Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені бориса грінченка

Імені бориса грінченка
Сторінка7/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Мазур Н. П. Поняття «готовності» та визначення структурнихкомпонентів готовності майбутніх вчителів інформатики / Н. П. Мазур // Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, –№ 121, серія: Педагогічні науки. Ч. 2. – 2013.– С. 283–287.

Марчун В.О. Розвиток особистості вчителя у процесі педагогічної практики / В.О. Марчун// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К. : Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.187-193

МасімоваЛ. Г.Візуальнаграмотністьвсистемімедіаосвіти/ Л. Г. Масімова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации". - 2013. - Т. 26 (65), № 3 - С. 172 - 176.

Матвійчук О. Є. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах / О. Є. Матвійчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 11–13.

Матвійчук О. Є. Бібліотечна підтримка виховної функції школи / О. Є. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11–12. – 128 с.

Меленець Л. І. Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) / Л. Меленець // Наукові записки. – Вип. 121. – Серія: Педагогічні науки. Ч. ІІ. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 332 с. – С. 102–105.

Меленець Л. І. Здоров’я дітей та фізичне виховання у сільських дошкільних закладах України: історичний аспект / Л. Меленець //  Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди”: Зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 29. – 596 с. – С. 489-494. – (Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”).

Меленець Л. І. Дошкільні заклади сільської місцевості України (ІІ пол. ХХ ст.): огляд положень та визначення понять / Л. І. Меленець // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : Зб. наук. пр. – Черкаси, 2013. – № 21 (274) – 152 с. – С. 63-68.

Мельник В. І. Лінгвокульторологічний аспект кольороназви «чорний» на матеріалі фразеологізмів французької мови / В.І.Мельник, Л.О.Федорова , О.Ю.Качан // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 284-288.

Мельник В. І. Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов / В.І. Мельник, О.Ю. Качан // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки», Київський університет ім.. Бориса Грінченка. – 2013. – С. 226-233.

Мельник В. І. Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах / В.І. Мельник, Н.С. Яченко // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки», Київський університет ім.. Бориса Грінченка. – 2013. – С. 234-240.

Мельник І.С. Спостереження як провідний метод психологічної діагностики в арсеналі практичного психолога / Практичний психолог: дитячий садок. - № 4. - К., 2013. - С. 37-44.Мельник І.С. Характеристика методів діагностики емоційно-ціннісного ставлення дошкільників до творчості у специфічно дитячих видах діяльності / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 9. - К.: Срібна хвиля, 2013. - С. 190-198.

Мельниченко В. Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи / Віктор Мельниченко // Вісник НАДУ при Президентові України.- 2013.- № 1 .- С. 180-187

Миляева В.Р. Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)» / В.Р. Миляева, Н.К. Лебедь, Ю.В. Бреус // Психология переходов: Слово. Образ. Действие»: сборник рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 89 – 94.

Миропольська Н. Є., Комаровська О. А., Кузьменко Г. В. До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) / Н. Є. Миропольська, О. А. Комаровська, Г. В. Кузьменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 1. С. 491 – 499.

Михайловський В. М. Спитко з Мельштина – володар Західного Поділля в 1395−1399 рр. / В. М. Михайловський // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії НАН України, 2013. – Вип. 12-13. – С. 211–224.

Михайловський В. М. Соляні шляхи до Луцька, Володимира та Кременця за історичними записами Коронної Метрики 1539 року / В. М. Михайловський // Записки наукового товариства імені Шевченка.
Науко́ве товари́ство імені Шевче́нка (акронім: НТШ) - всесвітня українська академічна організація, багатопрофільна академія наук українського народу. Рушійна сила формування та розвитку української науки кінця ХІХ - першої половини XX ст.
– Львів, 2012. – Т. 264. – С. 397–412.

Михайловський В. М. Феодалізм (розділ «Феодалізм в Україні») / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 283–284. (у співаторстві з К.Галушком)

Михайловський В. М. Холмська земля / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 404–405.

Михайловський В. М. Шабульдо Ф. М. / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 588.

Михайловський В. М. Шляхта / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 647–648.

