Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ. Ю. Синергетичний ефект розвитку nbic технологій для вирішення

Скачати 362.01 Kb.

І. Ю. Синергетичний ефект розвитку nbic технологій для вирішення
Скачати 362.01 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації28.03.2017
Розмір362.01 Kb.
1   2   3

Конвергенція інформаційних технологій з нано- і біотехнологіми

Взаємодія між інформаційними і нанотехнологіями носить двохсторонній синергетичний, рекурсивно взаємно підсилюючий характер. З одного боку, інформаційні технології використовуються для симуляції нанопристроїв (як певний щабель для розвитку нанотехнологій). З іншого боку, вже сьогодні іде активне використання (поки ще досить простих) нанотехнологій для створення більш потужних обчислювальних і комунікаційних пристроїв.

Згідно до закону Мура [28] з початку появи мікросхем кожна нова їх модель розробляється через 18 – 24 місяці після появи попередньої моделі, а ємність їх при цьому зростає кожний раз приблизно вдвічі.

Закон Мура - емпіричне спостереження, зроблене в 1965 році (через шість років після винаходу інтегральної схеми), у процесі підготовки виступу Гордоном Муром (одним із засновників компанії Intel). Він висловив припущення, що кількість транзисторів на кристалі мікросхеми буде подвоюватися кожні 24 місяці.
В процесі розвитку нанотехнологій стає можливим створення за їх допомогою більш досконалих обчислювальних пристроїв, що, в свою чергу, полегшує моделювання нанотехнологічних пристроїв, прискорюючи зростання нанотехнологій. Така синергетична взаємодія, скоріш за все, забезпечить відносно швидкий (за 20 – 30) років розвиток нанотехнологій до рівня молекулярного виробництва [29].

Саме молекулярні технології є одним з двох головних очікуваних технологічних досягнень ХХІ століття. Поява розвинених нанотехнологій, в свою чергу, призведе до появи комп’ютерів, достатньо потужних для моделювання мозку людини [30]. Всі підходи до подальшого збільшення обчислювальної потужності комп’ютерів, безумовно, пов’язані з мініатюризацією і ущільненням.

В табл.3 на окремих прикладах представлено синергетичний ефект від конвергенції нано- та інформаційних технологій, а в табл.4 – взаємовплив інформаційних та біотехнологій.Таблиця 3.

Взаємовплив нано- та інформаційних технологійпп

Глобальна проблема людства

Вплив нанотехнологій на розвиток інформаційних технологій

Вплив інформаційних технологій на розвиток нанотехнологій

1.

Депопуляція і старіння населення

1. Розробка мікро- і нанороботів, що спроможні самостійно навчатись і приймати рішення;

2. В процесі розвитку обчислюваль-них технологій кількість атомів, не-обхідна для комп’ютерної симуляції одного атому, істотно скорочується. Це дозволяє розробляти ефективні атомарні моделі об’єктів нанометро-вого діапазону.1. Розробка моделей, які роблять ре-альним зв'язок мозку людини з ком-п’ютером через мікрочипи;

2.Побудова атомарних моделей віру-сів і деяких кліткових структур роз-міром в декілька мільйонів атомів;

3. Моделювання процесів згортання білків [31].


2.

Уповіль-нення нау-ково-тех-нічного прогресу

1. Нові, більш швидкісні і надійні методи обробки, передавання і збері-гання інформації як на основі кван-тових ефектів (спінтроніка, фотоніка, плазмоніка, квантові обчислення), так і на основі нових технологій (са-мозбирання, молетроніка (молеку-лярна електроніка), активні і пасивні елементи (транзистори, катоди, між-з’єднання) наноелектроніки, прист-рої для зберігання інформації, а та-кож на основі нанопродуктів (опто-електроніка, органічна оптоелектро-ніка, міжз’єднання);
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

2. Створення наноелектронних при-строїв з атомарним розміром елемен-тів, а також наномеханічних систем – gears and rods (шестерні і вісі), які використовують механічні принци-пи, схожі з принципами роботи ра-хункових машин, але реалізовані на атомарному рівні [32].

3. Розвиток комп’ютерних систем, що проникають(pervasive computing) – використання комп’ютерних при-строїв, які розподілені у просторі і у звичних об’єктах (меблі, одежа, шля-хове полотно), а не локалізованих у великих комп’ютерах.


