Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаIMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS

IMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS
Сторінка7/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

IMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS

BY IEEE 802.11g STANDART
Хаджиогло Т.I., магістрант 5-ого курсу, факультету ІМ, e-mail: tatianakhad@gmail.com

Науковий керівник - ст.викл. Бабіч Ю.О.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Annotation. In this article is considered the planning of the broadband wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standard. There is represented the calculation of economic factors of Wi-Fi network.
Creating an information society, the liberalization of the world economy and international integration cause increasing the role of telecommunications as an essential element of the market infrastructure and technological basis of information.

The rapid development of telecommunications networks and the necessity to substantially increase the volume, reliability and cost the transmission of data led to radical changes in networking. Nowadays telecommunications networks should be built based on modern technology.

Demand for wireless connections is rapidly growing. Wireless technology such as 802.11g (Wi-Fi) have revolutionized the way we communicate and exchange data by making services.

Algorithm of planning of Wi-Fi network

1.The share of subscribers for the different services groups is determined by the formula:
n Service group = NAP · Р, (1)
where NAP – amount of subscribers for 1 access point;

Р share of subscriber, %.

2. Traffic intensity for subscriber of different groups:


Y Group service = y Group service · n Group service, (2)

where y Group service – specific traffic intensity, Erl.

3. Average bite rate for uplink is determined by formula:
R(Group service)ul = Y Group service · r(Group service)ul, (3)
where r(Group service)ul – average bite rate for uplink depending of service,

4.Average bite rate for downlink is determined by formula:


R(Group service)dl = Y Group service · r (Group service)dl, (4)
where r(Group service)dl – average bite rate for downlink depending of service.

5.Calculation of total throughput for every group of service:


RGroup service = R(Group service)ul R(Group service)dl, (5)
6.Throughput for one access point is determined by formula:
RAP = RMBIMS RHBMS REHBMS RHBIMS, (6)

7.Capacity of one switch (hot spot) is determined by formula:


Rsw = RAPm, (7)
8.Throughput of whole network:
R = Rsw · n, (8)
where n – amount of switches.

9.Selection of equipment

When select equipment it’s necessary to take into account the following criteria:


 • The equipment must be certified in Ukraine;

 • Accessibility in the price.

Economic factors of network by standard IEEE 802.11g

1.Total volume of investments required by project will determine by the following formula:К = Peq Кins Кven Кother Кdist Н Кtr, (9)

where Peq – price of equipment, uah;Кins – expenditures for the installation and training equipment, uah;

Кven – expenditures for installation of ventilation systems, uah;

Кother – other expenditures, uah;

Кdist – expenditures for construction of distribution networks, uah;

Н – overheads, uah;

Кtr – expenditures for transport, uah;

2.Calculation of operating expenditures


Еtotal = А LPF Ch М Е, (10)
3.Calculation of income and payback period
ΣI = Σqі · Pі · Nsub ·365, (11)
where 365 – quantity of days,

qі – amount of services in the physical terms, units;

Pі – tariff of services, uah;

Nsub – amount of subscribers

4. Calculation of profit:


P = I – VAT - Еtotal, (12)
where Еtotal - operating expenditures, uah.

P = 963600 – 0.167·963600 - 191458 = 611221 value added tax.

5.Determination of net profit:


NP= P – 0.25 · P, (13)
NP = 611221 - 0.25 ·611221 = 458426 uah.

6.Calculate payback time:Т = К / (NP), (14)

where Т – payback time, years;Кtotal value of investments, uah.;

Literature:

 1. Martin Sauter. Communication system for mobile information society/Martin Sauter – Nortel Networks, Germany, – 2006 – 384 p.

 2. David Tipper. Wireless Networking Complete/ David Tipper - Morgan Kaufmann Publisher – 2009. – 466 p

 3. Byeong Gi Lee Broadband wireless access and local networks/ Byeong Gi Lee, Sunghyum Choi – British Libriry – 2009. – 647 p.

УДК 629.31


Дослідження технології Wi-Fi
Човган В.А. студент 6 курсу,

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

На сьогодні не до кінця дослідженим є питан-ня про те, як впливають перешкоди, що стають на шляху поширення радіохвиль WiFi у приміщеннях та кут, під яким радіохвилі їх до-лають (кут розміщення точки доступу відносно абонентів). Ці особливості не можна не врахову-вати розгортаючи ту чи іншу мережу з викори-станням технології WiFi.

Мета роботи — модернізація мережі Wi-Fi, що вже існує на кафедрі телекомунікаційних систем та мереж Національного авіаційного університету.

Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
Існуюча мережа не повністю задовольняє своїх користувачів параметрами якості зв’язку. Це проявляється в низькій швидкості передачі даних, помилках під час передачі, втрати інформації, розриву сеансів зв’язку тощо. Модернізація мережі повинна про-ходити із врахуванням того, що матеріальні можливості кафедри є обмеженими. Тому перед нами постало завдання оптимізації існуючої мережі із заданими параметрами якості зв’язку.

Створення такої мережі дасть змогу в по-дальшому розгорнути високоякісну бездротову мережу на всій території Національного авіа-ційного університету.

Нині мережа створена у вигляді інфра-структури на базі точки доступу моделі D-Link DIR 300, розташування якої вказане на плані приміщення.

Користувачами вже створеної мережі є вик-ладацький склад кафедри. Наразі налічується 12 активних користувачів. Саме для них заплановано розгорнути високоякісну мережу Wi-Fi. У по-дальшому планується розширення мережі для використання студентами.

Важливим параметром якості зв’язку є потужність сигналу, що передається. Відомо, що при передачі інформації від передавача до прий-мача відбувається загасання сигналу. Особливо чітко це проявляється зі збільшенням відстані між ними, наявністю перешкод, джерел електромагнітного випромінювання. Саме ці особливості слід враховувати, розгортаючи ме-режу Wi-Fi у приміщенні. Перешкодами в ньому слугують стіни, вікна, двері тощо. На потужність сигналу впливає навіть такий фактор, як кут, під яким радіохвиля долає перешкоду. У вільному просторі умови поширення радіохвиль набагато простіші.

Своєю чергою потужність сигналу впливає на такі важливі параметри, що характеризують якість зв’язку, як швидкість, достовірність передачі інформації, затримки, можливість з’єднання.

Метою нашої роботи є з’ясування всіх цих важливих питань. Дослідивши їх, ми зможемо створити рекомендації щодо розгортання мережі Wi-Fi у приміщенні та оптимізувати вже існуючу мережу. Використання матеріальних ресурсів при цьому буде раціональним.

Ця стаття є одним з етапів на шляху розв’язання поставленої задачі. У ній досліджено вплив кута, під яким радіохвилі долають переш-коди на поширення радіохвиль Wi-Fi, побудова-но графічні залежності відношення сигнал-шум від типу перешкоди та кута розміщення точки доступу відносно абонентів мережі. Отже, спробуємо створити конкретні рекомендації що-до розгортання мереж Wi-Fi, які б врахували ці особливості.

Умови поширення радіохвиль у приміщеннях набагато складніші, ніж у вільному просторі. Причиною цього служать різноманітні перешко-ди (стіни, перекриття, вікна, двері тощо), які призводять до більш різкого прояву інтерполя-ційного характеру електромагнітного поля все-редині приміщення (за рахунок багаторазового відбивання від предметів), що своєю чергою призводить до зменшення напруженості елект-ромагнітного поля та зміни площини поляризації хвиль. Усе це сприяє погіршенню якості зв’язку, аж до повної втрати. Значну роль відіграє і кут розміщення точки доступу до мережі відносно абонентів.

З метою створення рекомендацій щодо роз-гортання мережі Wi-Fi було проведено практичні експерименти.

Для проведення експериментів використову-вався Wi-Fi-адаптер моделі D-Link DWL-2100AP AirPlusXtremeG.

За перешкоду було взято реальну цегляну сті-ну приміщення різної товщини (0,3, 0,6, 0,9 м).

Критерієм якості в нашому експерименті вис-тупало відношення сигнал—шум.

Відношення сигнал—шум — це відношення енергії сигналу на 1 біт до щільності потужності шумів на 1 герц (Еb/N0). Розглянемо сигнал, кот-рий містить двійкові цифрові дані, що переда-ються з певною швидкістю — R біт/с. Розрахуємо питому енергію одного біта сигналу: Еb = STb, де S — потужність сигналу; Tb — час передачі одного біта). Швидкість передачі даних R можна виразити у вигляді R = 1/Tb. Враховую-чи, що тепловий шум, який є у смузі шириною 1 Гц, для будь-якого пристрою або провідника становить
N0 = kT (Вт / Гц);
де N0 – щільність потужності шумів у ватах на 1 Гц смуги; k — стала Больцмана (k = = 1,3803∙10–23 Дж/К); T — температура в Кельвінах (абсолютна температура).

Відношення сигнал—шум має велике прак-тичне значення, оскільки швидкість появи по-милкових бітів є (спадною) функцією даного ві-дношення. При відомому значенні відношення сигнал—шум, необхідному для отримання бажа-ного рівня помилок, можна вибирати всі інші параметри в наведеному рівнянні. Необхідно від-значити, що для збереження необхідного значен-ня відношення сигнал—шум при підвищенні швидкості передачі даних R буде потрібно збільшувати потужність сигналу, котрий переда-ється відносно до шуму.