Михайловський В. М. Юрій II (Болеслав Тройденович) / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 705–706.

Михайловський В. М. Ягайло / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 721–722.

Михайловський В. М. Ягеллони / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 722–723.

Михайловський В. М. Ян Ольбрахт / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 748–749.

Міляєва В.Р. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 23: Психологія. – С. 53 – 61.

Міляєва В.Р. Теоретичний аналіз поняття потенціалу особистості / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 405 – 415.

Мисяк С.А., Литвиненко М.П., Мозговая Н.Н. Привлекательность и доступность будущего у молодых людей с онкопатологией и их здоровых сверстников. Журнал ВАК "Известия Южного федерального университета" №5 2013г. стр. 79-86.

Вестник Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов №4 (54) 2013 ISBN 978-5-902337-87-4. Научное издание. Статьи. Тезисы докладов ХVIII Российского национального конгресса «Человек и его здоровья» // Статья.Мисяк С.А. Опыт организации реабилитационных центров для онкологических больных. стр. 23-24.

Мисяк С.А., Бурлака А.П., Лукин С.Н., Теплухина З.Г., Марченко А.Б., Тавокин В.В. Исследования парамагнитных центров в бентонитовых, каолиновых глинах на примере «Бента», «Кремневит». // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. №3, 2013. стр. 120-123

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/Ю.М. Лазаревич.,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови побудови уроку у початковій школі як цілісного творчого процесу/ О. І.Мельник., О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.96-102.

Митник О.Я Методи навчання у педагогічному ВНЗ як засіб розвитку професійно- значущих якостей особистості майбутнього вчителя початкової школи/ А. П.Солодухіна .,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.103-108.

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови забезпечення конкурентоспроможності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/ І. І.Єременко.,О.М.Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.109-114.

Митник О.Я. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця: методологічний аспект / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 21-43.

Митник О.Я. Мотиваційна складова підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця/ О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 70-73.

Митник О.Я. Розвиток інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі роботи над математичними завданнями розвивального характеру / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 97-104.

Митник О.Я. Заняття проблемного характеру – засіб підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 156-160.

Мищак І.М. Закон України «Про громадські об’єднання» як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 6. – С. 43 – 47.

Михайловський В. М. Спитко з Мельштина – володар Західного Поділля в 1395−1399 рр. / В. М. Михайловський // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії НАН України, 2013. – Вип. 12-13. – С. 211–224.

Мищак І.М. Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Єгипті / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – С. 190 – 193.

Мищак І.М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 37 – 40.

Мищак І.М. Історіографія культурно-масових перетворень у Західній Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю / І.М. Мищак // Гілея. – 2012. – № 62. – С. 179 – 185.

Мищак І.М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 3. – С. 46 – 51.

Мищак Іван. Ярослав Степанович більше ніж науковий керівник / І.М. Мищак // Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності : біобібліогр. довід. / упоряд. І. Н. Войцехівська, М. Г. Палієнко, М. Г. Щербак, І. М. Мага. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 39 – 40.

Мищак І. М. До питання співпраці Української греко-католицької церкви з нацистами в роки Другої світової війни / І.М. Мищак // Університет: наук. іст.-філос. журн. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 2. – С. 51 – 56.

Мищак І. М. Історіографічна оцінка політики радянської влади щодо церкви в Західній Україні у повоєнний період / І.М. Мищак // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 1 (6). – С. 15-21.

Мищак І. М. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В. В. Рибака. – Том 5. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 717 с. (член колективу авторів).

Мищак І. М. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України;
Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.
упоряд. : О. С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 2. – 368 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V).

Мищак І. М. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 1. – 440 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V).

Мищак І. М. Будова української держави (Економічна та соціальна політика України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 276 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІV).

Мищак І. М. Ми й вони (Зовнішня політика та зовнішньоекономічна діяльність України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, І.М. Мищак, О.О. Рафальський. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 312 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІІІ).

Мищак І. М. Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голви Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.В. Писаренко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 416 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІІ).

