Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені бориса грінченка

Імені бориса грінченка
Сторінка9/14
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Чернуха Н. М. На шляху до інтеграції в освітньому просторі / Н. М. Чернуха, О.П. Роменкова //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 5 (170). – 2009. – С. 224-228.

Чернуха Н. М. Взаємозв’язок формування правової компетентності майбутнього вчителя з правовим вихованням особистості / Н. М. Чернуха, Д.М. Миколаївна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №12 (223). – 2011. – С. 168-175.

Чернуха Н. М. Сучасні методи формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Н. М. Чернуха // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №19 (254). – 2012. – С. 100-108.

Чернуха Н. М. Умови соціальної адаптації випускників вищих навчальних закладів в економічному середовищі України / Н. М. Чернуха // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – №12 (199). – 2010. – С. 193-200.

Чернуха Н. М. Виховання толерантності в процесі підготовки фахівців у сучасних соціокультурних умовах / Н. М. Чернуха, Г.С.Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 1. – 2010. – С. 39-43.

Чернуха Н. М. На шляху до толерантності та взаєморозуміння як пріоритетних складових соціальної самореалізації сучасної молоді ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 2. – 2011. – С. 30-34.

Чернуха Н. М. Міжкультурні зв’язки у сучасному освітньому просторі молоді ⁄ ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 3 – 2012. – С. 5-8.

Чернуха Н. М. Інтеграційна складова трансформаційних процесів у освіті // Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 4– 2013. – С. 24-29.

Чернуха Н. М. Формування соціальної мобільності студентів у сучасному інтеграційному освітньому просторі ⁄ Н. М. Чернуха // зб. наук. праць МАУП. – Вип.. 5– 2013. – С. 16-22.

Чернуха Н. М. Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти / Надія. М. Чернуха // Неперервна професійна освіті: теорія і практика // Науково-методичний журнал. - 2012. - Випуск 4. - С. 65 - 73.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - №1. – Ч. 1. – С. 29-35.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - №2. – Ч. 2. – С. 29-35.

Чернявська І.С., Малий М.Г. Літературно-музична композиція, сюїта «Пори року» // Мистецтво та освіта, 2013. - № 3. – Ч. 3. – С. 29-35.

Черпак Ю. В. Вчителям фізичної культури «Інноваційний контекст організації фізичного вихованняв загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва», порадник методиста. Інститут післядипломної педагогічної освіти - 013 р.

Чеснокова Г.В. Book review of Literary Education and Digital Learning: Methods and Technologies for Humanities Studies, edited by Willie van Peer, Sonia Zyngier, and Vander Viana // The Journal of Aesthetic Education. – University of Illinois Press. – Volume 47. – Number 3. – Fall 2013. – P. 120–121.

Шапаренко Г. В. Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах міста Києва / Г. В. Шапаренко // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-методичний журн. Ін-ту післядипломної пед. освіти Чернівецької обл. – Чернівці : Черемош, 2013. – Вип. 1(11). – С. 119–123.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 1. – К. : НАКККіМ. Міленіум, 2013. – С. 113–117. − (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; вип. № 6. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 160−164. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Хореографія ренесансу: майстри танцю, перший балет і танцювальна техніка // Актуальні питання суспільно-природничих наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» наукових збірниках; вип. № 2. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 260−264. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д. І. Хореографія Давніх Еллади і Риму – стилістика та виражальні форми // Вісник ЛНУ ім. І. Франка: зб. наук. праць; вип. № 12. Л., 2013. – С. 460−466. (Серія «Мистецтвознавство»).

Шариков Д.І. Хіп-хоп танець в контексті рок-і-популярних стилів сучасної хореографії // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 13. – № 8. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2013. – С. 121−124. − (Серія «Cоціальні комунікації, кінознавство, мистецтвознавство»)

Шариков Д. І. Балет Джона Кранко «Євгеній Онєгін» у неокласичній хореографії Західної Європи // Вісник НАКККіМ: зб. наук. праць; вип. № 14. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2013. – С. 121− 124. − (Серія «Cоціальні комунікації, кінознавство, мистецтвознавство»).

Шевцова О. М. Особливості емоційно-оцінної складової професійної самосвідомості вчителів-інноватиків / О. М. Шевцова // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : наук.-метод. журн. – Вип. 1(11). – Чернівці : Черемош, 2013. – С. 191–195.

