Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені бориса грінченка

Імені бориса грінченка
Сторінка5/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Грицеляк Б. І. Основні критерії та показники вебометричного рейтингу університетів світу [Електронний ресурс] / А. В. Тютюнник,  Б. І. Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Вип. 6 – С. 75–79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Гріньова О. М. Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології / О. М. Гріньова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХХІ. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013 р. – С. 93-106.

Гріньова О. М. Психологічні особливості смисложиттєвої самореалізації у майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки / О. М. Гріньова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта: Вид-во КГУ, 2013. – С. 85-93.

Гринёва О. М. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и профессионального самоопределения будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки / О. М. Гринёва // Психология переходов: слово-образ-действие: Сборник научных статей (17-22 июня 2013 г.). – Рига: Изд-во SPPA, 2013. – С. 34-39.

Гунька А. М. Київський модерн: творчість Е. Брадтмана крізь призму століть / А. М. Гунька // Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; ред колегія: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А. Л. Зінченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 176 – 183.

Гуржій А. В. Безпека дорожнього руху в сучасній парадигмі національної безпеки / А. В. Гуржій // Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 104-112.

Гуржій А. В. Актуальні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху: витоки та шляхи вирішення / А. В. Гуржій // Юридичний вісник Причорномор’я. – 2011. – № 3 (3). – Ч. 3. – С. 37-46.

Гуржій А. В. Теоретико-правові засади визначення підстав адміністративної відповідальності / А. В. Гуржій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 122-132.

Гуржій А. В. Соціально-економічні передумови адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього перевезення вантажів та проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів / А. В. Гуржій // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 65-71.

Гуржій А. В. Сутність і значення адміністративно-правової кваліфікації / А. В. Гуржій // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 197-200.

Гуржій А. В. Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних, великоваговагових і великогабаритних вантажів / А. В. Гуржій // Наука і правоохорона. – 2012. - № 1. – С. 181-188.

Гуржій А. В. Відповідальність за адміністративні проступки проти безпеки дорожнього руху як об’єкт наукових досліджень / А. В. Гуржій // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 1. – С. 56-66.

Гуржій А. В. Адміністративно-правові форми та методи реалізації державної політики безпеки дорожнього руху // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 2. – С. 64-69.

Гуржій А. В. Проблеми встановлення суб’єкта порушень правил перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів у процесі адміністративно-парвової кваліфікації / А. В. Гуржій // Вісник запорзького національного університету. Серія : Юридичні науки. – 2012. – № 1. – Ч. 2. – С. 111-117.

Гуржій А. В. Актуальні проблеми встановлення об’єкта правопорушень у сфері перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів / А. В. Гуржій // Вісник прокуратури. – 2012. – № 12. – С. 111-117.

Гуржий А. В. Административно-правовые формы и методы обеспечения безопасности дорожного движения / А. В. Гуржий // The Scientific and Pedagogical News of Odlar Yurdu University. – 2012. – №43. – P. 105-111.

Давидова Н.О. Знайомство з Верховним Судом США // Право США. – 2013. - №1-2.

Давидова Н.О. Право США на правовій карті миру // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : збірн. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка ; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. С. 83-85.

Данько В.А. Эффект фототравления в тонких слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников // В.А. Данько, И.З. Индутный, В.И. Минько, П.Е. Шепелявый, О.В. Березнева, О.С. Литвин // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, вып. 4. – С. 520–524.

Конакова Р.В. Преобразование структуры SiC/por-SiC/TiO2 в процессе быстрого термического отжига / Р.В. Конакова, А.Ф. Коломыс, О.С. Литвин, О.Б. Охрименко, В.В. Стрельчук, А.В. Светличный, Л.Г. Линец // Физика и техника полупроводников. – 2012. – Т. 46, вып. 9. – С. 1244–1247.

Даценко Т. О. ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку та ризики, пов'язані з їх впровадженням / Т. О. Даценко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць / За заг. ред. М. А. Журби. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 184-186.

