Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені бориса грінченка

Імені бориса грінченка
Сторінка6/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ковальчук Н. Д. Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури / Ковальчук Н. Д. //Гілея. – №75 (8). – К., 2013. с. 396-397

Ковальчук Н. Д. Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії / Ковальчук Н. Д. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К.: 2013. – Вип 3-4. – с. 7-12

Ковальчук Н. Д. Основи християнської етики: 7 кл / Жуковський В. Зоринська Т. Ковальчук Н. КлимченкоД. Кобернюк Ліснича В.Маклюк В. // К.: Літера ЛТД, 2013. – 208 с.

Ковальчук Н. Д. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі / Ковальчук Н. Д. // Зб.наук.пр. третьої Всеукраїнської наукової конференції К.: 2013. – Ч. – С. 308-314.

Котенко О. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан освіти і перспективи / О. Котенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава: «АСМІ», 2013. – № 4 (133). – С.15–18.Котенко О. В. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності / О. В. Котенко, Ю. І. Веклич // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74. – Ч.2 – С. 144 –149.

Ковбасенко Ю.І. Євген Маланюк (нарис життя та творчості) // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Академія. – 2013. – С. 259-268. – 1, 0 др. арк.

Ковбасенко Ю.І. Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості) // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Академія. – 2013. – С. 320-330. – 1, 0 др. арк..

Кожанова О.С. Сумісність спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням їх технічної та спеціальної фізичної підготовленості / О.С. Кожанова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харьків, 2013. - № 2. – С. 34 - 37. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Кожанова О.С. Совместимость спортсменок при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики с учетом их функционального состояния / О.С. Кожанова // Физическое воспитание студентов: сб. науч. трудов. – Харьков, 2013. - № 1. – С. 33 - 36. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database, CABI (CAB Direct), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich's periodicals Directory, російська електронна бібліотека (РІНЦ)).

Кожанова О.С. Значимость видов совместимости спортсменок при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики / О.С. Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» /: зб. наук. праць. – Київ, 2013. - № 1. – С. 40 – 45.

Кожанова О.С. Комплексное применение критериев совместимости при отборе спортсменок в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики / О.С. Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт » / : зб. наук. праць. – Київ, 2013. - № 2. – С. 56 – 60.

Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності у педагогічній теорії / Л. В. Козак // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. праць. / КНАЦ у-т ім.. Тараса Шевченка: ред. кол.: в. і. Судаков (від.-п. ред. [та ін.]). - К.: Логос, 2013. - Вип. 18.- 2013. - С. 208 - 215.

Козак Л. В. Викладач як суб’єкт інноваційної діяльності / Л. В. Козак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІІ: Тематичний випуск « Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».- К.: Гнозис, 2013. - С. 170 - 175.

Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні підход / Л. В. Козак // Педагогічний дискурс: - зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. - Хмельницький: ХГПА - Вип. 14., 2013. - С. 234 - 239.

Козак Л. В. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології / Л. В. Козак // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць. - 2013. - Випуск 1. - С. 54 - 64.

Козак Л. В. Формування комунікативної компетенції майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2013. - Випуск 1 - 2. - С. 64 - 71.

Козачук А.М. Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози) / А.М.Козачук // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Випуск 15 Козлова О.С. Конфлікт максим спілкування як причина конфлікту в англомовному діалозі / О.С.Козлова // Наукові записки. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С.241-247.

Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Іноземна філологія. Український науковий збірник Львівського національного імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 115. – С.120 – 127.

Козлова О.С. Недотримання принципів спілкування в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр./ Київ. нац. лінгв. ун-т; Відп.ред. Н.М.Кобозерова. – К.: Вид. Центр КНЛУ. – Вип.13. – 2005. – С.150-155.

Козлова О.С. Конфліктогенне недотримання принципу ввічливості в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Вісник Сумського державного університету.
Вісник Сумського державного університету - науковий часопис Сумського державного університету. Часопис засновано 1994 року, виходить п'ять серій часопису.
– Суми: Видавництво СумДУ, 2005. – 6(78). – С.11 – 16. – (Серія “Філологічні науки”).

Козлова О.С. Навмисне та ненавмисне порушення принципів кооперативності та ввічливості в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2005. – Вип. 11. Т. 2. – С.247 – 252. – (Серія “Мовознавство”).

