Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІндекс прозорості державних компаній україни 2015

Скачати 296.52 Kb.

Індекс прозорості державних компаній україни 2015
Скачати 296.52 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір296.52 Kb.
ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2015

В Україні у 2014 році функціонувало 1829 державних підприємств, на яких працювало 0,9 млн.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
працівників, їх сукупні активи становили 868,6 млрд грн. Проте за результатами 2014 року їх сукупний чистий збиток становив - -115,4 млрд. грн.1. Такі результати діяльності держпідприємств обумовили проведення реформи держпідприємств, яка передбачає покращення корпоративного управління, встановлення чітких бізнес-цілей, підвищення якості управління, забезпечення прозорості державних підприємств.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

Однією з конкурентних переваг компаній в сучасних умовах є підзвітність і прозорість.

Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.
Сучасні дослідження доводять, що більш прозорі компанії залучають увагу інвесторів і мають більш високу вартість, навпаки – низький рівень прозорості веде до зниженню вартості бізнесу2.

Прозорість компаній, це в першу чергу, відкритість дій і рішень компаній, розкриття інформації, та її повнота, достовірність і зрозумілість для головних груп стейкхолдерів.

Задля забезпечення більшої прозорості держпідприємств Міністерство економічного розвитку і торгівлі України рекомендує державним компаніям розкривати (відповідно до Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості і діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 116 від 11.02.2015 р.) такі категорії інформації: цілі і завдання компанії; результати фінансово-господарської діяльності (ліквідність, прибутковість, ефективність використання майна та їх зміни протягом 3 років; нарахування і перерахування до бюджету відповідно до законодавства дивідендів, чистого прибутку);

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
результати діяльності; інформацію стосовно закупівель і інвестицій; середньомісячна заробітна плата працівників, в т.ч.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
і керівництва, заборгованість із заробітної плати, тощо.

Прозорість є одним із головних принципів корпоративного управління держпідприємств в світі (Принципи корпоративного управління ОЕСР). Україна підписавши Угоду про Асоціацію з ЕС, зобов’язалась підвищити прозорість та конкурентоспроможність в галузі державних закупівель (забезпечити проведення закупівель на конкурсній основі та гарантувати доступ до інформації щодо державних закупівель, зокрема для державних підприємств), підвищити рівень боротьби з корупцією, впроваджувати політику зміцнення корпоративного управління.

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

В цьому контексті, Індекс прозорості державних компаній стає своєрідним інструментом не тільки виміру прозорості державних кампаній, а і формування корпоративної політики прозорості.

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ

Оцінювання проводилось за методологією, розробленого в рамках проекту «Прозорість і соціальна відповідальність. Керівництво для державних компаній» (Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки Посольства Нідерландів в Україні, 2014-2015 рр.). Дана методологія була розроблена робочою групою, створеною в рамках Проекту. Робоча група включала представників державних і приватних компаній, громадських і експертних організацій. Основою Індексу стала методологія, розроблена міжнародною компанією Beyond Business (Ізраїль) і Центром «Розвиток КСВ». В рамках проекту методологія була удосконалена і апробована під час пілотного оцінювання сайтів державних компаній (03.2015 р.).

Розроблена методика оцінювання сайтів державних компаній включає три компоненти, а саме:

Зміст: наявність на сайті компанії повної інформації з основних аспектів соціальної відповідальності: питань корпоративного управління, трудових відносин, дотримання прав людини, екологічної політики, чесних операційних практик, відносин зі стейкхолдерами та розвитоку громади.

Стратегія та звітність: оприлюднення на сайті компанії бізнес-стратегії й стратегії з корпоративної соціальної відповідальності, фінансової та КСВ звітності та КСВ звітності.

Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Соціа́льна відповіда́льність бі́знесу - відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Навігація: зручність доступу до будь-якої інформації про соціальну відповідальність компанії.