Досить часто рівень потужності шуму достат-ній для зміни значення одного з бітів даних. Як-що ж збільшити швидкість передачі даних удвічі, біти будуть «упаковані» в два рази щільніше, і той самий сторонній сигнал призведе до втрати двох бітів інформації. Отже, при незмінній потужності сигналу і шуму збільшення швидкості передачі даних зумовить зростання рівня виник-нення помилок.

Вимірювання відношення сигнал—шум про-водились за допомогою програми Wi-Fi Hopper 1.2, яка була попередньо встановлена на ноутбук, котрий під час експерименту виступав абонен-том мережі.

Точка доступу була налаштована на частоту поширення радіохвиль 2.412 Ггц (1-й канал). За таких вимірювань точка доступу та або-нент розміщувались паралельно (радіохвиля приймалась бездротовим адаптером під кутом 90о відносно перешкоди).

Враховуючи ці вимірювання, нами було роз-раховано яким чином впливає перешкода у вигляді цегляної стіни різної товщини на відношення сигнал—шум (тобто безпосередньо на якість зв’язку).

Порівнюючи значення відношення сигнал-шум за відсутності перешкоди та в разі її наявності, встановлено, що 1 см такої перешкоди призводить до зменшення потужності сигналу на величину 0,447 дБм.

На другому етапі вимірювань ми змінювали кут розміщення абонента відносно точки досту-пу. При цьому між ними була наявна перешкода у вигляді цегляної стіни товщиною 0,6 м. У ре-зультаті вимірювань було отримано значення відношення сигнал—шум.

Врахувавши дані вимірювань, дістали, що в разі зміни взаєморозміщення точки доступу та абонента на 1о відносно положення (паралельно одне одному) відбувається зменшення потуж-ності сигналу на величину 0,2 дБм.

Тобто при взаєморозміщенні абонентів та точки доступу під кутом 89о потужність сигналу зменшується на величину 890,2 = 17,8 дБм.

Виконавши нескладні розрахунки та врахову-вавши, що 1 см цегляної стіни призводить до зменшення потужності сигналу на величину 0,447 дБм, а — на 17,8 дБм, отримаємо 1о:

1 cм — 0,447 дБм;х см 17,8 дБм;

х = 39,82 см.

Тобто цегляна стіна товщиною 1см при куті падіння до перешкоди під кутом 1° діє як переш-кода товщиною 39,82 см.Висновки

Було досліджено залежність якості зв’язку від взаєморозміщення абонентів та точки доступу. Зокрема розглядались такі особливості, як тов-щина стіни та кут, під яким радіохвилі долають перешкоду на шляху до абонента.

У результаті практичних досліджень було встановлено, що для забезпечення максимальної якості зв’язку необхідно зменшити кількість пе-решкод між точкою доступу та абонентом, кут падіння при цьому повинен бути максимально близьким до 90°.

УДК 621.395


МУЛЬТИСЕРВІСНА МЕРЕЖА NGN ДЛЯ МІСЬКОЇ

ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ МІСТА КИЇВ
Ярмоленко Д.А., студент

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


Аннотація. Розглядається необхідність побудови мультисервісної мережі на основі технології NGN(мережі наступного покоління) для міської телефонної мережі в місті Києві. Її розвиток, основні переваги та необхідність при побудові телекомунікаційних мереж.
Світ неперервно змінюється, стає більш динамічним та інтелектуальним. Сьогодні інформаційні послуги, та технології контролюють практично всю корисну інформацію. Весь світовий бізнес починає дивитися на світ через екран монітора, кишенькового комп’ютера, мобільного телефону.

Телекомунікації 21століття здається погано придатні до забезпечення інфо-комунікаційних пристроїв. Світ телекомунікацій виявився розколений на багато технологій (стільникові мережі, телефонія, Інтернет, Wi-Fi, корпоративні мережі). В цей же час технології нового світу здатні ефективно вирішувати задачі традиційних комунікацій. В результаті їх розвитку з’явилася велика кількість технологій, які об’єднуються під загальною назвою NGN.

Ідея створення мережі NGN ( Next Generation Networks – мережа наступного покоління ) народилася не з пустого місця. Вся історія розвитку телекомунікацій складається з етапів, на яких створювались елементи майбутньої мережі NGN. Вирішальним етапом стало створення пакетних мультисервісних мереж, які і склали основу мережі NGN. Розвиток мереж зв’язку від спеціальних мереж ( для окремих видів інформації ) до інтегральних мереж NGN.