Диба Т.Г., Нестерова Т.В., Радзієвська М.П., Кнотович Я., Радзієвський П.О., Диба Є.В. Аналіз залежності стилю життя і деяких параметрів захворюваності органів дихання дітей 7 – 9 років у Польщі та на Україні// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць. – Харків. – 2013. - № 10. – С. 60 – 67. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Дика Н.М. Терміносистема в контексті вивчення граматики на уроках української мови в старших класах ЗНЗ// Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. - Вип. 40. - 298 с. - С.18492-197 (0,5 д.а.) і моя хай буде)) Горохова Т.О. Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів // Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. - Вип. 40. - 298 с. - С.184-188.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з української мови. Морфологія. Іменні частини мови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». – К., – 2013. – С.17-23.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з української мови. Морфологія. Іменні частини мови. (продовження) Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 13-19.

Дика Н.М, Козир М.В. Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 12 – С. 9-12.

Дика Н.М. Тести та завдання до тематичного контролю з українськоїмови. Морфологія. Іменнічастинимови. Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 13-19. (0,25 др. арк.)

Довбня С.О. Сучасні тенденції програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні / Софія Олегівна Довбня // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – С.49 – 52

Дружененко Р.С. Використання навчальних диктантів з елементами ліналізу тексту на уроках української мови/ Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 6 – С. 5-8. (0,12 др. арк.)

Динниченко Т. А. Роман як жанр: проблеми інтерпретації у творчості А. Жіда // Літературознавчі студії. Вип. 37. Частина 1 : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 – 480 с.

Динниченко Т. А. Французский литературный канон 18 века в творчестве А Жида // // Синопсис: текст, контекст, медіа: електронне фахове видання. – 2013. – №1. Режим доступу: http://synopsis.kmpu.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/4. – Заголовок з екрана. (0,6 д.а.)

Драч О. О. Соціальний склад курсисток вищої школи в Російській імперії : перманентна (р)еволюція поч. ХХ ст. / О. О. Драч // Український селянин : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 13. – С. 51 – 54.

Драч О. О. Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: (досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012 – Вип. 5. – С. 109 – 112.

Драч О. О. Предметна система навчання у вищій жіночій школі Російської імперії : досвід упровадження / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 8 (221). – С. 22 – 27.

Драч О. О. Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи / О. О. Драч // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний наук. зб. Серія: Історія / Одеський нац. політех. ун-т. – О., 2012. − Вип. 24. – С. 33 – 43.

Драч О. О. Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 9 (222). – С. 105 – 111.

рач О. О. Студентки з Російської імперії в європейських університетах : новий спосіб представництва держави (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 19 (248). – С. 90 – 95.

Драч О. О. Політика державної влади Російської імперії щодо педагогічної діяльності іноземців у ХІХ ст. / О. О. Драч // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 29 (242). – С. 15 – 20.

Драч О. О. Харківський університет і вищі освіта жіноцтва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. / ВІР УАН. – К., 2013. – Вип. 68 (№ 1). – С. 29 – 36.

Драч О. О. Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч, А. А. Котиченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 9 (262). – С. 94 – 99.

Драч О. О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) / О. О. Драч // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345 – 348.

Драч О. О. Образ курсистки вищих жіночих курсів Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. О. Драч // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. / ВІР УАН. – К., 2013. – Вип. 71 (№ 4). – С. 68 – 74.

Драч О. О. Кримчанки на шляху здобуття вищої освіти в другій половині ХІХ ст.: непросте повсякдення / О. О. Драч // Українська орієнталістика : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 6. – С. 36 – 42.

Драч О. О. Высшее женское образование в Российской империи: от оценок очевидцев до историографических образов современников / О. О. Драч // Беларусь, Расія, Україна: дыялог народау і культур. (Серыя «Гістарыяграфічныя даследванні». – Гродна, 2013. – С. 317 – 329.

Дятленко Н. М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити / Н. М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С. 18 – 20.

Дубовик С. Г. Орієнтовні контрольні роботи з української мови в початковій школі / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36–45.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 9–12.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 3–6.

У статті розглядаються фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках української мови.Дятленко Н.М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити / Н.М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С.18 – 20.

Дятленко Н. М. Педагогічні умови підтримки самоповаги у дошкільників / Н. М. Дятленко / Zbiór raportów naukowych. Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych (29.07.2013 - 31.07.2013 ) – Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 32 – 36.