За всіма компонентами оцінювалася інформація тільки за 2014-2015 роки. Детальна інформація з методологією оцінки сайтів державних компаній представлена у табл.1

Табл. 1. Методологія оцінки сайтів державних компанійКомпонент

Питання компонента

Бали (політика/результат її впровадження)

Загальна кількість балів
Зміст61

1.1

Корпоративне управління

1.1.1. Управління компанією: наявність інформації про керівників

3 (керівництво — 1, керівні органи та їх функціональні обов’язки — 2)

18


1.1.2. Структура компанії

3

1.1.3. Кодекс етики та результати його впровадження

2 (1/1)

1.1.4. Наявність політики комплаєнс і антикорупційної політики (включаючи відомості про те, кому підпорядковується спеціаліст комплаєнс-контролю, а також результати)

4 (2/2)

1.1.5. Розміщення інформації про політику щодо заробітної плати, бонусів, премій керівництва

3

1.1.6. Наявність інформації про управління корпоративною відповідальністю, включаючи зобов’язання з КСВ

3

1.2.

Права людини

1.2.1. Наявність інформації про права людини, недискримінацію, політика і результати

2 (1/1)

6

1.2.2. Наявність інформації щодо політики з працевлаштування людей з особливими потребами і результати

2 (1/1)

1.2.3. Наявність інформації щодо політики з гендерної рівності та результати

2 (1/1)

1.3.

Трудові відносини

1.3.1. Наявність колективного договору

2

11

1.3.2. Наявність профспілки

1

1.3.3. Розвиток персоналу: політика і результат

4 (2/2)

1.3.4. Здоров’я та безпека: політика і результати

3 (1/2)

1.3.5. Наявність інформації про вакансії на сайті

1

1.4.

Чесні операційні практики

1.4.1. Публікація тендерів та результатів

6 (3/3)

9


1.4.2. Інформація про плани закупівель

3

1.5.

Відносини зі стейкхолдерами

1.5.1. План залучення стейкхолдерів

3

5


1.5.2. Контакти для зв’язку та інші деталі

2

1.6.

Екологія

1.6.1. Екологічна політика: політика і результати: СО2, вода, викиди

4 (2/2)

6


1.6.2. Оприлюднення інформації про екологічний аудит і його результати, штрафи

2

1.7.

Розвиток і підтримка громад

1.7.1 Наявність стратегії допомоги регіону і результати

6 (3/3)

6

2

Стратегія та звітність30

2.1.

Фінансова звітність

Фінансова звітність або її частини розміщені на сайті

5
2.2.

Висновок аудиту фінансової звітності

Висновок аудиту фінансової звітності компанії розміщено на сайті

5
2.3.

Бізнес-стратегія (бізнес-цілі)

Компанія оприлюднила свою стратегію і/або бізнес-цілі на сайті компанії

10
2.4.

КСВ-стратегія (КСВ-пріоритети)

Компанія оприлюднила свою КСВ стратегію або/і пріоритети з КСВ на сайті

5
2.5.

КСВ-звіт або розкриття нефінансових показників

Компанія оприлюднила свій КСВ звіт або нефінансові показники на сайті компанії

5
3

Навігація9

Мови

1 бал за мову (макс. — 3)
Кількість кліків (макс. 3 кліка)

2
Наявність зворотного зв’язку

1
Внутрішній пошук (на сайті)

1
Регулярні оновлення

1
Мобільна версія сайту

1Всього100 балів

Оцінювалися 50 компаній, які мають найбільші за розміром активи станом на 31.12.2014 р. (Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи» від 27.05.2015 № 600-р)3, державні банки, заклади культури і спорту та інші компанії, що увійшли до ТОП-100 найбільших державних підприємств України за 2013 р. та 9 міс. 2014 р. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)4. В цілому були оцінені 60 компанії. Оцінювання проводилось протягом 17-31.08.2015 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ

Рівень прозорості українських державних кампаній становить - 21,2 балів. Майже половина компаній (26 з 60) мають вищий, ніж середній рівень розкриття інформації з КСВ. Результати оцінювання представлені у табл. 2.