Мищак І. М. Свято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НА України; упоряд. : О.Л. Копиленко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. І).

Мищак І.М. Правове становище військовослужбовців і державних службовців у Стародавньому Вавилоні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. – С. 15 – 19.

Мищак І.М. Конституційно-правове забезпечення охорони культурної спадщини в Україні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 31 – 37.

Мищак І.М. Вплив політико-правових положень дхармашастр та артхашастр на становлення системи державного управління в Стародавній Індії / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – С. 18 – 22.

Мищак І.М. Польська історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни / І.М. Мищак // Гілея. – 2013. – № 71 (№ 4). – С. 264 – 269.

Мищак І.М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – С. 54 – 57.

Міляєва В.Р. Теоретичний аналіз поняття потенціалу особистості / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 405 – 415.

Міляєва В.Р. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 23: Психологія. – С. 53 – 61.

Міляєва В.Р. Особистісно компетентнісний підхід як інструмент модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / В.Р. Міляєва // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. науково-практ. конф., 15-16 травня 2013р. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 12 – 17.

Миляева В.Р. Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)» / В.Р. Миляева, Н.К. Лебедь, Ю.В. Бреус // Психология переходов: Слово. Образ. Действие.»: сборник рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 89 – 94.

Мовчун А. Рукописні журнали та народопросвітні книжки Бориса Грінченка / Антоніна Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 16–19.

Мовчун А.І. Борис Грінченко: нові життєписні факти /А.І. Мовчун // Українська мова і література в сучасній школі. – № 1.– 2013.– С. 7 – 10.

Мовчун А.І. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя. /А. І Мовчун // Слово Просвіти. – №8 (697). – 21– 27 лютого 2013. – С. 14 – 15.

Мовчун А.І. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини / А.І. Мовчун // Слово Просвіти. – № 14 (704). – 4 – 10 квітня 2013, С. 6.

Мовчун А.І. Книга про весну та осінь, про медвяне літо і радісні квіти / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №1. – С. 51 – 54.

Мовчун А.І. Світ дитини в книзі Дмитра Чередниченка «Вибране» / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №7. – С. 48 – 51.

Мовчун А.І. Будинки, як і люди, багато пам’ятають… (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка «Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській, 18/2» / А.І. Мовчун // Краєзнавство. – 2013. – №3. – С. 91 – 96.

Мовчун А.І. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №11. – С. 47 – 52.

Мовчун А.І. У його душі ще й досі живе дитина… Передмова до книги Д.Чередниченка «Коник коникові – брат» / А.І. Мовчун. – К.: Веселка, 2012. – С. 5 – 10.

Мовчун А. І. Борис Грінченко в Києві : діяльність, адреси, зустрічі… / А.І. Мовчун // Слово Просвіти. – № 23 (712). –13 червня. – 19 червня 2013. – С. 6.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.,Саражинська Н.А. Навчально_методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства // Інформатика та інформаційні технології в навч Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій / електронне видання HTTP://JOURNAL.IITTA.GOV.UA/INDEX.PHP/ITLT/ARTICLE/VIEW/758/568#.UASWHBUVM_y

Морзе Н.В., Кузьминская Е.Г. Организация самостоятельной работы студентов в контексте формирования исследовательской компетентности \ електронне видання - Международный журнал "Образовательные технологии и общество, том 16, с. 516-527. [Електронний ресурс] http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/8.htm

Морзе Н.В., Проценко Г.О. Создание информационного образовательного пространства региона как катализатор формирования ИК-компетенций учителей\ електронне видання - Международный журнал "Образовательные технологии и общество, том 16, с. 787-800 [Електронний ресурс]  HTML PDF http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/25.htm

N. Morze, O. Kuzminska, G. Protsenko Public Information Environment of a Modern University/ ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer , CEUR Workshop Proceedings, Vol-1000 ISSN 1613-0073. – P. 264-272. [Електронний ресурс] http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-264-272.pdf (міжнародне фахове видання)