освіта. – 2013. – № 38–39. – С. 17–24.Дубовик С. Г. Орієнтовні контрольні роботи з української мови в початковій школі / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36–45.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 9–12.

Дубовик С. Г. Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів / С. Г. Дубовик // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 3–6.

У статті розглядаються фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках української мови.Дятленко Н.М. Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити /Н.М. Дятленко // Дошкільне виховання. – №1. – 2013. – С.18 – 20.

Дятленко Н.М. Педагогічні умови підтримки самоповаги у дошкільників / Н.М.Дятленко / Zbiór raportów naukowych. Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych (29.07.2013 - 31.07.2013 ) - Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 32 – 36.

Ежова Т. Е. Предпосылки обеспечения культурных прав умственно отсталых детей в истории развития теории и практики олигофренопедагогики (20-30-е годы ХХ века) / Н. А. Супрун, Т. Е. Ежова // сб. научн. статей участников V Международного теоретико-методологического семинара [«Специальная педагогика и специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологи»], (08-09 апреля 2013 года) / ИСОиКР ГБОУ ВПО МГПУ. – В 2-х т. – Т. 2. – М. : ЛОГОМАГ, 2013 – С.68-72.

Журавель Т. В. Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях / Т. В. Журавель // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 144–152. – (Серія «Педагогічні науки»).

Загарій В. П. Стабильность национальной валюты как монетарная составляющая финансовой безопасности государства / В. П. Загарій // Экономика и предпринимательство. – 2013. – №8. – С. 40–44.

Задніпрянець І. І. Методичні рекомендації до викладання природознавства в 5 класі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. – С. 2 – 5.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Механічні коливання і хвилі (11 клас) / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. – С. 6 – 9.

Задніпрянець І. І. Методи вивчення природи. Методи наукового пізнання (10 клас, рівень стандарту) / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 8. С. – 22 – 23.

Задніпрянець І. І. Розвиток здатності вчителя до самоаналізу у процесі методичної роботи / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 2 – 4.

Задніпрянець І. І. Календарне планування курсу «Природознавство» в 5 класі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 5 – 8.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Механічні коливання і хвилі / І. І. Задніпрянець // Фізична газета. – 2013. – № 4. – С. 2 – 3.

Задніпрянець І. І. Технологія модульного навчання. Модульна програма теми «Механічні коливання і хвилі»(11 клас) / І. І. Задніпрянець, М. В. Ігнатієва, Ю. Б. Северенчук // Фізична газета. – 2013. – № 4. – С. 3 – 6.

Задніпрянець І. І. Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 3. Перетворення енергії в коливальному русі / І. І. Задніпрянець, І. А. Бойко, А. Г. Горловська, Н. В. Стоянова // Фізична газета. – 2013. – № 6. – С.19 – 22.

Задніпрянець І. І. Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 4. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання / І. І. Задніпрянець, Т. К. Забєла // Фізична газета. – 2013. – № 7. – С. 8 – 11.

Заец В. Г. Использование межпредметного дидактического материала в 8-9 классах с углубленным изучением украинского языка // Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации / В.Г Заец // Сборник по филологии №8 . 15 февраля г. г. Астрахань / – Астрахань: Издательский дом : «Астраханский университет», 2013. – № 8. – С.71-74.(0,12 др. арк.)

Заєць В. Г.  Формування мовно-мовленнєвих компетенцій засобами навчального тексту на уроках української мови у 8-9 класах [Електронний ресурс] / В. Г. Заєць // Рідна мова. – Режим доступу до журн.: http://www.interklasa.pl.portal/dokunenty/ridna_mova_uk/index.php?page=rm38_06 Зайченко О.В. Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови). / О.В.Зайченко// Вісник Національного технічного університету «Київський Політехнічний Інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ, ISSN 2307-1591, 2013. – №1. С.16-25.

Зайченко О.В. Семантико-поняттєва категорія «якість» у лінгвістичних студіях. / О.В.Зайченко// Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. –  Ч. ІII. – С.54-62.

Зеліско І. М. Біоекономічна парадигма розвитку аграрних формувань України / І. Зеліско //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»/ Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181.Ч. 5. – 247с. – С. 21–26.

Зеліско І. М. Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами / І. Зеліско //  Вісник аграрної науки. – 2013. – №1. – С.22–27.

