Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Огієнка Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки внз

І. Огієнка Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки внз
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір124 Kb.
  1   2


УДК 027.7:007:378.4(477.43)
Козак Н.О.,

провідний бібліограф бібліотеки

Кам’янець-Подільського національного

університету ім. І. ОгієнкаУдосконалення інформаційної діяльності

бібліотеки ВНЗ

(на матеріалах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)У статті з’ясовано інноваційні напрями розвитку інформаційної діяльності бібліотеки як важливого елемента наукової і навчальної інфраструктури ВНЗ, що зумовлено, насамперед, інформатизацією сфери освіти та бібліотечної справи, описано сучасні бібліотечні технології, які використовуються в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.
Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.
Визначено основні напрямки розвитку інформаційної діяльності бібліотеки в інформаційному середовищі університету; діяльність бібліотеки КПНУ ім. І.Огієнка: статус, завдання, основні інформаційні ресурси; досягнення бібліотеки з формування електронної підтримки навчання і переведення ресурсів бібліотеки в електронну форму. Схарактеризовано рішення щодо удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки університету.


Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, електронний інформаційний ресурс, інформаційно-бібліотечний ресурс, інформаційно-бібліотечний сервіс, електронний каталог, інформаційний потенціал ВНЗ.
Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) - сукупність інформаційних процесів (збір, пошук, переробка інформації), необхідних для якісного та ефективного процесу управління.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Електронний каталог Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.

Інформатизація змінює характер, форми, функціональні ролі учасників комунікаційних відносин, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, можливості вибору особистих програм навчання і кар’єри, моделей та стилів життя. Усе це відповідає суспільно-громадським функціям сучасних бібліотек, які перетворилися на соціально-комунікаційні центри, що забезпечують реалізацію завдань документальної, інформаційної та когнітивної взаємодії в суспільстві.

Нині бібліотека вищого навчального закладу (ВНЗ) зазнає суттєвих трансформацій в умовах нового соціокомунікаційного середовища, визначальними ознаками якого стали електронні засоби зберігання, обробки, розповсюдження та використання інформації.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Процеси навчання і виховання відбуваються в умовах становлення інформаційного освітнього простору на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Ознайомлення з дисертаціями, монографіями та іншими науковими працями засвідчує досить високу активність у дослідженні зазначеного питання. На сучасному етапі необхідне теоретичне узагальнення для наукового обґрунтування технологій проведення виховної діяльності бібліотеками ВНЗ.

Проблемна ситуація виникла внаслідок відходу бібліотек від традиційного керівництва читанням і необхідністю формування нових комунікаційних моделей впливу на користувачів бібліотек в умовах доступності інформації і знань через глобальні інформаційні мережі й інформаційні супермагістралі.

Слід зазначити, що за своїми завданнями і по суті діяльності усі вузівські бібліотеки досить близькі одна одній. У цьому сенсі місія вузівської бібліотеки в її сучасному звучанні - бути центром інтегрованого інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів - може однаково проголошуватися практично всіма бібліотеками. Однак концепція розвитку бібліотеки конкретного ВНЗ визначається рівнем його розвитку, особливостями навчального процесу, наявністю філій, фінансовими можливостями, нарешті, просто наявністю кваліфікованих кадрів, здатних реалізувати намічені завдання.

Мало сказати, що бібліотека є структурним підрозділом ВНЗ. Бібліотека знаходиться в найтіснішому безперервному процесі взаємодії з різними структурами - як вузівськими, так і зовнішніми: обмінюється інформацією, вивчає потреби користувачів, приваблює різного роду ресурси, надає інформаційні послуги, отримує фінансування, розвиває співробітництво, надає додаткові послуги.

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.

Таким чином, постає необхідність здійснення аналізу й узагальнення накопиченого теоретичного і практичного матеріалу з метою створення обґрунтованої моделі удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки ВНЗ у нових умовах.

В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває виняткового значення, стає одним з пріоритетних напрямків вищої школи.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Вміння орієнтуватись в інформаційному потоці, працювати з інформацією, критично її оцінювати, самостійно конструювати свої знання, використовуючи різноманітні інформаційні ресурси, є метою сучасної вищої освіти і відповідно, освітніх технологій.

Інформаційна культура - це складне та багатозначне поняття, яке пронизує усі сфери людської діяльності та всі сторони розвитку особистості. Вона сприяє усвідомленню людиною свого місця та ролі в оточуючому світі, всебічному та гармонійному розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства.

