Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІмені івана франка

Скачати 322.11 Kb.

Імені івана франка
Скачати 322.11 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір322.11 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Радченко Тетяна Анатоліївна

УДК 378.4.091(494):008–022.218ПОЛІКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРІЇ

13.00.

Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Житомир – 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих, Національна академія педагогічних наук України.


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Лещенко Марія Петрівна,

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

НАПН України, м.

Осві́та доро́слих - це практика навчання і виховання дорослих, набуття ними нових навичок, умінь та знань пов’язана з новим працевлаштуванням чи з іншого роду зміною діяльності. Освіта дорослих являє собою цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості реалізуючи освітні програми та послуги.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Київ,

провідний науковий співробітник

інформаційно-аналітичного відділу

педагогічних інновацій.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Сбруєва Аліна Анатоліївна,

Сумський державний педагогічний університет

імені А.С. Макаренка,

проректор з наукової роботи;


кандидат педагогічних наук

Слоньовська Оксана Богданівна,

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Державного університету телекомунікацій,

старший викладач кафедри іноземних мов.


Захист відбудеться 18 лютого 2014 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, другий поверх, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка за адресою: 10008, м.

Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка) - найстаріший вищий навчальний заклад Житомирщини. Заснований у 1919 році як «Волинський педагогічний інститут».
 Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.


Автореферат розісланий 17 січня 2014 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С.Л. ЯценкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. У сучасному світі спостерігається загострення проблеми міжкультурної взаємодії і порушення соціальної злагоди в умовах інтенсивного розвитку інтеграційних і глобалізаційних процесів, крос-культурних комунікацій. Проблема полікультурності в освіті є актуальною і для вищих навчальних закладів, оскільки основи розвитку особистості – акцептація культурного різноманіття, здатність до міжкультурного діалогу, вміння знаходити компроміс – надзвичайно важливі для самореалізації громадян у полікультурному європейському просторі.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

В Україні ідеї розвитку полікультурно компетентної особистості відображено в положеннях Державної національної програми „Освіта” („Україна XXI століття”) (1994 р.), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000 р.), Національної доктрини розвитку освіти (2002 р.), Концепції національного виховання студентської молоді (2009 р.), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
), Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.) та інших нормативних документах.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Важливою складовою педагогічного процесу на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти має стати виховання поваги і любові до власної культури, а також толерантне ставлення до інших культур, представників різних національностей та вміння вести діалог на засадах рівноправності.
Толера́нтність (від лат. tolerantia - терпіння) - у загальному розумінні слова, – ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу.

Ураховуючи світові глобалізаційні процеси, для багатонаціональної України особливої актуальності набуває досвід країн, в яких проблеми полікультурності набули позитивного розв’язання. Реалізація Болонської декларації в українському освітньому просторі, перехід до дипломів загальноєвропейського визнання зумовлюють особливий науково-практичний інтерес до здобутків швейцарської системи вищої освіти, яка має високий рейтинг у світі завдяки демократичності й відкритості, полікультурності й полілінгвальності.

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
З огляду на вагомі досягнення у зазначеному напрямі, Швейцарія є яскравим прикладом успішного вирішення як культурно-мовних проблем (згідно з Конституцією цієї країни чотири мови – німецька, французька, італійська і ретороманська – мають офіційний державний статус) у контексті міжетнічної та міжкультурної комунікації, так і адаптації освітнього простору до вимог інформаційного полікультурного суспільства.

Питанням розвитку освіти та її окремих компонентів у країні, полікультурності і багатомовності швейцарського суспільства присвятили наукові праці зарубіжні (А.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
 Аккарі (A. Akkari), К. Аллеман-Жіонда (C. Allemann-Ghionda), К. Баумгартнер (K. Baumgartner), Т. Гайсен (T. Geisen), В. Ліндер (W. Linder), Х. Лі-Янке (H. Lee-Janke), К. МакРей (K. McRae), Т. Огай (T. Ogay), Е. Пінейро (E. Pineiro), М. Санчес-Мазас (M. Sanches-Mazas), Д. Халлер (J. Haller), Д. Ходівоіяну (D. Hodivoianu), М. Цінггелер (M. Zinggeler), К. Шмід (C. Schmid) та ін.), російські (Ю. Алфьоров, О. Ворожейкіна, О. Курбатова, К. Салімова, О. Федотова, Л. Шишова) та вітчизняні (Н. Закордонець, Л. Черток та ін.) дослідники.

Соціальна значущість полікультурних засад організації навчального процесу з огляду на досвід швейцарських університетів підсилюється наявними суперечностями в українській педагогічній реальності між: вимогами європейського освітнього простору щодо полілінгвальності і недостатньою мовною компетентністю викладачів ВНЗ; доцільністю участі в міжнародних наукових дослідженнях і недосконалим рівнем розвитку соціально-економічної інфраструктури вітчизняного наукового простору;

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
необхідністю надання високоякісних освітніх послуг і недостатньо розвиненим організаційно-управлінським компонентом вітчизняних ВНЗ (обмежена кількість центрів міжнародної співпраці з моніторинговим та профорієнтаційним підрозділами).

У вирішенні зазначених протиріч істотну роль відіграє дослідження організації навчального процесу на засадах полікультурності в університетах Швейцарії, що дозволить збагатити національну освіту інноваційними педагогічними ідеями відповідно до вимог сучасності. Таким чином, актуальність проблеми, її недостатня розробленість у вітчизняній педагогічній науці й вимоги педагогічної практики зумовили вибір теми дисертаційної роботи: Полікультурні засади організації навчального процесу в університетах Швейцарії.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження виконане відповідно до теми комплексної науково-дослідної роботи відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України „Модернізація педагогічної освіти в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції” (РК № 0108U000699).

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 3 від 28. 02. 2008 р.) та узгоджено з рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 17. 06. 2008 р.).Мета дослідження: здійснити комплексний аналіз полікультурних засад організації навчального процесу в університетах Швейцарії та окреслити перспективи впровадження позитивних ідей швейцарського досвіду у вищих навчальних закладах України.
Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Виходячи з мети дослідження, визначено такі його завдання:

1. Проаналізувати культурно-соціальні й педагогічні умови становлення полікультурності вищої освіти Швейцарії та обґрунтувати періодизацію її розвитку у зазначеному напрямі.

2. Визначити особливості полікультурної підготовки абітурієнтів вищих навчальних закладів країни.

3. Охарактеризувати багатомовність університетів Швейцарії як визначальну засаду полікультурності освіти.

4. Дослідити шляхи реалізації Болонської декларації в полікультурному просторі швейцарських університетів.

5. Окреслити можливості використання ідей швейцарського досвіду організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

  1   2   3   4


Скачати 322.11 Kb.

  • Лещенко Марія Петрівна
  • Офіційні опоненти
  • Слоньовська Оксана Богданівна
  • Житомирського державного університету імені Івана Франка
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження.
  • „ Полікультурні засади організації навчального процесу в університетах Швейцарії ” .
  • Мета дослідження