Козлова О.С. Альтернативні принципи спілкування / О.С.Козлова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. №6(231). Луцьк:Вид-во Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012. – С.35 – 38.

Козлова О.С. Характеристики ідеального комуніканта / О.С.Козлова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 15. Т 2. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – С.178 – 182.  

Козлова О.С. Дія комунікативного принципу в англомовному діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Наукові записки. Вип. 96(1).– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С.193 – 196. (Серія: Філологічні науки (мовознавство)).

Козлова О.С. Теоретичні основи дослідження недотримання принципів спілкування у діалогічному мовленні / О.С.Козлова // Чорноморський державний університет імені Петра Могили. "Новітня філологія", №39. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.21-28.

Козлова О.С. Методы исследования нарушений принципов общения / О.С.Козлова // Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, proceedings of the 2nd International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart, 2013.

. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – С. 204-213.Кондратенко Г.Г. Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності / Г.Г.Кондратенко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Вип.14 (19). – Ч. 2. – С. 59 – 63.

Корзун В.В. Формування професійної майстерності студентів-музикантів в умовах особистісно-орієнтованого навчання / В.В. Корзун // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 108. – С. 94 – 103.

Костенко І.В. Історичні традиції та сучасні тенденції динамиці системи наукової титулатури в Україні / І.В. Костенко// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №3 (15). – С.180 - 185

Костенко І.В. Давні українські університети - носії Болонських традицій / І.В. Костенко// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №4 (16). – С.51-56

Костенко І.В. Склад джерельної бази аналізу інституту наукової атестації й титулатури в Україні на тлі історії та права / І.В. Костенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 20–24

Котенко О. В. Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі / О. В. Котенко // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІІІ (45): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. -С.341 – 349.Кочарян Артур. Творчий підхід до використання ІКТ в навчальній діяльності. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №3 (45) 2013. – С. 74–79.

Кочерга О. В. Психофизиологические механизмы чувствительности человека: способы развития / О. В. Кочерга // Innovations in education: ideas, projects, work experience, (May 13–15, Budapest, 2013). – Р. 135–141.

Кошарна Н. В. The Genesis of Pedagogical Education in Sweden / Н. В. Кошарна // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб.наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – № 19. – 132 с. – С. 28–31.

Кочерга О.В. Психофізіологічні особливості діяльності учениць початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 1 — С. – 12-17

Кочерга О.В. Психофізіологічні особливості діяльності учнів початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 2 — С. – 24-28

Кочерга О.В. Динаміка змін діяльності психофізіологічних механізмів чутливості людини /Кочерга О.В. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. - № 20. – С.71-74

Кочерга О.В. Психофізіологічні основи дій учнів початкової школи /Кочерга О.В. // Іноземні мови в сучасній школі – 2013.- № 4— С. – 22-27

Кошман П.Я Підготовка майбутнього вчителя до проведення уроків трудового навчання у початковій школі/ П.Я. Кошман// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 132-146.

Кошман П.Я. Методичні засади використання студентами моделі «Твоє робоче місце» на уроках трудового навчання/П.Я. Кошман// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 150-160.

Кравчук Л.В. Реализация инновационных подходов в нравственном развитии младших школьников /Innovations in education: ideas, projects, work experience. – Budapest: Akademiai Kiado, May 13 – 15, 2013. – 251 p. – P. 142 – 148.

Кришень І.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики/ І.В. Кришень// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.187-193

Кравченко Т.В. Підготовка вчителя до здійснення позаурочної виховної роботи як фактора соціалізації у початковій школі/ Т.В. Кравченко// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 160-171.

Краткий таджикско-русский энциклопедический словарь по социальной работе / [под общ. ред. проф. И.Д. Зверевой ; кол. авторов : Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Зимовец Н.В.. Лях Т.Л., Петрочко Ж.В., Цюман Т.П. и др.]. – 2-е дополн. изд. – Душанбе : ООО «Контраст», 2013. – 568 с.

Крикун А. Ю. Інклюзивна освіта в Україні та Німеччині - точки дотику//Учитель початкової школи,2013.-№1.-С.61-64

Крикун А. Ю. Формування професійної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2013. – №1(8). – С. 60–62.

Кравченко Т.В. Соціальна компетентність старшокласників у вимірі їх професійного самовизначення / Т.В.Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 1. – С. 372–381.