Нині існує велика кількість визначень поняття «інформаційна культура», але найбільш розповсюдженим є розуміння інформаційної культури як «сукупності інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують самостійну діяльність, спрямовану на задоволення індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій».

Категоріями інформаційної культури особистості можна вважати її вміння формулювати свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідних джерел в усій сукупності інформаційних ресурсів, переробляти і створювати якісно нову інформацію, відбирати та оцінювати її, а також - здатність до інформаційного спілкування і комп'ютерну грамотність.

Рівень інформаційної культури впливає на успішність життєдіяльності особистості та розширює свободу дій людини.

Найбільш важливим та плідним з точки зору опанування інформаційної культури спеціаліста є період навчання у ВНЗ.

Важливим фактором виховання інформаційної грамотності студентів є діяльність бібліотек ВНЗ, робота яких направлена, з однієї сторони, на забезпечення основних умов навчання та наукової діяльності, з другої - на культурний розвиток кожного студента.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Бібліотеки ВНЗ здійснюють комплексний підхід до формування інформаційної культури майбутніх фахівців, використовуючи засоби та методи корегування та управління цим процесом; надають можливість об'єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність студентів.

Процес формування інформаційної культури користувачів потребує диференційованого підходу, підбору методик і програм навчання з урахуванням професійної спеціалізації користувачів, рівня їх інформаційних потреб та інформаційної підготовки, наявних навичок володіння комп'ютерною технікою і має здійснюватися в бібліотеці у п'ятьох напрямах:

1) робота з удосконалення комплектування та розкриття бібліотечних фондів;

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).

2) систематичне вивчення динаміки інформаційних потреб користувачів, особливо пов'язаних з ціннісно-орієнтаційною, пізнавальною, виробничою діяльністю;

3) створення комфортних умов для задоволення інформаційних потреб користувачів;

4) удосконалення роботи по підвищенню рівня бібліотечно-бібліографічних та інформаційно-комп'ютерних знань;

5) популяризація та реклама інформаційних послуг бібліотеки .

Головним фактором у визначенні ролі бібліотеки ВНЗ в справі підвищення інформаційної культури особистості є той великий інформаційний потенціал, який закладений в об'ємі та характері фондів, різноманітному за видами, формами, змістом; ДБА, який включає фонд довідково-бібліографічних посібників, електронні та карткові каталоги; накопичений досвід довідково-бібліографічного обслуговування різних категорій користувачів; використання в роботі новітніх інформаційних технологій.

Говорячи про роль бібліотеки та бібліографії у формуванні інформаційної грамотності особистості, слід відмітити, що багато залежить від рівня розвитку самої бібліотеки та якості її технологічних процесів.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Стратегія розвитку бібліотеки повинна бути спрямована, перш за все, на постійне удосконалення діяльності шляхом урахування передового бібліотечного досвіду світу. Бібліотека КПНУ ім. І. Огієнка велику увагу організації інформаційної підготовки своїх користувачів. Традиційно бібліотека проводить із студентами бібліотечно-бібліографічні заняття з метою навчання їх самостійному пошуку інформації за допомогою системи каталогів та картотек і бібліографічних посібників.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Із впровадженням автоматизації на заняттях використовуються не тільки традиційні, але й електронні джерела інформації. Програма автоматизації бібліотеки університету передбачає комплексне використання власних і зовнішніх інформаційних ресурсів. На цьому етапі все більшого значення набуває освітня функція бібліотеки, спрямована на пропаганду інформаційних ресурсів та навчання користувачів.

Пропонується розробити більш кращу програму ознайомлення читачів із бібліотечними процесами бібліотеки КПНУ ім. І. Огієнка, а саме виділити спеціальний курс «Основи інформаційної культури».

Програма складається з 2-х етапів:

1. Заняття для студентів 1 курсу: «Основи інформаційної культури та бібліографії» (додаток 1). Основна мета: навчити користувачів вести самостійний пошук інформації по бібліотечних каталогах і картотеках. Особливо по електронному каталогу та базах даних.

2. Заняття для студентів старших курсів: «Науковий пошук інформації. Галузева бібліографія». Основна мета - навчити раціональним методам пошуку фахової інформації за допомогою бібліографічних посібників та баз даних.