Морзе Н.В.. Кочарян А.Б. Информационно0коммуникационная компетенція преподавтелей соврменного университета. Корпоративные стандарты. С. 142- 151. // Современные информационные технологи и ИТ-образование . Сборник изданных трудов VIII Междунродной научно-практической конференции. Под ред. Проф. ВА. Сухлмлина. – М.: ИНТУИТ. РУ, 2013 . -

Natalia V. Morze, Olena G. Glazunova. What Should be E-Learning Course for Smart Education /ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer/ CEUR Workshop Proceedings, Vol-1000 ISSN 1613-0073. – P. 411-423. [Електронний ресурс] http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-MRDL.pdfМорзе Н.В., Глазунова Е.Г. SMART-подход к формированию электронного учебного курса /Академический формум корпорации ЕМС: сборник тезисов докладов участников академической секции. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – С. 39-42.

Морзе Н.. Тенденції використання ІКТ в освіті та програма Intel «Навчання для майбутнього» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - No. 5, 2013. - с. 7-13.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.Формувальне оцінювання: від теорії до практики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - No. 6, 2013. - с. 66-77

альних закладах. - No. 4, 2013. - с. 66-77.Москальов М.В. Психолого-організаційні чинники входження фахівців в освітню організацію / М.В. Москальов // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2013. – с. 91-97.

Мосьпан Н.В. Использование учебных пособий английских и украинских издательств в обучении английскому языку // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения: сб. науч.робот по мат. межд науч.-практ.конф. – Москва, Федер. гос. авт. образов. уч-ние дополнительного проф. образования, 2013.

Мосьпан Н.В. Сучасний стан використання навчальних посібників з англійської мови / Мосьпан Н.В.// Імідж сучасного педагога. Всеукр. науково-практ. освітньо-популярний журнал. – П.: Полтавськ. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, 2013. – Вип. 4(133). – С. 42-46.

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів початкових класів при вивченні природничих дисциплін / Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації у місті Глухові Сумської області.
наук. праць. Вип. 20 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 320 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 20) – С. 129-133

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.216–230.

Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №4. – С.65-76.

Надтока Г. М. Національний аспект діяльності Російської православної церкви в Україні другої половини XIX ст..: історіографія / Г. М. Надтока, І.В. Горпинченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – № 78.

Назаренко С. В. Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні біології / С.В.Назаренко// Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 29-40

Науменко В. О. Особливості роботи за новим букварем (автори: М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко) / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – № 1. – С.75–91.

Науменко В. О. Робота з «Читанкою» (післябукварна частина). Організаційно-методичні особливості / В. О. Науменко // Початкова освіта. – 2013. – № 8(680). – С. 22–21.

Науменко В. О. Робота з художнім твором у 2-му класі / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – №2. – С. 11–16.

Науменко В. О. Пошукові таблиці на уроках читання / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 4. – С. 29–31.

Науменко В. О. Календарні плани. 2 клас. 1 семестр. Літературне читання / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 3. – C. 2–4.

Науменко В. О. Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником «Літературне читання» / В. О. Науменко // Початкова школа. – 2013. – № 7 – С. 17–21.

Нашинець-Наумова А.Ю. Форми адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 3. – 2012. – С.74-77.

Нашинець-Наумова А.Ю. Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 4. – 2012. – С.77-81.

Нашинець-Наумова А.Ю. Адміністративні послуги у сфері діяльності вітчизняних корпорацій / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 5. – 2012. – С.17-21.

Нашинець-Наумова А.Ю. Методи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. пр. – №2 (23). – 2012. – С. 56-60.

Нашинець-Наумова А.Ю. Проблеми формування та застосування бібліотечно-інформаційного законодавства / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 7. – 2012. – С.56-59.

Нашинець-Наумова А.Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – №3 (24). – 2012. – С. 58-63.

Нашинець-Наумова А.Ю. Проблеми правового регулювання доступу до конфіденційної інформації на підприємстві / А.Ю. Нашинець-Наумова // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – №4 (25). – 2012. – С. 119-124.

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки України/ А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 8. – 2013. – С.63-67.