Шевцова О. М. Психологічні особливості професійної Я-концепції вчителів, які працюють в умовах інноваційної діяльності / О. М. Шевцова // Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психологічна допомога особистості : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – К., 2013. – Т. 11. – В. 7. – Ч. 2. – С. 540–546.

Шевцова О. М. Своєрідність професійних Яконцепцій вчителів ЗНЗ в залежності від характеру педагогічної діяльності / О. М. Шевцова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Кримський гуманітарний ун-т ; редкол. : О. В. Глузман [та ін.] / гол. ред. О. В. Глузман. – Серія «Педагогіка і психологія» – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 4. – С. 312–320.

Шевчук А. Художні проекти з 5-річними дітьми та їхніми батьками / А. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 11-17.

Шевчук А.С. Творче освоєння дитиною світу культури / А.С. Шевчук // Реалізуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2012. — № 12. — С. 4-12.(Не увійшло до бібліографічного покажчика за 2012 рік)

Шинкар Т.Ю. Руденко Л.С. Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку / Л.С. Руденко, Т.Ю. Шинкар // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013р. – № 8. – С.12 – 18.

Шовкопляс Г.Є. «Формула брака» от Джейн Остен. – Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск ХХУІІ. Частина ІІ. – Бердянськ, БДПУ, 2013. – С. 208-217.

Шуть В.Я. Публіцистичний текст Ю. Андруховича як реалізація індивідуальної рецепції музичних та словесних образів / В.Я. Шуть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - №1021. – Серія: Філологія. – 2012. – Випуск 66. – С. 296-300.

Шуть В.Я. Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О. Забужко / В.Я. Шуть // Літературознавчі студії. КНУ імені Т. Шевченка. – 2013. – Випуск 37. Частина 2. – С. 448-453.

Щербак В. О. Здобуття політичного статусу Війська Запорозького / В. О. Щербак // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. − Київ-Глухів, 2013. − Вип.6. − С.172−175.

Юрченко В. І. Формування в учнів комунікативної компетентності – важливе завдання початкової школи / В. І. Юрченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – №4 (133). – С. 59-62.

Юрченко В. І. Практична підготовка студентів-майбутніх педагогів як передумова професіоналізації їх особистості / В. І. Юрченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1. до Вип. 29. – Т. V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С. 320-325.

Юрченко В. І. Підготовка майбутнього вчителя в Україні: від традицій до сьогодення // Рідна мова: Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. – 2013. – № 19. – С. 20-26.

Якубов С. В. Концепція дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 18-24

Якубов С. В. Організація Організація дистанційного навчання вчителів в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 14-18

Якунін Я. Ю. Електронні навчальні матеріали для уроків хімії у ЗНЗ / Я.Ю.Якунін //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 45-56

Якунін Я. Ю. Лімітуючи фактори оптимального використання ІКТ на сучасному уроці // Науковий часопис. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип.19 (29). – С. 196–200.

Яременко В.В. Спорідненість душ (Спогади про Станіслава Зінчука) / В.В. Яременко // Гроно рясту. – 2013 – Київ: Щек, С. 208

Яременко В.В. Що написано – не спростовно / В.В. Яременко // Дивосвіт. – 2013 – №1 (45). – С. 12 – 15.

Яременко В.В. Я твердо вірю: помісна церква в Україні буде / В.В. Яременко // Дивосвіт. – 2013 – №2 (46).

Яременко В.В. Затемнення нації / В. В. Яременко // Українське слово. – 2013 – №41.

Яременко В. В. На шляху до світу (Педагогічні ідеї Б. Грінченка в його часі і сьогоденні / В. В. Яременко // Українська літературна газета.– 2013. – №22 – 23.

Aleksandrova Olena, Bondar Tatiana, Martirosyan Olena. Peculiarities of the Social Structure and the Formation of the Middle Class in the Transitional Society Environment (after the example of Ukraine and Russia) - P. 176-189 / Olena Aleksandrova, Tatiana Bondar, Olena Martirosyan // Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing, 2012. – 208 p.