Програму курсу потрібно буде щороку корегувати, враховуючи внутрішні та зовнішні обставини. Серед них: • впровадження інновацій в організацію ДБО користувачів

 • використання та створення нових електронних ресурсів

 • підвищення рівня сервісного обслуговування

 • зміна кількості годин, що виділяються на проведення занять

 • технічний стан комп’ютерного читального залу

Заняття з “Основ інформаційної культури» – лекційно-практичні. Бібліотечні уроки проводити з використанням слайдів програми PowerPoint, що робить їх більш наочними та цікавими. Обов’язковим і важливим елементом є практичні заняття, які дозволяють закріпити здобуті навички.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
В ході проведення занять робити висновки щодо значного інтересу студентів до засвоєння навиків роботи з електронними ресурсами. Проведення занять «Основи інформаційної культури» на мій погляд дасть позитивний результат: значно збільшиться кількість студентів, які користуватимуться електронним каталогом та базами даних самостійно. Для підвищення інформаційної культури користувачів розробити пам'ятки, ілюстровані схеми пошуку документів в ЕК. При цьому студенти протягом року, звичайно, потребують додаткових консультацій бібліотекарів. Практика навчання користувачів методам пошуку інформації має відбуватися і в процесі ДБО. Під час індивідуальних бесід з’ясовується рівень інформаційної грамотності користувача, визначаються шляхи пошуку інформації.

Не менш важливу роль у формуванні інформаційної культури студента відіграють масові інформаційні заходи. Головне місце відводиться детальному огляду електронних ресурсів бібліотеки, пошуку фахової інформації в мережі Інтернет.

Відповідно до вимог Болонського процесу бібліотека КПНУ постійно проводить занять із студентами магістратури («День магістра»).

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.
Вона поділяється на теоретичну та практичну частини. Основний акцент зроблено на індивідуальний підхід: практична частина заняття спрямована на пошук студентами магістратури інформації за темою своєї наукової чи магістерської роботи. При цьому використовуються всі електронні ресурси бібліотеки. Впровадження новітніх технологій передбачає підвищення інформаційної культури професорсько-викладацького складу університету.
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
Традиційним стало проведення інформаційно-ділових зустрічей («Днів кафедри»). Мета таких заходів – розкрити інформаційні можливості бібліотеки, ознайомити з інноваціями в її діяльності та виробити разом з викладачами нові шляхи подальшого ділового партнерства. На зустрічах обговорювати та вивчати питання ефективного використання електронних ресурсів бібліотеки КПНУ, можливості доступу до світових джерел інформації, піднімаються питання комплектування та книгозабезпеченості окремих дисциплін. В перспективі для бібліотеки потрібно створити факультатив для викладачів з питань інформаційного пошуку.

Дуже важливим є момент одночасного підвищення інформаційної культури і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Систематично у підрозділах проводяться заняття з підвищення кваліфікації для бібліотекарів; на комп’ютерах залу каталогів та електронної інформації - тренінги та майстер-класи щодо використання окремих програм та баз даних. Але не менш важлива постійна самоосвіта співробітників. Крім того, піклуючись про формування інформаційної культури користувачів, бібліотека повинна не забувати про якість свого довідково-бібліографічного апарату і, особливо, електронного каталогу та баз даних. Бібліотекар повинен забезпечити найбільш оптимальний пошук інформації. Тому дуже багато уваги приділяється створенню тематичного рубрикатора для електронного каталогу, розробці нових баз даних на сайті бібліотеки, що, звичайно, розвиває інформаційну культуру бібліотекаря.

На сьогоднішній день інформаційна культура користувача є одним з найважливіших показників рівня освіченості. Тому навчання в цьому напрямку - одне з першочергових завдань бібліотеки. Таким чином, бібліотека стає не тільки інформаційним, але й освітнім центром.

Отже, в бібліотеці КПНУ ім. І. Огієнка має скластися ціла система формування інформаційної культури користувачів та застосовуються різноманітні методи навчання та консультування. На основі аналізу публікацій в професійних журналах, таких як «Бібліотека», «Бібліографія», «Науково-технічні бібліотеки», «Світ бібліографії», «Вісник книжкової палати», «Бібліотечний Вісник», «Бібліотечна Планета» по формуванню інформаційної культури особистості в умовах бібліотек можна зробити наступний висновок: покращення діяльності бібліотек по формуванню інформаційної культури користувачів потребує, перш за все, державного підходу: переходу від епізодичної, несистемної роботи до діяльності в рамках спеціальної державної програми, яка передбачає підготовку кадрів, вирішення проблем координації роботи бібліотек та навчальних закладів, розробку методичного забезпечення, створення необхідної матеріальної бази.

