Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені бориса грінченка

Імені бориса грінченка
Сторінка8/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.35 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Подолинна Т. Т. Научно-методические семинары для учителей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2013. – № 2. – С. 73–74.

Подофєй С. О. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з психосоматичними захворюваннями / С. О. Подофєй // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1. до вип. 29. – Т. V.: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 80-85.

Полька Н.С. Оптимізація фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / Н.С. Полька, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров’я. – 2013. –№ 2.- С.12-17.

Полякова О. В. Вивчення елементів алгебри у початковому курсі математики / О. Полякова // Початкова освіта. – 2013. – № 12. – С. 3–5.

Полякова О. В. Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання / О. Полякова // Практика управління закладом освіти. – 2013. – № 5. – С. 25–29.

Полякова О. В. Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти / О. Полякова, О. Олексюк // Математична газета. – 2013. – № 8. – С. 2–6.

Порядченко Л. А. Інноваційні технології підготовки студентів з урахуванням принципу наступності / Л. А. Порядченко / Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К. : 2013. – Вип. 77. Ч. 2. – С. 151–156.

Порядченко Л. А. Особливості навчання дітей 5–6 річного віку опису / Л. А. Порядченко / Розвиток особистості в сучасному медіа просторі : матер. III Міжнар. пед. конгресу. – Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2013. – № 13(272). – Ч. 2. – Луганськ, 2013. – С. 159–169.

Прошкуратова Т. С. Практична підготовка студентів – одне з найголовніших завдань педагогічної освіти / Т.С. Прошкуратова, В.І. Юрченко // Початкова школа: науково-методичний журнал. – 2013. – № 10. – С. 47-49.

Процька С. М. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. М. Процька // Збірник наукових праць. – Житомир: 2013. – С. 46 - 48.

Пухонська О. Я. Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності / О. Я. Пухонська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/stkm/2013_1/pushon.pdf

Пухонська О. Я. Образ міста у поезії авторів початку ХХІ століття / Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 32. – С. 219–226.

Пухонська О. Я. Еротичний інтертекст у сучасній українській поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 3. – С.43-50.

Пухонська О. Я. Інверсія як засіб формування мовної картини світу (на прикладі роману А. Багряної "Дивна така любов") Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Остріг : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 40. – С. 101–105.

Пухонська О. Я. Постколоніальний вимір сучасної української поезії / Оксана Пухонська // Ucrainistica. Збірник наукових праць / редактори-упорядники М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 11. – Кривий Ріг, 2013. – С. 29-40.

Рамський А. Ю. Сутність заощаджу вальних процесів домогосподарств та їх вплив на розширене відтворення ВВП / А. Ю. Рамський //  Бізнес Інформ. – 2013. – №3. – С.21– 30.

Рамський А.Ю. Концептуальні підходи до формування інвестиційного потенціалу домогосподарств в історичній ретроспективі / А. Ю. Рамський //  Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №9. – С.16–21.

Рамський А. Ю. Мотиваційна складова інвестування домогосподарств та її реалізація в інвестиційних программах / А. Ю. Рамський //  Економіка фінанси право. – 2013. – № 5. – С.48–52.

Рамський А. Ю. Теорія економічної рівноваги як концептуальна основа формування ринку інвестицій в Україні / А. Ю. Рамський // Кримський економічний вісник. – 2013. – №2(03) частина ІІ. – С.117–122.

Редько С.І. До проблеми формування мотивації педагогічних працівників. Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – Випуск І-ІІ. – 153с., С. 48-52.

Романенко Л.В. Наступність природничої освіти в довкіллі-початковій школі / Л.В. Романенко // Перлини наукового пошуку: зб. наук. ст./ Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.163-169.

Романенко Л.В. Эффективность педагогических условий формирования профессионального интереса будущих квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях аграрного профиля [Электронный ресурс] / Л.В. Романенко // Профессиональное образование. – Респ. ин-т профессионального образования. – Электрон. данные. – Минск, 2013. – № 4. – Режим доступа: http://ripo.unibel.by/. – Название с экрана.