1. Доведено принципову можливість симуляції складних нанопристроїв - з атомарною точністю, враховуючи теплові і квантові ефекти, симуляція молекулярних пристроїв розміром до 20 тис.атомів. Найбільш доскона-лою програмою для такого моделю-вання є Nanoengineer, створена ком-панією Nanorex за участю Е.Дрекс-лера [33];

2. Використання нанотехнологій в якості: сировини для виробництва різних пристроїв і компонентів; ма-теріалів для обробки напівпровідни-кових пластин; для створення інст.-рументів і обладнання при вироб-ництві електронних пристроїв і ком-понентів.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Таблиця 4.

Взаємовплив інформаційних і біотехнологій

пп


Глобальна проблема людства

Вплив біотехнологій на розвиток інформаційних технологій


Вплив інформаційних технологій на розвиток біотехнологій

1.

Депопуляція і старіння населення;

Уповіль-нення нау-ково-тех-нічного прогресу

1.Розробка теорії кліткових автома-тів. Вивчення паралелей між клітко-вими автоматами і ДНК [34];

2. Продемонстровано практичну мо-жливість хімічних обчислень на ДНК-комп’ютерах [35], які володі-ють високим паралелізмом і можуть вирішувати задачі не менш ефектив-но, ніж традиційні електронні. Вони можуть бути використані в якості інтерфейсів на стику між електрон-ними і біологічними пристроями, а також стати перехідним етапом до наномеханічних і квантових комп’ю-терів;

3. Моделювання потребує значну точність, яка можлива тільки при ви-соких обчислювальних потужностях. Для цього необхідно створення і ви-користання суперком’пютерів або систем розподілених обчислень (на-приклад, Folding&Home у Стенфорд-ському університеті,США), що поєд-нує 2 млн.

Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.
комп’ютерів і потребує відповідного програмного забезпе-чення;

4. Моделювання складних організмів на молекулярному, клітковому і сис-темному рівнях зробить можливим розробку і тестування ліків на ком-п’ютерних моделях, вивчення усієї сукупності процесів обміну речовин, створення штучних організмів з ну-ля, розробку високоефективних ліків від більшості хвороб і старіння.1. Моделювання біологічних систем, розвиток міждисциплінарної науки – обчислювальної біотехнології. Поява нового типу біо/медичних експери-ментів in silico (в комп’ютерній си-муляції) на додаток до давно відо-мих in vivo (в живому), in vitro (у склі). Створені моделі вірусів, моде-лі внутрішніх клітинних структур (рібосом тощо), що складаються з декількох мільйонів атомів [36]. Роз-почато міжнародні проекти з моде-лювання бактерії кишкової палиці, моделювання кори головного мозку людини, вивчення роботи білків.
Кора́ головно́го мо́зку - зовнішній шар головного мозку, що складається з сірої речовини, що виконує ключову роль у процесах пам'яті, уваги, свідомості, мислення і мови.
В майбутньому стане можливим повне моделювання живих організмів – від генетичного коду до побудови орга-нізму, його зростання і розвитку, аж до еволюції популяції;
Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

2. Вивчення паралелей між розвит-ком живого організму і математич-ними пристроями (наприклад, кліт-ковими автоматами); встановлення загальних характеристик, які мають і живий організм, і кібернетичний пристрій;


Впровадження роботизації у промисловості, а також широке використання комп’ютерних технологій і систем штучного інтелекту вже у середньостроковій перспективі скоротять необхідність у кількості робочих рук і, як наслідок, можуть суттєво змінити імміграційну політику розвинених країн. Сьогодні уряди країн Європи, США та інших країн-технологічних лідерів все більше звертаються до новітніх технологій, щоб закрити свої границі від небажаних мігрантів.

Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Вже існують проекти розробки біометричних документів для ідентифікації особистості і роботизації охорони державних кордонів [37]. У США розробляються високотехнологічні паркани, датчики руху, інфрачервоні камери і безпілотні повітряні транспортні засоби в проекті віртуальних стін [38]. Євросоюз планує розгорнути 2500 безпілотних автоматичних літальних апаратів (дронів) на своїх зовнішніх кордонах в районі Середземного моря і Балкан [39].
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Держа́вний кордо́н - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору .
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
Крім того, одночасно вдосконалюються і методи поліцейського контролю і втручання в особисте життя громадян шляхом аналізу змісту електронної почти, фіксації координат усіх телефонних дзвінків з мобільних телефонів і усіх платежів, що здійснюються по магнітним пластиковим карткам.

