Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІіі. Використання системи координат уск-2000 при здійсненні робіт із землеустрою

Скачати 70.21 Kb.

Ііі. Використання системи координат уск-2000 при здійсненні робіт із землеустрою
Скачати 70.21 Kb.
Дата конвертації 09.04.2017
Розмір 70.21 Kb.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Місцеві системи координат застосовуються для ведення державного земельного кадастру на території, на яку поширюється відповідна система координат.

Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

3. Картографічні матеріали та документація із землеустрою, які створені в системах координат СК-42, СК-63 та місцевих системах координат, утворених від них, переводяться в систему координат УСК-2000 або місцеву систему координат, однозначно зв’язану із системою координат УСК-2000.

4. Комплекс польових робіт із землеустрою включає:

побудову ГМЗ 4 класу, 1 та 2 розрядів;

створення знімальної геодезичної мережі;

знімання на місцевості об’єктів кадастру;

оброблення та оформлення матеріалів виконаних польових геодезичних робіт.

5. Координати пунктів ГМЗ визначаються:

спостереженнями ГНСС;

ГНСС у статичному режимі;

Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.

побудовою лінійно-кутових мереж, прокладанням полігонометричних ходів 4 класу, 1 та 2 розрядів.

6. Знімальна геодезична мережа створюється з метою згущення ДГМ та ГМЗ до щільності, що забезпечує виконання знімання геопросторових об’єктів.

Координати пунктів знімальної геодезичної мережі визначаються:

спостереженнями ГНСС у статичному режимі;

спостереженнями ГНСС у режимі мережевого RTK;

побудовою лінійно-кутових мереж та прокладанням полігонометричних ходів.

7. Апаратура супутникових радіонавігаційних систем для знімання геопросторових об’єктів використовується відповідно до Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1075.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Знімання геопросторових об’єктів на місцевості виконується методами, визначенимиІнструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженою наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09 квітня 1998 року № 56, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за № 393/2833, та Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686.

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

8. Під час використання супутникових геодезичних приймачів ГНСС для визначення точок знімальної основи та зйомки геопросторових об’єктів із застосуванням технологій RTK розробниками документації із землеустрою перевіряється диференційне поле координатних поправок, які задаються мережами ГНСС.

Контроль диференційного поля координатних поправок під час роботи з використанням технологій RTK здійснюється не менше ніж на двох найближчих пунктах ДГМ і ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних.

Розбіжність у значеннях координат контрольних пунктів не повинна перевищувати 0,1 м у містах обласного значення, 0,2 м - в інших містах і селищах, 0,3 м - у сільських населених пунктах і 0,5 м - за межами населених пунктів.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

9. Обробка матеріалів зйомок при виконанні робіт із землеустрою здійснюється в системі координат УСК-2000 або в місцевій системі координат, однозначно зв’язаній із системою координат УСК-2000.

10. Під час обробки лінійно-кутових вимірювань вводиться поправка у виміряні напрями та лінії за перехід на площину Гаусса - Крюгера.

Поправка в горизонтальне направлення Д12 за кривизну зображення геодезичної лінії на площині Гаусса - Крюгера обчислюється за формуламиІІІ. Використання системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою

1. Роботи із землеустрою виконуються в системі координат УСК-2000 або місцевих системах координат, однозначно зв’язаних із системою координат УСК-2000.

2. Паспорти місцевих систем координат затверджуються наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на територію Автономної Республіки Крим, території областей, міст Києва і Севастополя.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

де

x1, y1

-

прямокутні координати початкової точки лінії;
x2, y2

-

прямокутні координати кінцевої точки лінії.

Поправка в лінію Дd12 за перехід на площину Гаусса - Крюгера обчислюється за формулоюде

s

-

горизонтальна віддаль виміряної лінії;


-

середній радіус кривизни еліпсоїда Красовського, який для території України становить 6 378 кілометрів.

11. Для обробки супутникових геодезичних спостережень використовується прикладне програмне забезпечення виробників приймачів ГНСС.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Перехід від просторових прямокутних координат X, Y, Z у системах координат ITRS/ITRF2000 до просторових прямокутних координат X, Y, Z в системі координат УСК-2000 виконується за методом Гельмерта з використанням таких наближених параметрів:де-

величини зміщення центра системи координат ITRS/ITRF2000 відносно центра системи координат УСК-2000 за осями Х, Y, Z;


-

величини кутів повороту осей системи координат ITRS/ITRF2000 відносно осей системи координат УСК-2000 за осями Х, Y, Z;


-

величина зміни масштабного коефіцієнта.

Перетворення просторових прямокутних координат X, Y, Z у геодезичні B, L, H здійснюється з використанням еліпсоїда Красовського з такими параметрами:

велика піввісь - 6 378 245 м;

стиснення - 1:298,3.

Для перерахування геодезичних координат на площину в проекції Гаусса - Крюгера із списку проекцій, запропонованих програмою, в якій здійснюється обробка супутникових геодезичних спостережень, вибирається поперечна проекція Меркатора або Transverse Mercator та задаються параметри:

початок відліку широти - 0°;

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Велика піввісь (для еліптичних орбіт) - половина великої осі еліпса. Велика вісь проходить через обидва фокуси еліпса та дві його вершини.
Рівнокутна циліндрична проекція Меркатора - одна з основних картографічних проекцій. Розроблена Герардом Меркатором для застосування в його «Атласі».

початок відліку довготи - значення довготи осьового меридіана місцевої системи координат відповідно до паспорта місцевої системи координат;

північний умовний зсув початку системи координат - 0 м для місцевих систем координат Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь; для місцевих систем координат населених пунктів - значення відповідно до паспорта місцевої системи координат;

східний умовний зсув - 300 000 м для місцевих систем координат Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь; для місцевих систем координат населених пунктів - значення згідно з паспортом місцевої системи координат;

масштабний коефіцієнт - 1,0000.

Для переходу від геодезичних висот Н у нормальну систему висот - Балтійську систему висот 1977 року - використовується модель квазігеоїда для території України.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

12. Площа геопросторового об’єкта на площині Гаусса - Крюгера визначається аналітичним методом за прямокутними координатами xi та yi поворотних точок його меж за формулою

абоде

i = 1, 2, 3,...n

-

кількість поворотних точок.

Визначення геодезичних площ геопросторових об’єктів виконується строгим методом на поверхні референц-еліпсоїда або до значення площі, обчисленої за координатами x, y в проекції Гаусса - Крюгера, вводиться поправка Др, яка обчислюється за формулоюде-

середній радіус кривизни еліпсоїда Красовського, який для території України становить 6378 кілометрів;


-

обчислена площа геопросторового об’єкта на площині Гаусса -Крюгера;


-

обчислюється за формулоюде-

прямокутна ордината поворотної точки межі геопросторового об’єкта;


-

кількість поворотних меж геопросторових об’єктів.

13. Під час визначення довжин ліній та напрямів, обчислених за прямокутними координатами x, y поворотних точок меж геопросторових об’єктів у проекції Гаусса - Крюгера, у довжини ліній та напрями вводяться обернені поправки (зі знаком "-") за перехід від площини Гаусса - Крюгера на поверхню референц-еліпсоїда за формулами, наведеними у пункті 10 цього Порядку.

14. У разі необхідності приведення площі і геодезичної площі геопросторового об’єкта до єдиного значення виконується документація із землеустрою.15. Геодезична інформація, що є державною власністю, надається адміністратором банку геодезичних даних відповідно до вимог Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 646.


Скачати 70.21 Kb.