Романенко Л.В. Педагогічні проекти формування самоосвітніх компетенцій молодшого школяра як змістова складова курсу / Л.В. Романенко // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 118-125.

Романенкова Ю. В. Парадигма художественного образования: актуальные проблемы практически – направленной подготовки специалистов / Ю. В. Романенкова // Вестник СмолГУ. – 2013. – С. 201-210.

Рудик О. Б. Рекомендації щодо підготовки і проведення ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій у номінації «веб-дизайн» / Рудик О. Б., Носенко Т. І., Обрізан К. М. / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 1 (43). – С. 45–50.

Руднік Ю. В. Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід) / Ю. В. Руднік // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том ІV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. –  С.332 – 340.Русаченко Н.П. «Особливості функціонування чергувань приголосних у процесах словотвору сучасної української літературної мови» подано до друку в журнал«Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах».

Рябцев Г. Л. Симптомы проблемы и направления противодействия коррупционным практикам на рынке нефтепродуктов Украины / Г. Л. Рябцев // Публичное управление. – 2013. – № 1. – С. 66-73.

Рябцев Г. Л. Державна політика розвитку ринків нафти і нафтопродуктів в Україні: проблема технічного регулювання / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 1. – С. 111–114.

Рябцев Г. Л. Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – С. 130–133.

Рябцев Г. Л. Прогнозування на ринку нафтопродуктів як шлях формування дієвої державної політики його розвитку / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 96–101.

Рябцев Г. Л. Моделювання ринку нафтопродуктів України для формування державної політики його розвитку / Г. Л. Рябцев // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. упр. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Вип. 1 (13). – Січень, 2013. – С. 115–121.

Сабол Д. М. Психологічний феномен української народної вишивки / Д. М. Сабол // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. пр. Київ.

Між нар. ун-ту й Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України. – К. : КиМУ, 2013. – Випуск 4. – С. 172–185.Сабол Д. М. Українська народна вишивка як культурологічний та психологічний феномен / Д. М. Сабол // Шк. світ. – К. : Трудове навчання, 2013. – № 11 (61).

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на гастроентерологічні захворювання / І.І.Савенкова // Психологія і суспільство: Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. - № 2 (28). – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.138-143.

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на серцево-судинні захворювання / І.І.Савенкова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Т.12, випуск 16. – К., 2013. – С.420-427. – («Серія – «Психологія творчості»).

Савенкова І.І. «Хронопсихологічний портрет» хворих на уронефрологічні захворювання / І.І.Савенкова // Наукові записки : збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія» – Випуск 22. – Острог, 2013. – С.170-173. – (Серія – «Психологія і педагогіка»).

Савенкова І.І. Прогностичні показники прояву реактивної та особистісної тривожності хворих на психосоматичні захворювання / І.І.Савенкова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 20. – Кам'янець - Подільський, 2013. – С.588-597.

Савенкова І.І. Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуально-типологічних властивостей особистості з позиції психології часу / І.І.Савенкова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Т. ХІ, випуск 6. – Книга ІІ. – К., 2013. – С. 294-302. – (Серія – «Соціальна психологія»).

Савенкова І.І. Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуально-типологічних властивостей особистості з позиції психології часу / І.І.Савенкова // матер. восьмої Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»]. – Випуск 8. – К, 2013. – С.38-41.

Савенкова І.І. Теоретична модель системи корекційних заходів медико-психологічної реабілітації / І.І.Савенкова // Психологія і суспільство: Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. - №1 (51). – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 92-99.

Савенкова І.І. Хронопрогностичні показники прояву депресивних станів / І.І.Савенкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. –Т.2. – Випуск 10 (91). – Миколаїв, 2013. – С.272-276. – («Серія – «Психологічні науки»).

Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу невротичних розладів / І.І.Савенкова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. – Випуск 46. – Ч. 1. – Х., 2013. - С.151-158. – (Серія «Психологія»).

Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань / І.І.Савенкова // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 21. – Кам'янець-Подільський, 2013. – С.630-637.
Савченко Ю. Ю. Художній твір як засіб формування гендерних уявлень дошкільника / Ю. Ю. Савченко // Практичний психолог: Дитячий садок. – 2013. – № 3. – С. 58-61.