Dan’ko V.A. Interference Photolithography Using Photoetching Effect In Chalcogenide Films / V.A. Dan’ko, I.Z. Indutny, V.I. Myn’ko, P.E. Shepeliavyi, M.V. Lykanyuk, O.S. Lytvyn // Journal of Non-Oxide Glasses. – 2012. – V. 3, N 2. – P. 13–18.

LagutinaA. On-line tools for essay writing skills development / А. Lagutina // XVIII TESOL – Ukraine National Conference Materials: Global English – Global Decisions (April 12-13, 2013, Sevastopol, Ukraine).

Karachevtsev V.A. Glucose Oxidase Immobilization onto Carbon Nanotube Networking / V.A. Karachevtsev, A.Yu. Glamazda, E.S. Zarudnev, M.V. Karachevtsev, V.S. Leontiev, A.S. Linnik, O.S. Lytvyn, A.M. Plokhotnichenko, S.G Stepanian // Ukr. J. Phys. – 2012. – Vol. 57, N 7. – P. 700–709.

Kozachuk A. Lexicological Aspect of Ukrainian-English Translation of Short Prose of the Late 19th-Early 20th Centuries / A.Kozachuk // Žmogus kalbos erdvėje. – Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų katedra. – Nr.7. – 2013. – P. 505-512.

Lytvyn P.M. Mechanical scanning probe nanolithography: modeling and application / P.M. Lytvyn, O.S. Lytvyn, O.M. Dyachyns`ka, K.P. Grytsenko, S. Shrader, I.V. Prokopenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2012. – V. 15, N 4. – P. 321–327.

Michalowski W. Jak szlachta podolska postrzegała swoje terytorium w latach sześćdziesiątych XVI wieku / W. Michalowski // Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wsczesnonozytnych / Pod red. W. Bukowskiego i T. Jurka. – Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2012. – S. 469–478.

Roshchina N.M. Some Properties of Thin Film Structures on the Base of ZnO Obtained by MOCVD Method / N.M. Roshchina, P.S. Smertenko, V.G. Stepanov, L.V. Zavyalova, O.S. Lytvyn // Solid State Phenomena. – 2013. – V. 200. – Р. 3–9.

Veselovska O.V. Modeling of the main-lines characteristics of functioning and development of «Antonov» knowledge-based aircraft building system /O.V. Veselovska // Humanities and socio-economic science in the era of globalization and universalization, Budapest, 2013 November 15th-17th –http://scaspee.com/6/post/2013/11/humanities-and-socio-economic-science-in-the-era-of-globalization-and-universalization.html

Olga. N.Oleksyuk. Hermeneutic Experience as Spiritual Phenomenon Professional Art Education // The Etos of Akademia: Standing the Test of Time / Ariel, Israel. – 2013. – P. 256-266.

Оlga Oleksiuk. Theological values as a basis of competence-oriented high art education / Taikomieji turimai studijose ir praktikoje, № 7, Panevezys, 2013. – Р. 73-77.

Semenova Y. S. Psychological trauma (Psychotrauma): Psychological and medical approach to content and essence of the concept / Ю.С. Семенова // Психологическая травма (психотравма): психологический и медицинский подход к содержанию и сущности понятия. - European Applied Science. – №6. – ORT Publishing. – 2013. – Р. 135-138.

Sintschenko V.V. Die ideologishen krieger der globalisierung:feindschaft ideologishe front des neoliberalismus gegen gesellschaftliche alternativen. - Dny vědy.- 2013. - Dil 24. – Praha. – PH «Education and Science». - S.46-51.

Sintschenko V.V. Ethik Weltbild, Moderne Wirtschaft und die Aufgabe der Politik// Nauka & Studia. – NR 19 (87) 2013. – S.76-84.

Sintschenko V.V. Weltgesellschaft: postimperialismus und die aufteilung der welt//Aktualne problemy nowoczesnych nauk. – 2013. – Volume 15.Historia. Politołogija. - Przemyśl: Nauka i studia. - S.63-71. –

Shtepliuk I.I. Influence of Growth Conditions on Structural and Optical Properties of Zn0.9Cd0.1O Films / I.I. Shtepliuk, G.V. Lashkarev, V.V. Khomyak, O.S. Lytvyn, P.D. Marianchuk, I.I. Timofeeva, A.I. Evtushenko, V.I. Lazorenko // Ukr. J. Phys. – 2012. – Vol. 57, N 6. – P. 653–660.