ТОП-10 Індексу прозорості українських державних кампаній. Лідерами стали компанія ДП «НАЕК «Ерергоатом» (66 балів), ПАТ «Укргідроенерго» (51 балів), ПАТ «Центренерго» (47 балів), ДП «Укркосмос» (43 бали), ДП “Адміністрація морських портів України” (38 балів), Державне територіально-галузеве об’єднання “Львівська залізниця” (37 балів), АТ «Ощадбанк» (37 балів), Державне підприємство “Одеська залізниця” (35 балів), Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (34 бали) та Державне підприємство “Південна залізниця” (32 бали).

Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.


Табл.2. РЕЗУЛЬТАТИ ІНДЕКСУ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2015 р.


Місце

Назва компанії

Бали

1

ДП «НАЕК «Енергоатом»

66

2

ПАТ «Укргідроенерго»

51

3

ПАТ «Центренерго»

47

4

ДП «Укркосмос»

43

5

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”

38

6

Державне територіально-галузеве об’єднання “Львівська залізниця”

37

6

АТ «Ощадбанк»

37

8

Державне підприємство “Одеська залізниця”

35

9

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

34

10

Державне підприємство “Південна залізниця”

32

11

ПАТ АБ «Укргазбанк»

31

11

НАК «Нафтогаз України»

31

13

Національна енергетична компанія “Укренерго”

30

14

ВАТ «Запоріжжяобленерго»

29

14

ПАТ «Сумихімпром»

29

16

Державне територіально-галузеве об’єднання “Південно-Західна залізниця”

28

17

АТ «Укрексімбанк»

26

17

ВАТ “Турбоатом”

26

19

ВАТ «Харківобленерго»

25

20

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»

24

20

ДП «Одеський морський торговельний порт»

24

22

ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

23

22

Державна продовольчо-зернова корпорація України

23

24

ВАТ «Одеський припортовий завод»

22

24

ДП «Антонов»

22

24

ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль»

22

27

«Укрзалізниця» (Державна адміністрація залізничного транспорту України)

21

27

ДП «Морський торговельний порт «Южний»

21

27

УДППЗ «Укрпошта»

21

30

ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку»

20

31

Державне підприємство “Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”

18

32

Державне підприємство “Українська залізнична швидкісна компанія”

17

32

ДП «Арена Львів»

17

32

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України “Укрзалізничпостач”

17

32

Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” - “Машпроект”

17

36

Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”

16

36

"Національний спортивний комплекс “Олімпійський”"

16

38

ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”

15

38

ДП «Укрспирт»

15

40

ДП «Іллічівський морський торговельний порт»

14

40

ДП «Електроважмаш»

14

42

ДП «Палац Спорту»

13

43

"ПАТ “Лисичанськвугілля”"

12

43

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (ЮЖМАШ)

12

45

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»

11

45

Державне підприємство “Вугілля України”

11

45

Державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”

11

45

ДП «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал»

11

45

НАК «Надра України»

11

45

«Маріупольський морський торговельний порт»

11

51

Національний комплекс «Експоцентр України»

10

51

АТ «Родовід Банк»

10

51

Державне підприємство “Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів”

10

54

Державне підприємство “Дарницький вагоноремонтний завод”

8

55

ДП «Національний палац мистецтв «Україна»

7

55

ПАТ «Аграрний фонд»

7

55

ДП «Регіональні електричні мережі»

7

55

Державне підприємство “Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”

7

59

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

6

60

ПАТ «АКБ «Київ»

4

Рівень прозорості ТОП - 10 державних кампаній становить 42%, в т.ч. за параметром «Зміст» - 32,3% (19,7 бали з 61 можливого), «Стратегія та звітність» - 50,6% (15,2 з 30) та «Навігація» - 83,3 (6,6 з 9).

Рівень розкриття інформації з КСВ на веб-сайтах державних компаній за головними параметрами оцінювання достатньо низький (див. рис.1).