Савченко Ю. Ю. Становлення психологічної статі дошкільника // Ю. Ю. Савченко // Актуальні проблеми практичної психології: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (Глухів, 30-31 жовтня 2013 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол.: В.М. Поліщук, Я.О. Гошовський, Г.К. Радчук, В.М. Чернобровкін,] ; за заг. ред. В.М. Поліщука. – Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С. 97-100.Салан К.О. Здрастуйте, Мікрофони, хороші та різні JAM / К.О. Салан // Music Magazine. – Вып. №3. – 2013. – С. 68 – 69.

Салан К.О. Мікшерський пульт, або Як налаштувати «музичну кухню» / К.О. Салан // JAM Music Magazine. – Вып. №3. – 2013. – С. 16 – 18.

Салата О.О. Діяльність Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни / О.О. Салата // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія»/ Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2013. – Вип. 49. – С. 137-145.

Салата О.О. Інформаційно-пропагандистська політика нацистської Німеччини у працях європейських істориків / О.О. Салата // Збірник наукових праць «Література та культура Полісся» / Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. – Вип. 72. – Ніжин. 2011 р. – С. 92-98.

Салата О.О. Еволюція музею як соціокультурного інституту в умовах процесу глобалізації / О.О. Салата // Сумська старовина. 2013. – Вип. ХL. – С. 150-157.

Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941-1943 рр.). – Ч.1. / О.О. Салата // Зб. наук.

праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 71. – С. 170-175.Салата О.О. Вплив німецького інформаційного простору на свідомість населення окупованих територій (1941-1943 рр.). – Ч.2. / О.О. Салата // Зб. наук. праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 72. – С. 133-138.

Салата О.О. Праця молоді та підлітків у системі трудових ресурсів СРСР в 1941-1945 рр. / О.О. Салата // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / О.О. Салата. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – С. 162-167.

Салата О.О. Карикатура як механізм інформаційно-психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни / О.О. Салата // Зб. наук. праць «Гілея» (науковий вісник). – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 73. – С. 137-139.

Салата О.О. Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі / О.О. Салата // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / О.О. Салата. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVІ. – С. 160-168

Самойленко В. Г Двофазові солітонно подібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза  зі змінними коефіцієнтами/Вю Гю Самойленко, Ю. І. Самойленко // Український математичний журнал, 2013, т.65, №11, с.1515 - 1530.

Самойленко В. Математичні дослідження М. М. Боголюбова періоду 1923 -1932 років/ В. Самойленко, М. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – Вип. 2(30). – 2013. – С.25 –32.

Сафарян С. І. Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання / С. І. Сафарян // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 7–11.

Сафронова  О. Н. Особенности государственного регулирования деятельности иностранных банков на рынке корпоративного контроля Беларуси и Украины /  О. Н. Сафронова // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь / учредитель – Академия управления при Президенте Республики Беларусь, вып. 15 (2013), в 2-х ч. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2013. – вып.15 (2013). – ч. 2 – С. 162-170.

Сафронова  О.  М. Державне регулювання ринку корпоративного контролю в Україні /  О. М. Сафронова // Державне регулювання внутрішнього ринку в умовах модернізації національної економіки: монографія /[ В. Г. Бодров, О. М. Соколова, Н. І. Балдич, О. М. Сафронова та ін.]; за ред.  В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2013. – 204 с. – С. 105 - 128, 133-141.

Свирська Т. І. Управління розвитком ПНЗ в сучасних умовах. Професія–директор / Т. І. Свирська // Позашкілля. – 2013. – № 2(74). – С. 4–7.

Свирська Т. І. Організація моніторингової діяльності в закладі позашкільної освіти / Т. І. Свирська // Позашкілля. – 2013. – №3 (75). – С. 11–14.

Сегеда Т.П., Терещенко В.П., Піщиков В.А., Дегтярьова Л.В. Сутність радіаційно-індукованих процесів в організмі людини та система їх діагностики // Український медичний альманах. – 2013, №3 (додаток). – С.218.

Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи з педагогами. Тренінги ("Вихователь - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності вихователя"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователів", "Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя"; "Вихователь - режисер дитячого театру"; "Дошкільна педаогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для вихователя-методиста. – 2013. – Випуск 1. 

Сиротич Н.Б. Форми методичної роботи. Тренінги ("Учитель - людина двох професій: педагог та актор"; "Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів"; "Міміка та жести у професійній діяльності педагогів"; "Творча уява і фантазія у професійній діяльності педагогів", "Психофізична свобода у професійній діяльності педагогівя"; "Учитель - режисер дитячого театру"; "Педагогіка як синкретичний вид мистецтва" (з аудіозаписами та роздатковими матеріалами) // КОЗА-ДИСК. Шаблони і розробки для завучів школи. – 2013. – Випуск 1. 

Сиротич Наталія Попередження синдрому "соціокультурного споживача" засобами театралізованої гри / Н. Сиротич // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – №9, вересень – С. 15–19.

Слободкіна Ф.О. Літературно-музична композиція до Дня української мови / Ф.О. Слободкіна // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013.– №10. С. 70 – 71.Слюсаренко О.М. Розвиток дослідницько-інноваційного контексту вищої освіти – ключова умова ефективної діяльності науково-педагогічних кадрів Проблеми освіти: Наук. зб. / Слюсаренко О.М. Луговий В. І., Таланова Ж. В. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74, ч. 1 – 302 с. – С. 3–10.

Слюсаренко О.М. Покликання освіти як теоретико-концептуальний пріоритет функціонування топ-університетів / Вища освіта України. – № 3 (додаток 1), 2013. – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Т. 1. – 338 с. – С. 197 – 204.

Смольникова Г. Організація пізнавальної діяльності дітей / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 6–11.

Смольникова Г. В. Здоров’я збережувальні та здоров’я формувальні технології / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 23–26.

Смоляна А.Л. Semantic insight into the lexicon of texts on the book jackets. – European Scientific Institute: European Scientific Journal. – Macedonia, 2013. Режим доступу: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1914

Снітко М. А. Особливості формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – № 11 (270). – Ч. ІІ. – С. 107–112.

Снітко М. А. Підготовка соціальних педагогів до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі / М. А. Снітко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 25. – С. 223–227.

Снітко М. А. Формування безпечної поведінки підлітків як соціально-педагогічна проблема / М. А. Снітко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – С. 99–102.

Соболь Н.В. Формування інформаційної компетентності молодших підлітків засобами сучасної популярної музики / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації М12 кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 277-278.

Соколовська С. В. Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку / С. В. Соколовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 19 (268). – Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – C. 229-233.

Спіріна Т. П. Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу / Т. П. Спіріна, Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 110-121.

Спіріна Т. П. Програма менторської підтримки вразливих груп населення / Т. П. Спіріна // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – С. 132 –137.

Спіріна Т. П. Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти / Т. П. Спіріна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – С. 263–267. – (Серія «Педагогічні науки»).

Спіріна Т. П. Формування професійної культури фахівців соціальної сфери / Т. Л. Лях, Т. П. Спіріна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 123–128.

Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, Кн. 2. – С. 313-321.

Стаднік Н. В. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів/ Н.В. Стаднік, О.В. Козленко// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.119-126.

Стаднік Н. В. Педагогічне керівництво самостійною роботою як один напрямів підготовки вчителів початкової школи / Н.В. Стаднік, Н.В. Михайлова // Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.126-134.

Стаднік Н. В. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів початкової школи/ Н.В. Стаднік, О.П. Моргун// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.142-148.

Стаднік Н. В. Сучасний стан підготовки вчителя початкової школи до використання проектної технології у своїй професійній діяльності/ Н.В. Стаднік, А.М. Нідоєва// Перлини наукового пошуку: збірник наукових статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – С.134-142.

Стаднік Н. Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів / Н. Стаднік // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. – Том ІІ. – С. 326-332.

Стишов О.А. Номінації осіб в сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство. – 2013. – №.1 – С. 20-29. (0,37 др. арк.)