Sokolovska S.V. Contents Formation PeculiaritiesofForeign Language Teachers’ Professional Training in Ukraine / С.В. Соколовська // Педагогічнаосвіта: теоріяіпрактика. Психологія. Педагогіка: зб. наук.

Torhovets Y.Hypertextual level of socio-political essay /YuliaTorhovets //The advanced science journal. United States. 2013. –№4– Р.15-19.

праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013


Розділ 5. Методичні рекомендації
Акіліна О. В. Міжнародний фінансовий менеджмент: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для магістрів напряму 0305 «Менеджмент» [О. В. Акіліна]. – К. : НАСОА, 2013. – 24 с.

Акіліна О. В. Євроінтеграція: методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання [О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч]. – К. : НАСОА, 2013. – 28 с.

Акіліна О. В. Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів денної форми навчання галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч]. – К. : НАСОА, 2013. – 24 с.

Большакова І. О. Розвиток критичного мислення молодших школярів/ Інна Олексіївна Большакова // Початкова освіта. Методичний порадник. Вип.11.- листопад. - № 44 (668). - С.3-8

Большакова І. О. Урок у першому класі «В.Сухомлинський «Найледачіший у світі кіт» / Інна Олексіївна Большакова // Початкова освіта. Методичний порадник. Вип.11.- листопад. - №44(668). - С. 12-13

Боринець Н. І. Викладання трудового навчання у 2013 – 2014 навч. році : метод. рек. до початку навч. року / Труд. навчання. – 2013. – Вересень. (№ 9). – С. 4 – 5.

Зеліско І. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінанси підприємств»: навч.-метод. посіб. / І. М. Зеліско. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 36 с.

Зеліско І. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінанси»: навч.-метод. посіб. / І. М. Зеліско. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 48 с.

Задніпрянець І.І. Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційних компетенцій учителів фізики / І. І.Задніпрянець //Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 68–70.Зеліско І. М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси»: для студ. 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: навч. посіб. / І. М. Зеліско. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 24 с.

Зеліско І. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінанси підприємств»: навч.-метод. посіб. / І. М. Зеліско. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 36 с.

Зеліско І. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінанси»: навч.-метод. посіб. / І. М. Зеліско. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 48 с.

Обушний С. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Бюджетна система»: навч.-метод. посіб. / С. М. Обушний . – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 28 с.

Обушний С. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»: навч.-метод. посіб. / С. М. Обушний . – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 20 с.

Обушний С. М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фінансові системи зарубіжних країн»: навч.-метод. посіб. / С. М. Обушний . – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 20

Рудик О. Б., Носенко Т. І., Обрізан К.М. Рекомендації щодо підготовки і проведення ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій у номінації «веб – дизайн» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 1 (43). – С. 45–50

Смольникова Г.В., Алєксєєва Ю.А.Навчальна психодіагностична практика: методичні рекомендації. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 46 с.

Гігієнічні рекомендації щодо проектування, обладнання та утримання позашкільних навчальних закладів спортивного профілю / упоряд. : І.О. Калиниченко, С.В. Гозак, О.О. Скиба; за заг. ред. Н.С. Польки.- Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013.- 48 с.

Скринінгова оцінка адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку: метод. рек. (№ 10.13/101.13) / Н.С. Полька, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова [та ін.].- К.-2013.- 22 с.Лапка О.Я. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» для напряму “право” спеціальності “правоохоронна діяльність” факультету початкової та спеціальної підготовки НАВС / Національна академія внутрішніх справ. – К.: НАВС, 2013. – 160с.

Лапка О.Я. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» для напряму “право” спеціальності “Правознавство” факультету внутрішніх військ ННІПКГБПС НАВС / Національна академія внутрішніх справ. – К.: НАВС, 2013. – 209с.

Лапка О.Я. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» для напряму “Право” спеціальності “Правознавство” навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС / Національна академія внутрішніх справ. – К.: НАВС, 2013. – 108с

Лях Т.Л. Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед підлітків та молоді в установах Державної кримінально-виконавчої служби / [за ред. Т. Л. Лях ; авт. кол. : Журавель Т. В., Лях Т. Л., Скіпальська Г. Б. та ін.] – К. : Право на здоров’я, 2013. – 40 с.