Нашинець-Наумова А.Ю. Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації / А.Ю. Нашинець-Наумова // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 2(96). – 2013. – С. 96-99

Нечипоренко К. П.  Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України у період з 1958 по 1991 рік / К. П. Нечипоренко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2013. – Вип. 18. – С. 240–246.

Неведомська Є.О. Методика дослідження стопи як дзеркала здоров’я дитини / Є.О. Неведомська // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр.: у 2-х ч. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; [голов. ред. В.В. Олійник; редкол. О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – Вип. 9(22). – К. : АТОПОЛ, 2013. – Ч. 1. – С. 141-149.

Носенко Т. І. Використання служб Google для організації практики студентів / Т. І. Носенко, А. Г. Панченко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013 – №19 – с. 67-69.

Носенко Т. І. Рекомендації щодо підготовки й проведення ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій у номінації «веб-дизайн» / Т. Носенко, К. Обрізан, О. Рудник. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №1, с. 45-50.

Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз моралі у контексті сучасного людиноорієнтованого управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 68 (№1). – С.832-836.

Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 75 (№8). – С.379-381.

Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – випуск 3-4. – С.13-17Олексенко С. В. Атестація практичного психолога при переході з одного навчального закладу до іншого / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Школа. – 2013р.- №1. – С.53-56

Олексенко С. В. Тижневе навантаження та оплата праці практичного психолога дошкільного навчального закладу комбінованого типу / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - №2. – С.61-63

Олексенко С. В. Тайм-менеджмент на допомогу практичному психологу / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - №3. – С.38-45

Олексенко С. В. Психодіагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку / С.В. Олексенко // Психолог довкілля. - 2013. - №8. – С.6-18

Олексенко С. В. Робота психолога ДНЗ з профілактики насильства над дітьми / С.В. Олексенко // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2013. - №10. – С.12-15

Олексюк О. А. Использование информационно – коммуникационных технологий в процессе повышения квалификации учителей математики / Е. А. Олексюк // Innovations in education: ideas, projects, work experience. – 2013. – Май. – С. 170–179.

Олексюк О. А. Наступність у вивчення математики між початковою та середньою ланками освіти / О. А. Олексюк, О. В. Полякова // Математична газета. – 2013. – № 8. – С. 2–6.

Олексюк О.М. Комунікативні кластери педагогічного процесу у вищій мистецькій освіті / О.М. Олексюк // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2013. – № 3 (50). – Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. –Т. 1. – С. 182-185.

Олексюк О.М. Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки / О.М. Олексюк // Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции. – Вып. №4 научных трудов ученых Израиля и Украины. – Ариель, 2013. – С.262-266.

Олексюк О.М. Модернізація вищої мистецької освіти як духовно-світоглядна проблема / О.М. Олексюк // Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – С. 343-351.

Олексюк О.А. Упровадження ІКТ у систему післядипломної педагогічної освіти вчителів математики / О.А.Олексюк //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 60-68

Остапченко О.В. Ігрові проблемні завдання. Дидактична гра «Лінгвістична мозаїка»/ Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 4 – С. 67-69.(0,25 др. арк.)

Олійник С.М. Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва "Тінь попередника" [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Олійник / Синопсис: текст, контекст, медіа / Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/15. – Назва з екрана.

Олійник С.М. Українська література ХХ століття в полоні синкретизму : рецензія на монографію [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Олійник / Синопсис: текст, контекст, медіа / Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу:http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/57. – Назва з екрана.

Павлюк Р. Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві / Роман Павлюк // Імідж сучасного педагога. – № 4 (133). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 6 – 9.

Павлюк Р.О. Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження / Р.О. Павлюк // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 67-73.

Павлюк Р.О. Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» / Р.О. Павлюк // Теорія та методика електронного навчання : зб. наук. пр. – Випуск IV. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 218-221.

Паламарчук Л.Б. Можливості шкільних курсів географії у формуванні соціокультурних знань // Україна : географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н. : ФОП « Лисенко М.М.», 2012. – Т. ІІІ. – С. 378 – 380.

