Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроблеми впровадження електронного уряду в Україні

Проблеми впровадження електронного уряду в Україні
Сторінка11/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.87 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Проблеми впровадження електронного уряду в Україні


Дьяченко В.О., магистрант 6-го курсу, факультету ІМ, e-mail valerchik.com@mail.ru

Науковий керівник–.доц. Царьов Р.Ю.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна
Актуальність. Однією з загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави. Серед множини сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що визначають цей прогрес, особливе місце займає технологія “електронного урядування”, ефективність впровадження якої залежить від багатьох чинників політичного, соціального, економічного, інформаційного, науково-методичного, організаційного, нормативно - правового тощо характеру. Без врахування цих факторів, визначення їх пріоритетності, взаємозв’язків не можливо формування науково обґрунтованої державної політики та здійснення державного управління з реалізації “електронного урядування” та в цілому розвитку інформаційного суспільства в нашій країні. Зазначене обумовлює актуальність проблеми, що розглядається в даній роботі.

Першій предметний нормативно-правовий акт з питань впровадження технологій “е-урядування” було прийнято Урядом України ще у 2003 році. Йому передувала низка відповідних рішень Президента України у 2001 – 2002 роках, але й до цього часу відсутнє офіційне визначення таких понять як “е-уряд”, “е-урядування”, “е-демократія”, “інформаційне суспільство” тощо. Відсутність відповідного категорійна – понятійного апарату є однією з проблем, що заважає ефективному впровадженню технології “е-

урядування ”.В чинній нормативно-правовій базі відсутні вищевказані поняття. Тільки в Законі України “Про Основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” на базі матеріалів Женевської декларації принципів в неявному виді сформульовано визначення “інформаційного суспільства”,

Щодо поняття “е-урядування”, то сьогодні існують декілька конкуруючих підходів до його визначення, з яких ні один поки що не отримав офіційного статусу. В роботі пропонується за основу взяти одне з найбільш поширених понять “е-урядування”, сформульоване Інститутом сучасного розвитку спільно з Інститутом розвитку інформаційного суспільства: ”електронне урядування – це система взаємодії органів державної влади з населенням, що базується на широкому застосуванні інформаційних технологій, у тому числі на мережі Інтернет, з метою підвищення доступності та якості державних послуг, зменшення термінів їх надання, а також зниження адміністративного навантаження на громадян та організації, обумовленого їх отриманням”.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.Елементами електронного урядування є:

- Інформування громадян та бізнесу про діяльність державних органів на відомчих сайтах;

- Надання державних послуг в режимі on-line;

- Залучення громадян та бізнесу до обговорення та прийняття управлінських рішень;

- Автоматизація діяльності окремих державних органів та міжвідомчої взаємодії.

Мета даної роботи є виявлення проблемних питань щодо впровадження “електронного урядування” в Україні та формування комплексу науково обґрунтованих шляхів для їх розв’язання, спрямованих на підвищення ефективності державного управління розвитком інформаційного суспільства.

В роботі проведено огляд поняття електронного уряду, визначена його структура і особливості функціонування. Розглянуті основні типи послуг, які надаються громадянам, а також визначені основні проблеми, які перешкоджають впровадженню електронного уряду в Україні. Створена модель електронного уряду та запропоновані варіанти рішення вище зазначених проблем.

Основним результатом роботи є функціональна модель системи електронного уряду, особливості її роботи, а також визначено основні проблеми з впровадження “електронного урядування” в Україні та сформовано сукупність обґрунтованих заходів для їх розв’язання з метою підвищення ефективності державного управління розвитком інформаційного суспільства.


Список літератури:
1. Антопольский А. Проблемы государственного регулирования информационной деятельности http://www.rir.csti.ru/n3/antopolsky.html

2. Вершинская О. Существующие модели построения информационного общества http://iis.iis.ru/infosoc/emag.nsf/BPA/1f41ce7df933b2dfc32568c50027cde3 .

3. Государственная политика и управление: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л.В.Сморгунова. – М.: “Рос. полит. энцикл.”(РОССПЭН), 2006. – 344 с.

4. Джонстон П. Технологические аспекты развития глобального Информационного Общества http://www.ieie.nsc.ru:8101/forsis/publ/poitiers/john1.html

5. Дрожжинов В., Штрик А. Электронное правительство информационного общества http://www.pcweek.ru/year2000/n15/cp1251/strategy/index.htm

6. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження/[Баранов О.А., Жиляєв І.Б., Демкова М.С., Малюкова І.Г.]/ За ред. І.Г.Малюкової. – К.: ООО “Поліграф-Плюс", 2007. –254 с.