Н. В. Морзе, В.П.Вембер, І.В.Машкіна Курсова робота з методики навчання інформатики : метод. рек. / [Н. В. Морзе, В.П.Вембер, І.В.Машкіна]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 40 с.

Обушний С. М. Фінансовий менеджмент: метод. реком. до виконання курсової роб.: для студ. осв.-проф. програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізов. магістерськими прогр.) / С. М. Обушний. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 32 с.

Омері І. Д. Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації / І. Д. Омері, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 25 с.

Петроє О.М. Методичні рекомендації щодо формування та розвитку в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (регіонально-галузевий рівень)/ С.В.Мельник, Д.Д.Чумаков, Н.М. Ушакова, О.М.Петроє та ін. – Луганськ, К. : ДУ НДІ СТВ, 2013. –– 24 с.

Петроє О.М. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності/ Н.М.Ушакова, Н.А.Супрун, А.В.Данилюк … О.М.Петроє. – К., Global Cjmpakt Network Ukraine, 2013. – 22 с.

О. М. Сафронова. Забезпечення сталого економічного розвитку в контексті реалізації Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Навч. – метод. матеріали для тематичного семінару програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» /  В. Г. Бодров,  О. М. Сафронова. - К. : Вид-во НАДУ, 2013. – 77 с.

О. М. Сафронова Державне управління у фінансово-економічній сфері: Навч. – метод. матеріали для тематичного семінару програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» /  В. Г. Бодров,  Н. І. Балдич,  О. М. Сафронова. - К. : Вид-во НАДУ, 2013. – 107 с.

Тернопільська В. І. Основи менеджменту. Методичні рекомендації. – Житомир: Вид-во ЖВІ НАУ, 2013. – 40 с.

Черпак Ю.В. Вчителям фізичної культури «Інноваційний контекст організації фізичного вихованняв загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва», порадник методиста. Інститут післядипломної педагогічної освіти - 2013 р.

Чеснокова Г.В. Огляд курсу лекцій проф. Х. Стена в КУБГ // Бюлетень Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики № 4. – Червень 2013 р. – С. 8–10.
Розділ 6. Матеріали науково-практичних конференцій
Акіліна О. В. Актуальні питання маркетингу персоналу: міжнародний аспект // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: збірник тез виступів на І матер. Міжнар. наук. - практ. конф., (Київ, 8-9 листопада 2012 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2013. – С. 79–82.

Акилина Е. В. Социальное партнерство в подготовке и реализации сельскохозяйственных специальностей // Модернизация аграрного образования: технологический аспект: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» (29-30 октября 2013 г.). – Томск: РГ «Графика», 2013. – C.9–12.

Алієв М.М., Куньо А.М. «Проблема кіберзлочинності та шляхи її подолання у сучасному інформаційному суспільстві» // XI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2013» 21-23 травня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – Т.6. – С. 36.5-36.8.

Андрюшина О.В. Стратегии использования результатов мониторинга качества среднего образования на региональном уровне в США / О.В. Андрюшина // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: материалы IX международной заочной научно-практической конференции. Часть I. (24 января 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — 164 с., С. 12-20; ISBN  978-5-905945-96-0

Анісімова Л.В. «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект» / Л.В. Анісімова // Colloqia Litteraria Sedlcensia STUDIA MINORA. – Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej «Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum» (17-19 października 2012 r., Czerniowce). – Volumen VI. – Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. – S. 93 (0,05 д.а.)

Анісімова Л.В. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт / Л.В. Анісімова // Функціонування літератури в культурному контексті епохи. Міжвузівська наукова конференція (ХІІ Шрейдерівські читання): Матеріали / Упорядник Т.Є. Пічугіна. – Дніпропетровськ : Тріменс ЛТД, 2013. – 92 с. – С. 18-19. (0,04 д.а.)

Анісімова Л.В. Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку / Л.В. Анісімова // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1 / За заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Університет «Україна», 2013. – 259 с. – С. 134-139. (0,26 д.а.)

Анісімова Л.В. Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера / Л.В. Анісімова // Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка: ред. колегія: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 244 с. – С. 6-9. (0,37 д.а.)