Кравченко Т.В. Сучасні підходи до організації педагогічної підготовки батьків як фактору професійного самовизначення старшокласників / Т.В.Кравченко // Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр. – К. : КиМУ, 2013. – Вип. 4. – С. 218–221.

Кравченко Т.В. Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сімейного життя / Т.В.Кравченко // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С.44–49.

Кравченко Т.В. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї і школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку / Т.В.Кравченко // // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. – Вип. – Ч.4. – С.132–137.Кравченко Т.В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти / Т.В.Кравченко, О.М.Ващенко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С.35–37.

Кравченко Т.В. Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку / Т.В.Кравченко, Л.В.Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. – Вип. 28. – С. 383–388.

Кравченко Т.В. Здоров’язбережувальний супровід молодших школярів у загальноосвітній школі / Т.В.Кравченко, Л.В.Яценко // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія. – 2013. – Т.2. –Вип. 29. – С.118–124.

Кротова Т. Ф. З історії прийомів моделювання одягу британськими кравцями XIX ст. / Т. Ф. Кротова // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганської державної академії культури і мистецтв. Вип.24. – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 88-103.

Кротова Т. Ф. Модифікація структури жіночого костюма в контексті практицизму англійської моди кінця XIX ст. / Т. Ф. Кротова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – №2. – С. 133-138.

Кротова Т. Ф. Повсякденна мода у живопису і графіці доби модерну / Т. Ф. Кротова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. Праць; вип. XXX. – К.: Міленіум, 2013. – С.239-245.

Кротова Т. Ф. Традиції академічної школи і новаторство методів у підготовці викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів / Т. Ф. Кротова // Гуманітарний вісник / Тематичний випуск матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (28-30 листопада 2013р., м. Київ). – Додаток 1 до Вип. 31, том ІІІ (45). – К.: Гнозис, 2013. – С.130-138.

Кротова Т. Ф. Формування ідентичності американської моди на межі XІX- XX ст. / Т. Ф. Кротова // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип.23. – К.: Міленіум, 2013. – С. 170-176.

Кравчук Л.В. Ефективний урок. Початкова школа / Л.В.Кравчук. – К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»

Кравчук Л. В. Особливості шкільної адаптації першокласників // Сучасна школа України. – 2013. – № 9 (261), вересень. – С. 4 – 17.

Кравчук Л. В. Викладання інформатики у початкових класах // Сучасна школа України. – 2013. – № 11 (263), листопад. – С. 51 – 57.

Краснейчук А.О. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-управлінських реформ : монографія /І. В. Козюра (кер.), Ю. Г. Іванченко, А. О. Краснейчук, О. М. Руденко, Л. Є. Шкляр та ін.; Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Лубни : Інтер Парк, 2013. – 180 с.

Краснейчук А.О. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України: монографія / за заг. ред.. І.В. Артьомова, О.М. Руденко. – Ужгородський Національний університет, МПП «Гражда», 2013. – 612 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; вип.21)

Крикун А. Ю. Формування професійної готовності вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками в системі післядипломної педагогічної освіти// Освіта та розвиток обдарованої особистості,2013.-№1(8)/01/2013.-С.60-62. (0.4 д.а.)

Кряжев П.В. Модель управління освітою в Україні на межі ХХ — ХХІ ст. // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 100-108.

Кряжев П. В. Модель реформування вищої освіти в Україні на межі ХХ - ХХІ століть / П. В. Кряжев // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2013. - Вип. 3-4.- С. 97-102.

Кудінов Ю. М. Стереотипи мислення вчених Північної Америки у дослідженні історії ранньомодерної України / Ю. М. Кудінов // Чорноморський літопис. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Випуск 7. – С. 100–104.

Кузьменко Г. Мистецтво. Державні програми для 5-9 класів / Л. Масол (керівник групи), О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта : наук.-методич. журнал. – 2013. – №1 (67). – С. 2 – 10.

Кузьменко Г. Мистецтво. Державні програми для 5-9 класів // Л. Масол (керівник групи), О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова // Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал. – 2013. – №2 (68). – С. 2 – 6.

Кузьменко В. І. Атлант українського літературознавства: До 80-річчя Віталія Дончика //Літ. Чернігів. – 2012. –№1 (57). січень-березень.– С.134-140.

Кузьменко В. І. З вірою в майбутнє! //Літ. Чернігів. – 2012. – №2 (58). квітень-червень.– С.165-168.