Зеліско І. М. Сучасні аспекти формування фінансових ресурсів інтеграційних аграрних формувань / І. Зеліско //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»/ Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.:ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 177.Ч.3. – С. 219–226.

Зеліско І. М. Фінансова підтримка розвитку інтеграційних аграрних формувань / І. Зеліско // Інноваційна економіка. – 2013. – №8. – С.28–34.

Зеліско І. М. Фінансові потоки аграрних формувань / І. Зеліско // Ефективна економіка. – 2013. – №6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1206.

Захарчук-Дуке О.О.Провідні тенденції створення підручників і посібників з української мови для студентів.//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск сорок. Частина 3. - Ялта: РВНЗ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", 2013р. – С. 75-81.(0,25 др. арк.)

Заяць Л.І. Підготовка магістрів в університетах Нідерландів. /Л.І. Заяць // Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». 2013, №3 (додаток 2) - С. 169-172.

Зинченко В.В. Микросоциальное измерение институциональных девиаций общественного развития и идеологемы бессознательного[Текст] /В.В.Зинченко //Креативная экономика и социальные инновации, 2 (3), №2 – 2012.Тематический выпуск «Детали, меняющие мир, от локальных эпизодов к эпохальным событиям». - 175 с. - С.18-28.

Зінченко В.В. Постіндустріалізм, динаміка процесів самоорганізації і управлінська демократія в перспективах трансформаційних змін векторів глобального розвитку [Текст] /В.В.Зінченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. –К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – 908 с. – С. 337-348.

Зинченко В.В. Институализация ценностного контекста в менеджменте образовательных и воспитательных программ современной западной социальной философии образования//Проблемы воспитания личности молодого человека в образовательном процессе. – М.: РПА Минюста России, 2013: в 2 ч. – Ч. 2 – 523 с. – С.442-449.

Зинченко В.В. Социальная духовная онтология и практика системных общественных трансформаций//Культура.Политика.Понимание:Материалы Междунар. Симпоз. ученых. – Белгород:ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 192 с. – С.30-35.

Зинченко В.В. Институциональная модель «общественного управления» модификациями поведения и ценностный технократизм социально-экономической системы образования и воспитания необихевиоризма//Перспективы науки и образования. Научный журнал. – №2. Март-апрель – 2013. – 177 с. – С.7-20.

Зинченко В. В. Проблемы постсоветской трансформации системы и ценностей народовластия в перспективах институциональных реформ местного самоуправления Теория и практика государственного и муниципального управления: Сборник научных трудов. Вып. 7. – Тюмень: РИО ТюмГАСУ, 2013. - С. 139-149.

Зінченко В.В.Інституційна деструкція неоліберальної глобалізації і стратегії системного антикризового менеджменту [Текст] /В.В.Зінченко // SCIENTIFIC STUDIES/Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Міжнародне наукове видання. – К.:МІЛЕНІУМ, 2012. Вип.1, В. – XVIII 427 с. – С.589-613.

Зинченко В.В. Институализация научного знания в контексте методологии общественных трансформаций//Бытие науки и жизнь научного сообщества. – Магнитогорск, 2013. – 306 с. – С.76-94.

Зинченко В.В. Стратегия ценностной и правовой легитимации демократического общественно-политического дискурса//Духовные основы государственности и правопорядка. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. - 180 с. - С. 55-58.

Зинченко В.В. Дискурс как аналитическая социальная онтология, аксиология и гносеология человека[Текст] /В.В.Зинченко //Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – №1, июнь 2013. – 161 с. – С.4-24.

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократії [Текст] /В.В.Зінченко // Часопис Національного університету «Острозька академія».Серія «Право». – 2013. – № 1(7). – С.1-36.

Зінченко В.В. Соціально-філософська альтернатива стратегій суспільного розвитку: самоврядний лібертаризм versus неолібералізм//Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Вип.14. – К.:КНУ ім. Т.Шевченка,2012. – 248 с. – С.117-133. .

Зинченко В.В. Парадигма глобально-институционального развития в отечественной концепции физико-социальной модели прогресса[Текст] /В.В.Зинченко //Человек, общество, природа (К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского):материалы Междунар.науч.-практ.конф. – СПб:СПбГАСУ,2013. – 344 с. – С.112-123. .

