Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаХомяков В.І., д т. н., професор., Коробченко Н. М. Khomyakov V. I

Хомяков В.І., д т. н., професор., Коробченко Н. М. Khomyakov V. I
Дата конвертації24.05.2017
Розмір66.4 Kb.

УДК 658.012.32


Хомяков В.І., д.т.н., професор.,

Коробченко Н.М.

Khomyakov V.I., Dr.Sci.Tech., professor,

Korobchenko N.M.

Черкаський державний технологічний університет, Україна

Cherkasy State Technological University, Ukraine

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ

THE ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT

Анотація. В роботі розглянуто важливість управління електронними відходами в Україні.

Summary. The paper considered the importance of electronic waste management in Ukraine.
Eлектронні відходи на відміну від інших видів муніципальних та промислових відходів містять цінні але і небезпечні матеріали, які вимагають спеціальної обробки для запобігання забруднення навколишнього середовища та вплив шкідливих речовин на здоров'я людини.
Спеціа́льна обро́бка - є одним із видів бойового забезпечення військ, і входить в комплекс заходів Радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ).
Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Переробка відходів забезпечує повторне використовування компонентів і базових матеріалів, зокрема міді і дорогоцінних металів.
Переробка відходів Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).
Проте через брак коштів, та високої вартоcті робочої сили, багаті країни, як правило, не переробляють електронні відходи, а розміщують на сміттєзвалищах, чи вивозять у бідні країни.

На рисунку 1 показано потоки утворення забруднюючих речовин від утилізації електронних відходів [4].

.

Рис. 1 Потоки шкідливих речовин при утилізації електронних відходів

За даними агенції охорони довкілля США за період з 2000 р.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
по 2008 р. обсяги електронних відходів в цій країні зростали щорічно на 6,15%, в той час як обсяги інших твердих муніципальних відходів (ТМВ) - на 0,48%. Отже, темпи приросту обсягів електронних відходів за останні 8 років були вищими від темпів зростання інших ТМВ в 13,7 разу.

Суттєвим елементом системи управління електронними відходами є система підвищеної відповідальності виробників товарів.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Яка визначається як стратегія захисту довкілля, що робить промисловців відповідальними не лише впродовж всього життєвого циклу виробів, а і за його межами.

Екологічна та соціальна вигода від повторного використання полягає в зменшенні потреби в нових виробах та сировинних матеріалах (що пов’язано з відповідними екологічними вигодами); більша кількість чистої води та електроенергії для пов’язаних виробництв; менше пакувальних матеріалів; зменшення потреби у використанні сміттєзвалищ.

Таблиця 1

Узагальнені значення тривалості ЖЦ різних типів електронного устаткування, років [2]

Тип виробів

1999 р.

2007 р.

Телевізори

21

9

Настільні персональні комп’ютери

6

9

Портативні комп’ютери

5

5

Мобільні телефони

3

4

Незважаючи на зменшення виробництва телевізорів в Україні у 2008 році порівняно з 2001 р.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
та 1990 р. відповідно у 25,5 та 6,8 разу, парк телевізорів у країні майже не змінився (в 1990 р. він складав 17,2 млн шт., а в 2001 р. та в 2008 р. відповідно 18,0 та 20,0 млн шт.) внаслідок значного збільшення імпорту.Наявність основних видів електронного устаткування у населення України за період з 2000 р.
Населення України За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)
по 2009 р. наведена в табл.2 [2].

Таблиця 2

Наявність у населення України окремих електронних виробів, млн штук
2000р

2001р

2002р

2003р

2004р

2005р

2006р

2007р

2008р

2009р

Телевізори

18,6

18,0

18,3

18,3

18,2

19,2

19,5

19,7

20,0Мобільні телефони...

...

...

2,64

8,0

14,6

20,5

26,4

31,03

Комп’ютери

0,48

0,69

0,76

0,89

1,12

1,64

2,16

3,03

3,89... дані відсутні
Враховуючи очікувані тривалості життєвих циклів окремих електронних виробів, в Україні, починаючи з 2011-2012 рр. відбудеться швидке накопичення електронних відходів, що вимагатиме створення системи промислових структур (кластерів) з відновлення та утилізації електронного устаткування.
Література


 1. Статистичний щорічник України 2008 рік / За ред. Осауленко О.Г. – К.: „Консультант”, 2009.

 2. Хомяков В.І., Коробченко Н.М. Менеджмент електронних відходів. закордонний досвід // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки.
  Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  Випуск 24. Частина 1, 2009.

 3. Хомяков В.І., Коробченко Н.М. Еколого-економічні аспекти доцільності переробки твердих муніципальних відходів. Досвід США. // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика сучасної економіки”. ЧДТУ, 2009.

 4. Brett H. Robinson, E-waste: An assessment of global production and environmental impacts // Science of the Total Environment 408 (2009), 183–191.

Розвинуті країни значно просунулися в напрямку вирішення проблеми ефективного менеджменту відходів. За останні 20 років в цих країнах здійснені значні інвестиції у відповідну інфраструктуру - збирання, сортування, знезараження, спалювання на сміттєспалювальних заводах з отриманням енергії (WTE plant), переробки (recycling), створення сучасних сміттєзвалищ, обладнаних системами збору газів з метою отримання теплової та електричної енергії, попередження фільтрації шкідливих розчинів у поверхневі води тощо.

Поверхневі води (англ. surface water; нім. Tagwasser n, oberirdisches Wasser n, Oberflächenwasser n) - води суходолу, що постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у формі різних водних об'єктів у рідкому (водотоки, водойми) і твердому (льодовики, сніговий покрив) стані.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Крім того, створені і впроваджені фінансові та економічні інструменти та важелі, які забезпечують ефективне управління системного управління рухом матеріальних ресурсів впродовж життєвого циклу товарів та після його завершення (end-of-life).

Встановлено, що динаміка фізичних обсягів окремих видів електронних виробів (телевізорів, комп’ютерів, мобільних телефонів тощо) є синхронною динаміці таких приладів, вироблених (проданих) в окремій країні, але з відставанням, що приблизно відповідає тривалості життєвого циклу відповідного устаткування.

Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

За даними Держкомстату України з 2004р. по 2008 р. щорічний приріст наявної у населення електронної продукції становив: для кольорових телевізорів 1,5%, комп’ютерів – 28,3% і для мобільних телефонів - 28,7%.В 2009 році приріст мобільних телефонів склав 17,5%.Сьогодні бізнес, зайнятий утилізацією електронних відходів у всіх розвинених країнах світу є крупним бізнесом, в якому швидко відбувається концентрація виробництва.
Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Методи переробки електронних відходів в останні роки стали досконалими, супроводжуються поліпшенням законодавства, соціальними та комерційними дослідженнями, відповідним зростанням підприємницького інтересу. Цей розвиток супроводжується впровадженням енерго- та матеріалозберігаючих технологій, а також вилучення значної кількості цінної вторинної сировини.

Використання концепції життєвого циклу товару дозволяє встановити як тривалість первинного та вторинного використання окремих типів електронних виробів, так і визначити терміни досягнення ними стадії післяексплуатаційного менеджменту та обсяги робіт з ремонту (відновленню), утилізації устаткування, а також відходів, спрямованих у сміттєзвалища • УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ THE ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT Анотація.
 • Переробка відходів
 • Таблиця 1 Узагальнені значення тривалості ЖЦ різних типів електронного устаткування
 • Таблиця 2 Наявність у населення України окремих електронних виробів, млн штук
 • Держкомстату України