СУТТЄВІ ПИТАННЯ

Середній рівень розкриття інформації за параметром «Зміст» становить 16,3% (9,98 бал з 61 можливого). Більше ніж половина компаній (35) мають достатньо низький рівень розкриття головних аспектів КСВ – вони набрали нижчий ніж середній бал.ТОП- 5 державних кампаній за рівнем розкриття інформації за параметром «Зміст»:

 • ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (36 балів)

 • ВАТ «Запоріжжяобленерго» (25 балів)

 • Державне територіально-галузеве об’єднання “Південно-Західна залізниця” (24 бали)

 • ПАТ «Центренерго» (22 бали)

 • ДП «Адміністрація морських портів України» (21 бал)

Рисунок 1. Рівень розкриття інформації з КСВ на веб-сайтах компаній за головними параметрами

Переважна більшість державних компаній на власних сайтах надає інформацію щодо: • керівництва (питання компонента «корпоративне управління») (46 з 60 компаній). Здебільшого компанії надають коротку біографію керівників, про їх функціональні повноваження зазначено тільки на сайтах Львівської та Одеської залізниці.
  Регіона́льна фі́лія «Оде́ська залізни́ця» публі́чного акціоне́рного товари́ства «Украї́нська залізни́ця» - підприємство, регіональна філія у складі ПАТ «Укрзалізниця», що обслуговує Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Кіровоградську і Вінницьку області та окремі райони Київської та Полтавської областей.
  Тільки третина підприємств (21 ) на сайтах розмістили інформації щодо власної структури;

 • антикорупційна та комплайєнс – політика висвітлюють на сайтах 25% компаній, що брали участь у оцінюванні. Практично на всіх сайтах цих компаній розміщується Антикорупційні політики (затверджені переважно протягом травня - червня 2015 р.). Проте, тільки на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщується інформація і щодо результатів її впровадження. На деяких з цих сайтів розміщується і адреси скриньки та телефону довіри для повідомлень щодо проявів корупції. Сайт Міжнародного аеропорту «Бориспіль» містить тільки інформацію щодо телефону довіри щодо корупційних правопорушень серед працівників аеропорту;

 • чесні операційні практики (компонент «корпоративне управління»). Хоча розміщення плану закупівель, оголошення про проведення тендерів та результатів їх проведення для державних компаній є вимогою законодавства, тільки 29 з 60 компаній розмістили на сайтах плани закупівель, та 24 компанії – інформацію про тендери;

 • розвиток персоналу: політика і результат (питання компонента «трудові відносини»). Менше половини компаній (25 з 60) надали фрагментарну інформацію про політику розвитку персоналу. Як правило, надається інформація щодо закладів соціальної сфери (пансіонати, бази відпочинку, оздоровчі заклади), курсів підвищення кваліфікації, проведення спортивних змагань тощо.
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
  Тільки на сайтах Південно-Західної залізниці, Турбоатом та Укрзалізниці надається інформація щодо результатів впровадження політики розвитку персоналу (кількісні дані політики з навчання кадрів, показники роботи закладів культури, спорту, оздоровчих закладів компанії);

 • Чверть компаній (15 з 60) надали інформацію щодо політики охорони здоров’я і охорони праці працівників (переважно у форматі існуючих закладів охорони здоров’я, які утримуються компаніями та інформацію щодо сертифікатів OHSAS 18001 (з професійної безпеки та здоров’я).
  Півде́нно-За́хідні залізни́ці (казенні) - історична система залізниць на території українських губерній Російської імперії, побудована у 1865-1895 роках протяжністю 1046 верст (1280 км).
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  Проте, тільки на 2 сайтах можна знайти інформацію щодо результатів впровадження такої політики (Державне територіально-галузеве об’єднання “Південно-Західна залізниця” та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»);

 • Сайти всіх компаній містять контакти компанії (телефони, поштові та електронні адреси). Саме це обумовило достатньо високий рівень розкриття інформації компонента «Відносини із стейкхолдерами», хоча план залучення і перелік стейкхолдерів розміщується тільки на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

В цілому, сайти державних компаній мають низький рівень розкриття інформації зі сфери корпоративної соціальної відповідальності. Критично низький рівень розкриття інформації компонентів «Розвиток і підтримка громад», «Права людини» та «Екологія» (рис.2).

