Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2

Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2
Сторінка16/18
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.52 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Література

1. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підручник для вузів / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резниченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.

2. Никитюк Л.А. Услуги связи нового поколения / Л.А. Никитюк, Р.Ю. Царев // Зв’язок. – 2012. – № 1. – С. 23-26.

УДК 378.14

Шаповаленко Д.Ю.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

shapovdu@yandex.ru

Науковий керівник – к.т.н., проф. Нікітюк Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВПРОВАДЖЕННЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Анотація. Досліджується IT-технології за допомогою яких можливо підвищення ефективності впровадження дистанційного навчання в навчальному закладі. Дослідження технологій, які позволять швидко розробити систему дистанційного навчання, а також вибір найбільш ефективних для реалізації певного функціоналу.
Бурхливе зростання розвитку інформаційних технологій не залишився осторонь від системи вищої професійної освіти. Інформаційні технології в дистанційній освіті займають провідне місце. За визначенням дистанційна освіта - освіта, яка повністю або частково здійснюється за допомогою інформаційних технологій [1]. Інформаційні технології в дистанційній освіті допомагають виконувати основну задачу дистанційної освіти - навчати, не маючи прямого контакту зі студентом. Тому правильний вибір технології є важливим аспектом для успішного створення та функціонування систем дистанційного навчання (ДН).

Ще до недавнього часу дистанційне навчання не було досить поширено серед навчальних закладів, але з теперішньою економічною ситуацією в країні досить раціонально використовувати таке навчання. Для збільшення ефективності потрібно вирішити ряд проблем пов’язаних як із технічною стороною так і соціальною.

Метою цієї роботи є розробка критеріїв вибору технологічних рішень для ефективного впровадження ДН в ВУЗах України.

Поставлена мета може бути досягнута рішенням наступних дослідницьких завдань: • Огляд технологій за допомогою яких можливо використовувати систему дистанційного навчання на різних сучасних пристроях, будь то комп’ютер чи смартфон.

 • Огляд технологій, які позволять в короткий термін реалізувати систему ДН.

 • Огляд технології, яка не потребує специфічного серверного обладнання, це позволить вирішити економічну проблему.

 • Огляд технології за допомогою якої можливо створити інтерактивний контент для привернення уваги учнів чи студентів.

 • Огляд технології для створення системи перевірки якості навчання, а також вирішення проблем з ідентифікацією учня [2].

 • Огляд програмних продуктів для забезпечення ДН у провідних ВУЗах світу.

 • Побудова оцінки ефективності впровадження ІТ-технологій в системах дистанційного навчання [3].

Дослідження поставлених завдань позволить найбільш оптимально розробити критерії вибору IT-технології, які позволять ефективніше впровадити ДН в учбові заклади.
Література

1.Левкин Г.Г. Организация дистанционного обучения в профессиональной подготовке/ Глухих В.Р., Базилевич С.В. – Scientific magazine Kontsep, 2012. – 73 c.

2. Брусиловский П.Л. Интеллектуальные обучающие системы // Информатика. Научно-технический сборник. Серия Информационные технологии. Средства и системы. Вып. 2, 1990. – С. 3-22.

3. Лебедева М.Б. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов. – БХВ-Петербург, 2010. – 336 с.


УДК 620.179

Шевченко К.Л., Горкун В.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

autom1@meta.ua

Алексашин А.В.

Одеська національна академія харчових технологій
АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА ФРАКТАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ
Анотація. Розглядаються деякі особливості взаємодії водних середовищ з електромагнітними полями довкілля, гіпотези та думки про потенційні можливості використання комунікативних властивостей водних розчинів для обміну інформацією. Розглянута структура кореляційно-модуляційного радіометра для вимірювання надслабких власних електромагнітних випромінювань води і водних розчинів у міліметровому діапазоні довжин хвиль.
У формуванні фізичних полів, у тому числі й електромагнітних, а також відповідних їм випромінювань, важливу роль відіграє вода. Вона кількісно домінує в біосфері: 3/4 поверхні Землі покриті водою, а живі організми – від медузи й амеби до людини – містять по масі в середньому від 65 до 98% води. З водою значною мірою пов'язана фізіологічна і навіть психологічна діяльність людини. Одним з факторів, який суттєво змінює рівень випромінювання фізичних полів водних розчинів, можуть бути емоції людини як прояв її фізичного стану.