УДК 004.7
Анализ алгоритмов работы планировщиков распределения нагрузки кластерных систем
Козакевич Д.Н. -., магистрант 6-го курса, факультета ИС, e-mail: dmitrii_dn@mail.ru

Научный руководитель – доцент Никитченко В.В.

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Украина
К настоящему времени для выполнения научных расчётов и решения многих других задач стали активно использоваться кластерные системы, как альтернатива дорогостоящим суперкомпьютерам. Особенно актуальным видится их применение в академической среде.

Одним из наиболее важных элементов кластерных систем можно назвать планировщик распределения нагрузки, принимающий решение о выборе текущего процесса для выполнения, и закрепления за ним одного либо нескольких узлов кластера. При этом значимым фактором построения планировщика распределенной системы является необходимость сочетания в нем многих критериев эффективности для решения задач различных типов.

Общей тематикой данного исследования является построение специализированной высокопроизводительной кластерной среды для выполнения математических расчетов и организации имитационного моделирования. При выборе программной реализации для построения кластера необходимо было учитывать, что распределенная система будет использовать в качестве узлов бездисковые компьютеры (узлы кластера). В этой связи было рассмотрено несколько программных средств данного класса, и решено использовать прог­раммную среду OSCAR (open source cluster application resources). Она позволяет использо­вать бездисковые рабочие станции, которые загружаются по сети. К тому же OSCAR является свободно распространяемым ПО, что говорит не только о бесплатном использо­вании, но и о возможности его доработки через внесение изменений в исходный код.

Целью исследования является анализ эффективности работы существующего плани­ровщика системы OSCAR для задач научных исследований. На основе результатов анализа будут сделаны выводы о корректности работы данного планировщика. Если по результатам анализа выяснится, что этот алгоритм планировщика не подходит для поставленных задач, то будут внесены изменения в алгоритм, либо он будет заменён полностью.

В ходе работы необходимо дать оценку эффективности используемого в системе OSCAR планировщика распределения нагрузки для задач имитационного моделирования и математических вычислений. Необходимо определить, что именно влияет на эффективность решения задач такого типа и степень этой эффективности при использовании алгоритмов распределения нагрузки планировщика системы OSCAR. Для этого будет проведено иссле­дование влияния алгоритма планировщика на различные критерии эффективности выполне­ния поставленных задач. Этими критериями могут являться скорость выполнения задачи, равномерность загрузки узлов кластера, соизмеримость утилизации процессоров кластера, скорость взаимодействия между узлами, интенсивность миграций процессов и другое.

В качестве инструментов исследования предполагается использовать теорию графов, а также аппарат тензорного исчисления и анализа.

Исходными данными для исследования будут служить исходный алгоритм планировщика кластерной системы OSCAR и параметры этого алгоритма, а также кластерная среда, при помощи которой будет проводиться эксперимент.

Результатом работы должна быть готовая высокопроизводительная кластерная система, пригодная для использования в целях имитационного моделирования и сложных математических вычислений.


Список литературы:

1. Воеводин В.В. Математические модели и методы в параллельных процессах. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит., 1986. – 296 с.

2. Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы - М. ван Стеен. — СПб.: Питер, 2003. — 877 с.

3. On Load Balancing for Distributed Multiagent Computing. Ka-Po Chow and Yu-Kwong Kwok, Member, IEEE

4. Performance analysis of dynamic load balancing algorithms with variable number of processors. Saeed Iqbala, Graham F. Careyb

5. A self-routing load balancing algorithm in parallel computing: comparison to the central algorithm. Razieh Sadat SADJADY, Kamran ZAMANIFAR

6. Load Distribution on a Linux Cluster using Load Balancin. Aravind Elango, M. Mohammed Safiq

7. A Novel Adaptive Distributed Load Balancing Strategy for Cluster. Hai Jin, Bin Cheng, Shengli Li. Cluster and Grid Computing Lab Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China


УДК 004.738.52
АЛГОРИТМ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Якименко А.Н, студент,

Костромицкий А.И, кандидат технических наук, доцент кафедры "Сети связи",

е-mail: Shandroka@yandex.ru.