Рисунок 2. Рівень розкриття інформації на веб-сайтах компаній за параметром «Зміст»


Жодна компанія, які сайти яких оцінювалися, не надали інформації стосовно:

 • політики щодо заробітної плати, бонусів, премій керівництва (питання компонента «корпоративне управління»)

 • інформації щодо політики з працевлаштування людей з особливими потребами прав людини (питання компонента «корпоративне управління»)

 • результатів екологічного аудиту і штрафів (питання компоненту «Екологія»)

Інші питання соціальної відповідальності розкриваються на сайтах тільки деяких компаній.
Екологі́чний ауд́ит - визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів навколишнього середовища (літосфери та мінерально-сировинних ресурсів; геофізичних полів Землі і Космосу) та їх впливу на довкілля і здоров'я людей; геоморфосфери (рельєфу) та небезпечних ендо- та екзогеодинамічних процесів, руйнуючих літосферу і перетворюючих рельєф; поверхневої та підземної гідросфери і водних ресурсів; атмосфери і кліматичних ресурсів; фіто- та зоосфер і біологічних ресурсів; демосфери та стану здоров'я населення у зв'язку з екологічними чинниками; техносфери та її впливу на всі попередні компоненти природних екосистем).


 • Наявність інформації про управління корпоративною відповідальністю, включаючи зобов’язання з КСВ (питання компонента «корпоративне управління»). Тільки на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщена схема управління з соціальних питань, екології, охорони здоров’я та праці;

 • кодекси етики розміщуються тільки на сайтах 4 компаній - Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Корпоративний кодекс ДП «Адміністрація морських портів України»), НАК «Нафтогаз України» (Кодекс корпоративної етики), «Енергоатома» (Кодекс корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом») та ДП Антонов (Кодекс ДП «Антонов»);

 • тільки сайти АТ «Ощадбанк» (реалізація проектів «Банкінг без бар’єрів» та «Інклюзивне суспільство») та УДППЗ «Укрпошта» (проект «Доступність для маломобільних груп населення») містять інформацію щодо прав людини та недискримінації (питання компонента «Права людини»);

 • сайт Південно-Західної залізниці єдиний з державних кампаній містить інформацію щодо політики з гендерної рівності;
  Гендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.


 • незначна частина сайтів містить інформацію щодо наявності колективного договору (8) та діяльності профспілки (11);
  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.


 • тільки 11 компаній розміщують інформацію щодо існуючих вакансій на підприємстві;

 • 10 з 60 компаній розміщують часткову інформацію щодо екологічної політики, і тільки на сайтах ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Адміністрація морських портів України» (проект Green Page) висвітлюються питання результатів її впровадження;

 • тільки на сайтах 3 компаній висвітлюються питання надання допомоги регіону перебування компанії (НАЕК «Енергоатом» - проект «Допомога АТО», Ощадбанк – проекти серії «Моя країна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» - проект «Безпека на вулиці») . Результати реалізації проектів допомоги регіонам висвітлені тільки на сайті НАЕК «Енергоатом» та Ощадбанку.

СТРАТЕГІЯ І ЗВІТНІСТЬ

Середній рівень розкриття інформації на сайтах державних компаній за параметром «Стратегія і звітність» становить 16,7% (5,06 бали з 30 можливих).ТОП- 5 державних кампаній за рівнем розкриття інформації за параметром «Стратегія і звітність»:

 • ПАТ «Укргідроенерго» (26 балів)

 • ДП «НАЕК «Енергоатом» (23 бали)

 • ДП «Укркосмос» (20 балів)

 • АТ «Ощадбанк» (20 балів)

 • ПАТ «Центренерго» (13 балів).

На сайтах держпідприємств фактично відсутня інформація щодо КСВ пріоритетів, КСВ - звітів та бізнес-цілей (див. рис.3.)

Рисунок 3. Рівень розкриття інформації з КСВ на веб-сайтах компаній за параметром «Стратегія та звітність»

Тільки 7 компаній (ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, ПАТ “Укргідроенерго”, ДП «Укркосмос», ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» та АТ «Ощадбанк» розмістили на сайтах інформацію про бізнес-цілі або стратегії розвитку.