Вдосконалюються також і технології комп’ютерів і комп’ютерних мереж, що слугують в тому числі для обробки даних і які, безперечно, впливають на соціальну структуру суспільства.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
В той час, як у сучасному суспільстві, з одного боку, ясно видні тенденції до ізоляціонізму і посиленню поліцейського контролю, з іншого боку – мережі електронних комунікацій багатократно підсилюють можливості спілкування людей, і виникають цілі субкультури, які мають глобальну структуру [40].

 1. Взаємодія інформаційних технологій і когнітивної науки

Створення так званого «сильного» штучного інтелекту (ШІ) стане другим очікуваним головним технологічним досягненням ХХІ століття.
Когнітивістика (когнітивна наука) (лат. cognitio - пізнання) - міждисциплінарний науковий напрям, що об'єднує теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію штучного інтелекту.
В сучасному суспільстві, що постійно ускладнюється і глобалізується, виникає необхідність у все більш складних системах управління. Сучасні машини (літаки, космічні апарати, підводні човни) вміщують вже таку кількість датчиків, що з їх аналізом лина вже не справляється.
Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Підво́дний чо́вен (абр.: ПЧ; також субмарина від англ. submarine) - різновид кораблів, найчастіше військових, які здатні занурюватись під воду і тривалий час перебувати у підводному положенні. Нині підводні човни є на озброєнні військово-морських сил сорока країн, зокрема шість країн мають атомні підводні човни.
Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.
Тому виникає необхідність створення більш досконалої комп’ютерної «нервової системи» і центрального «мозку», який управляє цими машинами. Враховуючи емпіричний закон Мура складність електронних систем вже у першому десятилітті ХХІ століття порівняється зі складністю мозку. Програмне забезпечення, яке буде повністю імітувати мислення людини, скоріш за все, з’явиться до 2020 року. В подальшому настане повнофункціональне злиття людського і машинного інтелекту [26].

Так, наприклад, навесні 2007 р. на надпотужному комп’ютері BlueGene команда вчених з IBM Almaden Research Lab і Університету Невади змоделювала і «запустила» в життя комп’ютерну модель половини мозку миші, яка працювала всього в 10 разів повільніше, ніж реальний мозок. Подальша робота в цьому напрямку, за словами керівника проекту, потребує більшої потужності [41]. Крім того, сьогодні іде робота (проект Blue Brain) над створенням повних комп’ютерних моделей окремих неокортексних колонок, що є базовим будівельним матеріалом нової кори головного мозку – неокортексу [42].

Така взаємодія самої першої за часом виникнення (комп’ютерної) і останньої (когнітивної) хвилями науково-технічної революції стане в перспективі найбільш важливою «точкою науково-технологічного зростання. В табл.5 приведено сьогоднішні здобутки і перспективи конвергенції інформаційних технологій і когнітивних наук.

Таблиця 5.

Конвергенція інформаційних технологій і когнітивних наукпп

Глобальна проблема людства

Вплив когнітивних наук на розвиток інформаційних технологій

Вплив інформаційних технологій на розвиток когнітивних наук

1.

Депопуляція і старіння населення;

Уповіль-нення нау-ково-тех-нічного прогресу

1. Інформаційні технології зробили можливим значно більш якісним вивчення мозку. Усі існуючі техно-логії сканування мозку потребують потужних комп’ютерів і спеціалізо-ваних комп’ютерних алгоритмів для реконструкції трьохвимірної картини процесів, що відбуваються в мозку, із великої множини окремих двох-мірних знімків та інших процесів;
Сканування мозку (англ. The Crawling Brain) - американський фантастичний фільм жахів режисера Рона Форда 2002 року.

2.Розвиток комп’ютерів робить мож-ливою симуляцію мозку. Вже створе-ні моделі окремих нейронів та склад-ні моделі окремих систем.У перспек-тиві можливе створення повних ком-п’ютерних симуляцій мозку людини, що означає моделювання розуму, особистості, свідомості та інших яко-стей людської психіки («аплоадінг» (завантаження) – перенесення люд-ського розуму на комп’ютерний но-сій). Паралельно будуть створені [43] технології віртуальної реальності або точної симуляції фізичного світу;

3. Розвиток «нейросиліконових» ін-терфейсів (об’єднання нервових клі-тин і електронних пристроїв в єдину систему) надає широкі можливості для кіборгізації (підключення штуч-них частин тіла і органів до людини через нервову систему [44], розроб-ки інтерфейсів мозок – комп’ютер (пряме підключення комп’ютерів до мозку, оминаючи звичні сенсорні ка-нали) для забезпечення високоефек-тивного двохстороннього зв’язку[45]

Вже сьогодні можливе вживлення мікросхем – суперчипів у зоровий нерв для штучних систем зору, а та-кож у мозок – для забезпечення без-термінальних варіантів спілкування людини з комп’ютером.