Харьковского национального университета радиоэлектроники
Аннотация. В данном докладе авторы описали разработанный ими алгоритм прод­вижения сайтов. Описан процесс продвижения сайта, начиная с покупки домена и написа­ния самого сайта, переходя последовательно по этапам раскрутки. Уделено внимание основным аспектам внешней и внутренней оптимизации. Особое внимание обращено на важность составления качественного и правильного семантического ядра, использование ключевых слов, а так же методов продвижения с использованием социальных сетей.
В докладе представлен алгоритм, разработанный авторами для продвижения сайтов в интернете. С каждым днем количество ресурсов в интернете растет в связи с этим сайтам пробиваться на более высокие позиции в поисковой выдаче становиться все труднее и труднее. Разработанный алгоритм позволяет добиться хорошего прироста целевых поль­зователей, переходящих на продвигаемый сайт из поисковых систем и социальных сетей.

Многие оптимизаторы считают, что оптимизировать сайт надо начинать только после его написания. Но мнение авторов по этому вопросу кардинально отличается. Как минимум к оптимизации сайта надо приступать на самых первых этапах написания сайта, досконально продумывая всю структуру интернет ресурса, в том числе перелинковку страниц, лаконичность и структурированность кода, а так же ссылок в нем. Так же немалую роль играет юзабилити самого сайта.

Но, прежде всего, перед тем как запускать сайт, необходимо выбрать домен, этого интернет ресурса. Причем это можно сделать задолго до запуска самого проекта. Пока будет писаться код основного сайта, на купленном домене можно разместить «заглушку» - сайт из одной или двух страниц, на которых будет размещена основная информация о будущем проекте, обратная связь и поля для ввода электронных адресов. База начальных электронных адресов дает возможность сайту в первые же дни набрать для себя соответствующую аудиторию. Так же благодаря преждевременной покупке домена, он будет проиндексирован поисковыми системами. Что в дальнейшем может сыграть большую роль в продвижении сайта, по многим причинам.

После того как домен куплен, сайт дописан и запущен, можно приниматься за внутреннюю оптимизацию. Для начала надо составить семантическое ядро сайта и найти его целевую аудиторию. Семантическое ядро сайта - это список поисковых запросов, по которым будет, осуществляется продвижение сайта. Поисковые запросы часто на сленге оптимизаторов звучат как «ключевые запросы» («ключевые слова») или просто «ключи».

Итак, первым шагом после написания и запуска сайта, должно быть обязательное составление семантического ядра. Без его составления не будет понятно, что и как нужно продвигать. Так же важно помнить, что неправильно составленное семантическое ядро сайта не принесет оптимизатору желаемого результата. Это произойдет потому что, подобрав неправильно поисковые запросы и продвинув их в ТОП (на первую страницу выдачи) поисковых систем мы получим нецелевой (нетематический) трафик, который не будет конвертироваться.

Составив семантическое ядро, и в частности получив основные ключевые запросы, а также определив их конкурентную способность и вид (высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные запросы) можно приступать непосредственно к внутренней оптимизации сайта. Для продвижения сайта, как правило, подбирают несколько высокочастотных запросов, больше среднечастотных запросов и как можно больше низкочастотных запросов. Надо сказать, что для каждого интернет проекта количество запросов сильно разнится. Высокочастотных запросов может быть 1-3, а может быть 10-15 или еще больше для крупного портала, то же самое касается и среднечастотных запросов. Семантическое ядро некоторых сайтов может достигать нескольких тысяч запросов.

Использовать ключевые запросы можно по-разному, начиная с того, что вставлять их в анкорд ссылки и заканчивая написания SEO (англ. search engine optimization) статей, для продвижения интернет ресурса. Последний опыт автора показывает, что качественный контент на сайте, а именно грамотные SEO статьи на сайте играют одну из самых важных ролей в продвижении сайта.

Закончив внутреннюю оптимизацию сайта можно переходить к внешней оптимизации. Цель внешней оптимизации - получить максимальное количество ссылок на оптимизируемый сайт, с других (внешних) сайтов, причем, чем ближе эти сайты по тематике к продвигаемому сайту, и чем они качественнее, тем лучше это отобразится в оптимизации интернет ресурса. Если на оптимизируемый сайт ссылаются, значит, они рекомендуют продвигаемый сайт, следовательно, авторитет данного сайта в «глазах» алгоритмов поисковых систем растет. И что очень важно текст ссылки (анкорд) должен обязательно содержать ключевую фразу, по которой оптимизатор хочет продвигать сайта.

