Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІ.І. Тюрменко експертна оцінка структури та змісту веб-сайтів архівних установ україни у статті йдеться про зміст експертної оцінки, яка використовувалась у процесі моніторингу веб-сайтів архівних установ для вирішення

Скачати 128.73 Kb.

І.І. Тюрменко експертна оцінка структури та змісту веб-сайтів архівних установ україни у статті йдеться про зміст експертної оцінки, яка використовувалась у процесі моніторингу веб-сайтів архівних установ для вирішення
Скачати 128.73 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір128.73 Kb.
УДК 32:651.5 (063) І.І.Тюрменко ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ВЕБ-САЙТІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ У статті йдеться про зміст експертної оцінки, яка використовувалась у процесі моніторингу веб-сайтів архівних установ для вирішення завдань визначених міжнародним проектом в рамках InterPARES Trust. Ключові слова: архівні установи, експертна оцінка, веб-сайт, інформаційна структура веб-сайту, порядок функціонування веб-сайту. Інформаційне суспільство значно прискорило процес демократизації суспільства, суттєво вплинувши на життя громадян усього світу. Адже доступ до інформації суттєво полегшився внаслідок розвитку Internet, соціальних мереж, підвищення рівня комп’ютеризації суспільства тощо. Не є виключенням і Україна. Зокрема, Закон України «Про національну програму інформатизації», прийнятий ще 1998 р.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
(остання редакція 2012р.), визначив стратегію задоволення потреб суспільства у різних сферах життєдіяльності людини [2]. Низка законів та підзаконних актів України спрямовувались на створення розгалуженої інформаційної інфраструктури.
Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) - нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.
На жаль, програма не була реалізована повною мірою, але попри усе дала поштовх до кардинального оновлення системи ринку інформаційних послуг та задоволення потреб суспільства в достовірній інформації, впровадження електронного урядування. Важливу роль у розвитку веб-сайтів відіграла Постанова Кабінету міністрів від 4 січня 2002 р. (останні зміни від 26.09.21.2013 р.) «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [3] та Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України: «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» від 25.11. 2002 р. [4].
Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
На основі цих документів Держкомархів України 20.03.2003 р. затвердив наказ «Про затвердження регламенту функціонування веб-сайту Держкомархіву України» [5]. Ці нормативно-правові акти поклали початок створенню веб-сайтів в органах виконавчої влади загалом та архівних установах зокрема. Архівним установам відповідно до функцій, визначених в законодавстві, а саме: обліку, зберігання документів та використання відомостей [1] належить важлива роль у популяризації історико-культурної спадщини та наданні державних послуг, які з уведенням електронного урядування, починають усе активніше реалізовуватися через веб-сайт.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Спробу проаналізувати веб-сайти обласних державних адміністрацій як документально-інформаційну систему здійснила у своїй кандидатській дисертації Чекмарьова Л. О. [9]. Водночас зауважимо, що в науковій літературі майже відсутні праці, присвячені аналізу веб-сайтів архівних установ [6]. Цей фактор визначив напрям досліджень групи викладачів, аспірантів та студентів кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, які підключилися до Міжнародного проекту InterPARES Trust та затвердили наукову тему на семінарі у Брюсселі (листопад 2013 р.).
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
Один з її етапів передбачає вивчення стану зберігання цифрової історико-культурної спадщини на веб-сайтах архівних установ. За результатами виконання проекту 7–9 квітня 2015 р. була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», у якій взяли участь науковці, працівники архівних, музейних та бібліотечних установ України та 8 зарубіжних країн [8].
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Збір даних про структуру та зміст веб-сайтів державних архівних установ областей проводився за допомогою моніторингу їх середовища. Так, усі сайти державних архівів областей України розробили порядок функціонування, структуру інформаційного наповнення, дизайн та зміст веб-сайтів.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Однак рівень їх внутрішнього інформаційного наповнення різниться. З цією метою була розроблена методика експертної оцінки веб-сайтів, яка спиралася на вимоги нормативно-правових актів щодо порядку їх інформаційного наповнення та функціонування [4; 5]. За об’єкт дослідження було взято 22 веб-сайти державних обласних архівних установ України (окрім Донецької та Луганської областей та АР Крим). Контекстна поведінка системи веб-сайтів вивчалася в декілька етапів: протягом січня – квітня та червня – жовтня 2014 р. На першому етапі проводився ознайомчий аналіз середовища веб-сайтів, а на другому застосовувалася методика експертної оцінки. Мета експертної оцінки полягала у визначенні контекстної поведінки системи веб-сайтів за наступними процесами: прозорість, ефективність, доступність, реактивність, засоби доступу, актуальність інформації, наявність електронних адміністративних послуг, зворотній зв’язок, кількість мов сайту, політика зберігання документів, обсяг електронних архівівоцифрованих документів.
Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Результати експертної оцінки подаються станом на жовтень 2014 р. Прозорість: зв’язок найменування сайту з його функціональним призначенням та змістом інформації, а саме: наявністю імені сайту архіву в адресному полі браузера; відображенням назви сторінки в інформаційному рядку браузера; відповідністю імені сайту завданням, характеру та сутності організації. Було встановлено, що загалом сайти системи обласних державних архівів відповідають параметру прозорості. Однак ім’я сайтів Державних архівів Вінницької, Житомирської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Миколаївської областей не чітко ідентифікується в адресному полі браузера.
Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.
Загалом відсутня уніфікація в ідентифікації імені сайтів архівних системи державних архівів областей в адресному полі браузера. Ефективність: легкість доступу до сторінки; наявність карти сайту та легкість її пошуку; наявність функції пошуку та зручність переходу по сторінкам; наявність інформації про архів; кількість електронних сторінок; гіперпосилання; навігація, ілюстрації та їх якість; реклама документів на головній сторінці; можливість авторизації на сайті для роботи в он-лайн режимі. Результати аналізу показали, що усереднений показник ефективності роботи сайтів складає 45. Карти сайтів не мали Державні архіви Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської областей. Функція навігації була відсутня на сайтах Державних архівів Волинської, Житомирської, Дніпропетровської областей. Не зазначено кількість електронних сторінок на жодній з рубрик 86 веб-сайтів Державних обласних архівів. Сайти Державних архівів Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської областей вказували кількість електронних сторінок лише у рубриці «новини».
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.
Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.
Рекламу документів на головній сторінці сайту було представлено на веб-сайтах Державних архівів Львівської, Сумської, Дніпропетровської областей, що становило 14. Доступність: доступ до сайту за протоколами каналів http, FTP; підтримка сайтом браузерів різних типів (Opera, InternetExplorer, Firefox, GoogleChrome), швидкість доступу до Інтернету з сайту; наявність функції пошуку інформації по усіх базах даних архівних установ; зв’язок з архівним порталом; наявність функції для слабкозорих та інформації про графік роботи архіву, про правила роботи в читацькій залі та правила копіювання і роботи з документами. Усереднена характеристика процесів доступності сайтів архівних установ, складає 47. Сайти обласних архівів 100 підтримувались браузерами Opera, InternetExplorer, Firefox, GoogleChrome. Функція для слабкозорих функціонувала на веб-сайтах Державних архівів Київської, Рівненської та Харківської областей, що становило лише 13.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
Реактивність: отримання консультацій через сайт; наявність дати оновлення інформації на сайті; облік користувачів сайтів та форумів; вихід у Facebook, Google та інші соціальні мережі; використання на сайті хмар тегів. Усереднений показник реактивності сайтів склав 19. Державні архіви Рівненської, Сумської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей вели облік користувачів сайтів, що становило 36 від загальної кількості протестованих веб-сайтів. Консультації он-лайн здійснювались через сайти Державних архівів Одеської, Рівненської, Сумської, Черкаської областей. Державний архів Харківської області представляє архів у різних соцмережах;
У 1880 році члени Історико-філологічного товариства Харківського університету заснували Харківський історичний архів. У 1920 році його перетворено у Центральний історичний архів при Харківській губнаросвіті.
Державний архів Одеської області – у Facebook, Twitter, Вконтакте; Державний архів Рівненської області – ВКонтакте, Facebook; Державний архів Хмельницької області – в Яндекс; Державний архів Чернівецької області в – Google.
Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Рі́вненська о́бласть (до 1991 року - Ровенська область) - область в Україні. Розташована на північному заході країни. Площа області становить 20,1 тис. км² (3,3 % площі території України). Населення 1 154,2 тис.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
1 листопада 1907 року був створений Крайовий архів Буковини. У листопаді 1918 року архів ліквідували, як і інші державні установи Австро-Угорщини. У 1924-1938 роках діяла Комісія державних архівів Буковини.
Засоби доступу: наявність на сайтах електронних путівників; електронних каталогів; електронних анотованих реєстрів метричних книг;
Метрична книга, також Метрика (застаріле) - паперовий реєстр, формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану. В метричних книгах духовенство реєструвало акти громадянського стану членів церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з фіксацією днів і років народження, вінчання, смерті.