Столярчук О.А. Життєве задоволення як феномен емоційної сфери юнацтва / О.А. Столярчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслов-Хмельницикий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний Випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Додаток 1 до Вип. 29, Том IV. – К.: Гнозис, 2013. – С. 287 – 292.

Смірнов О.Б. Роль механічних напружень при іонній імплантації твердих розчинів CdHgTe / О.Б. Смірнов, О.С. Литвин, В.О. Мороженко, Р.К. Савкіна, М.І. Смолій, Р.С. Удовицька, Ф.Ф. Сизов // Український фізичний журнал. – 2013. – Т. 58, № 9. – С. 874–882.

Смольникова Г. Організація пізнавальної діяльності дітей / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 6-11.

Смольникова Г. В. Здоров’я збережувальні та здоров’я формувальні технології / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 7. – С. 23-26.

Смольникова Г. В. Навчальна психодіагностична практика: методичні рекомендації / Г. В. Смольникова, Ю. А. Алєксєєва. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 46 с.

Стадник М.М., Титаренко О. Р. Моральний імператив не ортодоксії / Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні : матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. Докаша В.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 264 с. – С. 118-123.

Стадник М. М., Титаренко О. Р. Євроінтеграційний процес: міжконфесійний діалог - пріоритетне завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті/ Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжн. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2013. – Т. 1.- С. 324 -326.

Степура І. С. Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковими виданнями [Електронний ресурс] / І. С. Степура // Інформаційні технології і засоби навчання – 2013. – Вип. 4 – С. 105–109. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Таран О.П. Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження / О.П. Таран // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслов-Хмельницикий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний Випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Додаток 1 до Вип. 29, Том IV. – К. : Гнозис, 2013. – С.293 – 299.

Таранник А.О. Вища школа кінця XIX - початку XX ст.., як джерело формування професорсько-викладацького корпусу університетів» //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. - Випуск 41. – Ч. 2. - с. 266-272.

Тверитинова Т.И. Петербургский миф в русской литературе первой половины ХІХ века // Areál Ruska ve světle historických výročí [1709, 1812, 1941, 1991]: jazyk – literatura – dějiny kultury. Editori Ivo Pospisil, Yosef Saur. Masarykovu univerzita. – Brno, 2012. – S. 229-240.

Тверитинова Т.И. Символика мифа о трех картах в повести Александра Пушкина «Пиковая дама» // Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: zrodla, funkcje, aktualizacja i redukcja. – Siedlce, 2012. – S. 37-40.

Тверитинова Т.И. А.А. Блок и В. Зоргенфрей: диалог двух поэтов // Wspolczesna komparatystyka i jej wymiary hermeneutyczne. – Siedlce-Banska Bystrica, 2012. – 241-247.

Тверитинова Т.И. Чехов, Достоевский… Акунин: русская классика сквозь призму современности // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнауства. – Гомель, 2012. – С.61-66.

Тверитинова Т.И. Трансформация сюжета бюргеровской «Леноры» в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: С.Б. Кураш (отв.ред.) и др. – Мозырь, 2013. – С. 180-183.

Тверитинова Т.И. Г.Флобер и Г. де Мопассан: лекарство от боваризма // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз.зб.наук.статей; [гол.ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип.XXVII. – Част. 3. – С. 398-406.

Терентьєва Н. О. Педагогічна взаємодія в університетах України: тенденції інституалізації / Н. О. Терентьєва // Педагогічний альманах:Збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. - Випуск 16. - С. 177 - 182.

Терещенко М.В. Ефективність запровадження експериментальної програми становлення позитивного образу сім’ї у дошкільників / М.В. Терещенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С.152-159.

Терещенко М.В. Психологічні рекомендації батькам щодо розвитку позитивного образу сім’ї дошкільників / М.В. Терещенко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 684-697.

Терещенко Л. А. Вплив педагогічної оцінки на виникнення шкільної тривожності /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №1. – 2013. – С.27-34.