Зинченко В.В. Стратегии интеграции и ценностные ориентиры транзитивной Украины в системном контексте постсоветского пространства [Текст] /В.В.Зинченко // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.):материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25-26 апреля 2013 г. – Витебск:ВГУ им.П.М.Машерова,2013. – 344 с. – С.160-163.

Зинченко В.В. Интеграция и институализация аксиологических концепций воспитания в современной западной социальной философии образования [Текст] /В.В.Зинченко // Педагогика высшей школы: диалог епох. – СПб:СПбГАСУ,2013. – 456 с. – С.426-432..

Зинченко В.В. Трансформации ценностной среды образовательно-воспитательного процесса в современном общественном развитии и моделях философии образования//Общество знания: философия, управление, образование: Сб. статей III Сибирского философского семинара (Всероссийской научной конференции с международным участием). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 376 с.-169-176.

Зинченко В.В. Институциональные трансформации мирового глобализма и альтернатива общественно-экономического развития в модели демархического делиберативного менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко // Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания: сборник статей. - Заокский:ЗДА,2012. - 183 с. – С.122-126.

Зинченко В.В. Социальные и христианские ценности в глобальных принципах общественного развития и гражданской демократии [Текст] /В.В.Зинченко //Гуманитарные и социально-экономические проблемы современности: сборник научных трудов. – Пенза: ПГУАС, 2013. – 198с. – 0,7 д.а.

Зинченко В.В. Общественно-экономическое измерение институциональных идеологем бессознательного и потенциал антропологическо-социальных трансформаций [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы науки и образования. Научный журнал. – № 5. Сентябрь-октябрь – 2013. – 262 с. – С.31-38.

Зинченко В.В. Модель организационно-управленческих инноваций как практика эффективного развития [Текст] /В.В.Зинченко // Инновационная активность современных российских промышленных предприятий: междисциплинарные научные подходы, результаты исследований, опыт социальных преобразований. Сборник тезисов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 26-27 сентября 2013 г. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2013. – 370 с. – С.329-332.

Зінченко В.В. Сучасний університет, провідні системи вищої освіти: традиції, реформи і модернізаційні моделі в умовах глобалізації [Текст] /В.В.Зінченко //Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – 122 с.– С.57-61.

Зінченко В.В. Глобальні трансформації сучасних парадигм освіти і менеджменту суспільного виховання [Текст] /В.В.Зінченко //Постметодика. – 2013. – № 2. – С.41-48.

Зинченко В.В. Неомарксизм и трансформационно-ценностные перспективы левого идейно-политического дискурса в глобализированной современности [Текст] /В.В.Зинченко//Научно-исследовательские публикации. – № 2. – 2013. – 160 с. – С.5-37.

Зинченко В.В. Институализация общественного народовластия и перспективы самоуправления в постсоветском региональном развитии[Текст] /В.В.Зинченко //Государственный советник. Научно-практический журнал. – №1.– 2013. – 97 с. – С.24-45.

Зинченко В.В. Делиберативные модели менеджмента и самоорганизационных систем в глобальных институциональных трансформаций общественно-экономического развития /В.В.Зинченко // Маркетинг МВА. – 2013. – Том № 7. Выпуск 2. – 296 с. – С.263-296.

Зинченко В.В. Социальный инструментализм прагматизма и специфика неопрагматистской модели в философии образования, аксиологии и концепциях менеджмента [Текст] /В.В.Зинченко //Перспективы науки и образования. – №2. Май-июнь – 2013. – 262 с. – С.25-37.

Зинченко В.В. Современная западная социальная философия образования и воспитания:идейная концептуализация, управленческая методология и аксиологическая институализация [Текст] /В.В.Зинченко // «Alma Mater» (Вестник высшей школы). – №8. – 2013. – 120 с.– С.26-31.

Зинченко В.В. Аналитический дискурс и проблема личности: языковая коммуникация и социальные игры как онтология, аксиология и гносеология человека [Текст] /В.В.Зинченко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – Воронежский государственный университет, Кафедра онтологии и теории познания. – №1(9) 2013. – Воронеж:Изд-во ВГУ, 2013. – С.17-39.