З позиції мереж передачі даних NGN - це мережі Інтернет наступного покоління. З позицій мереж мобільного зв’язку цьому поколінню навіть присвоєно номер 3G. З позицій традиційної телефонії NGN, сьогодні сприймається як мережа пакетної комутації під керуванням програмного комутатора ( Softswitch ), який підтримує широкосмуговий абонентський доступ та мультисервісне обслуговування трафіку.

Телекомунікаційна мережа наступного покоління (Next Generation Network – мережа NGN) – мультисервісна мережа, яка забезпечує надання набору основних та додаткових послуг у форматі Triple Play Services (три в одному) з можливостями їх керуванням, створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережних рішень, що являє собою організацію універсальної широкосмугової пакетної транспортної мережі, з розподіленою комутацією, функціями надання послуг в кінцеві мережеві вузли, та експлуатаційне управління. Характерними ознаками мультисервісної мережі є оптимальне розподілення мережевих ресурсів на динамічній основі, підтримка платформи інтелектуальної мережі, дворівнева архітектура, що складається з регіонального та магістрального (включаючи міжрегіональний) рівні, введення додаткових послуг як для мови, так і для даних, забезпечення можливості взаємодії з аналогічними послугами інших мереж.

Технічним фундаментом побудови мережі наступного покоління (NGN) може виступати будь-яка інша мережа телекомунікацій: телефонна мережа загального користування (ТМЗК), мережа мобільного зв’язку, мережа передачі даних.

Переваги мереж наступного покоління:


 • Надання сучасних високошвидкісних сервісів;

 • Масштабованість;

 • Сумісність з міжнародними стандартами за загальноприйнятими інтерфейсами, підтримка традиційних технологій;

 • Багатопротокольна підтримка (прозорість і гнучкість);

 • Управління трафіком (Traffic Engineering);

 • Резервування смуги пропускання;

 • Класифікація видів трафіку;

 • Управління якістю обслуговування (QoS);

 • Досконалі механізми захисту (наприклад, MPLS, Fast Reroute).

Перехід від традиційних телекомунікаційних мереж до мереж наступного покоління NGN, на сьогодні має дуже ефективно-актуальну еволюцію для операторів фіксованого та мобільного зв’язку, адже він повинен відображати «неруйнівний перехід до мереж NGN», тобто відбувається перехід на нові технології без кардинальної зміни всієї інфраструктури телекомунікацій.

Базовим принципом концепції NGN являється відокремлення один від одного функцій переносу і комутації, функцій керування викликами і функцій керування послугами.

Основні принципи при побудові мереж NGN:


 • Високошвидкісна та економічна передача інформації;

 • Рентабельне надання користувачам загальнодоступних послуг;

 • Мультисервіс (в широкому розумінні);

 • Відкритість і прозорість мережі;

 • Сумісність з мережами попередніх поколінь;

 • Підтримка всіх видів доступу незалежно від технологій;

 • Гнучкість керування (масштабованість мережі);

 • Можливість керування послугами, викликами, з’єднаннями зі сторони користувача або провайдера;

– Надійність функціонування, стійкість до зовнішніх впливів, захист інформації, безпека для користувачів і обслуговуючого персоналу.

Побудова мультисервісної мережі на основі NGN

Мультисервісні мережі представляють собою самостійний клас мереж, які будуються на основі концепції NGN, базою яких може бути надання широкого набору як традиційних, так і нових послуг.

Мультисервісна мережа на будь-якому рівні ієрархії може бути представлена сукупністю ланок (двосторонніх трактів обміну інформацією), які сполучають між собою мережеві вузли (МВ).

Мультисервісна мережа на магістральному рівні повинна забезпечувати надання послуг переносу взаємодії , а також для передачі (за необхідності) навантаження всіх існуючих мереж.

NGN під своєю назвою об’єднує такі потужні технології як: DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – це сучасна технологія передачі і ущільнення в одному оптоволокні декількох оптичних сигналів з різними довжинами хвиль; Технологія MPLS (Multi-Protocol Label Switching) – технологія маршрутизації по прикріпленій до пакету даних мітці, що забезпечує надійну та швидку комутацію, необхідний рівень QoS та високу конфіденційність.

Оскільки DWDM і MPLS передають будь-які типи даних (IP, FR, ATM, SDH) оператор зв’язку не зазнає додаткових витрат на реорганізацію існуючої мережі при переході до технології NGN та на прокладку нових магістральних ліній при необхідності розширення пропускної здатності мережі.