Терещенко Л. А. Проблема шкільних неврозів у дитини молодшого шкільного віку: причини виникнення та діагностика /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №5. – 2013. – С.19-25.

Терещенко Л. А. Діти групи ризику /Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №7. – 2013. – С. 4-11.Терещенко Л. А. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема / Людмила Анатоліївна Терещенко / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – 2013. – Том. X. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – С. 675-683.

Терещенко Л. А. Особливості прояву підліткової агресії / Людмила Анатоліївна Терещенко // Практичний психолог: школа. – №10. – 2013. – С. 38-47.

Терещенко Л. А. Специфіка вивчення психічного розвитку дитини третього року життя / Людмила Анатоліївна Терещенко, Тетяна Леонідівна Гурковська // Практичний психолог: дитячий садок. – №10. – 2013. – С. 13-21.

Тернопільська В. І. Справедливість та її сутнісні характеристики /  В. І. Тернопільська // Наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України – К., 2013. – Вип..75. – 184 с., С. 60-64.

Тименко В.П. Здоровье человека как свойство одаренности и интеллекта/ Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности: монография / А.В.Вознюк, В.П.Тименко. – Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2013. – С.95-101.Тименко В.П. Наступність формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів початкової і основної школи /В.П.Тименко// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип.108.– Т.2.– С.10-17.

Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта естетично обдарованої особистості / В.П.Тименко./ Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2013 р., м. Севастополь. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.12-27.

Тименко В.П. Дизайн-освіта в контексті інтердисциплінарності педагогіки / В.П. Тименко / Професійна освіта: педагогіка і психологія: XV польсько-український/україно-польський щорічник (за ред. Н.Ничкало). – Краків-Київ, 2013. – 350 с.

Тименко В.П. Педагогічна дизайн-освіта в Україні: стан і перспективи розвитку/ В.П. Тименко/ Інноваційність у науці і освіті. – Варшава-Київ-Хмельницький: ФО Богданова, 2013.- 500 с.

Тименко В.П. Формування професійної готовності майбутніх учителів до виявлення і підтримки естетичної обдарованості учнів початкової школи /В.П.Тименко// Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 6 (13) /06/2013. – С.101-107.

Тименко В.П. Педагогічні основи проектно-технологічної освіти майбутнього вчителя початкової школи/ В.П. Тименко// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 125-132.

Тимошенко Н. Є. Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу / Т.П. Спіріна, Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 110-121.

Тимошенко Н. Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи / Н. Є. Тимошенко // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – С. 132 –137.

Тимошенко Н. Є. Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості / / Н. Є. Тимошенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : зб. наук. ст. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121. – С. 161–164.

Тимошенко Н. Є. Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах / Н. Є. Тимошенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / [за ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С. В. Харченко]. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 112-118.

Тимчик О.В. Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу «Психогенетика» / О.В. Тимчик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 26. – К., 2013. – С. 282-284. – (Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи).

Тимчик О.В. Моніторинг інформованості студентів щодо факторів ризику та профілактики захворювань дихальної системи / О.В. Тимчик, О.Д. Мойсак // Актуальні питання сучасної медицини. – Харків : Харківський національний медичний університет імені Каразіна 2013. – С. 98-102.

Тимчик О. А. Особливості економічних відносин за часів Б. Хмельницького / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик // Історія та правознавство. – 2013. – № 12 (328). – С. 2–4.

Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу/В.В.Титаренко//Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Зб.наук.пр. за ред. А.Колодного та О.Горкуші//Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 64. – 223 с. – С.104-117.

Титаренко В.В. Філософсько-методологічні засади прогнозування

релігійної ситуації/В.В.Титаренко//Українське релігієзнавство. - №65. – К., 2013. – 324 с. С.291-299.Титаренко В.В. Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізму регулювання відносин у суспільстві./В.В.Титаренко//Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – С.78-85.

Тишкевич К.І.Випуск перевидань бібліотек України для юнацтва:теоретико-методологічніаспекти// Ученые записки Таврического национального университета им. В.І. Вернадского. Серия "Филология.социальные коммуникации". – 2013. – Том 26 (65). – № 3 – С.49-52.