При позитивних і негативних емоціях істотно змінюється білковий спектр слини [1]. Вода чутливо реагує на найменші домішки речовин [2]. При цьому змінюється молекулярна структура води, відхиляючи чи наближаючи її до деяких оптимальних значень. Під впливом емоцій можуть трансформуватися і фізичні властивості довкілля. Є низка публікацій [2, 3], які свідчать про те, що деякі властивості води можуть довільно передаватися з однієї герметичної діелектричної ємності, в ємність, розташовану поруч.

Відомі дані [4] про те, що насіння пшениці, яке поливали водою, що перебувала під впливом негативних емоцій, має меншу схожість і протягом двох-трьох тижнів відстає по висоті паростків від контрольної партії насіння.

Враховуючи, що протягом доби людина видихає близько 30 м3 повітря (близько 600 г), можна прогнозувати наявність не тільки так званого «радіофізичного клонування» властивостей водних розчинів [5], а й масопереносу водою деформованих фізичних полів.

Ці явища можуть бути пояснені на підставі ефектів вкрай високих частот (ВВЧ) і фрактальної біології [6]. При вивченні впливу магнітного поля на електрохімічні характеристики розчину води, перхлорату індію, хлорної кислоти і перхлорату натрію було виявлено, що намагнічені розчини, закриті в скляних посудинах, викликають аналогічні зміни в ізольованих, але близько розташованих розчинах. Екранування останніх металевою фольгою усуває цей вплив. Зазначене явище пояснюється стимулюванням спрямованого випромінювання на ВВЧ за рахунок магнітної обробки води.

Прогнозується [5], що в перелічених і подібних випадках має місце ефект «радіофізичного клонування». Клонування – похідне від слова «клон» (з грецької klon – галузь, нащадок). Звичайно клон – це ряд наступних одне за одним поколінь спадково однорідних нащадків однієї вихідної особи (рослини, тварини, мікроорганізму), що утворюються в результаті безстатевого розмноження. У контексті розглянутої гіпотези термін «клонування» більш адекватно відображає суть явища, ніж, скажімо, терміни «повторення, копіювання» і т.п.

Ефект радіофізичного клонування проявляється в тому, що у двох просторово роз'єд­наних об’ємах води (чи водовмісних середовищах, у тому числі і біологічних) шляхом польо­вого (електромагнітного або акустичного) перенесення фрактальної інформації з одного об’єму в інший можливе довільне точне клонування деяких властивостей води (фізичних, хі­мічних чи біологічних). Назвемо для визначеності один об’єм передавачем, а інший – приймачем.

Суть явища радіофізичного клонування полягає у тому, що клонуються не всі, а тільки ті властивості передавача, що супроводжуються визначеною фрактальною структурою води, тобто структурою, яка складається із самоподібних елементів;

– фрактальна структура води в передавачі генерує і випромінює поза об’ємом індивідуальний електромагнітний (можливо й акустичний) спектр, що відображає індивідуальні особливості властивості що клонується;

– випромінювання проникає до приймача і внаслідок нерівноважності і фрактальності води відповідно до інформації, яку несе випромінювання, запускає у воді будівництво точної фрактальної копії структури з передавача, що і забезпечує клонування відповідної властивості.

У випадку електромагнітного поля роль несучих частот, здатних з малими втратами проходити через воду, може виконувати сітка вкрай високих частот [5]. Кожна з частот зазначеної сітки може виступати як несуча, створюючи умови для багатоканальної синхронної передачі великого обсягу інформації, одночасно забезпечуючи її високу надійність і перешкодозахищеність.

У зв'язку з тим, що в кібернетичних системах, до числа яких належать і біооб΄єкти, ефективність керування залежить від кількості і якості інформації, оцінимо для різних випадків максимальну пропускну здатність водного каналу зв'язку.

Відповідно до теореми Шеннона максимальна інформаційна пропускна здатність каналу зв'язку зі смугою частот , у якому є білий тепловий шум потужності за умови, що середня потужність передаваних сигналів обмежена величиною , дорівнює :

. (1)

Розмірність – кількість біт за секунду. Джерелом шуму є навколишнє середовище, власні шуми передавача і каналу зв'язку.

