft "Партнерство в навчанні", найбільше цікавляться безкоштовними ресурсами, демонстраційними відео про використання різніх програм, навчальними програмами та матеріалами, які зразу можна застосувати під час проведення уроків.

Оптимізований пошук ресурсів дозволив зібрати майже 40 освітніх програм в одному порталі. Користувачі можут не тільки завантажувати безкоштовні програми, а й отримувати тисячі навчальних матеріалів, розроблених інноваційними педагогами по всьому світу, вивчити досвід зарубіжних колег у використанні інноваційних технологій та безпосередню застосувати для навчання своїх учнів.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Існує велика кількість сайтів у соціальних мережах, і багато педагогів вже мают профілі і прихильників своїх сайтів, співпрацюють у інших соціальніх мережах. Тому, для популяризації профілю та іміджу школи, користувачі освітньої мережі Microsoft "Партнерство в навчанні" можуть рекламувати свої досягнення у соціальних мережах. Достатньо додати на власну веб-сторінку адресу персонального блогу та Twitter, Linked-In, Skype або Facebook облікових записів.

Нова мережа "Партнерство в навчанні" підтримує (мотивує) педагогів та керівників шкіл, які активно використовують ресурси мережі, і надає спеціальні електронні значки. Значки можна отримати за проходження індивідуально визначеного шляху професійного розвитку, підтримку тематичних дискусій, додавання матеріалів, змістовних коментарів, покращення перекладу, а також приймати участь у подіях Програми Microsoft "Партнерство в навчанні", які надають певні знання та навички у використанні ІКТ та професійному зростанні особистості вчителя.

Користувач має право змінювати, копіювати, розповсюджувати, передавати, відтворювати, опубліковувати, створювати похідні роботи, передавати будь-яку інформацію, програмне забезпечення, продукти або послуги, дотримуючись авторських прав.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Так акредитовані навчальні заклади, університети, коледжі можуть завантажувати і відтворювати усі документи для роботи в класі. Розповсюдження документів за межами класу вимагає письмового дозволу від автора навчальних матеріалів. 

До особливих вимог нової мережі можна віднести те, що компанія Microsoft залишає за собою право на оновлення мережі у будь-який час без попереднього повідомлення вчителя-предметника, включаючи будь-які оновлення та вбудовування додаткових можливостей і нових функцій; переглядати матеріали, розміщені у службах зв'язку і видаляти будь-які матеріали на свій розсуд і припиняти доступ до будь-якого або всіх послуг зв'язку в будь-який час, без повідомлення.Висновки. Віртуальні предметні спільноти можуть бути дійсно ефективними тільки тоді, коли вони будуть підтримувати, збагачувати, підсилювати творчу роботу, безперервне навчання та забезпечувати активність всередині спільноти.

Безпере́рвне навчання (англ. Lifelong learning) - комплекс державних, приватних і громадських освітніх закладів, які забезпечують організаційну і змістовну єдність і спадкоємний зв'язок всіх ланок освіти, що забезпечують прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.

Подальший розвиток даної проблеми пов’язано з аналізом навчальних ресурсів, що вміщають сховища мережі.

Список використаних джерел

 1. Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Світлана Григорівна Литвинова // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2012 року м. Суми). – Суми : РВВ СОІППО, 2012. – С. 39-42.

 2. Литвинова С. Г. Особливості віртуальних предметних спільнот / Литвинова С.Г. // Наукові записки. ― Випуск 108 (2) ― Серія: Педагогічні науки. ― Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Вінниченка, 2012 ― Частина 2. ― С. 201-205.

 3. Литвинова С. Г. Віртуальні спільноти у дослідженнях зарубіжних вчених [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2012. – №5 (31).

  В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

  – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/711/539 • Постановка проблеми
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Метою статті
 • Висновки.
 • Список використаних джерел