Тышкевич Катерина. Роль социальных институтов в формировании языковой культуры молодежи средствами издательской продукции (на примере деятельности библиотек Украины для юношества). In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 17 август 2013. – Режим доступу: [cited 25 September 2013]. Available from: http://www.newmedia21.eu/analizi/rol-sotsial-ny-h-institutov-v-formirovanii-yazy-kovoj-kul-tury-molodezhi-sredstvami-izdatel-skoj-produktsii-na-primere-deyatel-nosti-bibliotek-ukrainy-dlya-yunoshestva/

Тишкевич К.Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція. Інтернет-конференція. – 2013. – Режим доступу:http://journ.besaba.com/uncategorized/к-тишкевич-бібліографічна- продукція.html

Тітович В.І. Методичні підходи до вивчення клавірних творів Й.С.Баха / В.І. Тітович // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія 14. Теорія і практика мистецької освіти. – Вип.14 (19). – К.: НПУ, 2013. – С. 226 – 228.

Торговець Ю.І. Текст-типологічні особливості соціально-політичного есе в американській лінгвокультурній традиції: хронотопний контекст / Юлія Торговець // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Луцьк. – 2013. – №20(269) – С.86-90.

Торговець Ю.І. Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст / Юлія Торговець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: Збірник наукових праць. Випуск 17. –Херсон: Видавництво ХДУ, 2013. С. 112-117.

Тохтамиш О.М. Метод Фельденкрайза в психотерапії та розвитку особистості / О.М. Тохтамиш // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої].– Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 665-673.

Тохтамиш О.М. Психологічний механізм реактивного утворення та його зв’язок з самосприйняттям особистості / О.М. Тохтамиш // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої].– Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2013. – Вип. 19. – С. 697-705.

Трухан О. Ф. Електронний підручник у системі шкільної освіти / О.І.Гук, О.Ф.Трухан //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 24 – 29

Трухан О. Ф. Україна в подіях Північної війни / О.Ф.Трухан // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С.8-17.

Трухан О. Ф. Хомин С., Українці в революції 1917-1920 рр. / С. Хомин, О.Трухан // Історія в сучасній школі. - 2013. - № 7-8. –С. 10-13.

Тур М.Г. Вісник Черкаського університету. Серія "Філософія".- №11 (264). – Черкаси, 2013. – С.27-35.

Тур М.Г. Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. – Черкаси: АПБ, 2013. – Вип. 13. – С.3-12.

Тютюнник А. В. Основні критерії та показники вебометричного рейтингу університетів світу [Електронний ресурс] / А. В. Тютюнник,  Б. І. Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Вип. 6 – С. 75–79. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/

Фірсова І. М. Особливості рекламно-іфнормаційної діяльності соціального педагога / І.М. Фірсова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 23 (282). – С. 115-122.

Фруктова Я. С.  До проблеми фундаменталізації професійної підготовки майбутніх педагогів/ Я. С.  Фруктова,В. П. Покась//Педагогічна освіта: Теорія і практика. Випуск 19. Збірник наукових праць. К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2013 – С. 26-30.

Фруктова Я. С.  Концептуальна картина світу як базовий конструкт комунікативної компетентності фахівця/ Я. С. Фруктова //Імідж сучасного педагога. – 2013. - №5(134). – С.6-9. (0,5 д.а.)

Фруктова Я. С.  Тренінг як засіб формування соціально-комунікативної компетентності фахівця / Я. С. Фруктова //Педагогічний процес: Теорія і практика. Випуск 1. Збірник наукових праць. - К: КУ імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 186-194. (0,5 д.а.)

Фруктова Я. С.  Функціональний аналіз професійної діяльності як основа впровадження компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з журналістики та інформації //Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Випуск 3, 2012 – С. 201-205.

Фруктова Я. С.  Педагогіка загальна Навчально-методичний посібник / Я. С.  Фруктова, Н.О.Терентьєва - Черкаси, 2013 – 42с.

Фруктова Я. С.  Основи здоров’я. Тести. Навчально-методичний посібник. Гриф МОН України / Я. С.  Фруктова- К: Генеза, 2013 – 64с.