Выше перечисленные процедуры – это основы продвижения сайтов, без которых достигнуть поставленной цели практически не возможно. После внутренней и внешней оптимизации сайта, можно приступать к его продвижению используя косвенные методы, например, продвижение с использованием социальных сетей, которым автор отдаёт предпочтение.

Рассмотрим возможности продвижения сайтов в социальной сети под названием «Вконтакте», которая в последнее время приобрела большую популярность, причем не, только на территории русскоязычных стран, но и по всему миру. Сайт вошёл в тройку самых посещаемых сайтов Рунета.

До недавнего времени в данной социальной сети было только два основных инструмента: «личные страницы» и «группы», теперь же появился еще один инструмент под названием «публичная страница». Пользуясь ими, специалисты могут организовывать большие аудитории по интересам, на которых в открытой или скрытой форме продвигать свои сайты или товары путем использования известных методов:

- создание и развитие сообществ;

- распространение фото и видео;

- продвижение статей и новостей.

Приведенные в докладе алгоритмы и процедуры продвижения сайтов использовались автором при оптимизации сайтов коммерческого и социального характера и показали свою эффективность. Количество посещения сайта, целевой аудиторией, особенно резко возрастало после применения методов продвижения в социальных сетях. Сравнивались характеристики посещаемости двух аналогичных коммерческих сайтов один, из которых изначально подвергался оптимизации, а другой – нет. Посещаемость сайтов существенно отличалась.
Список литературы:


 1. Продвижение сайтов с использованием SMM. [Текст] : тез. докл. Материалы XV международного молодежного форума. Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке. Том 4, Якименко А.Н. Харьков 2011 С. 211

 2. Опыт поисковой оптимизации «Социального медиа». [Текст] : тез. докл. Материалы XIV международного молодежного форума. Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке. Якименко А.Н. Харьков 2010 С. 208

 3. Роль юзабилити в продвижении сайтов. [Текст] : тез. докл. VI Международная научно-практическая конференция. Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии. Якименко А.Н. - Харьков 2011. С. 291

УДК 004.738.5:621.395


АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ТРАФИКА В IP-СЕТЯХ
Билоус Е.В. – магистрант 6-го курса ф-та ИС, e-mail: katya-bilous@mail.ru

Научный руководитель – д.т.н., проф. П.П. ВоробиенкоОдесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Украина
Аннотация

Проведен краткий обзор известных методов и результатов статистического моделирования трафика в IP-сетях. Описано свойство самоподобия IP-трафика. Показаны основные подходы в описании сетевого трафика, выделены его основные составляющие.
Впервые на самоподобие процессов, описывающих трафик с пакетных сетях, обратили внимание в начале 90-х годов прошлого века. Лиланд (W. E. Lealand) и его коллеги (M. S. Taqqu, W.Willinger, D. V. Wilson) опубликовали статью [1], которая многократно цитировалась целое десятилетие. В ней были приведены результаты экспериментального анализа трафика в пакетной сети и показано, что распределение числа пакетов в единицу времени очень хорошо описывается самоподобным случайным процессом с параметром Херста около 0,65-0,8. В этой статье приводятся графики распределения пакетов в единицу времени. Приведем некоторые из них (рис. 1). По горизонтальной оси в них отложено текущее время (временная шкала). По вертикальной оси отложено число пакетов в сети, поступившее за единицу времени. Уже на первый взгляд графики и их сравнение наводят на мысль о чрезвычайном сходстве. Это и есть проявление самоподобия [3].

Постепенно фрактальные свойства сетевого трафика становятся основополагающими при исследовании и проектировании сетей с пакетной передачей данных. Свойство самоподобия было найдено в трафике разных уровней модели OSI - транспортного (TCP/UDP/SCTP) и прикладного (FTP, Telnet, HTTP, RTP). Для этих видов трафика разработаны соответствующие методы расчета и прогнозирования нагрузки.

Методы сетевых расчетов и моделирования, основанные на пуассоновских моделях, предполагают, что все поступившие в исследуемую систему вызовы взаимно независимы и интервалы времени между приходом двух последующих вызовов распределены согласно экспоненциальному закону. В то же время самоподобный трафик обладает медленно убывающей автокорреляционной функцией, плотность распределения вероятности интервалов между моментами прихода двух последовательных вызовов подчиняется степенному закону. Одно из важных свойств самоподобия трафика - сохранение своей структуры в разные масштабы времени. Из-за таких свойств самоподобного трафика традиционные методы расчета характеристик функционирования сетей дают слишком оптимистические результаты и приводят к недооценке реальной нагрузки.