Зорови́й нерв (лат. nervus opticus) - II пара черепних нервів у людини та хребетних. Забезпечує здатність бачити. За функціональним поділом – нерв спеціальної чутливості (англ. special somatic afferent).
Нервова система - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.
Крім того, створені мікророботи, що мають здібність до виживання за рахунок пошуку джерел енергії у незнайомо-му середовищі, а також можуть са-мостійно рухатись в тілі людини, очищуючі організм від ракових клі-тин, бляшок холестерину, мікробів або стати вибірковою суперзбро-єю[46].

4. Стрімкий прогрес у когнітивній науці досить скоро дозволить «роз-в'язати загадку розуму», тобто опи-сати і пояснити процеси в мозку лю-дини, відповідальні за вищу нервову діяльність людини [47].

Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.
Наступним кроком, ймовірно, буде реалізація даних принципів в системах універ-сального штучного інтелекту - Ar-tificial intelligence systems (AIS або як його називають «сильного ШІ» або «ШІ людського рівня»), який буде володіти здібностями до самостій-ного навчання, творчості, роботи з предметними галузями та вільного спілкування з людиною [48].

1. Використання комп’ютерів для вивчення мозку;

2. Використання інформаційно-ко-мунікаційних технологій (ІКТ) для підсилення людського інтелекту. В таких галузях, як пошук і обробка інформації, структурування знань, планування діяльності, організація творчого мислення тощо, спеціально створені комп’ютерні інструменти грають значну роль: вони у все біль-шому ступені доповнюють природні здібності людини до роботи з інфор-мацією.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Вживлені у мозок мікросхе-ми можна розглядати як наступні шари мозку людини (що розвиваєть-ся), а штучна кора головного мозку (наприклад, кишеньковий комп’ю-тер, що носиться з собою, або мікро-чіпи, що вживлюються) одержали назву екзокортексу – зовнішньої ко-ри головного мозку [26];

3. В подальшому (приблизно у 2020 – 2030 рр.) елементи штучного інте-лекту будуть інтегруватись у розум людини з використанням прямих ін-терфейсів мозок – комп’ютер [49].

Наприклад, мікро- або наномашини можуть існувати всередині черепної коробки, підтримуючи зв'язок живих нейронів мозку зі штучними, що доз-волить обходитись без монітору та відеошолому.

Чéреп (лат. Cranium) - сукупність кісток голови черепних тварин. Складається з мозкового черепа і лицьового черепа.

У більш віддаленій перспективі таке розширення можливостей людини може привести (паралельно з роз-робкою систем «сильного ШІ) до формування надрозуму – підсилено-го людського інтелекту [50 - 51];

4. Створення цифрових мереж ново-го покоління (Internet 2, Super-Inter-net тощо), в яких зв'язок між вузлами здійснюється через супутник або по оптоволоконним ліням, забезпечить об’єднання домашніх комп’ютерів, професійних суперкомп’ютерів, за-собів зв’язку, а також засобів масо-вої інформації в єдину систему гло-бального інтелекту. Для обробки і відбору потоків інформації, що в мільйони разів перевищують можли-вості сприйняття людиною, мережа повинна стати синергомережею, що само організується, тобто стати гло-бальною AIS (GAIS) глобальною си-стемою колективного розуму. Пер-ші кроки в цьому напрямку зроблені в новітній концепції Semantic Web розвитку мережі Інтернет, прийня-тою Консорціумом всесвітньої паву-тини y 2007 p.[52].

Колекти́вний ро́зум (або колекти́вний інтеле́кт, англ. collective intelligence) - термін, що з'явився у середині 1980-х років у соціології при вивченні процесу колективного прийняття рішень. Дослідники з NJIT визначили колективний розум як здатність групи знаходити більш ефективні рішення задач, ніж найкраще індивідуальне рішення у цій групі.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
GAIS буде прий-мати інформацію від будь-якого ко-ристувача і вводити її у свою базу даних тільки у тому випадку,коли ця інформація представляє для неї інте-рес, що співпадає з суспільним. Ко-жен зможе вести діалог без посеред-ньо з GAIS, яка, спілкуючись з люд-ством, буде вибудовувати загальну систему колективних знань.