Паламарчук Л.Б. Вивчення географії культури в контексті формування соціокультурної компетенції школярів // МaterialyIXmezinarodnivedecko – praktickaconference «MODERNIVYMOZENOSTIVEDY - 2013», 27 ledna – 05 unora 2013 roku. Dil 33. Pedagogika: – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – C.26-32.

Паламарчук Л.Б. Социокультурные знания – основа поликультурности учащихся / Л.Б.Паламарчук // «Оралдынгылым жаршысы» («Уральский научный вестник»).Научно-теоретический и практический журнал. - № 9( 57), 2013.- С.51 – 56.

Паламарчук Л.Б. Комунікативний підхідв процесі формування соціокультурних компетенцій учнів та студентів / Л.Б. Паламарчук // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 червня 2013 р. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. – С.117-119. (124с.)

Паламарчук Л.Б. Значительность социокультурного направления содержания школьных курсов географии / Л. Б. Паламарчук // Современный научный вестник: Научно-теоретичесий и практический журнал. Серия: Педагогические науки. - № 20 (159). Руснаучкнига, 2013. – С.84- 92.

Паламарчук Лариса. Етногенез німецького народу / Лариса Паламарчук, Єлизавета Рейхерт // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 15 (788), серпень, 2013. – С. 9 – 13.

Паламарчук Л.Б.Формирование социокультурных знаний по географии на основе изучения топонимов. / Л.Б.Паламарчук //Актуальные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: сб. материалов научно-метод. конф. преподавателей, аспирантов и студентов МГОУ, 23 мая 2013 г. / Моск. гос. обл. ун-т. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. – С.93 – 101.

Паламарчук Л.Б. Виховна функція соціокультурної складової шкільних курсів географії / Л.Б. Паламарчук // Географія та економіка в сучасній школі – №10, 2013. – С.32 – 40.

Панченко А.Г. Підготовка спеціалістів районного управління освіти до здійснення оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу/ А.Панченко//Педагогічний процес:теорія і практика. – 2013. - №2.- С. 148-155.

Панченко А. Г. Вирішення науково-методичної проблеми як основа розвитку загальноосвітнього навчального закладу / А.Г. Панченко // Науково-методична проблема школи / упоряд. Н.Мурашко. – К.: Редакції газет з управління освітою, 2013. – С.4 – 66.

Панченко А.Г., Носенко Т.І. Використання служб GOOGLE для організації практики студентів /А. Панченко, Т. Носенко// Педагогічна освіта: теорія і практика – 2013. – №19. – С. 67-69.

Пасичник А. Формирование интереса детей дошкольного возраста к классической литературе / А. Пасичник // Психология переходов: Слово. Образ. Действие : Сб. рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 97 – 102.

Пасічник А. Діагностика рівня сформованості етичних уявлень у старших дошкільників / А. Пасічник // Практичний психолог: Дитячий садок – 2013. – № 2. – С. 28 – 34.

Пасічник А. З історії дитячого садка / А. Пасічник // Дитячий садок, 2013. – 10 (682). – С. 20.

Пасічник А., Товкач І.Є. Презентуємо програму Дитина. Розділ «Мова рідна, слово рідне» // Дитячий садок / А.Пасічник, І. Товкач. – 2013. – 9 (681) – С. 4 – 9.

Пасічник А. Формування діамонологічної компетенції дошкільників у процесі театральної діяльності / А. Пасічник, О. Проценко // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2013. – № 3. – С. 14–21.

Перевозчиков В. І. Особливості економічних відносин за часів Б. Хмельницького / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик // Історія та правознавство. – 2013. – № 12 (328). – С. 2–4.

Петрунько О. В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: школа. – № 2. – 2013. – С. 10-13.

Петрунько О. В. Дитина в агресивному медіа середовищі / О. В. Петрунько // Директор школи. – 2013. – № 6. – Вкладка. – 28 с.

Петрунько О. В. Вікові ризики медіасоціалізації / О. В. Петрунько // Практичний психолог: школа. – 2013.

Петрунько О. В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові / О. В. Петрунько // Політична психологія та її роль у становленні громадянина української держави. – 2013.