Слід підкреслити, що існування в професійних журналах розділів, присвячених даній проблемі, дозволить аналізувати та узагальнювати отриманий досвід, а також раціонально координувати роботу бібліотек в галузі формування інформаційної культури особистості. Розглянута тема невичерпна, у наш час залишається найбільш актуальною, оскільки саме бібліотека виступає основним зберігачем інформаційних ресурсів та виконує функцію у наданні доступу до інформації, формує навички роботи з різними джерелами інформації.

Для задоволення потреб сучасного користувача, забезпечення оперативного доступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних бібліотека КПНУ освоює і застосовує сучасні досягнення в галузі інформаційних, комунікаційних і мультимедійних технологій, активно впроваджує їх у бібліотечні процеси.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Інноваційний клімат є умовою розвитку бібліотеки.

До послуг користувачів пропонується багатофункціональний ресурс, що є духовною скарбницею та інформаційною основою науково-освітнього процесу університету. Бібліотека поєднує традиційні та електронні інформаційні ресурси, індивідуальні і корпоративні методи роботи, вирішує проблеми культурно-просвітницької діяльності, впроваджує інноваційні бібліотечні технології.

Впроваджуючи сучасні інформаційні технології, бібліотека, як важливий підрозділ університету, стає освітньо-інформаційним центром інформаційної інфраструктури, осередком самоосвіти та суспільного життя студентів та викладачів, на який покладено завдання інформаційного забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів.

Кардинальні зміни в бібліотеці університету відбулися у 2007 р. – це створення електронного читального залу з підключенням до локальної бібліотечної мережі - університетської, та до Інтернету.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Читальна зала, також читальний зал (англ. Reading room, фр. salle de lecture, нім. Lesesaal) - приміщення в бібліотеці або архіві, що використовується відвідувачами як місце роботи. Читальні зали мають особливе значення у бібліотеках без абонементу, а також архівних установах, оскільки є єдиним місцем, де користувачі можуть ознайомитися з замовленими матеріалами.

Безпосередньо перед введенням в експлуатацію ЗЕІ детально вивчався вітчизняний та зарубіжний досвід бібліотек, питання обліку електронних ресурсів у сфері бібліотечної інформації. Були розроблені відповідні регламентуючі документи та облікові форми: • правила користування залою електронної інформації;

 • електронна таблиця обліку користувачів та послуг в ЗЕІ;

 • форми обліку відвідувачів та послуг;

З відкриттям електронної зали зросла можливість використовувати Інтернет і повнотекстові бази, а також користуватися електронними документами з фонду бібліотеки. Особливо швидко зростає попит на електронні ресурси, посилюється інтерес до повнотекстових документів, поданих в електронному форматі.

Ефективність введення в дію електронного читального залу вирішує такі головні бібліотечні проблеми: • недостатня кількість примірників видань, брак площ для зберігання фонду, використання машинозчитуваних копій оригінальних документів, збереження книжкового фонду;

 • більш повне задоволення інформаційних запитів користувачів бібліотеки, надання швидкого доступу до інформації незалежно від часу і місцезнаходження;

 • підвищення рівня інформаційної культури і комп’ютерної грамотності як читачів, так і співробітників бібліотеки;

 • використання мультимедійних документів;

 • створення комфортних умов для користувачів бібліотеки;

 • підвищення значення бібліотечної роботи, формування іміджу бібліотеки, що відповідає вимогам бібліотеки сучасного ВНЗ, позитивного статусу університету.

Інтенсивність впровадження інновацій залежить від систематичного поповнення та оновлення парку ПК та пакетів програм інформаційних технологій, створення бібліотечної мережі, мережі університетського електронного спілкування з виходом в Інтернет, що дозволяє ефективно використовувати інформаційні технології в передачі та засвоєнні навчального матеріалу, наданні широкого доступу студентам до електронної навчально-методичної інформації, електронних навчальних посібників.

Персонал бібліотеки освоює методи та засоби роботи з інформаційними потоками, технологію архівування джерел електронної інформації і їх аналітико-синтетичної обробки, а також створення і багатоаспектного використання нових інформаційних продуктів.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.
Бібліотека освоює інтегрований технологічний цикл, що включає послідовність наукомістких процесів комп`ютерного опрацювання документних масивів: бібліографування, реферування, підготовки аналітичних матеріалів, проведення статистичних досліджень.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.

Бібліотека має великий досвід у галузі традиційного пошуку й набуває досвіду одержання необхідних даних із зовнішніх джерел.

Використання Інтернет-технологій відкрило нові можливості у віртуальному обміні документами, доступі до світових електронних ресурсів, віртуальної інформації. Працівники бібліотеки проводять пошук релевантної інформації в ЕК та базах даних бібліотек не лише України.