інформації про розсекречені матеріали та їхні анотовані електронні реєстри описів; науково-довідковий апарат. Усереднений показник засобів доступу до архівних фондів становив 73. Електронні каталоги метричних книг були розміщені станом на жовтень 2014 р. на сайтах Державних архівів Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Одеської, Волинської, Київської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Черкаської, областей. Електронні документи  електронні архіви: бази даних; електронні виставки документів; електронні колекції документів: колекції унікальних документів, колекції фотодокументів, колекції карт, листівок тощо; електронний репозитарій; наявність наукового апарату опублікованих електронних документів.
Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Так, 95 сайтів архівних установ мали електронні виставки документів. З колекціями унікальних документів можна було ознайомитись на веб-сайтах Державних архівів Вінницької, Одеської, Чернігівської областей; з колекціями фотодокументів – на сайтах Державних архівів Запорізької, Полтавської, Херсонської, Чернігівської областей. На веб-сайті Державного архіву Одеської області функціонує значний за обсягом електронний депозитарій, який уміщує електронні видання з 1961 по 2015 роки та має дві електронні бази даних.
Електро́нне видання́ - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.
Вони дозволяють віднайти прізвища відомих осіб, інформація про яких міститься в бібліотечних виданнях та виявити інформацію про наявність путівників по архівам України та країн СНД, передивитися топографічну картотеку, картотеку газет дорадянського і радянського періодів до 1950 р. включно [7]. Загалом говорити про електронні архіви як бази даних електронних документів ще зарано. Це вимагає значних фінансових ресурсів, відповідного рівня інформатизації архівних установ, підготовлених кадрів тощо. Актуальність інформації: закони, нормативно-правові акти, стандарти; інформація про діяльність архівних установ; інформація про визначні ювілейні події та дати, персоналії; наявність архіву новин, час його створення; статистика відвідування новин. Станом на жовтень 2014 р. за визначеними параметрами інформацію на сайтах подавали Державні архіви Запорізької, Закарпатської, Полтавської, Тернопільської областей, що становило 22.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.
Решта сайтів архівних установ (78) подавали інформацію за групами окремих рубрик. Статистику новин, щодо ознайомлення з нею користувачів в он-лайн режимі вели 11 сайтів, з-поміж яких сайти Державних архівів Сумської, Кіровоградської областей. У ході експертизи було вивчено наявність архіву новин. Так, 82 сайтів державних архівів областей мали архів новин, відсоток яких по архівам розподілений наступним чином: 6 сайтів – з 2004 р. (Державний архів Чернігівської області); 6 сайтів – з 2006 р. (Державний архів Кіровоградської області); 11 сайтів – з 2007 р. (Державний архів Одеської, Сумської областей); 33 сайтів – з 2010 р. (Державні архіви Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей); 6 сайтів – з 2011 р. (Державний архів Волинської області);
Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький
Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.
Воли́нь (давньорус. Волыньска земля, Словеньска земля, Волинська земля, Велика Волинь) - давньоруська історична область, історично-географічний край у басейні південних приток Прип'яті і верхів'ях Західного Бугу (його правих приток), у північно-західній частині сучасної (з 1991 р.)
16 сайтів – з 2012 р. (Державні архіви Львівської, Полтавської Рівненської областей); 16 сайтів – з 2013 р. (Державні архіви Дніпропетровської, Миколаївської, Черкаської областей); 6 сайтів – з 2014 р. (Державний архів Київської області). Зворотній зв’язок: можливість користувачів залишити свою інформацію або допис, опитування користувачів сайту; наявність електронних приймалень; надання електронних адміністративних послуг. Лише 36 веб-сайтів, а це сайти Державних архівів Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей, станом на жовтень 2014 р. надавали можливість користувачам залишати свою інформацію, або коментар. Мови сайтів: аналіз мов, якими представлений сайт. Експертиза веб-сайтів станом на жовтень 2014 р. показала, що сайти Державних архівів Вінницької, Житомирської Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Чернігівської областей надають інформацію 1 мовою – українською, що становило 27 від загальної кількості сайтів; Державні архіви Запорізької, Кіровоградської, Рівненської областей надавали інформацію 2 мовами (укр. анг або укр. рос.), що становило 14 від загальної кількості сайтів; 81 сайтів надавали інформацію 3 мовами; Державний архів Дніпропетровської області надавав інформацію 6 мовами, що становило 5 від загальної кількості сайтів. Однак переклади на вказані мови переважно торкались головної сторінки та загальних відомостей про архіви. На сайтах державних архівів Київської та Тернопільської областей здійснювався автоматичний переклад через програму GoogleTranslate на задані мови.