Майже половина державних компаній розміщує на сайті фінансовий звіт (24 з 60), проте, тільки 16 з них розміщує на сайті і висновок аудиту фінансової звітності.

Стосовно КСВ – стратегії та КСВ- звітів. Тільки 4 компанії заявили про свої КСВ - пріоритети (ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державна продовольчо-зернова корпорація України, ПАТ «Укргідроенерго» та ПАТ «Центренерго») Жоден сайт не містив КСВ – звіту, проте деякі компанії почали готувати Звіти про діяльність підприємств відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 р.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - один із найбільших гравців на вітчизняному аграрному ринку, створене як державне підприємство на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.
№ 116 та розміщувати таку інформацію на сайті компанії (ПАТ «Укргідроенерго»). На сайтах ПАТ «Центренерго», ДП «Укркосмос» та Національної енергетичної компанії “Укренерго” розміщені звіти компаній за 2013 рік, які містить інформацію і щодо окремих показників КСВ. На сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщена інформація «Соціальні ініціативи за 2014 рік». На сайтах 4 підприємств розміщується інформація про КСВ-пріорітети («Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Центренерго», ПАТ “Укргідроенерго” та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»).НАВІГАЦІЯ

В цілому, сайти державних кампаній мають гарну навігацію. Інформація про соціальну відповідальність розміщується переважно в розділі «Про компанію». Трохи більше половини сайтів мають регулярні оновленні (41) та функцію внутрішнього пошуку (39), на половині сайтів інформація надається 3 мовами (30), третина сайтів державних підприємств має функцію зворотного зв’язку (20). Проте, тільки 7 сайтів мають мобільну версію сайту.ЗМІНИ В РІВНІ ПРОЗОРОСТІ

Як вже зазначалось, Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» за підтримки Посольства Нідерландів в Україні, 2014-2015 рр. в рамках проекту «Прозорість і корпоративна соціальна відповідальність» . в березні 2015 року провів пілотне оцінювання сайтів державних компаній та провів для представників цих компаній семінар з питань методології оцінювання.Якщо порівнювати результати оцінювання5 слід підкреслити появу деяких позитивних змін:

 • переважна більша частка державних компаній покращили свої результати (17 з 23 компаній), деякі з них – суттєво (ПАТ “Укргідроенерго”, ДП «НАЕК «Енергоатом», Львівська залізниця, Південна залізниця, Одеська залізниця, Морський торговельний порт «Южний» (див.
  Регіональна філія «Льві́вська залізни́ця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» - підприємство, регіональна філія у складі ПАТ «Укрзалізниця», що обслуговує залізниці західної частини України: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей.
  Регіональна філія «Півде́нна залізни́ця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» - підприємство, регіональна філія у складі ПАТ «Укрзалізниця», що обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області, а також окремі райони сусідніх областей.
  табл.3);

 • якщо у березні 2015 р., тільки на сайтах 3 компаній розміщувалася антикорупційна політика, то в серпні вже 15 компаній розмітили на своїх сайтах Антикорупційну політики своїх компаній;

 • збільшилась частка компаній, які на власних сайтах розмітили інформацію про бізнес-цілі або стратегії розвитку та фінансові звіти.
Кількість балів (03.2015 р.)

Назва компанії

Кількість балів (08.2015 р.)

39

ДП «НАЕК «Енергоатом»

66

33

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

34

32

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”

38

28

Національна енергетична компанія “Укренерго”

30

26

ВАТ “Турбоатом”

26

25

ПАТ “Укргідроенерго”

51

25

Південно-Західна залізниця

28

24

Одеський морський торговельний порт

24

24

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

31

24

Львівська залізниця

37

23

Державна продовольчо-зернова корпорація України

23

22

Міжнародний аеропорт “Бориспіль»

22

20

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця»

21

20

Південна залізниця

32

18

Укрпошта

21

17

Укрзалізничпостач

17

17

Одеська залізниця

35

17

Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроект”