Виходячи з наведених у роботі [7] даних по електричній добротності води (=100), організму в нормі (=100...200), організму в стані патології (=500...1000) і значенню резонансної частоти 50,3 ГГц, знаходимо, що і відповідно

. (2)

У процесі еволюції біооб΄єктів канали зв'язку удосконалювались в напрямі зменшення витрат потужності на передачу повідомлень та оптимізації смуги частот. Тому відношення можна прийняти близьким до одиниці. Тоді, згідно з виразом (2), максимальна інформаційна пропускна здатність водного каналу зв'язку становитиме: для води близько


150 Мбіт/с, для організму в нормі 75...150 Мбіт/с та 15...30 Мбіт/с в разі патологічних змін.

З огляду на те, що передача інформації може відбуватися на інших частотах, сумарна пропускна здатність водних каналів зв'язку порівняно з отриманими оцінками може значно зрости. Враховуючи сказане вище, у роботі [8] висувається гіпотеза про біоінформаційне забруднення середовища, зумовлене електромагнітними та іншими випромінюваннями людей і тварин.

Якщо висунута гіпотеза справедлива і така екологічна проблема справді існує, у її вирішенні надзвичайно важлива роль належить дослідженню води, водних розчинів, схованим дотепер її фундаментальним властивостям.

Однією з таких властивостей є випромінювальна здатність водних розчинів, яка суттєво залежить як від кількісного та якісного складу розчину, так і від впливу різного роду фізичних полів навколишнього середовища.

Джерелом електромагнітного випромінювання води, як і всіх об'єктів живої і неживої природи, є тепловий шум, потужність якого визначається формулою Найквіста :

, (3)

де – термодинамічна температура; – постійна Больцмана; – смуга частот, у якій проводяться вимірювання.

Проте інтенсивність радіотеплового випромінювання дуже мала. Навіть у діапазоні ВВЧ інтенсивність радіовипромінювання (10-15…10-14 Вт/см2) часто менша за інтенсивність власних шумів приймальної апаратури. Це зумовлює великі похибки в оцінці інтенсивності прийнятого радіовипромінювання.

В області ВВЧ розподіл енергії в спектрі випромінювання визначається законом Релея-Джинса:, (4)

де щільність випромінювання, що відповідає частоті v; – коефіцієнт випромінювальної здатності (сірості); С – швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі.

Для оцінки рівня надзвичайно слабких шумових сигналів ВВЧ діапазону не можуть бути використані традиційні методи вимірювань з прямим підсиленням досліджуваного сигналу [9]. Зумовлено це тим, що вхідним ланцюгам електронної апаратури властиві власні електричні шуми, рівень яких може бути більшим від рівня корисного сигналу від досліджуваного об’єкта.

Автори запропонували кореляційно-модуляційний радіометр, який дає можливість отримати результат незалежно від рівня власних шумів електронних блоків. Його функціональна схема наведена на рис. 1.


Рис. 1 – Функціональна схема кореляційно-модуляційного радіометра


Результуюча напруга, що реєструється вимірювальним приладом РА, визначається виразом

, (5)

де – результуючий коефіцієнт перетворення кореляційно-модуляційної схеми радіометра, – дисперсія (потужність) прийнятого антеною Х1 ВВЧ випромінювання.

З отриманого виразу (5) видно, що напруга, яка реєструється, пропорційна потужності прийнятого ВВЧ випромінювання і не залежить від рівня власних шумів широкосмугових підсилювачів A3 і A4 (корельованих і некорельованих), а також напруги зсуву нуля балансового змішувача U2 і інтегратора A5.

Пригнічення впливу не тільки некорельованих, а й корельованих шумів дає можливість використовувати запропоновану схему для визначення змін випромінювальної здатності води і водних розчинів.

Запропонована схема може бути використана для дослідження інформаційних впливів полів різної фізичної природи на водні розчини, взаємного впливу рідких середовищ з різною структурною організацією, а також оцинки кількісного та якісного складу водних розчинів.
Література

1. Березовский В.А., Колотилов Н.Н. Биофизические характеристики тканей человека. Справочник. – К.: Наукова думка, 1990.– 176 с.

2. Петросян В.И., Синицин Н.И., Елкин В.А. и др. Вода, парадоксы и величие малых величин// Биомедицинская электроника. – 2000. – №2.