Базиль Л. О. Ретроспективний аналіз процесу формування елементів літературознавчої компетентності словесників у І пол. ХІХ ст. / Л. О. Базиль // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред. : І. А. Зязюн]. Вип. 4(8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 65-68

Базиль Л. А. Развитие литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы: психологический аспект / Л. А. Базыль// Рroblems of modern pedagogics in the context of International educational standarts development: Materials digest of the XL International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in pedagogical sciences (London, january 31 – February 05 2013) / International Academy of Science and Higher Education/ - London: IASHE, 2013. - C. 53 - 57

Базиль Л. О. Модель науково-методичної системи розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури / Л.О.Базиль // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы. Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: Издательство "Оджакъ", 2013. – С. 148-150

Базиль Л. О. Ретроспективний аналіз процесу формування елементів літературознавчої компетентності словесників у І пол. ХІХ ст. / Л. О. Базиль // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матер. Х Міжнар. педаг.-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред. : І. А. Зязюн]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – Вип. 4(8). – С. 65–68.

Базиль Л. А. Развитие литературоведческой компетентности будущих учителей украинского языка и литературы: психологический аспект / Л. А. Базыль // Рroblems of modern pedagogics in the context of International educational standarts development : Materials digest of the XL International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in pedagogical sciences (London, january 31 – February 05 2013) / International Academy of Science and Higher Education. – London : IASHE, 2013. – C. 53–57.

Базиль Л. О. Модель науково-методичної системи розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури / Л. О. Базиль // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы : матер. Междунар. науч.–практ. конф. – Симферополь : Оджакъ, 2013. – С. 148–150.

Беззуб Ю. В. Методи та прийоми музейної педагогіки в шкільному навчально виховному процесі / Ю. В. Беззуб // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи : матер. наук.-практ. конф., (Київ, 24–25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2013. – С. 10–13.

Березівська Л.Д. В.О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд.: О.В. Сухомлинська, О.Я. Савченко, В.С. Курило, І.Д. Бех та ін. - Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. - 504 с.( авт. внесок 1др. а.)

Березівська Л. Д. Тенденції реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. / Л. Д. Березівська // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.- практ. конф. 15-16 травня 2013р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад.. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів ( м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. - К.: Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 420 - 429.

Бернадська Д.П. Весна священна – до 100-річчя шедевру // Всеукраїнська наукова практична конференція. – К. : КНУКіМ, 2013. С. 123−128.

Бернадська Д.П. Танцювальна культура народів Сибіру // Всеукраїнська науково-практичної конференції «Феномен «Черемошу». – Л. ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 36−38.

Бессалов А.В., Дихтенко А.А. Определение параметров криптостойких кривых Эдвардса над простыми полями. XVI международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». 21 – 24 мая 2013 г. Тезисы докладов. – К.: ООО «ИП Эдельвейс», НИЦ «Тезис» НТУУ «КПИ», 2013. – С.36-37.

Бессалов А.В., Діхтенко А.А. Кривые Эдвардса над простыми полями с почти простым значением порядка. Материали Двадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки -- ХХІ сторіччя". Квітень, 2013. http://nauka.zinet.info/konf_20.php.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної мотивації учіння у студентів спеціальності “Дошкільна освіта” / Г.В. Бєлєнька// “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Богданець-Білоскаленко Н.І. Використання науково-методичних ідей Якова Чепіги у практичній діяльності сучасної початкової школи // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб.наук.праць – 2013. – Вип. 2. – С. 11-20.

Богород А. Філософсько-релігієзнавчий аналіз елементів релігійного культу: традиція VS модерн” // Держава і церква в новітній історії України: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції “Держава і церква в новітній історії України” (21–22 листопад 2012 року). – Полтава, 2013. – С. 237–244.

Богород А. Проблема ритуального танцю в християнській релігії // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. Матеріали наукової конференції Галич, 25 травня 2013 року. – Галич, 2013. – С. 228–237.

Богород А. Онтологические особенности ритуальных танцев восточных славян // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 7 (16). – С. 38–50 (86 с.).

Богород А. Религиозно-мировоззренческие аспекты танцевальных ритуалов суфиев // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции / Отв. ред. М. Васинович. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – № 8 (17). – С. 66–74 (110 с.).