Кузьменко В. І. Література – його покликання і життя (Михасю Ткачу – 75) //Літ. Чернігів. – 2012. – №3 (59). вересень – С.130-136.

Кузьменко В. І. Оповідати без марнослів’я найкраще деталями…” // Толока. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – С.180-191.

Кузьменко В. І. Особистість (Михасю Ткачу – 75) /Володимир Кузьменко //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство /За ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. – Вип. 36. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.310–313.

Кузьменко В. І. Крізь призму душі і серця [Рец. на: Колінько Олена «Цілий світ у краплі води…»: компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст.] /Володимир Кузьменко //Слово і час. – 2012. – №11. – С.95–98.

Кузьменко В. І. Слово – його стихія (Володимиру Яворівському – 70!) /Володимир Кузьменко //Літ. Чернігів. – 2012. – №4 (60). Жовтень – грудень. – С.83–95.

Кузьменко В. І. Особистість (Михасю Ткачу – 75) / В. І. Кузьменко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2012. – Вип. №36. – С. 310–313.

Кузьменко В. І. Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача / В. І. Кузьменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – січень. – №2 (261). – С.140–147.

Кузьменко В. І. Мрію про творчий неспокій / Володимир Кузьменко // Літ. Чернігів. – 2013. – № 2 (62). – С. 132–135.

Кузьменко В. І. До глибини джерел / Володимир Кузьменко // Луцюк Л. Срібні дзвони. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2013. – С. 3–5.

Кузьменко В. І. Приватне листування учасників правозахисного руху в Україні в 50–70-х рр. ХХ ст. / В. І. Кузьменко // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – 2013. – Вип. 53. – С. 9–18.

Кузьменко В. І. Праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як «лист у вічність» / В. І. Кузьменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – жовтень. – №4 (264). – С.112–120.

Кузьменко В. І. Специфіка літературно-мистецького життя в Україні наприкінці ХІХ – у перші десятиліття ХХ ст. / В. І. Кузьменко // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – 2013. – Вип. 54. – С. 3–21.

Кузьменко В. І. Борис Грінченко про видання літератури для дітей / Володимир Кузьменко // Літ. Чернігів. – 2013. – № 4 (64). – С. 56–57.

Кузьменко В. І. АНТОКОЛЬСЬКИЙ Павло Григорович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С. 213.

Кузьменко В. І. БЕЗИМЕНСЬКИЙ Олександр Ілліч /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.355.

Кузьменко В. І. БЕЗПОЩАДНИЙ Павло Григорович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.356.

Кузьменко В. І. БРАУН Микола Леопольдович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.1: А–В /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.505–506.

Кузьменко В. І. ГАТОВ Олександр Борисович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.53.

Кузьменко В. І. ГОЛОДНИЙ Михайло /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.117.

Кузьменко В. І. ГОРДЄЄВ Семен Мойсейович /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.135.

Кузьменко В. І. ЕПІСТОЛЯРНА форма /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.502–506.

Кузьменко В. І. ЗВЯГІНЦЕВА Віра Клавдіївна /Володимир Кузьменко //Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т. – Т.2: Г–З /НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (Гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С.714.

Кузьменчук І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі підвищення кваліфікації вчителя світової літератури // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 70-73

Кузьменчук І.В. Форма передачі концепції й технології досвіду. Про особливості діяльності педагогічної майстерні / Кузьменчук І.В. // Всесвітня література в сучасній школі. — 2013. — №3. — С.19-24.

Купрій Т.Г. Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності //Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць /Т.Г. Купрій – Дрогобич - Перемишль: Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С.181-186

Купрій Т.Г. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». Серія «Соціологія» /Т.Г. Купрій – Дніпропетровськ: Видавництво «Грані», 2013. - № 6 (98). – С.112-117

Купрій Т.Г. Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики //Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Випуск 75 (№8) /Т.Г. Купрій – К.:ВІР УАН, 2013. – С. 336-338

Купрій Т.Г. Метафоричне мислення як ознака креативності студента Неперервна професійна освіта і практика // Науково-методичний журнал /Т.Г. Купрій – 2013 – Випуск 3 - 4 – С. 25-31

Курбан О.В. Класифікація соціальних мережевих технологій як PR-інструментів / О.В. Курбан. // Інформаційне суспільство. - №17. - 2013. -C. 41-43/

Куришев Є.В. «Риголетто»: взгляд из ХХІ века / Є.В. Куришев // День. – К.: Поліпринт, 4 липня 2013 р. – Вип. 114. – С. 10.