Серед найбільш відомих сьогодні глобальних субкультур користувачів сучасного Інтернету можна виділити такі, як: хакери, файлообмінювачі, блоггери, користувачі відкритого програмного забезпечення.

Відкрите програмне забезпечення Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

Рух хакерів виник на початку 1970-х років ХХ століття в Массачусетському технологічному інституті і одержав значний розвиток на ранніх етапах розвитку електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), а також під час розвитку Інтернет, в основному серед технічно просунутої молоді, що відрізнялась високим інтелектуальним рівнем і спеціалізувалась на вирішенні задач програмування ЕОМ максимально ефективними шляхами (названими ними «хаками»), які потребували глибоких знань комп’ютерної техніки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Сьогодні цей рух перетворився у повноцінну розгалужену культуру, яка включає в себе як деструктивні напрями, так і напрями, що надають перевагу позитивному творенню. Дане середовище характеризують надшвидкісні одержання і переробка інформації і постійна потреба існувати серед собі подібних для корегування знань та їх обміну [53].

У 1997 р. з появою програмного забезпечення Napster, виникла нова субкультура, основана на ідеї безконтрольного, високошвидкісного обміну інформацією, якою часто ставали відео- і аудіозаписи, у більшості випадків одержані нелегальними засобами.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Популярність даної обмінної мережі стала надзвичайно високою. Компанії, зацікавлені у захисті авторських прав, відреагували із затримкою, але все ж, незважаючи на засоби захисту, що застосовувались у програмному забезпеченні, вони змогли від слідкувати і пред’явити позови засновникам подібних мереж. У відповідь з'явилася велика кількість сторонніх реалізацій алгоритмів сітьового обміну (наприклад, Peer-To-Peer (Р2Р) – мережа, в якій відсутні виділені сервери, а кожен користувач є як клієнтом, так і сервером одночасно), які дозволили на теперішній час відновити і багато разів розширити мережу [54]. Діяльність файлообмінних мереж призвела до появи матеріалів (наприклад, фільмів, книг, аудіозаписів) практично у всіх країнах світу у вільному доступі.
Файлообмінна мережа - сукупна назва мереж для спільного використання файлів.Також існує достатня кількість субкультур, які виникли на стику двох середовищ – віртуального і реального. Зокрема, до них відносяться блоггери (люди, що ведуть блог (веб-сайт), основний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Сукупність усіх блогів називають блогосферою) [55]. Не дивлячись на те, що засобами комунікації для них є простори глобальної мережі, основою інформації, що поступає, часто є події з реального світу. За короткий період часу існування власники блогів створили повноцінну спілку зі своїми правилами і цінностями, якими стала достовірна та цікаво подана інформація. Висока популярність інформаційних технологій, що лежать в основі блогосфери, обумовлена двома факторами:

 • простотою обміну інформацією. Так популярні в мережі сервіси Flickr, YouTube, MySpace і Wikipedia спроможні надати користувачу доступ до фотографій, відео, близьких за інтересами людей, а також до енциклопедичних матеріалів з максимальною простотою. І головне – дати не просто можливість одержувати, але й можливість вносити свій вклад у побудову загальної інформаційної сфери з тими ж зручностями, що й одержувати інформацію;

 • всі ці технології спрямовані на організацію суспільного банку знань. Користувач фактично сплачує за послуги сервісу, віддаючи частину своїх знань або часу, що дозволяє сервісу розвиватись, в той час як від начальних організаторів сервісу вимагається тільки підтримка порядку і вирішення технічних питань.

Прекрасним прикладом середовища, основними якостями якого є відкритість, спільність знань і співробітництво, є рух OSS (open source software (англ.) – відкрите програмне забезпечення, тобто програмне забезпечення (ПЗ) з вихідним кодом, доступ до якого не закритий і загальнодоступний для поглядання і змін.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Це дозволяє усім бажаючим використовувати вже створений код для своїх потреб і, можливо, допомогти у розробці відкритої програми) [56]. Рух OSS з’явився разом з виникненням субкультури хакерів і заснований на ідеї спільної роботи над програмними рішеннями (а потім і над іншими областями, починаючи від створення електронних пристроїв і закінчуючи методиками приготування алкогольних напоїв). Цей рух породив платформу, яка дозволяє на сьогоднішній день підтримувати глобальну павутину. Мова йде, в першу чергу про операційні системи *nix, *bsd, а також веб-сервері Apache (термін веб-сервер визначає програмне забезпечення, що працює на сервері і яке відповідає за надання клієнтам (наприклад, браузерам) доступу до сайтів по запитанню [57]) і язиках програмування perl, php, pyton.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Не дивлячись на постійну конкуренцію з боку груп компаній на чолі з Microsoft (прибічників закритої розробки), сумарний процент серверів, наприклад, російського сегменту Інтернету функціонує більш, ніж на 80% на відкритих операційних системах і більш, ніж на 90% на відкритому веб-сервері Apache [58]. Подібні результати спостерігаються і в інших країнах, в тому числі в Європі і США[59].