Побудову NGN – мережі можна розділити на декілька фаз.

На першій фазі проводяться роботи по побудові NGN – мережі.

На другій фазі необхідна підготовка до встановлення обладнання транкінгових шлюзів. Початкова конфігурація обладнання повинна виконуватись з рахунком проектних рішень для кожної певної ділянки магістралі.

На третій фазі будуть проводитись монтажні і налагоджувальні роботи програмного комутатора для керування міжміською NGN – мережею.


Список літератури:

1. Гольдштейн Б.С. Викладання систем комутації: стандарти і потреби / Документальний Електрозв' язок. – 2006. – №16.

2. Семенов Ю.В. Проектування мереж зв'язку наступного покоління. – СПб.: Наука і техніка, 2005.

3. Бакланов І.Г. NGN. Принципи побудови і організації,2005.

4. http://www.electrosviaz.com

5. http://masters.donntu.edu.ua

УДК 621.39
CALCULATION OF MSC EQUIPMENT IN GSM NETWORK

FOR SERVICE VOICE TRAFFIC
Korkh S.S., undergraduate of the 5th course, IN faculty, e-mail: sergii.korkh@gmail.com

Supervisor – senior teacher Y.O. Babich

Odessa National Academy of Telecommunications after A.S. Popov
Abstract. Consider the mobile communication network of GSM 1800 standart in order to determine the amount of equipment necessary for high-quality voice traffic transmission and comparing different data transfer technologies. The research results can be used to upgrade the existing mobile network.
The sphere of telecommunications one of the major sectors of economic who dynamically develops and forms conditions for the further development of an information society. The world telecommunication sphere gives a wide spectrum of modern telecommunication and the information services which qualitative characteristics answer high requirements of consumers. Thus development of telecommunications considerably influences social and economic development of the majority of the countries.[1]

An initial stage in designing of a mobile radio communication network is a planning of a radio network which represents iterative process with performance of following steps:

1. Synthesis of network structure, search of the optimal variant allowing at a minimum quantity of used resources (first of all hardware and frequency range) to consider all initial requirements ¬ which are put at radio network planning;

2. Prediction of field intensity created by each base station;

3. Defining cover zone and revealing of shadow zones for each cell and a network as a whole;

4. Distribution of frequencies on separate cells;

5. Analysis of network work taking into account mutual interference.[2]

Knowing the amount of channels necessary for providing communication, quantity of subscribers per BS calculated in part 2.3 we can define traffic intensities for all kind of connections in the network. GSM connection set up algorithm doesn’t include dial-tone and since radio channel is occupied, when you press a send button. There are no Q-coefficients(since dialing begins with occupation of radio channel).

Traffic intensity for a BTS:

where – total traffic intensity for one BTS;

 – traffic intensity for outgoing connection;

 – traffic intensity of incoming connection;

 – traffic intensity for WAP access to the internet;[3,4]

Obtained parameters from the 3.1 part gives the possibility to define amount of trunks towards BSC and from BSC and MSC. In order to obtain the amount we can determine according to the table values of the 1st Erlang formula. To find the amount of voice channels, it is necessary to know: 1. ;

 2. Call-losses probability (in our case p=0.001);where – amount of voice channels;

 – traffic intensity;

 – call-losses probability.

The next step is to calculate total amount of E1 trunks, running from all BTSs towards BSC.Now its possible to define necessary amount of LTGN supporting trunks from BSC. The amount of necessary LTGNs to handle trunks running from BSC to MSC are calculated by next formula:

where – quantity of LTGN trunks;

 – amount of E1 trunks running from BSC towards MSC;

To compare different technology its necessary to use different packet size: 9.6 kbps for CSD; 20 kbps for GPRS and 59.2 kbps for EDGE technology. [3,4]

Obtain amounts of necessary E1 trunks.


Table 1 Comparing different technologies of data transmissionParameter

EDGE

GPRS

CSD (GSM)

Amount of trunks

1

2

3


Figure 1 – Data transmission using EDGEFigure 2 – Data transmission using GPRS


Figure 3 – Data transmission using CSD


Conclusion

1. Because of widely used GSM network for mobile communication, necessary to look for ways to improve existing networks, for a smoother transition to new generation of technologies.

2. The shows a method for calculating the parameters of the individual base stations and the load of the whole network.

3. These research shows the difference in cost of equipment by using various transmission technologies.


List of literature:

1. О. Шевчук. О телекоммуникацих Украины – fas.com.ua/14_06_00/brams

2 Бабков В.Ю Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. 2007. – 154 c.