Бодненко Д. М. Використання відеоресурсів у навчальному процесі / Д.М. Бодненко, С.П. Радченко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Ялта, 26-27 вересня 2013 р.)// Я: РВВ РВНЗ КГУ – Ч.1. – С. 17-23.

Бодненко Д. М. Мережні технології: використання вебінарів /Д.М. Бодненко//Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер.ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ.конф., 18 квітня 2013р. – К.: [Київ. унт ім. Б. Грінченка], 2013.

Бонь О.І. Борис Грінченко і створення київської «Просвіти» // Київ у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 травня 2013 р. / М-во освіти і науки,Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; редколегія: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов [та ін.]; наук. ред. А.Л. Зінченко. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 48−56.

Бонь О. І. Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску / О.І. Бонь // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьов, А.Л. Зінченко та ін.; наук. Ред.. А.Л. Зінченко]. − К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2012. − С. 143−148.

Бреус Ю.В. Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини / Ю.В. Бреус // матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (18 квітня 2013 р.) / [за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 162 – 167.

Бурко О.В. «Заповіт Бориса Грінченка» (технологія навчання оповідання «Каторжна» в старшій школі) / О.В. Бурко // Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань. 5 груд. 2012 р. / за ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої, А.І. Мовчун. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – С. 160 – 168.Буніятова І. Р. Языковая ситуация на Украине: между сциллой и харибдой политических элит/ І. Р. Буніятова // Материалы международной научной конференции «Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактическиеаспекты» (Санкт-Петербург, 13-15 мая, 2013 р.). – С. 8-9.

Буніятова І. Р. Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса / І. Р. Буніятова // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 21-26.

Бурко О.В. Кордоцентризм у контекстному шкільному вивченні барокової і романтичної поезії / О.В. Бурко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. : міжвуз зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарава]. – Бердянськ : БДТУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч.2. – С. 377 – 384.

Васильєв О.О. Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д.Грінченка / О.О. Васильєв // матер. щорічних Грінченківських читань [«Борис Грінченко – відомий і невідомий»], (5 грудня 2012 р.) / [за заг. ред. В.О.Огневюка,

Ващенко О. М. Підготовка майбутнього вчителя до організації здоров’язбережувальної діяльності / О. М. Ващенко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 301-304.

Веклич Ю. І. Самоменеджмент у контексті підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю. І. Веклич // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, Україна, 14–15 березня 2013р.) / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інст. Перепідготовки та підвищення кваліфікації, кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С.212–213.

Венгловська О.А. Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / О.А. Венгловська // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 110-115.

Видайчук Т.Л. Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення –ИЙ (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.) // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Почепцовські читання» / Ред. колегія Р.В. Васько, І. І. Сєрякова, О.П. Воробйова [та інші]. – К.: Національний лінгвістичний університет, 2013. – С. 24 – 26. (0,12 др. арк.)

Вихло Н.А., Бессалов А.В. Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ. Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 18-19 квітня, м. Київ, Україна. ВПІ ВПК «ПОЛИТЕХНІКА», Київ, 2013. С.83-84.

Вишнівська Н.В. Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема /Н.В.Вишнівська //Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012рік/ [За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д.Беха, Г.П.Пустовіта, О.В.Мельника; літ. ред. І.П.Білоцерківець]. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. Вип.3. – С. 39-42.

Вышницкая Юлия. Философия любви в современном мире: мифологические следы // Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбуьнє", 23-25 жовтня 2012. - Полтава: ФОП Болотін А. В., 2013. - 325 с. - С.  243-252 с.

Волинець К.І. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання ігрових технологій на уроках математики в початковій школі / К.І.Волинець, Ю.Кравчун// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.116-117.

Гайдаш А.В. Перекладацькі стратегії роману Кормака МакКарті “Темрява зовні”. / Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та студентів / Гол. ред. Калетнік Г.М. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 18 квітня. – С. 96-102. (тези)

Гайдаш А.В. Лексические трансформации в русском и украинском переводах пьесы Т.Уильямса «Растоптанные петуньи» (тезисы). / Материалы 4-й Международной науч.-практ. конф., Минск, 22 апреля 2013г. / редкол. : Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] – Минск: БГУ, 2013. – С. 283-285. (тези)

Гальчук О.В. Семіотизація третього ступеня як тенденція модерністської рецепції античного інтертексту / Оксана Гальчук // Літературний процес : структурно-семіотичні площини : матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., Київ). – К. : Київ. ун-т ім. Б Грінченка, 2013. – С. 38 – 42.