Структуруючи Інтернет-ресурси, бібліотекарі виступають провайдерами якісної інформації, які надають доступ до електронних інформаційних ресурсів, навчають ефективно шукати інформацію в Інтернеті та користуватися сучасними інформаційними технологіями.

Формування ЕК бібліотеки значно прискорилося цьому сприяло розширення електронного читального залу. Продовжується підтримка в актуальному режимі сторінки бібліотеки, яка є складовою частиною сайту університету, віртуальним обличчям бібліотеки, що надає загальні відомості про бібліотеку, доступ до електронного каталогу. Вдосконалюється дизайн та структура модуля бібліотеки на сайті, значно розширено список посилань на світові електронні ресурси мережі Інтернет. Зокрема, створено навігатор за освітніми ресурсами мережі Інтернет з розподілом за навчальними дисциплінами. Сайт відкритий для доступу і в локальній мережі бібліотеки, мережі науково-інформаційного центру університету. Постійно обслуговується електронна скринька бібліотеки, що дає можливість оперативно обмінюватися документами та інформацією з іншими бібліотеками та організаціями, виконувати електронну доставку документів.

Перспективи свого розвитку бібліотека пов`язує з впровадженням нових інформаційних технологій, орієнтованих на надання швидкого доступу до якісної інформації, подальше підвищення комфортності в обслуговуванні користувачів.

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка ефективно використовує соціальні медіа та рекламу в інтернет - просторі та оперативно анонсує власну діяльність де здобула лідерство у соціальній мережі ВКонтакте.

Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.
Найповніше репрезентували власну діяльність у мережі ВКонтакте із власною історією, бібліотечним фондом та актуальними новинами із бібліотечного життя, навели інформацію про проекти пов’язані з книгою та читанням, а також запропонували 20 тем для обговорення.Необхідно відзначити, що розробка нових моделей вищого утворення, орієнтація на розвиток інноваційного утворення із застосуванням різних технологій навчання жадають від бібліотеки ВНЗ не тільки підвищення якості роботи й удосконалювання технологічних процесів, але й серйозних змін в управлінській діяльності, модернізації організаційної структури, що в остаточному підсумку, безпосередньо впливає на корпоративну культуру біібліотеки КПНУ ім. І.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Огієнка.
Козак Н. А. Совершенствование информационной деятельности библиотеки вуза (на материалах научной библиотеки Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко)

В работе выяснено инновационные направления развития информационной деятельности библиотеки как важного элемента научной и учебной инфраструктуры вуза, что обусловлено, прежде всего, информатизацией сферы образования и библиотечного дела, описаны современные библиотечные технологии, используемые в библиотечно-информационном обслуживании Определены основные направления развития информационной деятельности библиотеки в информационной среде университета; деятельность научной библиотеки КПНУ им. И. Огиенко: статус, задачи, основные информационные ресурсы; достижения библиотеки по формированию электронной поддержки обучения и перевода ресурсов библиотеки в электронную форму. Охарактеризован решения по совершенствованию информационной деятельности библиотеки университета.
Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, электронный информационный ресурс, информационно-библиотечный ресурс, информационно-библиотечный сервис, электронный каталог, информационный потенциал вузов.
Kozak N. O. Udoskonalennya informative activity of library of INSTITUTE of higher (on materials of scientific library Kam''yanec'-podil'skogo national university of the name of Ivan Ogienka)

Innovative directions of development of informative activity of library are in-process found out as an important element of scientific and educational infrastructure of INSTITUTE of higher, that predefined above all things, by informatization of sphere of education and library business, modern library technologies which are used in to library-informative service are described Certainly basic directions of development of informative activity of library in the informative environment of university; activity of scientific library of KPNU the name of I.Ogienka: status, task, basic informative resources; achievement of library is from forming of electronic support of studies and translation of library resources in electronic form. Skharakterizovano of decision in relation to the improvement of informative activity of library of university.
Keywords: informaciyno-analitichna activity, electronic informative resource, informatively library resource, informatively library service, electronic catalogue, informative potential of institute of higher.
  1   2 • Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки ВНЗ
 • Ключові слова : інформаційно-аналітична діяльність
 • «Основи інформаційної культури».
 • Козак Н. А. Совершенствование информационной деятельности библиотеки вуза (на материалах научной библиотеки Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко)
 • Kozak N. O. Udoskonalennya informative activity of library of INSTITUTE of higher (on materials of scientific library Kamyanec-podilskogo national university of the name of Ivan Ogienka)