3.Концепція розвитку телекомунікацій в Україні від 7 червня 2006 року

4. Babich Y.O. Set of lectures
УДК 621.391
PROVIDING BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS BASED ON THE IEEE 802.11g STANDARD IN THE VILLAGE OF ZARYA SARATSKIY DISTRICT ODESSA REGION
Тропанець Т.І., магістрант 5-ого курсу, факультету ІМ, e-mail: nyutsa@mail.ru

Науковий керівник – ст.викл. Бабіч Ю.О.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Annotation. In this article are considered the providing of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standard in the village of Zarya, choosing of the necessary network equipment and technology, comparing the stable radio connection distances of different outdoor access points and their costs.
Telecommunications play a considerable role in the acceleration of economy and the social sphere development. The slow rates of telecommunications development cause a reduction in the competitiveness of Ukraine's economy. There are many problems in the telecommunications field of Ukraine, two of them are

1) low level of the population, enterprises, establishments and organizations providing with interactive telecommunication services;

2) a non-uniform providing of the telecommunication services and users access limitation to the popular telecommunication services (especially in rural, mountain locality and depressed regions).

For this reason I take as a goal to decide these questions. On the example of the settlement Zarya of Odessa region I show how to provide the broadband subscriber’s access using IEEE 802.11g standard. Thus I partly will influence on the problem which touches the low level and non-uniformity of telecommunication services providing in the rural locality. It will allow to create the necessary conditions to speed-up development of the telecommunications sphere of Ukraine in the future. At the same time to attain the Ukrainian indexes of telecommunication development close to the indexes of EU countries.

To plan and to develop the IEEE 802.11g standard it is necessary to:


 1. determine the AP’s locations;

 2. plan the network throughput:

2.1 determine the traffic intensity for subscribers of different groups of services:
, (1)

here x refers to the group of services;

Nx refers to the amount of users for every group;

refers to the total specific traffic intensity for every group.

2.2 calculate the necessary throughput in uplink and downlink:
, (2)
, (3)

here x refers to the group of services;

refers to the traffic intensity for subscribers of different groups of services;

 and refer to the averaged bit rates in UL and DL for every group of services.

2.3 calculate the total throughput necessary for every group of services

, (4)

here x refers to the group of services;

refers to the necessary throughput in uplink of different groups of services;

refers to the necessary throughput in downlink of different groups of services.

2.4 calculate the total throughput of the AP located at the Central library


; (5)

2.5 calculate the router’s throughput


 , (6)

here refers to the throughput of the i-th switch;

refers to the number of switches;

i refers to the total quantity of switches.

3 choose equipment (the main criterion which I follow at the choice of the equipment is correlation price-quality. The products of company D-link were always famous with excellent correlation price-quality. Moreover, unlike other producers D-link is a firm, initially oriented to the network equipment).

Also it is possible to define the stable radio connection distances of different outdoor access points. According to [5] let’s take the formula for radio connection distance calculation. It connected with engineering formula of free space loss calculation:
FSL = 33 20(lg F lgD), (7)

here FSL refers to the free space loss (dB);F refers to the central channel frequency in which the communication system works (MHz);

D refers to the distance between two access points (km).

FSL can be defined with the total system’s amplification. It is calculated as:
Y dB = P t dBmWt G t dBi G r dBi Pmin, dBmWt Lt dB Lr dB, (8)
here P t dBmWt refers to the transmitter’s power;

G t dBi refers to the transmitting antenna’s gain;

G r dBi refers to the receiving antenna’s gain;

Pmin, dBmWt refers to the receiver’s sensitivity at the given bit rate;

Lt dB refers to the losses in a coaxial cable and in a transmitting path sockets;

Lr dB refers to the losses in a coaxial cable and in a receiving path sockets.

FSL can be calculated as:
FSL = Y dB SOM , (9)

here SOM refers to the System Operating Margin (dB).

As a result we will get the stable radio connection distance formula:
D = (10)
Results of calculations are shown in the table 1 and on the figure 1.
Table 1 - The stable radio connection distance calculation


Vendor

Model

Price, uah

Connection distance, m

Price per meter, uah/m

D-Link

DAP-3520

2352

257,17

9,1

Cisco

Aironet 1300 Series

6235

363,26

17,1

ZyXEL

NWA 3550

5976

51,37

116,3
Figure 1 – Price and stable radio connection distance of the D-Link,

Cisco and ZyXEL access points comparison


In such way, calculations have shown that at almost the same technical characteristics, but at the different prices, the cheapest is D-Link (9,1 uah/m) access point. The most expensive is ZyXEL (116,3 uah/m) access point.

