Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІгор Гісь Хмарні технології

Ігор Гісь Хмарні технології
Сторінка1/8
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Управління освіти Луцької міської ради

Міський методичний кабінет

Комунальний заклад

«Луцький навчально-виховний комплекс

«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»

Луцької міської ради Волинської області»
Ігор Гісь

Хмарні технології

як засіб формування

ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Луцьк – 2016

Схвалено науково-методичною радою

НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»

(протокол №4 від 15.02.16р.

Навчально-виховний комплекс (НВК) - термін українського законодавства та освіти, що позначає об'єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.
)

Гісь І.В. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІННО-ВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: методичні рекомендації. – Луцьк, 2016. – 56 с.


Хмарні технології (cloud computing) – це вільний спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

У методичних рекомендаціях розглянуто:


 • проектування та розгортання хмарно орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів;
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 • розроблено та проаналізовано моделі використання хмарно орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;

 • розроблено методичні рекомендацій щодо використання хмарних сервісів для проведення онлайн-уроків, тренінгів, круглих столів, для організації досліджень, проектної діяльності.

Автор: Гісь Ігор Володимирович, учитель інформатики КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», вчитель-методист

Рецензенти:

Федонюк А.А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,


Омелян П.П.
Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
, вчитель інформатики комунального закладу «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького» Луцької міської ради Волинської області», вчитель-методист
ЗМІСТ


Вступ 4

1.Проект локальної мережі для школи 8

1.1. Роль комп’ютерів в мережі 8

1.2. Рівні і пристрої доступу і розподілу 10

1.3. Локальна мережа (LAN) 13

1.3. Бездротові технології та пристрої (WLAN) 16

1.4.Проект, схема мережі 16

2. Освітній простір 19

2.1. Поняття веб-сайта 19

2.2. Загальна структура сайта 20

3. Google APPS 22

4. Office 365 35

4.1. Що таке Microsoft Office 365 38

4.2.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Переваги для шкіл 39

4.3. Плани для навчальних закладів 39

4.4. Порядок роботи 40

Крок 1. Реєстрація 40

Крок 2. Використання Outlook Web App 40

Крок 3. Зберігання матеріалів у службі SkyDrive 43

Крок 4. Робота з сайтом 44

Крок 5. Використання Microsoft Lync 2010 45

Висновки 46

Список використаних джерел 51Вступ


Завдяки впровадженню нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) полегшується взаємодія між різними типами освітніх установ, а також забезпечується високоефективна підтримка зворотного зв'язку між вчителем та учнями. На сьогодні неможливо уявити навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) без використання ІКТ та сервісів будь-якої пошукової системи (Google, Bing, Яндекс тощо).
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Більшість сайтів навчальних закладів є не тільки джерелом інформації про заклад, а і точкою доступу до навчального контенту для учнів (Вікі, Moodle, репозиторії та інше).
Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).

Провідним вектором сучасних досліджень у сфері інформатизації освіти є пошук комплексних рішень, які дозволяють сформувати єдине освітнє середовище навчального закладу за допомогою інноваційних технологій з урахуванням трендів сучасності та максимально персоналізувати навчання, що є невід’ємною частиною освіти майбутнього

Сучасні мережеві сервіси надають широкі можливості для створення різних навчальних ситуацій в яких учні можуть освоювати і відпрацьовувати навички необхідні в XXI столітті:


 • інформаційна грамотність, тобто вміння шукати інформацію, порівнювати її з різних джерел, розпізнавати та вибирати найнеобхідніше;
  Взаємодія комп'ютерів між собою, а також з іншим активним мережевим обладнанням, в TCP / IP-мережах організовано на основі використання мережевих служб, які забезпечуються спеціальними процесами мережевої операційної системи (ОС) - демонами в UNIX-подібних ОС, службами в ОС сімейства ОС Windows і т. д.
  Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 • мультимедійна грамотність - здатність розпізнавати і використовувати різні типи медіаресурсів як у роботі так, і в навчанні;

 • організаційна грамотність - здатність планувати свій час так, щоб встигнути, все що заплановано;

 • розуміння взаємозв'язків, які існують між різними людьми, групами та організаціями;

 • комунікативна грамотність - це навички ефективного спілкування та співробітництва;

 • продуктивна грамотність - здатність до створення якісних продуктів, можливість використання засобів планування.

Популярним трендом сьогодення все більше стають так звані хмарні технології, які створюють можливості роботи з інформаційними ресурсами, незважаючи на апаратно-програмне забезпечення клієнта, а також його географічне положення.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Незважаючи на територіальну віддаленість, хмарні засоби навчання можуть стати складовою навчальних середовищ та освітнього простору навчального закладу.

У технологічному аспекті інтеграції хмарних засобів навчання — це інформаційна система програмних, обчислювальних і телекомунікаційних засобів, а також організаційного та методичного забезпечення, що реалізує надання інформаційних, обчислювальних, телекомунікаційних ресурсів та послуг усім учасникам навчального процесу.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
«Хмара» — сучасний термін, який застосовують для опису Інтернет-технологій віддаленої обробки даних, доступ до яких можливий, незважаючи на апаратно-програмне забезпечення клієнта, а також його географічне положення.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Наприклад, учень, перебуваючи в школі або дома, для отримання відомостей може використати ноутбук, планшетний комп’ютер або смартфон.