Зюзіна З.В. Розвиток творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи щодо проведення уроків з математики, які ґрунтуються на казкових сюжетах/З.В. Зюзіна// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 94-97.Довбня С.О. Сучасні тенденції програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні / Софія Олегівна Довбня // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – С.49 – 52

ІКТ-компетентність учителя у нормативно-правовому полі /В.І.Ковальчук// Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 6–11.

Калашнікова С.А Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: аналіз провідного зарубіжного досвіду// Проблеми освіти. – 2013. - № 74. – Частина 1. – С. 11-22.

Калашнікова С.А., Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність Європейської платформи модернізації вищої освіти// Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 95-101.

Калашнікова С.А., В. Луговий, Ж. Таланова, О. Слюсаренко Лідерські та дослідницькі характеристики канадських університетів: досвід для України// Вища освіта України. – 2013. – № 2, додаток 1. – Тематичний випуск «Наука і вища освіта». – С. 491-508.

Калашнікова С.А., П рофесійний розвиток лідерів вищих навчальних закладів: досвід Сполученого Королівства// Вища освіта України. – 2013. – № 2, додаток 1. – Тематичний випуск «Наука і вища освіта». – С. 481-490.

Калашнікова С.А., Луговий В., Таланова Ж. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи// Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 51-59.

Калашнікова С.А., Жданова К.О. Врядування у вищій освіті: сутність, виміри, тенденції// Вища освіта України. – 2013. – № 3 (додаток 2). – Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – С. 69-74.

Калашнікова С.А., В. Луговий Право на освіту: відповідальність і роль держави та суспільства// Педагогічна газета. - № 10 (230). – Жовтень 2013. – С. 3.

Калашнікова С.А., В. Луговий. Підвищення кваліфікації ректорів ВНЗ України// Педагогічна газета. - № 10 (230). – Жовтень 2013. – С. 3.

Калашнікова С.А., В. Луговий, Ж. Таланова, О. Слюсаренко Нобелівські лауреати// Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 69-74.

Калитюк Л. П. Питальні висловлення як непрямі мовленнєві акти констативи в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст. / Л. П. Калитюк // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2013.

Калитюк Л. П. Питальне речення з підрядним порівняльним та причиновимв англійській мові ХII-XVII ст./ Л. П. Калитюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 2 (68).

Калошин В. Ф. Педагогіка успіху – стратегія радісного навчання / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2013. – №31-33. – С. 1-19.

Калошин В. Ф. Позитивне мислення – важливий інструмент людини на шляху до щастя, радості, успіху  / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №7. – С.61-62 (початок).Калошин В. Ф. Позитивне мислення – важливий інструмент людини на шляху до щастя, радості, успіху  / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №8. – С.63-65 (закінчення).

Калошин В. Ф. Важливість Я-концепції у забезпеченні професійного самовизначення учнів ПТНЗ / В. Ф. Калошин // Психолог. – 2013. – №11-12. – С.84-92.

Калошин В. Ф. Удосконалення педагогічної техніки / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Зарубіжна література в школі. – 2013. – №4. – С.2-12.

Калошин В. Ф. Практикум по решению критических педагогических ситуаций / В. Ф. Калошин // Все для администратора школы. – 2013. – №4. – С. 13-21.Калошин В. Ф. Сила посмішки педагога / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2013. – №2. – С.2-8.

Калошин В. Ф. Як отримати задоволення від навчання / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2013. – №10-12. – С.52-61.

Калошин В. Ф. Як успішно розвивати дитину / В. Ф. Калошин // Обдарована дитина. – 2013. – №2. – С. 55-60 (початок).

Калошин В. Ф. Як успішно розвивати дитину / В. Ф. Калошин // Обдарована дитина. – 2013. – №3. – С. 56-62 (закінчення).

Калошин В. Ф. Як розвивати інтерес дитини? / В. Ф. Калошин // Обдарована дитина. – 2013. – №5. – С. 55-60.

Калошин В. Ф. Раздумье о школе / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2013. – №19-21. – С.72-86.

Калошин В. Ф. Як виконується головне завдання школи /В.Ф. Калошин //Початкова школа. – 2013. – №7. – С.54-56.

Калошин В. Ф. Як правильно поводитись із учителями та батьками / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2013. – №28-30. – С.46-50.