3. Синюков Вода известная и неизвестная. – М.: Знание. – 1987. –112 с.

4. Калінін Л.Г., Тучній В.П., Шевченко Е.А. та ін. Визначення впливу мікрохвильового поля на посівні і урожайні якості насіння злакових, олійних і овочевих культур // В сб. Микроволновые технологии в народном хозяйстве. Внедрение, проблемы, перспективы. – Киев-Одесса, 2000, вып. 2–3.– С. 66–73.

5. Таганов И.Н., Яворский О.И. Информационные взаимодействия в биологических системах // Материалы Всесоюзного семинара «Информационные взаимодействия в биологии», 13.11 – 18.11 1986, Кара-Даг, Тбилиси, 1987.

6. Лепилов В.А. О реальной опасности для биосферы физических полей, излучаемых человеком. // Доклады региональной научно-практической конференции «Состояние и проб­лемы эколого-экономической системы Саратовской области». 3-4 июня 1997 г. Саратов. –132 с.

7. Синицин Н.И., Петросян В.И., Елкин В.А. Особая роль системы «миллиметровые волны – водная среда в природе» // Биомедицинская электроника. – 1998. – №1.

8. Лепилов В.А. Новая экологическая угроза? Загрязнение окружающей среды электромагнитными и другими излучениями людей и животных. – Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2002. – №5, 6.

9. Скрипник Ю.А., Шевченко К.Л., Яненко А.Ф. Повышение точности измерения слабых электромагнитных излучений // 14 научный симпозиум «Метрология и метрологическое обеспечение 2004», 14 - 18 сентября 2004, Созополь, Болгария. –С. 49 – 50.

10. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа: Пер. с англ. – М. Мир, 1983. – 312 с.

УДК 621.395

Шевчук М.С.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

di.margarita@yandex.ua

Науковий керівник – к.т.н., проф. Нікітюк Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. Досліджуються методи розробки та впровадження хмарних технологій у сучасній IT-сфері.
Мобільність – одна з основних вимог сьогодення, користувачам недостатньо передачі відео, аудіо контенту або простих повідомлень, їм бажано мати дані послуги в будь-який момент в будь-якому місці. Хмарні технології пропонують не тільки ці умови, а ще і можливість значно зменшити вимоги до апаратного забезпечення. Хмарні технології - це зручна середа для зберігання та обробки інформації, що об'єднує в собі апаратні засоби, ліцензійне програмне забезпечення, канали зв'язку, а також технічну підтримку користувачів. Робота в хмарах спрямована на зниження витрат і підвищення ефективності роботи підприємств [1]. Особливістю хмарних технологій є можливість масштабованості. Клієнт може працювати з хмарними сервісами з будь-якої точки планети і з будь-якого кінцевого пристрою, що має доступ в мережу Інтернет.

Хмарні технології – це одна зі складових нашого майбутнього. Так, вже є сервіси, які реалізують концепцію хмари, але по-перше їх мало, по-друге вони не досягли такого масштабу, якого можуть досягти і скоро слово «мобільність» буде асоціюватись з хмарними технологіями. Саме тому дослідження методів розробки і впровадження хмарних технологій є актуальною темою і метою на сьогоднішній день.

Обрана мета може бути досягнута рішенням наступних завдань:


 • аналіз концепції хмарної технології;

 • огляд хмарних технологій, що зараз існують на ринку і користуються попитом серед корпоративних підприємств і окремих клієнтів;

 • алгоритм вибору хмарних технологій, що мають перспективи розвитку і можливість розгортки у великому масштабі;

 • дослідження методів розробки хмарних технологій і способи їх реалізації;

 • дослідження методів впровадження хмарних технологій.

 • оцінка перспектив розвитку технологічних рішень в області хмарних технологій

При завершенні даної магістерської роботи, передбачувані результати очікуються в такому вигляді:

 • висновки щодо концепції хмарної технології, доцільність її впровадження і чи задовольняє вона потребам потенційних клієнтів;

 • вибір хмарних технологій, що найбільш популярні і на базі яких будуть досліджуватися методи розробки і впровадження;

 • виявлення якісних і діючих методів розробки хмарних технологій, що сприяють створенню технології, що вимагає ринок;

 • виявлення ефективних методів впровадження хмарних технологій на основі досвіду успішних компаній, що пропонують послуги хмари;

 • визначення перспективних технічних рішень, що мають мати успіх щодо задоволення потреб програмного і апаратного забезпечення хмарних технологій.