Машинний переклад (МП) - технології автоматизованого перекладу текстів (письмових та усних) з однієї природної мови на іншу за допомогою комп'ютера; напрямок наукових досліджень, пов'язаний з побудовою систем автоматизованого перекладу.
Отже, веб-сайти державних архівів областей України вкрай потребують фахових перекладів інформації, викладеної не лише на головній сторінці веб-сайтів, а й на інших сторінках, зокрема йдеться про електронні каталоги, новини, виставки тощо. Обсяг електронного архіву  електронних документів: визначення загальної кількості обсягу електронних документів. Обсяги електронних архівів або кількості електронних документів викладених на веб-сайтах встановити не вдалося через відсутність такої інформації. Збереження: наявність на сайті політики постійного, тривалого та тимчасового зберігання інформації; план збереження резервних копій; план відновлення інформації на випадок техногенних катастроф; можливість створення резервних копій у режимі off-site; формати збереження інформації. Загалом політика збереження документів у тому числі і електронних визначається Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи» прийнятим 24.12. 1993 р. (останні зміни від 21.05.2015 р.). Міністерство юстиції України зареєструвало наказ від 11.11.2014 р.
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Техногенна катастрофа (англ. Industrial disaster) - катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
«Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», який лише частково вирішує проблему роботу з електронними документами на веб-сайтах системи державних архівів областей. Отже, результати експертної оцінки веб-сайтів системи державних архівів областей показали наявність сучасних та достатньо зручних веб-сайтів, інформація на яких уміщується та оновлюється відповідно до законодавчої бази України. Водночас сьогодні існує потреба у розробленні політики щодо управління електронними документами на веб-сайтах архівних установ, як комплексу взаємопов’язаних заходів, що торкаються управління, вимог зберігання, відповідальності, порядку роботи з електронними документами, роботи з віртуальною аудиторією у соціальних мережах, громадськістю тощо. Література: Про Національний архівний фонд та архівні установи. Закон України від 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon2.rada.gov.ualawsshow3814-12. Заголовок з екрана. Про Національну програму інформатизації. Закон України від 04.02.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon4.rada.gov.ualawsshow7498-врed20121202 . Заголовок з екрана. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади. Постанова Кабінету міністрів від 4 січня 2002 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http:zakon4.rada.gov.ualawsshow3-2002-п . Заголовок з екрана. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України від 25.11. 2002 р.  [Електронний ресурс]. Режим доступу : http:zakon4.rada.gov.ualawsshowz1021-02. Заголовок з екрана. Про затвердження регламенту функціонування веб-сайту Держкомархіву України. Наказ Державної архівної служби України від 20.03.2002 р.
Державна архівна служба України (скорочено Укрдержархів) - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належить до її компетенції.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.archives.gov.uaLaw-baseSCAUindex.php2002-16. Заголовок з екрана. Клімчук Л.В. Веб-сайти архівних установ Поділля як джерельна база краєзнавчих досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:C:Documents and SettingsИраМои документыDownloadsbdi_2011_4_2.pdf. Заголовок з екрана. Корецька О. А. Інформація про бібліотеку [Електронний ресурс] Веб-сайт Державного архіву Одеської області. – Режим доступу : http:archive.odessa.gov.uabibliotekaabout. Заголовок з екрана. Міжнародна наукова конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» [Електронний ресурс]  Веб-сайт Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – Режим доступу: http:gmi2.nau.edu.uaindex.phpoption=com_content&view=article&id=2498:2015-04-17-18-43-00&catid=5:news. Заголовок з екрана. Чекмарьова Л. О. Веб-сайт обласної державної адміністрації як документально-інформаційна система: засади функціонування. структура, зміст [Текст]: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.10 Чекмарьова Любов Олександрівна; Державний Комітет архівів України.
Державний комітет архівів України (скорочено Держкомархів України) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2008. – 19 с. The article is about the content of a peer review which is used to monitoring websites of archival institutions to meet the challenges identified by international project within InterPARES Trust. Key words: archival institutions, methodology of peer review, website, informational structure of website, working arrangements of website. В статье рассматривается содержание экспертной оценки, которая применялась при мониторинге веб-сайтов архивных учреждений для решения задач, определенных международным проектом InterPARES Trust. Ключевые слова: архивы, экспертная оценка, веб-сайт, информационная структура веб-сайта, порядок функционирования веб-сайта.


Скачати 128.73 Kb.

  • Національного авіаційного університету
  • Державний архів Харківської області
  • Одеської області
  • Кіровоградської областей
  • Чернігівської області
  • Міністерство юстиції України
  • Державної архівної служби України
  • Державний Комітет архівів України