Planning and introduction of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g technology is the complex problem. To solve it is necessary to have knowledges of the newest computer technologies and various positions. I was designed the Wi-Fi network in the social infrastructure of Zarya village in Odessa region.

Work performances are followings: 1) Providing of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standard allows to give an access to the high-quality services to the readers of libraries, visitors of cafe, and to economize the time, to improve the labour productivity for personnel of private enterprises and for doctors at the local hospital, for teachers and students at school and their efficiency;

2) The network equipment is chosen taking into account the modern tendencies of computer technologies in the world market and from point of the most effective capital investment;

3) There was conducted the comparison of the stable radio connection distance of the outdoor APs of the different vendors and their prices;

4) The planned the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standard can be used as the base for development of the real network project in the social infrastructure of Zarya village in Odessa region.

5) Realization of this project and similar to it can solve such problems as a low level of population, enterprises, establishments and organizations providing by interactive telecommunication services and non-uniformity of telecommunication services providing and users access limitation to popular telecommunication services (especially in rural, mountain locality and depressed regions).
Список літератури:

1. Концепція розвитку телекомунікацій України до 2010. – [СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 316-р].

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
http://www.broadband.org.ua.

2. Wireless Standards - 802.11b 802.11a 802.11g and 802.11n. – [Тhe 802.11 family explained by Bradley Mitchell]. http://compnetworking.about.com

3. Конспект лекцій з дисципліни «Технології та протоколи абонентського радіо доступу в мережах мобільного зв’язку (ТПрАР)».

4. Description, features, specifications of D-Link equipment. - Official site. http://www.dlink.com.

5. Пролетарский А. В. Беспроводные сети Wi-Fi: учеб. пособие [для широкого круга читателей] / Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н. – М. :БИНОМ , 2007. - 216 с.

6. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. – [Чинний від 01.07.2007. Уведений наказом Держспоживстандарту України]. http://www.radio.ntu-kpi.kiev.ua. – (Національний стандарт України).

УДК 621.391


СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОТОКОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Карпин Н.Б, nkarpin@yandex.ru,

Головешко Т.Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники


Аннотация. Маршрутизация выступает одним из важнейших средств обеспечения качества обслуживания. Основой для множества технологий и протоколов маршрутизации являются математические модели. В докладе проанализированы три наиболее известные модели потоковой маршрутизации. На основе результатов исследования сформулированы основные рекомендации по использованию той или иной модели.

В современных телекоммуникационных системах (ТКС) обеспечение необходимого уровня качества обслуживания (QoS) является приоритетной задачей [1]. Одним из важнейших средств обеспечения качества обслуживания и управления трафиком есть маршрутизация. Большинство технологий управления и протоколов маршрутизации основываются на соответствующих математических моделях, поэтому важно при создании маршрутизирующих протоколов и вспомогательных средств обеспечения QoS выбрать такую модель, которая бы, с одной стороны, наиболее полно и адекватно описывала моделируемый процесс. С другой стороны, выбранная модель не должна быть сложной для анализа и исследования, обеспечив получение искомых результатов с необходимой точностью. В настоящем докладе предлагаются результаты сравнительного анализа ряда основных потовых моделей (М1÷М3), на основе которых сделаны выводы и рекомендации по поводу перспектив их дальнейшего использования.Описание моделей маршрутизации

Модель многопутевой маршрутизации М1 была представлена системой линейных алгебраических уравнений, описывающих условие сохранения трафика в узлах сети, а также условиями-ограничениями по предотвращению перегрузки каналов связи ТКС [2]. При этом количество искомых маршрутных переменных () для полносвязной структуры ТКС определялось с помощью следующих выражений:

- при обслуживании одного трафика между одной парой узлов ;

- при обслуживании множества трафиков (), т.е. при обслуживании по одному трафику, но уже между каждой парой узлов, где количество узлов ТКС.

Модель М2 также представлена системой линейных алгебраических уравнений. Имеет те же ограничения, что и модель М1. В отличие от модели М1 имеет трехиндексные искомые переменные. Формулы расчета количества переменных:

- для одного трафика ;

- для трафиков

Модель М3, предложенная Р. Галлагером, представлена системой нелинейных уравнений. В ней реализованы те же ограничения, что и в предыдущих моделях [3]. Формулы для расчета количества маршрутных переменных:

- для одного трафика ;

- для трафиков .Исследование описанных моделей

На рис.1, а представлены зависимости количества маршрутных переменных от количества узлов при наличии одного трафика в сети, на рис.1б – при наличии трафиков в сети.Выводы

По результатам анализа были сделаны следующие выводы:

- в ходе маршрутизации одного трафика между одной парой узлов ТКС все три модели дали одинаковый результат с точки зрения характера распределения интенсивности трафика по каналам связи сети. Однако модель М3 была более сложной в исследовании, т.к. была нелинейной и обладала большей размерностью (сложностью);

- в ходе маршрутизации по одному трафику между всеми парами узлов ТКС модель М2 обладала меньшей сложностью, чем модели М1 и М3 при обеспечении той же адекватности описания процесса маршрутизации в ТКС.