Калошин В. Ф. Навчити вчитися учня – важливе завдання школи / В. Ф. Калошин // Заучу все для роботи. – 2013. – №13-14. – С.6-9.

Калошин В. Ф. Підліткова криза: суть, особливості перебігу та подолання / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2013. – №11. – С. 2-11.

Калошин В. Ф. Позитивне мислення – ефективний інструмент управління власним життям / В .Ф. Калошин // Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення та орієнтири для 21 століття: ювілейний наук.-метод. збірн. // За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Вид-во комун. закл. «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запоріжської обласної ради, 2013. – С.201-209.

Калошин В. Ф. Оптимізм: сутність, прояв, техніки формування / В. Ф. Калошин // Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення та орієнтири для 21 століття: ювілейний наук.-метод. збірн. // За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Вид-во комун. закл. «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запоріжської обласної ради, 2013. – С.195-201.

Калошин В. Ф. Педагогічна техніка: практичні поради вчителю / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Сучасна школа України. – 2013. – №10. – С. 71-79.

Калошин В. Ф. Психологічний захист: сутність, форми / В. Ф. Калошин // Психолог. – 2013. – №21. – С. 35-41.

Канішевська Л. В. Усвідомлення сутності соціальної ролі "фахівець" як одна з педагогічних умов підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності / Л. В. Канішевська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук, праць. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. -2012. Вип. 14. - С. 145-155.

Канішевська Л. В. Реалізація педагогічних функцій загальноосвітніх шкіл-інтернатів у контексті підготовки вихованців до самостійної життєдіяльності / Л. В. Канішевська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук, праць. / Ін-т проблем виховання НАПН України. - ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. - Вип. 16. - Кн. 1. - С. 81-89.

Канішевська Л. В. Соціалізація особистості та особливості її прояву у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Л. В. Канішевська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук, праць ; [за заг. ред. проф. О. В. Матвієнко, укладач - доц. В. В. Кудіна]. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. - Вип. 45. - С. 185-190.

Канішевська Л. В. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування" життєвого самовизначення старшокласників / Л. В. Канішевська // Проблеми освіти : наук, збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. - К., 2012. - Випуск 67. - Ч. II. - С. 228-234.

Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності : зміст та методика опанування соціальної ролі "громадянин" / Л. В. Канішевська //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук, праць Уманського педагогічного університету імені П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол ред..) та інші] - Умань : ПП Жовтий О. О. - Випуск 42. - Ч. 1. - С. 182 - 189.

Канішевська Л. В. Обгрунтування педагогічних умова підготовки старшокласників інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві / Л. В. Канішевська // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах : зб. наук. пр. - К.: ІПВ НАПН України, 2012. -Кн. 1. - С. 3-9.

Канішевська Л. В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутнього педагога / Л. В. Канішевська // Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах : зб. наук, пр. - К.: ІПВ НАПН України, 2012. - Кн. 1. - С. 40-48.

Капіруліна С. Л. Люксембург – найбільша з європейських країн-крихіток / С. Л. Капіруліна // Географія та основи економіки в сучасній школі. – № 3. – 2013. – С. 43-45.

Капіруліна С. Л. Знайомтесь: Ізраїль / С. Л. Капіруліна, Т. Г. Назаренко // Географія в школах України. – “ВГ “Основа”.- № 3 (223).- лютий. - 2013 р. – С. 35 – 39.

Капіруліна С. Л. Знайомтесь: Ізраїль / С. Л. Капіруліна, Т. Г. Назаренко // Географія в школах України. – “ВГ “Основа”.- № 4 (224).- лютий. - 2013 р. – С. 23 – 24.

Капіруліна С. Л. Підготовка вчителя географії в системі післядипломної педагогічної освіти : тези / С. Л. Капіруліна // Анотовані результати науково-дослідної роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – 352 с. – С. 280.

Капіруліна С. Л. Підготовка вчителя початкової школи в системі післядипломної освіти до використання ІКТ й технічних засобів навчання / С. Л. Капіруліна // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В. І. Ковальчука, Л. О. Базиль; Л. О. Базиль, Н. І. Боринець, І. Б. Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013 – С. 56–60.