Література

 1. http://efsol.ru/technology/cloud-technology.html.


УДК 621.395.7 Shostak D.I.

ONAT n.a. A.S. Popov

shostak.dmitry@gmail.com

Supervisor – c.t.s., proff. Fleyta Y.V.
STUDY THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY

OF MANAGEMENT SYSTEM OF COMMUNICATION NETWORK
Summary. The article deals with the functional and structural communication network control system using communication channels for data transmission about the state of the controlled processes. The analysis of its noise immunity has been carried out.
Ensuring the normal operation of communication networks in a changing external "influences, changes in the structure of the network and the satisfaction of the requirements for the delivery of information by the relevant network management systems.

Development of communication networks, increasing their number, size, complexity and the need to improve the reliability and efficiency makes the task of improving the quality of management of communication networks one of the most important in the course of their operation.

The task of network management, as well as its separate parts can be considered as a special case of the general problem of management, ie aggregate object control (OC) and control units (CU), interconnected streams of proprietary information (feedback) and subjected to external influences. In this case, under external influence can be understood as different perturbing effects - failures, disrupting the process or serviceability of the elements and the demands by delivering messages that impose users to the network.

Improving the quality of management of communication networks is possible due soeershenstvovaniya control system, increase of quality control. One of the main indicators of the quality management system of communication networks is noise immunity [1]. Therefore, the task of improving the noise immunity of the system management of communication networks is important.

Noise immunity of control systems is usually estimated components of the error variance caused by noise and disturbances acting on the system:
= 
where - frequency response of the equivalent of the operator from the point of application interference with the energy spectrum of 5 (w) to the output of the system.

Network management system must have a combined structure, which gives it the properties of adaptability, and invariance [2]. Functional diagram of the control system with the combined management principle is shown in Fig. 1.

Here the following notation:

W1(p) - operator of control device;

W2(p),W3(p) - operators of the communication channel, separated by a dot application interference n1(t);

W4(p) - operator of the actuator and the control object to the application point of the perturbation g(t);

W5(p) - operator control object from the point of application of the perturbation g(t) to the output of the system;

W6(p) - operator of the measuring element, which provides measurements of the controlled quantity y(t);

W7(p), W8(p) - operators of the communication channel, separated by a dot application interference n3(t);

W9(p), W18(p) - operators to specify the corrective devices and disturbing effects, respectively;

W10(p), W11(p) - operators of the communication channel, separated by a dot application interference n2(t);

W12(p), W13(p), W14(p), W15(p) - operators describing the impact of interference n1(t), n2(t), n3(t), n4(t) respectively;

W16(p), W17(p) - operators separated by a channel of communication applications interference n4(t);

W19(p) - operator describing the effect of the perturbation g(t).

The equations of the system elements are defined by the expressions:e(t)=x(t)-a(t);a(t)= W3(p) y6(t);

y6(t)= W6(p) W7(p) y(t) W14(p) n3(t);

y(t)= W5(p) y5(t);

y5(t)= W4(p) y4(t) ­ W19(p) g(t);

y4(t)= y3(t) W16(p) y7(t);

y7(t)= W17(p) W18(p) W19(p) g(t) W15(p) y4(t);

y3(t)= W11(p) y1(t) W3(p) y2(t);

y2(t)= W1(p) W2(p)e(t) W13(p) n2(t);

y1(t)= W9(p) W10(p)x(t) W12(p) n1(t).

Fig. 1
In the case of physical realizability operators W9(p) and W18(p) error components will be equal to 0. When physical unrealizability operators W9(p) and W18(p), the condition can be performed approximately. In this case, will be achieved partial invariance. This increases the value of the error components caused by the effect of noise and distortion in the cables connection. Consequently, the construction of error-correcting communication channels for control of communication networks is an urgent task.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВПРОВАДЖЕННЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація.
 • АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА ФРАКТАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація.
 • Література http://efsol.ru/technology/cloud-technology.html. УДК 621.395.7
 • STUDY THE POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM OF COMMUNICATION NETWORK Summary.