Гайдаш А.В. Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці». Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матер. Вееукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ) / МОНмолодьспорт України; Київ, ун-т ім. Б. Грінченка : ред. колегія: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 34-38.

Гайдаш А.В. Вплив візуальних образів на систему персонажів у п’єсі Т.Хау «В пошуках Мане». / Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?: матер. Всеукр. наукової конф., 5-6 квіт. 2013 р., м. Київ / за заг. ред. О. Є. Бондаревої. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 45-51.

Гамалія В.М., Руда С.П., Роль науково-технічних товариств України у розвитку вітчизняної цукропромисловості / В. М. Гамалія // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і наука в Україні» 21-22 червня 2013р. − Дніпропетровськ, 2013. – С. 5−7.

Гевчук Н.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів в умовах ВНЗ / Н.С. Гевчук // матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти»], (м. Хмельницький, 28.02.2013 р.) / [укл. О.Р. Поляновська, С.В. Чернюк]. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 131-133.

Гілевич А.В. Образність та експресивність художнього стилю японської мови / А.В. Гілевич // Матеріали наукового семінару у рамках проекту «Філологічні та культурологічні студії країн Далекого Сходу: явища, тенденції, перспективи» від Центру досліджень Далекого Сходу. – Київ, 2013. – С. 186-192.

Гладуш Н. Ф.  Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика. Мат. Міжнар. наук. конф., Київ, 2013, с. 115 – 120.

Глушак О. М. Формирование информационной культуры у бакалавров филологии при изучении дисциплины «Информационные технологии обучения» /О. М. Глушак //«Инновационные информационные технологии», (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.)

Глушак О. М. Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців/О. М. Глушак //Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер.ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ.конф., 18 квітня 2013р. – К.: [Київ. унт ім. Б. Грінченка], 2013. – С.109-115.

Гмиріна С. В. Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема / С. В. Гмиріна // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25-27 квітня 2013 року. – Вип. 14 (19). Частина 1. – К.: НПУ, 2013. – С.46-50.

Гнутов Є.І., Гулігас А.Г. Фізична рекреація як основний напрям оздоровлення студентської молоді//Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали YIII Всеукраїнської науково-методичної конференції 13-14 червня 2013 р. Присвячена сторіччю олімпійського Києва. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. – К.:НАУ, 2013. – 196 с.

Гозак С.В. Особенности проведения медико-педагогического контроля за физическим воспитанием школьников / С.В. Гозак, Е.Т. Елизарова // Актуальные проблемы гигиены : матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Санкт-Петербург, 2013.- С. 150-152.

Гозак С.В. Особенности опорно-двигательного аппарата детей старшего дошкольного возраста / С.В. Гозак, Т.В. Станкевич, А.Н. Парац // Актуальные проблемы гигиены : матер. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Санкт-Петербург, 2013.- С. 152-153.

Гозак С. В. Изучение отношения учащихся к физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях / С. В. Гозак, Т.В. Станкевич, Е.Т. Елизарова // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма: мат. Всеросс. науч.-метод. конф. – Уфа, 2013. – с 57-59.

Гозак С.В. До питання диференціації фізичного виховання школярів / С.В. Гозак // Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матер. IV Міжнародної електронної наук-практич. конф. (Одеса, 19-26 квітня 2013 р.).- Одеса, 2013.- С.172.

Гозак С.В. Влияние организации физического воспитания на уровень соматического здоровья детей среднего школьного возраста / С.В. Гозак, Е.Т. Елизарова // Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология : матер. Второй международной науч.-практич. конф. (Барнаул, 5-10 июля 2013 г.).- Барнаул, 2013.- С.78.

Гольцов А. Г. Сучасний геополітичний статус України: буферна держава чи самостійний актор / А. Г. Гольцов // Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 21 березня 2013 р. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2013. – С. 45−49.

Гріньова О. М. Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій у майбутніх педагогів / О. М. Гріньова // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор (21-22 березня 2013 р.) – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 1. – 292 с. – С. 273-279.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14