Досвід, одержаний членами субкультури, в результаті допоміг створити проекти, що не мають відношення до програмних засобів. Одним з таких проектів стала Wikipedia (розташована за адресою Wikipedia.org) – вільна енциклопедія, яка вже на сьогодні містить в собі більше 5 млн. статей, кожна з яких має в собі перехресні посилання на інші статті, посилання на зовнішні матеріали. Основною причиною популярності даної енциклопедії став підхід до збору матеріалу і редакторі. Будь-який користувач Інтернету спроможний у будь-який час створити або піддати редагуванню будь-яку сторінку енциклопедії. Не дивлячись на велику кількість критики такого підходу, Wikipedia змогла стати одним з найбільш авторитетних і коректних енциклопедичних засобів.

На теперішній час усі вказані субкультури, не дивлячись на рівень самоідентифікації учасників цих субкультур, являють собою частини більш глобальної культури користувачів мережі Інтернет. Питання, чи є ця культура контркультурою з огляду на те, що вона не приймає більшу частину норм немережевого світу, залишається відкритим. Це є наслідком несталих і тих, що знаходяться у постійному русі, зв’язків між віртуальним просторм і реальним світом. Сьогодні можна констатувати, що [40, C.119]:


 1. відбувається прояв нового середовища існування індивідуумів – «паралельної реальності» (кіберпростору), в якому спроможна існувати людина, і, як наслідок, з огляду на різницю людських інтересів – появу нових субкультур, які мають у багатьох випадках більш складну структуру, ніж традиційні, внаслідок виникнення пограничних ситуацій при взаємодії зі світом реальним і субкультурами, в ньому представленими, а також внаслідок молодості мережі Інтернет;
  Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.


 2. ті, хто раніше не вважав себе учасником неотехнологічних груп, вимушені ставати їх членами із міркувань збільшення конкурентоспроможності;

 3. субкультури в середовищі глобальної мережі функціонують за тими ж базовими принципами і в рамках таких же базових визначень, що і в реальному світі, з тією лише різницею, що цінність багатьох предметів і понять змінена з урахуванням простоти копіювання їх у віртуальному середовищі. З іншого боку, ці субкультури знаходять свої цінності, які не мають прямих аналогів у реальному світі. До групи таких «віртуальних цінностей» можна віднести пропускну спроможність ліній або віртуальні предмети.

Таким чином, штучний інтелект все більше розвивається у бік створення глобальних систем суперінтелекту, які будуть мати ієрархічну структуру: на нижньому рівні це може бути локальна мережа (що належить сім’ї або організації), наступний рівень може поєднувати вже різних людей за тими чи іншими інтересами, і над усім цим повинен бути ще більш високий рівень, що поєднує усі накопичені знання і коригує рішення, що приймаються тематичними GAIS [26, C.135].
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

При цьому, як людина буде використовувати величезні можливості GAIS, так і GAIS буде використовувати її тілесну оболонку. Суспільство вже сьогодні володіє безсмертям, оскільки тривалість його існування нічим не обмежена або по крайній мірі набагато вища, ніж тривалість життя окремого індивіду. Ряд вчених вважає, що в майбутньому суспільство все більше буде ставати єдиним організмом Mega Sapiens [60 – 63].

1   2   3


Скачати 362.01 Kb.

 • Взаємовплив нано- та інформаційних технологій
 • Вплив інформаційних технологій на розвиток нанотехнологій 1. Депопуляція і старіння населення
 • Уповіль - нення нау - ково-тех - нічного прогресу
 • Взаємовплив інформаційних і біотехнологій
 • Депопуляція і старіння населення ; Уповіль - нення нау - ково-тех - нічного прогресу
 • Взаємодія інформаційних технологій і когнітивної науки
 • Конвергенція інформаційних технологій і когнітивних наук
 • Вплив інформаційних технологій на розвиток когнітивних наук 1. Депопуляція і старіння населення;