В исследованиях, посвященных изучению трафика IP-сетей, можно выделить два основных подхода к описанию сетевого трафика:

 1. на уровне пакетов.

 2. на уровне вызовов

При использовании первого подхода весь трафик в пакетной сети рассматривается как поток отдельных вызовов, поступающих на исследуемую систему. В таком случае задача исследователей сводится к определению того, насколько трафик IP-сети отличается от традиционного телефонного трафика и насколько эти отличия (если таковые имеются) изменяют основные параметры, применяемые при расчете и проектировании IP -сетей.


Рисунок 1 –Экспериментальные данные о трафике в сети
Используя второй подход, задача исследования сетевого трафика на уровне вызовов сводится к определению двух его основных характеристик:

 • вероятностному закону распределения длительностей интервалов между вызовами, поступающими на исследуемую систему;

 • вероятностному закону распределения длительностей этих вызовов.

Первое распределение достаточно точно описывается пуассоновской моделью, однако второе распределение лучше описывается степенными законами, выбор которых зависит от множества различных критериев.

В IP-сетях для передачи сообщений используется технология коммутации пакетов, это накладывает свои особенности на исследуемые характеристики (изменение нагрузки во времени, размер буферов узлов сети, длины очередей в этих буферах и т.д.). При этом на уровне пакетов возможно произвести его разложение для упрощения и конкретизации исследования. Весь трафик в IP-сетях на этом уровне можно разделить на две основные составляющие:

 • сигнальный трафик  – трафик сигнальных сообщений, передаваемых для установления, изменения и разрушения сеанса связи между узлами в пакетной сети;

 • медиатрафик  – трафик передачи информации пользователей (голосовых сообщений, видеосообщений и данных).

Каждый из этих типов трафика использует свои протоколы передачи и имеет различные требования к качеству обслуживания (Quality of Service -QoS), таким как задержка (delay), джиттер (jitter) и потери пакетов (packet loss).

Например, для передачи медиатрафика реального времени (голосовые и видеосообщения) используются два основных протокола RTP/RTCP (Real-Time Protocol/Real-Time Control Protocol). Такой тип трафика является чувствительным к задержке и джиттеру и не очень чувствителен (в зависимости от используемого алгоритма кодирования речи) к небольшим потерям пакетов.

Сигнальный трафик в IP-сетях может передаваться с помощью различных протоколов, из которых основными являются SIP, H.323, MGCP, H.248/MEGA-CO, SCTP, SCCP и т.д. В последнее время особую популярность приобрел протокол инициации сеансов SIP (Session Initiation Protocol). Он является основным протоколом архитектуры IMS, утверждён как сигнальный протокол проекта 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Данный тип сигнализации характеризуется относительно небольшой чувствительностью к параметрам QoS, однако перегрузки в сети могут привести к значительному увеличению времени установления соединения или даже к невозможности его установить [4].
Выводы

Таким образом, можно выделить 2 основных подхода в исследовании и прогнозировании нагрузки в IP-сетях: подход, основанный на предположении стационарности потока, пуассоновской модели распределения и формуле Эрланга, и подход, основанный на самоподобности трафика, с помощью которого можно дать более реалистичную оценку нагрузки. Первый подход достаточно изучен и описан, в то время как второй имеет еще достаточно большое поле для исследования и поэтому перспективен.
Список литературы:

1 Lealand W. E., Taqqu M. S., Willinger W., Wilson D. V. On the self-similar nature of Ethernet traffic // IEEE Transaction of networking. – Vol. 12. – 1994. – №1. – Р. 2–15.

2 Олифер В.Г., Олифер Н.А Копьютерные сети Принципы, технологии, протоколы. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 958 с.

3 Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. Учебное пособие: БХВ – Санкт-Петербург, 2005 – 342 с.

4 Росляков А., Кашин М. Исследование характера сигнального трафика IP-коммуникаций // Каталог "АТС. Коммутационное оборудование" – 2009.


УДК 621.391
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16 • Анализ алгоритмов работы планировщиков распределения нагрузки кластерных систем Козакевич Д.Н. - .
 • АЛГОРИТМ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Якименко А.Н
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В IP-СЕТЯХ Билоус Е.В.
 • Список литературы