В связи с этим, целесообразным представляется использование модели М2 при моделировании процессов многопутевой маршрутизации множества трафиков, передаваемого между множеством узлов в сети.

а) б)
Рисунок 1


Список литературы:

1. Вегенша Ш. Качество обслуживания в сетях IP: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 386 с.

2. Мизин И.А., Богатырев В.А., Кулешов А.П. Сети коммутации пакетов. – М.: Радио и связь, 1986. – 408 с.

3. Gallager R. G. A minimum delay routing algorithm using distributed computation // IEEE Trans. on communications. 1975. Vol. 25, №1. P.73-85.

УДК 621.39


DEVELOPMENT OF WI-FI RADIO ACCESS NETWORK AT RUZHICHA REGION

IN KHMELNITSKY TOWN
Brushnevskyi A.A.,undergraduate of the 5th course, IN faculty, e-mail: brushnevskiy@rambler.ru

Supervisor –teacher O.V. Lysyuk

Odessa National Academy of Telecommunications after A.S. Popov
Abstract. Designing of the Wi-Fi radio access network based on IEEE 802.11 standard, performing the calculation of planning network throughput and choosing of appropriate equipment.

Main tasks and objectives are: • to determine the places with the largest quantity of users;

 • to plan the broadband access network based on IEEE 802.11g standard;

 • to determine the throughput of the network;

 • to choose the appropriate equipment for implementation.

Wireless Internet access is developing slowly in Ukraine, partly due to the fact that Wi-Fi is licensed spectrum. Ukrtelecom is planning to launch Wi-Fi services in the larger towns and cities in Ukraine, while other ISPs are beginning to launch WiMAX services. Luckynet, provides a range of high-speed wireless broadband access services.

A Wireless Internet Association was established in order to deal with a wide variety of perceived problems with launching wireless services in Ukraine including conflict resolution, legal framework, illegal content, and harmonization of standards and norms.

According to feedback from the Ukrainian Mission to the EU, the Ukrainian Government is keen to support the roll-out of WiMAX services, in order to ensure low-cost Internet access for as many citizens as possible.

A new plan for the management of spectrum was adopted in April 2006, detailing the management of resources for Wi-Fi, WiMAX, 3G and other relevant technologies. Services are being launched by a joint venture of Networks by Wireless(UK) and PAN Telecom(Ukraine)/PAN Wireless.

The maximum data transfer rate is 54 kb/sec. The consumer sends a premium rate SMS, either for a “sample access”, allowing just one Mb of download capacity, or full access, which is sold in increments of 5Mb.

Ukraine is one of the few countries prohibiting or prohibitively taxing IP telephony, Wi-Fi, and WiMAX networks, both public and private. The restrictions on advanced communications technologies in Ukraine are very unusual. The provision of advanced communications services in Ukraine is difficult. Providers of VoIP have to engage in a complex and costly process of obtaining a licence, as do Wi-Fi providers.

Some analysts argue that these laws emanate from Ukrtelecom lobbying to curb or eliminate competition in the ISP and voice telephony markets.

I think that the main idea and tasks of my project are directed to solving of existing problems and satisfaction of represented ways of telecommunication development.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16 • Бабіч Ю.О.
 • Дослідження технології Wi-Fi Човган В.А.
 • Національного авіаційного університету
 • МУЛЬТИСЕРВІСНА МЕРЕЖА NGN ДЛЯ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ МІСТА КИЇВ Ярмоленко Д.А .
 • Побудова мультисервісної мережі на основі NGN
 • Список літератури
 • CALCULATION OF MSC EQUIPMENT IN GSM NETWORK FOR SERVICE VOICE TRAFFIC Korkh S.S.
 • PROVIDING BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS BASED ON THE IEEE 802.11g STANDARD IN THE VILLAGE OF ZARYA SARATSKIY DISTRICT ODESSA REGION Тропанець Т.І.
 • Список літератури
 • СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОТОКОВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ Карпин Н.Б
 • Аннотация.
 • Описание моделей маршрутизации
 • Исследование описанных моделей
 • DEVELOPMENT OF WI-FI RADIO ACCESS NETWORK AT RUZHICHA REGION IN KHMELNITSKY TOWN Brushnevskyi A.A.