Курышев Е.В. Ода пианисту. Гранд-фестиваль Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского / Е.В. Курышев // День. – К.: Полипринт, 2013. – Вып. 178. – С. 11.

Кушнірова Г. П. Формування програм підвищення кваліфікації публічних службовців як основа розвитку їх професійної компетентності / Г. П. Кушнірова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : пленар. засідання, рек. та матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Одеса, 25 жовт. 2013 р. – Одеса : [б. в.], 2013. – С.

Лавриненко О.В. Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. - К.
Інститут педагогіки НАПН України - державна наукова установа, що забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Україні, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій.
: Інститут педагогіки, 2013.-C-33-35

Лавриненко О.В. Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко //Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи:зб.наук.пр./Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин;Видавець П.П. Лисенко., 2013. – Вип.6. – С.115-123

Лавриненко О.В. Організація самоосвітньої діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу/ О.В.Лавриненко// Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2013 року. – К.: Арт Економі, 2013. –С. 185-188 200с.

Лавриненко О.В. Самоосвітня діяльність – провідний вид навчальної діяльності сучасної вечірньої школи / О.В.Лавриненко // Педагогічний процес: теорія і практика: зб.наук.пр./ Київський університет імені Бориса Грінченка:. К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2013. - Вип.2. – С. 119-129

Лавриненко О.В. Самоосвітня діяльність учня вечірньої школи як умова становлення його особистості / О.В.Лавриненко //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – 36.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.41. – Ч.3 –С. 463-469

Лагутіна А.К.Интерактивные информационные технологии в обучении английскому языку в высшем учебном заведении / А.К. Лагутіна // TheInternationalSeminar «Innovationsinteachingforeignlanguages», March 28 – June 28, 2013, Saransk, Russia. (international registration number – ISSN 2079-4517. Key title: NOVOE V PREPODAVANII INOSTRANNYH ĂZYKOV). Режимдоступа: http://foreign.mordgpi.ru/?p=850

Лапка О.Я. Конституційно-правова реформа як стратегічний напрямок правової політики в Україні //Митна справа. – 2012. - №1 (79). – Ч.2, книга 2. – С. 194-198.

Лапка О.Я. Стан наукової розробки та тенденції розвитку категорії «правова політика» у сучасній юридичній науці //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 1. - Ч.1. – С. 167-172.

Лапка О.Я. Теоретико-правовий аналіз факторів, які обумовлюють термінологічну невизначеність та впливають на характер правової політики в Україні //Право і суспільство. – 2012. - №2. – С. 10-15

Лапка О.Я. Сучасні принципи державного контролю у сфері правоохоронної діяльності України //Митна справа. – 2012. - № 5 (83). – Ч.2, книга 1. – С.227 – 231.

Лахтадир О.В. Комунікативна компетентність особистості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – том 5: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. - Випуск 13.- К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2013. – 261 с.

Лахтадир О.В. Комунікативна компетентність як психологічний інструмент спілкування особистості. Психолінгвістика в сучасному світі – 2013: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лужашевич О.М., 2013. – 128 с.

Лашко М. В. Просвітницько-педагогічна діяльність М. Грінченко: історіографія дослідження / М. В. Лашко // Педагогічний дискурс – збірник наукових праць – Вип. 15 – С. 411 – 416 / гол. ред. М. Торобурда. – Хмельницький: ХГПА. – 2013. – 812 с.

Леонтьєва І. В. До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. /Леонтьєва І.В.// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 43. – Ч.2. – С. 279 – 287.

Леонтьєва І. В. Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття). /Леонтьєва І.В.// Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 12. - Кам’янець – Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. - 536 с. – С.85-92.

Леонтьєва І. В. О.Ф.Лазурський про феномен формування та розвиток особистості. /Леонтьєва І.В.// Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік: наукове видання. – К.: Інститут педагогіки. 2013. – 352с. – С. 62-63.

Леонтьєва І. В Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О.Ф.Лазурського за його листуванням / Інна Василівна Леонтьєва // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА. – 2013. – Вип.15. – 812 с. – С. 414 – 421.

Лєвіт Д. Філософія організації культурного простору університету / Д. Лєвіт // Гілея. Науковий вісник : зб. наук. пр. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – Вип. 74 (№7). – 2013. – С. 335–337.