Піркова О.Д. Усвідомлена згода в психологічному консультуванні та психотерапії / О.Д. Піркова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості.– Випуск 16. – С. 117-134.

Піскун В. М. Надія на повернення в Україну як спосіб самореалізації вченого (з приводу листів Ф. Ернста до київських адресатів у травні 1941 року) / Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / Збірник наук. праць. Упорядн. Піскун Валентина. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2013 . − С. 214 – 221.

Піскун В. М. Діяльність письменника Юрія Смолича в Комітеті за повернення на Батьківщину (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України) / В. М. Піскун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 204–211.

Письмак Л.Л. нноваційні підходи до соціально-педагогічної роботи із сім'єю в закладах освіти // Соціальний педагог – 2013, № 1 (73) – С. 15-20.

Пляченко Т.М. Мистецтвознавчі засади підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з учнівськими оркестрами / Т.М. Пляченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : зб. статей РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38. – Ч. 2. – С. 27 – 34.

Пляченко Т.М. Навчальний музично-інструментальний колектив у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Т.М. Пляченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – Вип.14 (19). – Ч. І. – С. 124 – 128.

Побірченко Н.А. Психологічний аналіз ситуаційних завдань як метод розвитку в учнів інтегровано-пізнавальної діяльності / Н.А.Побірченко, І.В.Форноляк // Інтегроване пізнання професійно орієнтованої освіти у школі / Н.А.Побірченко, В.В.Пашков, В.Я.Ястребова [та ін.] – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. - 240 с.

Подолинна Т.Т. Научно-методические семинары для учителей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. - 2013. - №2. - С. 73-74.

Поліщук Я. О. Імагологічний вимір Києва в художній літературі новітньої доби / Ярослав Поліщук // Київ і слов’янські літератури / Упор. Деян Айдачич. – К.: Темпора, 2013. – С. 389–399.

Поліщук Я. О. Діалог художніх текстів (новели М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та М. Хвильового «Я (Романтика)») / Ярослав Поліщук // Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ–ХХІ ст. Монографія / заг. ред. проф. Малютіної Н. П. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1913. – С. 194–210.

Поліщук Я. О. Антропологічна перспектива в літературознавстві / Ярослав Поліщук // Філологічні семінари. Вип. 16: Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. / Ред. кол.: М. К. Наєнко та ін. – К.: Вид. КНУ, 2013. – С. 26–31.

Поліщук Я. О. Глянцювання образу класика (М. Коцюбинський у радянській інтерпретації) / Ярослав Поліщук // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Вип. 32. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2013. – С. 201–218.

Поліщук Я. О. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму / Ярослав Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 1 (29). – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2013. – С. 142–146.

Поліщук Я. О. Еротика напоказ: рефлексії з приводу антології сучасної еротичної поезії / Ярослав Поліщук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. [Гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 1. – С. 121–127.

Поліщук Я. О. Стереотип «екзотичної Гуцульщини» і творчість Василя Стефаника / Ярослав Поліщук // Ucrainistica. Збірник наукових праць / редактори-упорядники М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2013.

Поліщук Я. О. У буттєвій пастці «поміж» [Про зб. повістей В. Даниленка «Тіні в маєтку Тарновських»] / Ярослав Поліщук // Річ (Львів). – 2013. Електронний ресурс: http://www.ri4.lviv.ua/index.php?rubric=studios&subrubric=word_about_word&id

Полякова О.В. Вивчення елементів алгебри у початковому курсі математики /О.Полякова// Початкова освіта. – 2013. - № 12. – С. 3-5.

Полякова О.В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання /О.Полякова // Практика управління закладом освіти. – 2013. - № 5. - С. 25-29.

Полякова О.В. Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти/О.Полякова, О. Олексюк // Математична газета. – 2013. - № 8. – с. 2 – 6

Полякова О. В., // Innovations in education: ideas, projects, work experience Подготовка учителей начальных классов в системе последипломного педагогического образования по дистанционной форме обучения ст. 192-197.

Полянський Т. В. Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи / Т. В. Полянський // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – К.: Міленіум, 2013. – С. 122-127.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14