Карасьова К. В. Характеристика прояву ціннісних орієнтирів старших дошкільників у рольовій взаємодії / К. В. Карасьова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : психологія розвитку дошкільника. – Том IV. – Вип. 9. – К. : Срібна хвиля, 2013. – C. 120-134.

Карасьова К. В. Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого з дитиною (освітня технологія „Радість розвитку”) / К. В. Карасьова, Т. Піроженко, С. Ладивір. – К.: Ін-т психології Г. С. Костюка НАПН України, 2013. – 23 с.

Карасьова К. В. Обережно: комп’ютерні ігри / К. В. Карасьова, Т. Піроженко // Дошкільне виховання, 2013. – №8. – С. 23-26.

Карасьова К. В. Дитина п’ятого року життя: психологічний портрет / К. В. Карасьова, Т. Піроженко, С. Ладивір // Практичний психолог. Дитячий садок. – 2013. – №4. – С. 5-13.Катернюк В.В. Відонімні однокомпонентні прізвиська в англійській, німецькій та українській мовах/ Вікторія Вікторівна Катернюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 10. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 122 – 128.

Катернюк В.В. Полікомпонентні Неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мові / Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: збірник наукових праць, за ред. Н.М. Корбозерова, Випуск 23. – К. “Логос”, 2013. – с. 170-177.

Кепканова О.І. Типові помилки і труднощі в діяльності практичного психолога / Олена Кепканова // Практичний психолог: Школа – 2013, № 1 – С. 4-10.

Кепканова О.І. Олексенко С.В. Атестація практичних психологів системи освіти // Практичний психолог: Школа – 2013, № 1 - С. 52-56.

Кисла С. В. Синергія Мелосу і Логосу в циклі романсів Юрія Шапоріна на слова Олександра Пушкіна 1934-1937 років / С. В. Кисла // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць – Випуск 6. – Київ-Глухів, 2013. – С. 481-484.

Клішевич Н. Досвід соціально-педагогічної роботи в установах для неповнолітніх з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ / Наталія Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 11 (270). – Луганськ, 2013. – С. 19 – 24.Клішевич Н.А. Генеза понять щодо підлітків, які не дотримувалися морально-правових норм (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Н.А. Клішевич // Соціальна педагогіка. – №1. – 2013. – С.87–93.

Клішевич Н.А. Детермінанти делінквентної поведінки неповнолітніх у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / Н.А. Клішевич // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / [за ред. Максименка С.Д.]. – К. , 2013. – С. 128-136.

Коваленко О. «..Незримі ниточки, що об’єднають серця» (В.Сухомлинський та С.Русова про розвиток творчої особистості) / Олена Коваленко // Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін.- Вип.123.- Т.ІІ.- Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013.- С.153-157.- (Серія: Педагогічні науки).

Коваленко О. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» / О. Коваленко, М. Машовець, Т. Піроженко // Вихователь-методист дошкільного закладу № 2, 2013. – С. 4-9.

Коваленко О.В. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» / Т.О.Пироженко, М.А.Машовець, О.В.Коваленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013.- №2.- С.4-9.

Коваленко О.В. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в інформаційному суспільстві / О.В.Коваленко // Дитячий садок. - 2013.- №10 (682).- березень. - С.7-11.

Коваленко О.В. Психолого-педагогічні спадщини К.Д.Ушинського та С.Ф.Русової про підготовку вихователя і вчителя / О.В.Коваленко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського [Збірник наукових праць]. Спецвипуск «Творча спадщина К.Д.Ушинського у вимірах освіти ХХІ сторіччя» / Ред. кол.: гол.ред. А.М.Богуш, заст. ред. О.М.Яцій, чл. редкол.: І.М.Богданова, Л.К.Велитченко, Е.Е.Карпова та ін. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2013.- С.94-101.

Ковалинська І.В.Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації/ І.В. Ковалинська: Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 111. – с. 139-142.

Ковальчук В. І. Концепція дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва»/В.І.Ковальчук, С.В.Якубов // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В. І. Ковальчука, Л. О. Базиль; Л. О. Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 18 – 24

Ковальчук В.І. Теоретичне підґрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 28(81). – С. 512-521.

Ковальчук В.І. Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 29(82). – С. 222-230.

Ковальчук В.І. Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 30(83). – С. 555-563.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14