Лєвіт Д. Денаціоналізація та «мілітаризація» університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві / Д. Лєвіт // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Вин. 22. – К., 2013. – с. 183–189.Левітас Ф. Л. Роль учителя історії у морально-етичному вихованні учнів // Шлях освіти. – 2013. - №2. – С.38-40.

Левітас Ф. Л. Біобібліографічний покажчик / Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, ІППО., Б-к / упоряд. Н.М. Демченко, В.А. Зотова. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. - вип.18. – 32 с.

Линьова І. О. Забезпечення якості вищої освіти – стратегічний пріоритет розвитку системи освіти України/ І. О. Линьова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40. –Ч.2. – С. 115-122.

Линьова І. О. Запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ / І. О. Линьова // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» №3 (дод.2) – 2013. – Тем. вип.: “Європейська інтеграція вищої освітиУкраїни в контексті Болонського процесу”. – К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2013. – С. 157-160.

Линьов К.О. З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби): наук. журнал. – № 1(3). – 2012. – С. 44 – 51.

Линьов К.О. Розвиток методологічної культури керівника бюджетної установи // Теорія і практика підвищення кваліфікації (аспекти державної податкової служби): наук. журнал. – № 1(5). – 2013. – С. 27 – 33.

Линьов К.О. Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу // Освітологія: польсько-український щорічник / За ред.: В. Огнев’юка, Т. Левовицького, С.Сисоєвої. – Варшава-Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 93-96.

Линьов К.О. Управлінський вплив керівника щодо впровадження інформатизації навчального закладу // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 5. – С. 163-168.

Линьов К.О. Інформатизація навчального закладу: організаційно-управлінський аспект // Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал. – № 2. – 2013. – С. 230-233.

Липова Л. А. Вивчення рівня фундаментальних знань в учнів ЗНЗ / Л. А. Липова, М. Ф. Войцехівський, П. І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 5. – С. 16 – 23.

Липова Л. А. Фундаменталізація знань із природничих предметів – основа компетентнісної освіти / Л. А. Липова, М. Ф. Войцехівський, П. І. Замаскіна // Довідник директора школи. – 2013. – № 1 – 2. С. 20 – 27.

Лишенко Г.П.Активізація пізнавальної діяльності – основа формування математичних компетенцій школярів/ Г.В. Верещак., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.76-83.

Лишенко Г.П. Розвиток умінь майбутніх учителів початкових класів та роботи з творчим завданнями з математики/ А.В. Нестеренко., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95.

Лісецький С. Й. «Солоспіви» на поезії Тараса Шевченка (Виконує народний артист України Ф. Мустафаєв)/ Шлях перемоги, № 45, 2013 р., 13 листопада.

Лісецький С. Й. Грає Олег Криштальський/ С. Й. Лісецький// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К.: Міленіум, 2013. – № 2. – С. 116–119.

Лісецький С. Й. І серце відпочине… (Про вокальну симфонію на слова Т. Шевченка і камерну кантату № 3 на слова П. Тичини композитора Олега Киви)/ Шлях перемоги, № 39, 2013 р. 2 жовтня.

Лісецький С. Й. Піаніст і час/ Шлях перемоги, № 23, 2013 р. 12 червня.

Лісецький С. Й. Цей митець вніс свою частку в розбудову української музичної культури (Нове про композитора М. Вербицького)/ С. Й. Лісецький// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2013. – Вип. 30. – С. 268–272.

Лісецький С. Невідомий Анатолій Кос-Анатольський/ Шлях перемоги, № 15, 2013 р. 17 квітня.

Лобчук О. Г. Ознайомлення школярів зі стильовим забарвленням тексту / О. Г. Лобчук // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 8–11.

Лобчук О.Г. Составление сочинения по наблюдению: совет методиста / О.Г. Лобчук // Начальная школа. – 2013. №10. С. 32 – 35.Лозова О.М. Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії / О.М. Лозова // Проблеми сучасної психології: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Вип. 12. – С.109-116.

Лозова О.М., Нікода К. Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов / О.М. Лозова, К. Нікода // Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 12. – С. 102-110.

Луцюк М.В. Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 1 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/14

Луцюк М.В. Дописемна доба розвитку літератури / Синопсис: текст, контекст, медіа, 2013, № 2 – Електронний ресурс – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/44

Лях Т. Л. Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи / Т. Л. Лях // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. / [за ред. : А. С. Нісімчука, В. Є. Бенери]. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 2. –– С. 121 –126. – (Серія «Педагогіка»).

Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко). – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 23 (282). Ч. І. –С. 206–213. – (Серія «Педагогічні науки»).

Лях Т. Л. Професійна ідентичність соціальних працівників / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, , С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 96–101. – (Серія «Педагогічні науки»).

Лях Т. Л. Формування професійної культури фахівців соціальної сфери / Т. Л. Лях, Т. П. Спіріна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 123–128.

Мазур Н.П. Поняття «готовності» та визначення структурних
компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики / Н. П. Мазур // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – № 121, серія: Педагогічні науки. Ч. 2. – 2013.– С. 283–287.

Макарова М.В. Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства/ М.В.Макарова // Книга в сучасній культурі України: Хрестоматія у двох томах.- Т.1.- 2013- 412с.-С.193-198.

Маланьїна Т. М. Уявлення про людину з почуттям власної гідності у студентів з різним рівнем триавоги / Т. М. Маланьїна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.29, Том ІV : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К: Гнозис, 2013. – С.200-206.

Малахова М.О. Соціально-психологічні аспекти сценічного хвилювання у професійно-виконавській діяльності майбутнього вчителя музики / М.О. Малахова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. – Випуск 13. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 300 – 305.

Малихін О. В. Суть і дидактичні умови формування стилю навчальної діяльності учнів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Малихін // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. Ред.. проф.. В. І. Сипченка]. – Вип. LXI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 358-365.

Малихін О. В. Компетентнісний підхід як методологічна основа досліджень із теорії навчання (у вищій школі) / О. В. Малихін // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 203. Т. 215. Педагогіка. – С. 7-11. 

Мамченко О. М. Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п’ятої симфонії П. Чайковського / О. М. Мамченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль, Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 1. – С. 53-59.

Мартиненко С. М. Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності /  С. М. Мартиненко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 44–47.

Мартиненко С. М. Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи / С. М. Мартиненко // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 49–50.

Мартиненко С. М. Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкової школи / С. М. Мартиненко, Н. С. Кипиченко // Початкова школа. – 2013. –№ 5. – С. 54–56.

Мартиненко С. М. Діагностична методика визначення стратегії педагогічного спілкування вчителів початкової школи / С. М. Мартиненко,   Н. С. Кипиченко // Початкова школа – 2013. – № 7 – С. 45–47.

Мартиненко С. М. Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону / С. М. Мартиненко // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – №8–9. – С.90–93.

Мартинчук О.В. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої інтеграції дітей з особливими потребами / О.В. Мартинчук // Science and education a new dimension : pedagogy and psychology. – Vol. 3. – Budapest, 2013. – С. 101-107.

Мартинчук О.В. Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження / О.В. Мартинчук // Гуманітарний випуск ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29. – Том II: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С.249-254.

Мартинчук О.В. Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання / О.В. Мартинчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака]. – Вип. XXIII в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. – Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С. 114-124.

Мартинчук О.В. Особливості розвитку ігрової діяльності дітей з особливими освітніми потребами / В.М. Вертугіна, О.В. Мартинчук // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, В.М. Вертугіна, Ю.О. Волинець та ін.; за заг. ред. Н.В. Кудикіної. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 197-216.

Мартинчук О.В. Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями / О.В. Мартинчук // Науковий Часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 19. – Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 23. – С. 150-155.

Мартынчук Е.В. Особенности организации и обеспечения инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях Украины [Электронный ресурс] / Е.В. Мартынчук // Педагогика и психология: [научно-методический журнал] / [глав. ред. С.Ж. Пралиев] / Казахский Национальный педагогический университет имени Абая.– Алматы. – №1 (14). – 2013. – С. 6-10. – Режим доступа: http://www.kaznpu.kz/docs/1._2013.pdf#page=6. – Заглавие с экрана.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 • Козлова О.С.
 • Козлова О.С.
 • Кочерга О.В.
 • Краткий таджикско-русский энциклопедический словарь по социальной работе
 • Кравченко Т.В.
 • Кравчук Л.В.
 • Кряжев П.В.
 • Кузьменко В. І.
 • Куришев Є.В.
 • Лавриненко О.В.
 • Лапка О.Я.
 • Леонтьєва І. В.
 • Лєвіт Д.
 • Левітас Ф. Л.
 • Лісецький С. Й.
 • Лісецький С.