17

16

Державне підприємство “Антонов”

22

13

Одеський припортовий з-д

22

12

Морський торговельний порт “Южний

21

11

Іллічівський морський торговельний порт

14

9

Маріупольський морський торговельний порт

11


РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Державні підприємства повинні розглядати власні сайти як один із головних каналів комунікації зі своїми стейкхолдерами, в т. ч. з майбутніми працівниками, клієнтами і представниками громади, де розміщується підприємство. Відповідно, інформація на сайтах повинна розміщуватися така, яка буде відповідати інтересам цих груп стейкхолерів. Задля цього необхідно проводити систематичні консультацій з основними групами стейкхолдерів з питань визначення категорій інформації, яка повинна, на їх думку, бути представлена на сайті. Це не тільки підвищить рівень прозорості компаній, а і слугуватиме інструментом формування репутації компанії.

2. На сайтах державних компаній повинна міститися інформація щодо бізнес-цілей, стратегії розвитку (в т.ч. і КСВ стратегії) та звіти щодо результатів їх досягнення (в т.ч. і нефінансових звітів). Представлення такої інформації у відкритому просторі є сенсом політики прозорості.

3. Державні компанії на власних сайтах здебільшого розміщують ті категорії інформації, яку вимагає законодавство (фінансові звіти, антикорупційна політика тощо). Проте, вони мають розмістити більше інформації щодо основних нефінансових показників: права людини; трудові відносини, в т.ч. і середній розмір заробітної плати, заборгованість з виплати заробітної плати; відносини з громадою; Саме ці аспекти КСВ найбільше впливають на репутацію кампаній.

4. Враховуючи, що переважна більшість державних підприємств має негативний вплив на екологію (переважна більшість підприємств це підприємства, які відносяться до секторів електроенергетика, транспорт, хімічна промисловість, машинобудування тощо), слід приділити особливу увагу питанням екологічної політики. Саме охорона довкілля все більше турбує громадянське суспільство і міжнародних інвесторів.

Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

5. Важливою складовою прозорості компаній є не тільки надання інформації щодо політики і різноманітних ініціатив компанії в сфері КСВ, а і представлення інформації, яка розкриває результати цієї діяльності.6. Державні компанії повинні також удосконалити систему навігації власних сайтів – розмістити інформацію щодо нефінансових показників діяльності на лінку «Соціальна відповідальність», що дозволить основним групам стейкхолдерів швидко знайти необхідну інформацію, постійно оновлювати інформацію та запровадити систему зворотного зв’язку.

1 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Державні підприємства України. Поточний стан.// Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05f5bf01-e103-4777-a43b 0b4e35370b1c&title=Derzhpidprimstva2

2 Дослідження Ernst & Young (2005 р.) - 95 з 137 керуючих інвестиційними компаніями з 16 країн відзначили в якості основного фактора для прийняття рішення щодо інвестування факт прозорості компаній// Investors on Risk. The Need for Transparency / Ernst&Young. 2005. Доступно з < www.eycom.ch/publications/items/ brs/investors_on_risk/en.pdf>

3 З переліку цих держпідприємств 2 компанії не мали сайтів - Державне підприємство “Селидіввугілля” та ДП «Дослідне господарство «Проскурівка»

4 ТОП-100 найбільших державних підприємств України за 2013 р. та 9 міс.2014 р. В основі даного рейтингу балансова вартість активів станом на 31 грудня 2013 р. та частка державної власності у статутному капіталі складає понад 50% (для публічних акціонерних компаній).
Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Частина державних підприємств (оборонного сектора та державні підприємства, що знаходяться у зоні АТО) були виключені з аналізу і не увійшли до рейтингу. Детальніше: ТОП-100 найбільших державних підприємств України за 2013 р. та 9 міс. 2014 р. // Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37f-c4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv

5 Порівнюються результати 23 компаній,які були оцінені у березні та серпні 2015 р. Загальні результати оцінювання порівнювати не коректно, оскільки існує різна методологія відбору компаній для оцінювання.


Скачати 296.52 Kb.