У процесі проектування ІТ-інфраструктури навчального закладу важливо визначити моделі розгортання та надання хмарних платформ. Як відомо, технологічною основою роботи з хмарними технологіями є веб-технологія, тобто сервери та клієнти, які взаємодіють за протоколом обміну гіпертексту. Хмарні технології передбачають використання програмного забезпечення як сервісу (SaaS — Software as a Service). SaaS є моделлю надання програмного забезпечення, згідно якої для використання засобу чи сервісу клієнту необхідний лише веб-браузер. Крім SaaS існують інші сервісні моделі надання хмарних технологій, зокрема: IaaS (Infrastructure-as-a-Service) — модель, яка передбачає розгортання у «хмарі» інформаційної інфраструктури організації, PaaS (Platform-as-a-Service) — модель, яка передбачає розгортання певної програмної платформи, яку можуть використовувати не лише користувачі сервісу, а й програмісти та розробники.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Виділяють 4 моделі розгортання хмарних технологій:

1. Корпоративна — хмари, зазвичай, створюються і контролюються однією організацією.

2. Загальнодоступна, яка передбачає спільне використання платформ кількома організаціями. Управлінням такої хмари, зазвичай, займається зовнішній провайдер.

3. Групова, згідно якої організації спільно використовують хмарні сервіси провайдера.

4. Гібридна — передбачає поєднання кількох моделей.

Найбільш доцільною моделлю розгортання хмарних технологій у інфраструктурі навчального закладу є гібридна.

Проектування та впровадження хмарних технологій здійснюється у кілька етапів:


 • вивчення можливостей сучасних хмарних сервісів;

 • аналіз наявної структури та з’ясування сервісів, які можна мігрувати на публічні та приватні хмарні платформи;

 • розробка рішень щодо реалізацій завдань;

 • монтаж необхідного апаратного забезпечення;
  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.


 • встановлення й конфігурування програмного забезпечення;

 • інтеграція хмарних сервісів структуру навчального закладу;

 • адаптація сервісів до потреб навчального процесу;

 • сервісне обслуговування та супровід.

Важливим аспектом впровадження є інтеграція її традиційних та хмарних сервісів. Першочергове завдання такої інтеграції вбачаємо у розробці та конфігуруванні єдиної системи автентифікації користувачів зазначених сервісів.

Незважаючи на наявність потужних комерційних хмарних платформ, вважаємо доцільним розгортання в навчальному закладі хмари з використанням вільного програмного забезпечення. Цікавими вважаємо вільнопоширювані платформи, на основі яких можна спроектувати корпоративну хмару.

Серед таких виділимо платформи: Office 365, Google Apps. На основі порівняльного аналізу була обрана відкрита платформа Google Apps. Компанія Google Inc.

Google Inc. (вимовляється /ˈguːgl/, «ґу́ґл») - американська публічна транснаціональна корпорація, яку заснували 1998 року аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший пошуковий сервіс станом на 2016 рік, має у власності, зокрема YouTube і Blogger.
надає власні сервіси для безкоштовного корпоративного використання освітніми закладами.

Google надає безліч додатків і сервісів, що допомагають в навчанні.

Google ArtProject - інтерактивно-представлені популярні музеї світу, Google Docs - онлайновий офіс, Google Maps - набір карт , Google Sites - безкоштовний хостинг, який використовує вікі-технологію, Google Translate - перекладач, YouTube - відеохостинг.

Google Перекладач, або Google Translate - сервіс компанії Google, що дозволяє автоматично перекладати слова, фрази та web-сторінки з однієї мови на іншу. Google використовує власне програмне забезпечення для перекладу.
Google Docs (укр. Документи Ґуґл) - розроблений Google безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets.
Гугл ка́рти (англ. Google Maps) - набір додатків, побудованих на основі безкоштовного картографічного сервісу і технологій, які надає компанія Google.
Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними.

Основні сфери використання хмарних сервісів:

1. Синхронізація. Користувач, зберігши файл у хмарі через комп’ютер, може отримати доступ до нього з будь-якого іншого пристрою (смартфон, планшет, ноутбук). Усі зміни у файлі будуть автоматично відображені на усіх пристроях.

2. Резервне копіювання – щоб запобігти втраті важливої інформації, можна відправити дані на віддалений сервер.

Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.
У хмарі можна зберігати й резервні копії блогів та сайтів.

3. Спільна робота. Можна дозволити спільний доступ до певних файлів

Хмарні технології розширюють можливості роботи для вчителів та учнів. Вони надають вільний доступ до своїх збережених матеріалів і документів;

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.
використання відео-, аудіофайлів безпосередньо з Інтернету (без додаткового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн уроків, тренінгів, круглих столів; нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності; організація он-лайн уроків, вебінарів, інтегрованих практичних занять, лабораторних робіт; он-лайн комунікація з вчителями, учнями.
Каталог: ftp -> kabinet -> info -> 7 Material -> Metodicka
ftp -> Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект-Сервіс затверджую
ftp -> Робота учня 7(11)-б класу нвк “ Гімназії №14” м. Луцька Чалайдюка Назара Вікторовича Науковий керівник: Доцент кафедри прикладної математики Чепрасова Т.І. Луцьк – 2005
ftp -> Програмний комплекс по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків Програмне забезпечення по формуванню І виконанню кошторисів доходів та видатків та формуванню І збору консолідованої звітності
ftp -> 1 Види комп ютерної графіки 1 Растрова графіка
ftp -> Реферат Захист персональних даних користувачів у смартфонах
ftp -> Ліцензійний договір з кінцевим користувачем Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення abbyy lingvo будь-яке використання Вами цього програмного
Metodicka -> Управління освіти Луцького міськвиконкому Міський науково-методичний центр Практичні роботи по Windows посібник для вчителя
  1   2   3   4   5   6   7   8 • Хмарні технології
 • Google Docs