Фруктова Я. С.  Рольова ідентичність як базовий конструкт соціальної компетентності фахівця/ Я. С. Фруктова //Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: Теорія і практика» Випуск 1-2. К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2013 – С. 72-79.

Хоменко В.В. Гендерна проблематика в контексті улюблених бестселерів. / В.В. Хоменко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. — Випуск 4.11(90) — Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. — С. 291-295. — (Серія «Філологічні науки»).

Хоменко О. А. Проводимо «годину психолога» / Олена Хоменко // Психологічна служба школи – 2013. – № 1 – С. 16–21.

Хоменко О. А. Психолого-педагогічний консиліум як форма взаємодії адміністрації з педагогічним колективом / Олена Хоменко // Довідник директора школи – 2013. – № 4 – С. 30–39.

Хоменко О. А. Особливості нової соціальної ситуації п’ятикласників / Олена Хоменко // Сучасна школа України – 2013. – № 9 (261) – С. 17–18.

Хомин С. Українці в революції 1917–1920 рр. / С. Хомин, О. Трухан // Історія в сучасній школі. – 2013. – № 7–8. – С. 10–13.

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навчальний посібник/ Л.Л. Хоружа. – К.: Академвидав, 2012.- 208 с.

Цапро Г.Ю. Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect [Електронний ресурс] / G. Yu. Tsapro // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2013. — № 1. — Режим доступу до журн. : synopsis.kmpu.edu.ua

Чередніченко С.В. Історіографічний аналіз культурологічної складової змісту дошкільної освіти / С.В. Чередніченко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 734 – 738

Чередніченко С.В. Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: ретроспектива і сучасність / Світлана Володимирівна Чередніченко // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, 2013. – С.145-148.

Чернуха Н. М. Соціологічні аспекти реалізації освітніх реформ / Н. М. Чернуха // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2012. - Випуск 3. - С. 71 - 79.

Чернуха Н. М. Інформатизація суспільства иа її впливів на сучасну освітню практику / Н. М. Чернуха //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 21 (160). – 2008. –с. 212-217.

Чернуха Н. М. Формування громадянськості: історія та сучасність / Н. М. Чернуха, О.П. Роменкова, І.С. Бахов //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 7 (170). – 2009. –с. 128-132.

Чернуха Н. М. Умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів / Н. М. Чернуха, А.В. Мурзіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 9 (172). – 2009. –с.165-173.

Чернуха Н. М. Інформаційна культура як необхідний елемент підготовки фахівців / Н. М. Чернуха, Л. М. Івашко, В.О. Пантюхін //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 17 (180). – 2009. –с.170-177.

Чернуха Н. М. Формування соціальної активності студентів в сучасному інтеграційному освітньому просторі // Науковий часопис НПУ імені П.М.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. праць. – Вип.14 /ч. ІІ /. К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С. 90-96.

Чернуха Н. М. Особливості формування громадянськості учнівської молоді через інтеграцію виховних впливів суспільства / Н. М. Чернуха //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Ш Чернуха Н. М. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/Чернуха Н. М . - Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.евченка. – № 5 (168). – 2009. –с. 218-224.

Чернуха Н. М. Соціологія освіти в структурі освітології / Н. М. Чернуха // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: П24 зб. наук. пр.. / редкол.: Огнев'юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [та ін.] - К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. - С. 121 - 127.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14 • Полька Н.С.
 • Полякова О. В.
 • Русаченко Н.П.
 • Сабол Д. М.
 • Салан К.О.
 • Салата О.О
 • Салата О.О.
 • Сафарян С. І.
 • Сафронова О. М.
 • Свирська Т. І.
 • Смольникова Г.
 • Смоляна А . Л.
 • Стишов О.А
 • Смольникова Г. В.
 • Терещенко Л. А.
 • Тимчик О.В.
 • Трухан О. Ф.
 • Тур М.Г.
 • Фірсова І. М.
 • Фруктова Я. С.
 • Хоменко О. А.
 • Хоружа Л.Л.
 • Чернуха Н. М.